Протокол про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат
Україна, Чеська Республіка, Угорщина [...]; Протокол, Міжнародний документ від 27.05.2011
Документ 001_004-11, поточна редакція — Приєднання від 22.02.2017, підстава - 1905-VIII

Офіційний переклад

ПРОТОКОЛ
про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

{Про приєднання до Протоколу див. Закон № 1905-VIII від 22.02.2017}

Сторони цього Протоколу

відповідно до своїх завдань, які випливають з Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, підписаної в м. Київ 22 травня 2003 р. (далі - Карпатська конвенція), стосовно проведення всеосяжної політики та співробітництва для охорони й сталого розвитку Карпат;

відповідно до своїх зобов'язань, визначених у статті 9 Карпатської конвенції;

відповідно до своїх зобов'язань, визначених у Протоколі про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Карпатської конвенції;

беручи до уваги те, що всі Сторони Протоколу є Сторонами Конвенції про біологічне різноманіття (м. Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) (далі - КБР), та враховуючи Меморандум про зв'язок між Конвенцією про біологічне різноманіття, Альпійською конвенцією та Карпатською конвенцією, підписаний 29 травня 2008 р. у м. Бонн, а також Рішення № 11 Другої наради Конференції Сторін (КС2) Карпатської конвенції, згідно з якою рекомендовано об'єднати зусилля для реалізації Програми КБР стосовно роботи над збереженням гірського біологічного різноманіття;

враховуючи Рішення VII/14 КБР КС7, яким прийнято Рекомендації зі збереження біологічного різноманіття та розвитку туризму й пропонується Урядам інтегрувати ці Рекомендації в ході розробки або перегляду своїх стратегій і планів розвитку туризму;

відзначаючи інші відповідні конвенції та угоди, зокрема Європейську ландшафтну конвенцію (м. Флоренція, 2000 р.), Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (м. Париж, 1972 р.), Конвенцію про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (м. Еспо, 1991 р.), Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (м. Орхус, 1998 р.);

визнаючи важливість гірського регіону, як це закріплено у розділі 13 (Сталий розвиток гірських регіонів) Декларації щодо довкілля та розвитку («Порядок денний на 21 сторіччя», м. Ріо-де-Жанейро, 1992 р.);

беручи до уваги Програму подальшої реалізації Декларації щодо довкілля та розвитку («Порядок денний на 21 сторіччя», м. Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), План дій Світового саміту з проблем сталого розвитку, а також визнаючи зусилля й досягнення Комісії зі сталого розвитку (КСР) у співробітництві із Всесвітньою туристичною організацією (ВТО), спрямовані на сприяння сталому розвитку туризму;

зважаючи на те, що унікальне біологічне та культурне різноманіття та спільну спадщину Карпат становить важливу складову розвитку сталого туризму;

визнаючи зростаючу важливість туризму для соціального й економічного розвитку на місцевому, національному та регіональному рівнях, а також те, що розвиток сталого туризму в Карпатах може становити сприятливу можливість для економічного розвитку менш розвинених територій, а також диверсифікації місцевої економіки, та надавати значний потенціал для реалізації вигод в рамках збереження біологічного різноманіття та ефективного використання його компонентів;

визнаючи, що Карпати є життєво важливим середовищем для місцевого населення, а також враховуючи внесок місцевого населення в сталий соціальний, культурний та економічний розвиток і в збереження традиційних знань у Карпатах;

будучи переконаними, що зусилля, спрямовані на захист, збереження та стале використання природних і культурних ресурсів Карпат, не можуть бути досягнуті лише однією країною, а потребують міжрегіонального співробітництва, і вирішивши співробітничати з питань розвитку сталого туризму в Карпатах з метою забезпечення розвитку туризму в Карпатах відповідно до особливостей навколишнього середовища й поєднання використання соціально-економічних вигод зі збереженням біологічного та культурного різноманіття,

домовилися про таке:

ГЛАВА I
ЦІЛІ, ГЕОГРАФІЧНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття 1
Загальні цілі та принципи

1. Відповідно до статті 9 Карпатської конвенції, основною метою Протоколу про сталий туризм (далі - Протокол) є зміцнення співробітництва Сторін і сприяння йому для розвитку сталого туризму в Карпатах на благо сучасного й прийдешнього поколінь з метою отримання найбільших вигод від туризму для покращення біорізноманіття, екосистем, економічного та соціального розвитку, а також вигод від біорізноманіття для розвитку туризму, при цьому зменшуючи негативний вплив туризму на екологію, довкілля та соціально-економічний стан.

2. З метою досягнення зазначених вище цілей Сторони:

a) погоджують та координують свої зусилля з просування сталого туризму в Карпатах, надаючи місцевому населенню вигод, які ґрунтуються на винятковій природній, ландшафтній та культурній спадщині Карпат, та зміцнюють співробітництво із цією метою.

b) провадять політику, спрямовану на розвиток транскордонного співробітництва, для сприяння розвитку сталого туризму, зокрема складення скоординованих або спільних планів з управління транскордонними або прикордонними охоронюваними територіями та іншими цікавими для туристів місцями.

3. Сторони, отже, співробітничають з таких питань:

a) просування Карпатського регіону як центру сталого туризму;

b) розробка, просування та маркетинг карпатських регіональних туристичних послуг, продуктів та пропозицій у сфері сталого туризму;

c) забезпечення спільних високоякісних стандартів розвитку сталого туризму в Карпатах;

d) підвищення внеску туризму в сталий розвиток місцевої економіки в Карпатах;

e) управління туристичними потоками й туристичними центрами в Карпатах з метою позитивного впливу на довкілля та сприяння сталому місцевому економічному розвитку менш розвинених територій;

f) підвищення внеску туризму в збереження і стале використання біологічного й ландшафтного різноманіття Карпат відповідно до цілей Європейської ландшафтної конвенції;

g) підвищення внеску туризму в сталий розвиток сільського господарства в Карпатах;

h) підвищення внеску туризму в стале управління лісовим господарством в Карпатах;

i) планування сталого розвитку туристичної інфраструктури і транспорту в Карпатах;

j) підвищення внеску туризму в збереження й просування культурної спадщини й традиційних знань місцевого населення в Карпатах;

k) підвищення внеску туризму в громадську освіченість й обізнаність з питань сталого розвитку;

l) сприяння транскордонному співробітництву з питань розвитку сталого туризму в Карпатах;

m) управління впливом розвитку туризму на біологічне й ландшафтне різноманіття Карпат;

n) управління впливом розвитку туризму на довкілля в Карпатах;

o) управління соціально-економічним і культурним впливом туризму в Карпатах;

p) моніторинг ефективності політик і стратегій для розвитку сталого туризму в Карпатах.

Стаття 2
Географічна сфера застосування

1. Цей Протокол застосовується до Карпатського регіону (далі - Карпати), як це визначено на Конференції Сторін.

2. Кожна Сторона може поширити застосування цього Протоколу на додаткові частини своєї національної території, зробивши заяву Депозитарієві.

Стаття 3
Визначення

Для цілей цього Протоколу:

a) «Протокол про біорізноманіття» означає Протокол про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Карпатської конвенції, підписаний в м. Бухарест 19 червня 2008 р.;

b) «біологічне різноманіття» означає різноманітність серед живих організмів, що включає різноманіття в межах видів, між видами та екосистемами;

c) «прикордонна територія» означає територію під юрисдикцією відповідної Сторони, близьку до державного кордону з іншою Стороною, де діяльність з одного боку державного кордону, залежно від характеру відповідної діяльності, може мати прямий або непрямий, негативний або позитивний вплив на довкілля з іншого боку державного кордону;

d) «збереження» означає низку заходів, що необхідні для підтримки природних середовищ існування й популяцій видів дикої фауни та флори у сприятливому для збереження статусі;

e) «Конференція Сторін» означає Конференцію Сторін Карпатської конвенції;

f) «Карпатська Конвенція» означає Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат, підписану в м. Київ 22 травня 2003 р.;

g) «види, що знаходяться під загрозою» означає види, які знаходяться під загрозою зникнення взагалі або в значному співвідношенні до їхнього ряду;

h) «інвазивні чужорідні види» означає немісцеві види, інтродуковані навмисно або ненавмисно за межами їхніх, природних середовищ існування, де вони осіли, розмножуються й поширюються в способи, що завдають шкоди середовищу, до якого їх було ввезено;

i) «ландшафт» означає територію, як її розуміють люди, характер якої є результатом дії та взаємодії природних та (або) людських факторів;

j) «ландшафтне різноманіття» означає різноманітність ландшафтів;

k) «місцеві види» означає корінні види у відповідному регіоні або екосистемі;

l) «природне середовище існування» означає територію суходолу або акваторію, які вирізняються своїми географічними, абіотичними та біотичними факторами, де організм або популяція виникли природно;

m) «спостерігач» означає спостерігача, визначеного пунктом 5 статті 14 Карпатської конвенції;

n) «Сторона» означає Сторону цього Протоколу;

o) «залучена громадськість» означає громадськість, яка підпадає, може підпасти під вплив чи має заінтересованість в розвитку туризму та відповідному прийнятті рішень; цей термін включає корінні народи та місцеве населення; для визначення цього терміну неурядові організації, які сприяють будь-якому аспекту сталого розвитку та відповідають будь-яким вимогам чинного національного законодавства, вважаються такими, що мають заінтересованість;

p) «природоохоронна територія» означає географічно визначену територію, що призначена й організована для досягнення специфічних цілей збереження;

q) «відтворення» означає повернення екосистеми або середовища існування до їхньої первісної структури, природного складу видів і природних функцій;

r) «допоміжний орган» означає допоміжний орган, заснований згідно з підпунктом «е» пункту 2 статті 14 Конвенції, який може включати тематичні робочі групи або комітети;

s) «сталий розвиток» означає розвиток, який задовольняє потреби та устремління сучасного покоління, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби та устремління;

t) «сталий туризм» означає туризм, який передбачає стале використання природних ресурсів, перешкоджає загрозам для біологічного та ландшафтного різноманіття, від якого він внутрішньо залежить, і мінімізує негативний вплив на довкілля, екологію, культуру та соціум; забезпечує освітні можливості, підвищуючи рівень знань та повагу до природних екосистем і біологічних ресурсів; враховує соціально-культурну автентичність місцевого населення, зберігаючи їх сформовану існуючу культурну спадщину і традиційні цінності, робить внесок в міжкультурне взаєморозуміння та сприяння толерантності; робить внесок в забезпечення життєздатної, довгострокової економічної діяльності, надаючи соціально-економічні вигоди, що розподіляються справедливо, усім заінтересованим сторонам, зокрема стабільну зайнятість та можливості отримання прибутку й соціальні послуги місцевим громадам, а також сприяє подоланню бідності;

u) «стале використання» означає використання компонентів біорізноманіття таким чином і такими темпами, які не призводять у довгостроковій перспективі до вичерпання біологічного різноманіття, тим самим зберігаючи його потенціал задовольняти потреби й устремління теперішнього і прийдешніх поколінь;

v) «транскордонна природоохоронна територія» означає територію, яка складається з двох чи більше природоохоронних територій, розташованих у межах територій двох чи більше Сторін, що є сусідніми за державним кордоном, кожна з яких залишається під юрисдикцією відповідної Сторони.

ГЛАВА II
ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стаття 4
Погодження політик, спрямованих на планування, розвиток сталого туризму в Карпатах та управління ним

1. Кожна Сторона розробляє та впроваджує на своїй національній території політики і стратегії з метою розвитку сталого туризму й управління та моніторингу в Карпатах, враховуючи при цьому політики й стратегії, які розроблені та впроваджуються іншими Сторонами.

2. Сторони враховують та послуговуються прийнятими на міжнародному рівні інструментами та методологіями планування, розвитку туризму та управління ним, особливо на вразливих територіях з нерозвинутою економікою, а також гармонізувати існуючі національні інструменти й методи планування.

3. Сторони обмінюються інформацією між урядовими установами на всіх рівнях та з усіма заінтересованими сторонами стосовно найефективніших практик розвитку сталого туризму та управління, зокрема інформацією щодо планування, стандартів, законодавчої бази та її запровадження, а також досвідом, отриманим у ході реалізації цих принципів.

Стаття 5
Інтеграція цілей сталого туризму в Карпатах до секторальних політик

1. Сторони враховують цілі цього Протоколу у своїй іншій політиці, зокрема, але не обмежуючись, в просторовому плануванні та управлінні земельними ресурсами, збереженні біологічного й ландшафтного різноманіття, управлінні водними та річковими басейнами, сільським та лісовим господарством, транспортом та інфраструктурою, промисловістю й енергетикою.

2. Сторони співробітничають стосовно інтеграції принципів сталого туризму до інших секторальних політик, розроблених на регіональному та глобальному рівнях, які можуть бути використані для поліпшення або мати вплив на збереження та стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття Карпат.

Стаття 6
Участь регіональних та місцевих органів влади та інших заінтересованих сторін

1. Кожна Сторона в рамках існуючої інституційної бази вживає заходів, спрямованих на залучення відповідних установ, регіональних і місцевих органів влади та інших заінтересованих сторін до розробки та впровадження політик й ефективних заходів для розвитку сталого туризму в Карпатах.

2. Кожна Сторона в рамках існуючої інституційної бази вживає заходів, спрямованих на сприяння координації й співробітництву між установами, органами влади та іншими заінтересованими сторонами, про яких йдеться в пункті 1, з метою заохочення розподілу зобов'язань та підвищення взаємодії.

Стаття 7
Міжнародне співробітництво

1. Сторони заохочують активне співробітництво між компетентними установами й організаціями на міжнародному рівні стосовно розвитку сталого туризму в Карпатах.

2. Сторони сприяють співробітництву з питань розвитку сталого туризму в Карпатах між регіональними й місцевими органами влади на міжнародному рівні та шукають шляхи вирішення спільних проблем на найбільш прийнятному рівні.

ГЛАВА III
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ

Стаття 8
Просування Карпатського регіону як центру сталого туризму

1. Кожна Сторона вживає заходів для просування Карпатського регіону як центру сталого туризму, що ґрунтується на унікальній спільній природній, культурній, традиційній та історичній спадщині Карпат.

2. Сторони співробітничають стосовно маркетингу та просування Карпатського регіону як центру сталого туризму, зокрема шляхом заохочення, спільному виконанні та підтримці спільних проектів та ініціатив стосовно розвитку сталого туризму в Карпатах, які ґрунтуються на зазначених вище цілях та сприяють їм.

Стаття 9
Розробка, реалізація та просування продуктів, послуг та пропозицій у сфері сталого туризму в Карпатському регіоні

1. Сторони вживають заходів на своїй національній території для розробки й просування продуктів, послуг та пропозицій у сфері сталого туризму в Карпатському регіоні, зокрема тих, які ґрунтуються на спільній карпатській природній, культурній, традиційній та історичній спадщині Карпат, і розвивають свій маркетинг як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.

2. Сторони співробітничають стосовно визначення конкурентоспроможних переваг для розвитку сталого туризму в Карпатах в порівнянні з іншими європейськими гірськими регіонами, що могло б забезпечити європейський і глобальний туристичний ринок унікальним торговим пропонуванням продуктів, послуг та пропозицій у сфері сталого туризму в Карпатському регіоні.

3. Сторони співробітничають стосовно розробки спільних послуг, продуктів та пропозицій у сфері сталого туризму в Карпатському регіоні та сприяють співробітництву з відповідними заінтересованими сторонами, що діють в Карпатському регіоні в цій сфері, зокрема з туристичними операторами та іншими членами туристичного сектору.

4. Сторони співробітничають стосовно розробки та впровадження спільних туристичних брендів Карпатського регіону.

5. Сторони співробітничають стосовно розробки та впровадження спільних рекламних стратегій і маркетингових схем для спільних продуктів, послуг та пропозицій у сфері сталого туризму в Карпатському регіоні.

Стаття 10
Забезпечення спільних високоякісних стандартів сталого туризму в Карпатах

1. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній території з метою просування стандартів якості для розвитку сталого туризму в Карпатах.

2. Сторони співробітничають стосовно розробки, просування та впровадження спільних туристичних стандартів якості в Карпатах стосовно розміщення, інфраструктури та обслуговування туристів з урахуванням міжнародних та європейських стандартів.

3. Сторони співробітничають стосовно розробки, просування та впровадження спільної туристичної системи сертифікації стандартів якості в Карпатах з урахуванням міжнародних та регіональних знаків якості та схем визнання або з прийняттям існуючих схем сертифікації в разі необхідності.

4. Сторони співробітничають стосовно розробки, прийняття та впровадження спільної карпатської політики постійного й систематичного дослідження якості туристичних продуктів та послуг по всьому Карпатському регіону, моніторингу рівня задоволення клієнтів і досвіду, здобутому в туристичних центрах, в тому числі підвищення їх обізнаності з питань сталого розвитку й підвищення рівня знань про природну та культурну спадщину Карпат, а також зміцнення поваги до неї.

5. Сторони заохочують та підтримують обмін досвідом та найкращими практичними прикладами під час запровадження та підтримки стандартів якості туристичних послуг.

6. Сторони заохочують та підтримують розробку і впровадження спільних планів дій з метою досягнення якісних змін у секторі обслуговування у сфері сталого туризму в Карпатах.

Стаття 11
Підвищення внеску туризму в сталий розвиток місцевої економіки в Карпатах

1. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній території для вивчення, просування та підтримки спільних зусиль, спрямованих на розвиток сталого туризму та розвиток місцевої економіки в Карпатах.

2. Сторони співробітничають стосовно розробки, прийняття та реалізації спільної політики в Карпатах для просування, маркування та сертифікації місцевих продуктів та мережі місцевих виробників, зокрема це стосується традиційних видів мистецтва та ремесел, а також місцевих товарів, зокрема сільськогосподарської продукції, виробленої з використанням місцевих порід домашніх тварин та культивованих сортів рослин.

3. Кожна Сторона на своїй національній території вживає заходів, спрямованих на підтримку та просування ініціатив і проектів стосовно розвитку сталого туризму в Карпатах, які сприяють розвиткові місцевої економіки й ґрунтуються на місцевому потенціалі шляхом підвищення використання місцевих продуктів та умінь, а також наданню можливостей для працевлаштування місцевої робочої сили. Пріоритет має надаватись ініціативам та проектам, які:

a) сприяють забезпеченню довготермінової сталої діяльності туристичної сфери;

b) посилюють існуюче унікальне торгове пропонування певного туристичного центру;

c) просувають інновації та диверсифікацію в туризмі та приносять додаткову вартість існуючим місцевим туристичним пропозиціям певного туристичного центру, а також шляхом створення нових місцевих і регіональних туристичних продуктів;

d) сприяють диверсифікації туристичних пропозицій для зменшення негативного впливу від сезонного характеру туризму через створення достатнього попиту на туристичні послуги й забезпечення місцевого працевлаштування також у несезонний період;

e) сприяють диверсифікації місцевої економічної діяльності, яка не пов'язана з туризмом, для зменшення залежності місцевої економіки від туризму в разі необхідності;

f) збагачують та доповнюють існуючі туристичні пропозиції певного туристичного центру, а не конкурують з уже існуючими видами бізнесу;

4. Кожна Сторона вживає заходів для просування та підтримки розвитку сталого туризму на менш вразливих і менш розвинених територіях з метою сприяння сталому економічному розвитку менш розвиненого місцевого населення, зменшення негативного впливу міграційних процесів і тенденції до депопуляції сільського населення, сприяння подоланню бідності й передбачення рівнішого розподілу переваг і надходжень від туристичного сектору обслуговування всіма адміністративними одиницями Карпатського регіону.

5. Кожна Сторона на своїй національній території вживає заходів для підвищення потенціалу місцевого населення стосовно підготовки пропозицій до проектів сталого розвитку туристичної сфери та їхньої здатності залучати кошти для їх впровадження.

Стаття 12
Управління туристичними потоками в Карпатах з метою створення переваг для довкілля та сталого економічного місцевого розвитку

1. Сторони відповідно до статті 12 Карпатської конвенції співробітничають стосовно розвитку, прийняття й реалізації спільної карпатської політики постійно діючого та системного моніторингу туристичних потоків в Карпатському регіоні.

2. Для зменшення негативного впливу від туризму на вразливі гірські екосистеми Карпат і забезпечення більш рівномірного розподілу туристичних потоків в Карпатському регіоні кожна Сторона на своїй національній території вживає заходів, спрямованих на розосередження, переспрямування та направлення частини туристичних потоків з основних діючих туристичних центрів та екологічно вразливих територій, таких як території, що знаходяться під охороною, на менш екологічно вразливі, менш розвинені та менш вивчені з туристичного погляду, але потенційно спроможні до прийняття та розміщення частини туристичних потоків центри.

Стаття 13
Підвищення внеску туризму в збереження та стале використання біологічного й ландшафтного різноманіття Карпат

1. Кожна Сторона на своїй національній території вживає заходів для вивчення можливості спрямування частини надходжень від туризму на збереження та стале використання біологічного й ландшафтного різноманіття в Карпатах, зокрема на створення, підтримку природоохоронних територій та управління ними.

2. Сторони співробітничають стосовно обміну інформацією та поширення прикладів добросовісної практики щодо внеску розвитку сталого туризму в збереження та стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття в Карпатах, а також отримання вигод від розвитку сталого туризму для збереження та сталого використання біологічного та ландшафтного різноманіття в Карпатах.

Стаття 14
Підвищення внеску туризму в сталий розвиток сільського господарства в Карпатах

1. Кожна Сторона на своїй національній території вживає заходів для вивчення, просування та підтримки спільної діяльності у сфері розвитку сталого туризму та сталого сільського господарства в Карпатах, а також сприятиме співробітництву стосовно цих питань між відповідними органами влади, установами та відповідними заінтересованими сторонами, зокрема туристичними операторами й іншими членами туристичного сектору.

2. Кожна Сторона відповідно до статті 7 та статті 11 Карпатської конвенції на своїй національній території вживає заходів для підтримки та просування ініціатив і проектів, спрямованих на розвиток сталого туризму в Карпатах, що створюють обгрунтовані економічні стимули для здійснення управління сільськогосподарськими землями, які традиційно культивуються в Карпатах, із застосуванням сталих технологій і для виробництва, маркування та сертифікації місцевих товарів, на основі використання місцевої сільськогосподарської продукції, місцевих порід домашніх тварин та культивованих сортів рослин.

3. Сторони співробітничають стосовно обміну інформацією та просування прикладів добросовісної практики щодо внеску розвитку сталого туризму в збереження та стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття в Карпатах, а також отримання вигод від розвитку сталого туризму для збереження та сталого використання біологічного та ландшафтного різноманіття в Карпатах.

Стаття 15
Підвищення внеску туризму в стале управління лісовим господарством в Карпатах

1. Кожна Сторона на своїй національній території, зважаючи на багатофункціональність лісів, вживає заходів для вивчення, просування та підтримки спільної діяльності у сфері розвитку сталого туризму та сталого управління лісовим господарством в Карпатах, а також сприяють співробітництву в цьому контексті між відповідними органами влади, установами, лісовими адміністраціями та відповідними заінтересованими сторонами, зокрема туристичними операторами й іншими членами туристичного, сектору.

2. Сторони співробітничають стосовно обміну інформацією та просування прикладів добросовісної практики щодо внеску розвитку сталого туризму в стале управління лісовим господарством в Карпатах, а також отримання вигод від розвитку сталого туризму для сталого управління лісовим господарством в Карпатах.

Стаття 16
Планування сталого розвитку туристичного транспорту й інфраструктури в Карпатах

1. Кожна Сторона відповідно до пункту 1 статті 8 Карпатської конвенції, а також статті 5, статті 8, статті 9 та статті 12 Протоколу про біорізноманіття впроваджує політику сталого планування туристичного транспорту в Карпатах з урахуванням специфічних особливостей гірського середовища

2. Сторони відповідно до пункту 2 статті 8 Карпатської конвенції співробітничають стосовно розвитку сталих транспортних схем на своїх прикордонних територіях в Карпатах для надання переваг мобільності та доступу місцевим мешканцям і туристам, сприяють сталому розвитку туризму на прикордонних територіях та посилюють взаємодію і співробітництво серед місцевого населення, яке проживає на цих прикордонних територіях.

3. Сторони відповідно до пункту 3 статті 8 Карпатської конвенції співробітничають стосовно розвитку моделей екологічно чистого туристичного транспорту на екологічно вразливих територіях Карпат.

4. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній території для просування й підтримки проектів розвитку сталої транспортної мережі для покращення доступу до туристичних центрів і курортів в Карпатах громадським транспортом та заохочує туристів до використання цих послуг.

5. Кожна Сторона на своїй національній території вживає заходів для зменшення залежності від моторизованих транспортних засобів на території туристичних центрів і курортів в Карпатах та поблизу них.

6. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній території для просування відродження та модернізації існуючих об'єктів туристичної, рекреаційної та спортивної Інфраструктури на противагу побудові нових об'єктів в Карпатах.

7. Сторони співробітничають стосовно обміну інформацією та поширення добросовісної практики стосовно сталого розвитку туристичного транспорту й інфраструктури в Карпатах.

Стаття 17
Підвищення внеску туризму в збереження та просування культурної спадщини та традиційних знань місцевого населення в Карпатах

1. Сторони відповідно до статті 11 Карпатської конвенції співробітничають стосовно розробки, прийняття та реалізації спільних принципів розвитку сталого туризму в Карпатах, сприяючи збереженню та просуванню культурної спадщини та традиційних знань місцевого населення, підвищуючи цінність їх соціально-культурної автентичності в Карпатах і поважаючи її, а також зберігаючи їх сформовану існуючу культурну спадщину та традиційні цінності.

2. Кожна Сторона вживає заходів, спрямованих на просування та підтримку діяльності з розвитку сталого туризму для сприяння збереженню та просуванню культурної спадщини та традиційних знань місцевого населення в Карпатах, зокрема ініціатив і проектів з підтримки розвитку сталого туризму в Карпатах, які створюють обґрунтовані економічні стимули для збереження об'єктів традиційної архітектури, місцевих порід домашніх тварин та культивованих сортів рослин, а також відновлення традиційних способів використання земель і технологій, виготовлення та маркетингу місцевих товарів, предметів мистецтва та ремесла.

3. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній території для заохочення спрямування частини надходжень від туристичної сфери на підтримку збереження й просування культурної спадщини та традиційних знань місцевого населення в Карпатах, зокрема на збереження та відродження об'єктів традиційної архітектури, традиційних ремесел, схем використання земель, місцевих порід домашніх тварин та культивованих сортів рослин.

Стаття 18
Підвищення внеску туризму в громадську освіту та підвищення обізнаності з питань сталого розвитку

1. Кожна Сторона вживає заходів для заохочення та підтримки ініціатив і проектів, спрямованих на підвищення обізнаності з питань сталого розвитку, пов'язаних з розвитком сталого туризму в Карпатах.

2. Сторони співробітничають стосовно розвитку спільних програм екологічної освіти, тлумачення природної та культурної спадщини та інших програм з підвищення обізнаності в Карпатському регіоні, пов'язаних з розвитком сталого туризму в Карпатах, з метою:

a) підвищення обізнаності місцевого населення, туристичних операторів та провайдерів туристичних послуг, туристів та громадськості з питань сталого розвитку в Карпатах;

b) підвищення знань про природні екосистеми й біологічні ресурси в Карпатах та поваги до них;

c) підняття питання збереження біологічного та ландшафтного різноманіття на національному та місцевому рівнях;

d) підвищення знань про культурну спадщину та традиційні знання місцевого населення в Карпатах та поваги до них,

e) просування практик розвитку сталого туризму та належну поведінку туристів для мінімізації можливого негативного впливу, зокрема шляхом розробки спільного «Карпатського кодексу добросовісної практики у сфері сталого туризму»;

f) поширення позитивних результатів розвитку сталого туризму в Карпатах.

Стаття 19
Обмін інформацією та досвідом, зміцнення потенціалу для розвитку сталого туризму в Карпатах та управління ним

1. Сторони співробітничають стосовно обміну інформацією та досвідом, а також поширення прикладів добросовісної практики щодо розвитку сталого туризму в Карпатах та управління ним.

2. Сторони сприяють міжнародному співробітництву наукових установ з питань розвитку та управління сталим туризмом в Карпатах, зокрема гармонізації моніторингових систем, забезпечення та гармонізації баз даних, впровадження спільних дослідних програм та проектів в Карпатах.

3. Сторони забезпечують включення національних результатів досліджень та моніторингу, які сприяють досягненню цілей цього Протоколу, в спільну постійно діючу систему спостереження та інформування, а також забезпечують доступ громадськості до них в рамках існуючої інституційної бази.

4. Сторони сприяють передачі та застосуванню екологічно виважених, соціально прийнятних та відповідних технологій і ноу-хау для планування, розвитку сталого туризму в Карпатах та управління ним.

5. Сторони співробітничають стосовно розробки спільних освітніх та навчальних схем у сферах, пов'язаних з розвитком сталого туризму в Карпатах та управління ним, та заохочують і підтримуватимуть розвиток експертної мережі для обміну відповідним досвідом, навичками та інформацією.

6. Сторони співробітничають стосовно розвитку та підсилення людських ресурсів та інституційних можливостей, які вважаються такими, що сприяють досягненню цілей цього Протоколу.

Стаття 20
Сприяння транскордонному співробітництву стосовно розвитку сталого туризму в Карпатах

1. Сторони відповідно до пункту 2 статті 9 Карпатської конвенції проводять політику, спрямовану на сприяння транскордонному співробітництву, з метою забезпечення можливостей для розвитку сталого туризму на прикордонних територіях Карпат.

2. Кожна Сторона розробляє та впроваджує плани управління для посилення розвитку сталого туризму на прикордонних територіях Карпат.

3. Сторони відповідно до пункту 2 статті 9 Карпатської конвенції вживають заходів для координації планування управління, пов'язаного з розвитком сталого туризму, або розробляють спільні плани управління для своїх прикордонних територій в Карпатах разом із сусідньою Стороною або Сторонами, зокрема для транскордонних або прикордонних територій, що знаходяться під охороною, та інших місць, що становлять інтерес для туристів.

Стаття 21
Управління впливом від розвитку туризму на біологічне та ландшафтне різноманіття Карпат

1. Сторони застосовують принципи застереження та запобігання, оцінюючи та беручи до уваги можливий прямий та опосередкований, коротко-й довготривалий вплив, зокрема сукупний вплив проектів розвитку туристичної, рекреаційної та спортивної інфраструктури, а також туристичної, рекреаційної та спортивної діяльності, що можуть мати негативний вплив на біологічне та ландшафтне різноманіття Карпат. У цьому сенсі Сторони діють з відповідною оцінкою можливого негативного впливу проектів, планів та діяльності, пов'язаних з розвитком туризму в Карпатах, зокрема транскордонного впливу.

2. Сторони відповідно до статті 12 Карпатської конвенції співробітничають стосовно розробки, прийняття та реалізації спільної карпатської політики постійного та системного моніторингу впливу на біологічне й ландшафтне різноманіття Карпат як від наявного, так і від запланованого розвитку туризму, яка повинна бути застосована на регіональному, національному та місцевому рівнях, зокрема, що стосується:

a) збереження, підтримки, відновлення та сталого використання природних та напівприродних середовищ існування в Карпатах, що знаходяться під загрозою та включені до Карпатського червоного списку середовищ існування, відповідно до пункту 1 статті 8 Протоколу про біорізноманіття;

b) інтеграції, послідовності, взаємозв'язку та підтримки територій, що знаходяться під охороною, й інших місць, які є важливими для біологічного та ландшафтного різноманіття в Карпатах і для зв'язності екологічної мережі відповідно до статті 9 Протоколу про біорізноманіття;

c) збереження видів фауни та флори в Карпатському регіоні, що знаходяться під загрозою та включені до Карпатського червоного списку видів, відповідно до пункту 1 статті 12 Протоколу про біорізноманіття;

d) запобігання інтродукції або вивільненню інвазивних чужорідних видів та (або) генетично модифікованих організмів, які можуть мати негативний екологічний вплив на біологічне різноманіття, екосистеми, середовища існування або види в Карпатах, відповідно до пункту 1 статті 13 Протоколу про біорізноманіття.

3. Кожна Сторона встановлює умови та критерії, зокрема відповідні відновлювальні й компенсаційні заходи, в рамках яких можуть бути дозволені політики, проекти та діяльність, пов'язані з розвитком туризму з урахуванням можливого негативного впливу на біологічне та ландшафтне різноманіття в Карпатах.

4. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній території для запобігання, зменшення та, в разі необхідності, компенсування можливого негативного впливу від туризму на біологічне та ландшафтне різноманіття в Карпатах.

Стаття 22
Управління впливом від розвитку туризму на довкілля в Карпатах

1. Сторони застосовують принципи застереження та запобігання, оцінюючи та беручи до уваги можливий прямий та опосередкований, коротко-й довготривалий вплив, зокрема сукупний вплив проектів розвитку туристичної, рекреаційної та спортивної інфраструктури, а також туристичної, рекреаційної та спортивної діяльності, що можуть мати негативний вплив на довкілля Карпат. У цьому сенсі Сторони діють з відповідною оцінкою можливого негативного впливу проектів, планів та діяльності, пов'язаних з розвитком туризму в Карпатах, зокрема транскордонного впливу.

2. Сторони відповідно до статті 12 Карпатської конвенції співробітничають стосовно розвитку, прийняття та реалізації спільної карпатської політики постійного та системного моніторингу впливу на довкілля як від наявного, так і від запланованого нового розвитку туризму в Карпатах, яка може бути застосована на регіональному, національному та місцевому рівнях; зокрема стосовно використання природних ресурсів, таких як земля, ґрунти, вода, ліси, джерела енергії, а також каналізаційних систем, контролю над відходами та забрудненням повітря.

3. Кожна Сторона встановлює умови та критерії, зокрема відповідні відновлювальні й компенсаційні заходи, в рамках яких можуть бути дозволені політики, проекти та діяльність, пов'язані з розвитком туризму з урахуванням можливого негативного впливу на довкілля в Карпатах.

4. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній території з метою запобігання, зменшення та, в разі необхідності, компенсування можливого негативного впливу від туризму на довкілля в Карпатах.

Стаття 23
Управління впливом від розвитку туризму на соціально-економічний та культурний розвиток Карпат

1. Сторони застосовують принципи застереження та запобігання, оцінюючи та беручи до уваги можливий прямий та опосередкований, коротко-й довготривалий вплив, зокрема сукупний вплив проектів розвитку туристичної, рекреаційної та спортивної інфраструктури, а також туристичної, рекреаційної та спортивної діяльності, що можуть мати негативний вплив на соціально-економічний та культурний розвиток Карпат. У цьому сенсі Сторони діють з відповідною оцінкою можливого негативного впливу проектів, планів та діяльності, пов'язаних з розвитком туризму в Карпатах, зокрема транскордонного впливу.

2. Сторони відповідно до статті 12 Карпатської конвенції співробітничають стосовно розвитку, прийняття та реалізації спільної карпатської політики постійного та системного моніторингу й оцінки соціально-економічного та культурного впливу від туризму в Карпатах, яка може бути застосована на регіональному, національному та місцевому рівнях.

3. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній території для запобігання, зменшення та, в разі необхідності, компенсування можливого негативного впливу від туризму на соціально-економічний та культурний розвиток Карпат.

Стаття 24
Моніторинг ефективності політик і стратегій для розвитку сталого туризму в Карпатах

1. Кожна Сторона проводить моніторинг ефективності політик і стратегій, спрямованих на розвиток сталого туризму в Карпатах, що впроваджуються на національному, регіональному та місцевому рівнях.

2. Сторони відповідно до статті 12 Карпатської конвенції співробітничають стосовно розвитку, прийняття та реалізації спільної карпатської політики постійного та системного моніторингу впливу від політик і стратегій, спрямованих на розвиток сталого туризму в Карпатах, для застосування на регіональному, національному та місцевому рівнях через визначення та застосування спільно погоджених індикаторів, приділяючи особливу увагу оцінці та вимірюванню:

a) внеску політик і стратегій стосовно розвитку сталого туризму в Карпатах у збереження та стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття Карпат, відповідно до статті 4 Карпатської конвенції та Протоколу про біорізноманіття;

b) внеску політик і стратегій розвитку сталого туризму в Карпатах у захист і стале використання водних ресурсів в Карпатах, відповідно до статті 6 Карпатської конвенції;

c) внеску політик і стратегій розвитку сталого туризму в Карпатах у стале сільське господарство, зокрема в управління сільськогосподарськими землями, що традиційно культивуються в Карпатах, з використанням сталих технологій відповідно до статті 7 Карпатської конвенції;

d) внеску політик і стратегій розвитку сталого туризму в Карпатах у стале управління лісовим господарством в Карпатах, відповідно до статті 7 Карпатської конвенції;

e) внеску політик і стратегій розвитку сталого туризму в Карпатах у розвиток сталої транспортної системи та інфраструктури, відповідно до статті 8 Карпатської конвенції;

f) внеску політик і стратегій розвитку сталого туризму в Карпатах у збереження та просування культурної спадщини й традиційних знань місцевого населення в Карпатах, відповідно до статті 11 Карпатської конвенції;

g) ефективності політик і стратегій розвитку сталого туризму в Карпатах під час вдосконалення управління екологічними впливами в Карпатах;

h) ефективності політик і стратегій розвитку сталого туризму в Карпатах під час вдосконалення управління соціальними та культурними впливами в Карпатах;

i) ефективності політик і стратегій на розвиток стандартів якості у туристичному секторі в Карпатах;

j) ефективності політик і стратегій розвитку сталого туризму в Карпатах для накопичення прибутку та забезпечення зайнятості населення завдяки розвитку туристичної сфери в Карпатах в короткостроковій та довгостроковій перспективі;

k) частки надходжень від туристичної сфери, що залишається в місцевого населення, та загального внеску від туризму в сталий розвиток місцевої економіки та добробут місцевого населення в Карпатах.

Стаття 25
Спільні програми та проекти

Кожна Сторона відповідно до своїх потреб та можливостей бере участь у спільних програмах та проектах стосовно різних видів діяльності, зазначених у пунктах 2 й 3 статті 1, що спільно здійснюються Сторонами в Карпатах.

ГЛАВА IV
ВПРОВАДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

Стаття 26
Керівні принципи КБР стосовно біорізноманіття та розвитку туризму

1. Для планування, розвитку туристичної діяльності в Карпатах та управління нею належним чином з огляду на екологічні, економічні та соціальні аспекти Сторони сприяють інтеграції Керівних принципів КБР стосовно біорізноманіття та розвитку туризму в розробці та перегляді своїх стратегій і планів розвитку туризму в Карпатах та інших пов'язаних галузевих стратегій на відповідному рівні і в ході консультацій із заінтересованими сторонами, зокрема туристичними операторами та всіма іншими членами туристичного сектору.

2. Сторони розглядають можливість створення моніторингової та звітної систем, які ґрунтуватимуться на індикаторах, визначених в Керівних принципах КБР стосовно біорізноманіття та розвитку туризму й у Наборі індикаторів Всесвітньої туристичної організації, для оцінки можливості застосування та визначення статусу впровадження цих Керівних принципів у Карпатському регіоні.

3. Сторони Карпатської конвенції прагнуть до об'єднання зусиль під час впровадження інших двосторонніх та багатосторонніх угод згідно з Керівними принципами КБР стосовно біорізноманіття та розвитку туризму й під час впровадження цього Протоколу в Карпатах, серед іншого, Орхуської конвенції, Рамсарської конвенції, Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин, Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, Європейської ландшафтної конвенції та інших.

Стаття 27
Впровадження

1. Кожна Сторона вживає відповідних правових та адміністративних заходів для забезпечення впровадження положень цього Протоколу та здійснює моніторинг ефективності цих заходів.

2. Кожна Сторона вивчає можливості для фінансової підтримки впровадження положень цього Протоколу.

3. Конференція Сторін розробляє та приймає Стратегію розвитку сталого туризму в Карпатах, яка супроводжуватиме впровадження цього Протоколу.

Стаття 28
Освіта, інформування та громадська обізнаність

1. Сторони сприяють розвитку освіти, інформуванню та підвищенню громадської обізнаності стосовно цілей, заходів та впровадження цього Протоколу.

2. Сторони забезпечують доступ громадськості до інформації, пов'язаної з впровадженням цього Протоколу.

Стаття 29
Наради Сторін

1. Конференція Сторін Карпатської конвенції виступає як нарада Сторін цього Протоколу.

2. Сторони Карпатської конвенції, які не є Сторонами цього Протоколу, можуть брати участь як спостерігачі в Конференції Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу. Коли Конференція Сторін виступає як нарада Сторін цього Протоколу, рішення в рамках цього Протоколу приймається лише тими, хто є його Сторонами.

3. Коли Конференція Сторін виступає як нарада Сторін цього Протоколу, будь-який член бюро Конференції Сторін, що представляє Сторону Конвенції, але водночас не є Стороною цього Протоколу, замінюється членом, який обирається Сторонами Протоколу з-поміж Сторін цього Протоколу.

4. Правила процедури Конференції Сторін застосовуються mutatis mutandis до наради Сторін, якщо інше не прийняте консенсусом Конференції Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу.

5. Перше засідання Конференції Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу, скликається Секретаріатом разом з першим засіданням Конференції Сторін, проведення якого заплановано після дати набрання чинності цим Протоколом. Подальші чергові засідання Конференції Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу, проводяться разом з черговими засіданнями Конференції Сторін, якщо Конференція Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу, не прийме іншого рішення.

6. Конференція Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу, у межах свого мандату приймає рішення, необхідні для сприяння його ефективному виконанню. Вона виконує функції, покладені на неї відповідно до цього Протоколу, та:

a) робить рекомендації з будь-яких питань, необхідних для виконання цього Протоколу;

b) створює такі допоміжні органи, які вважаються необхідними для виконання цього Протоколу;

c) розглядає та приймає, в разі необхідності, зміни та доповнення до цього Протоколу, які вважаються необхідними для впровадження цього Протоколу, а також

d) виконує такі інші функції, які можуть бути необхідними для виконання цього Протоколу.

Стаття 30
Секретаріат

1. Секретаріат, заснований статтею 15 Карпатської конвенції, слугує як Секретаріат цього Протоколу.

2. Пункт 2 статті 15 Карпатської конвенції стосовно функцій Секретаріату Конвенції застосовується mutatis mutandis до цього Протоколу.

Стаття 31
Допоміжні органи

1. Будь-який допоміжний орган, заснований Карпатською Конвенцією або в її рамках, відповідно до рішення Конференції Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу, слугує Протоколу, у такому разі нарада Сторін визначає функції, які повинен виконувати цей орган.

2. Сторони Карпатської конвенції, які не є Сторонами цього Протоколу, можуть брати участь як спостерігачі в засіданнях будь-яких таких допоміжних органів. Коли допоміжний орган Карпатської конвенції виступає як допоміжний орган цього Протоколу, рішення в рамках Протоколу приймаються лише Сторонами Протоколу.

3. Коли допоміжний орган Карпатської конвенції виконує свої функції щодо питань, що стосуються цього Протоколу, будь-який член бюро такого допоміжного органу, що представляє Сторону Карпатської конвенції, яка в цей час, однак, не є Стороною Протоколу, замінюється членом, що обирається Сторонами Протоколу з-поміж Сторін Протоколу.

4. Правила процедури для Конференції Сторін Карпатської конвенції застосовуються mutatis mutandis до участі спостерігачів в роботі допоміжних органів, що слугують цьому Протоколу.

Стаття 32
Моніторинг виконання зобов'язань

1. Сторони регулярно звітують Конференції Сторін про заходи, пов'язані з цим Протоколом, та результати цих ужитих заходів. Конференція Сторін встановлює строки та формат, згідно з якими звіти повинні подаватися до розгляду.

2. Спостерігачі можуть надавати будь-яку інформацію або звіт про впровадження та дотримання положень цього Протоколу Конференції Сторін та (або) Виконавчому Комітетові Карпатської конвенції (далі - Виконавчий Комітет).

3. Виконавчий Комітет збирає, оцінює та аналізує інформацію про впровадження цього Протоколу і здійснює моніторинг дотримання положень цього Протоколу Сторонами.

4. Виконавчий Комітет дає Конференції Сторін рекомендації стосовно впровадження та необхідних заходів відповідно до цього Протоколу.

5. Конференція Сторін приймає або рекомендує необхідні заходи.

Стаття 33
Оцінка ефективності положень

1. Сторони регулярно перевіряють й оцінюють ефективність положень цього Протоколу.

2. Конференція Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу, може розглядати прийняття відповідних зміни та доповнень до цього Протоколу, якщо це буде необхідно для досягнення його цілей.

3. Сторони сприяють залученню регіональних і місцевих органів влади та інших заінтересованих сторін до процесів, викладених у пункті 1.

ГЛАВА V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 34
Зв'язки між Карпатською Конвенцією та Протоколом

Цей Протокол є Протоколом до Карпатської конвенції відповідно до пункту 3 статті 2 та інших відповідних статей Карпатської конвенції.

Стаття 35
Набрання чинності, внесення змін та доповнень до Протоколу, виходу з нього та вирішення спорів

1. Положення статей 19, 20, пунктів 2-4 статті 21 та статті 22 Карпатської конвенції стосовно набрання чинності, внесення змін і доповнень до цього Протоколу та виходу з нього й стосовно вирішення спорів застосовуються mutatis mutandis до цього Протоколу.

2. Лише Сторона Карпатської конвенції може стати Стороною цього Протоколу.

Стаття 36
Застереження

Жодні застереження до цього Протоколу не допускаються.

Стаття 37
Депозитарій

Депозитарієм цього Протоколу є Уряд України.

Стаття 38
Повідомлення

Стосовно цього Протоколу Депозитарій повідомляє кожній Договірній Стороні про:

a) будь-які підписи;

b) передачу будь-якої ратифікаційної грамоти, документа про прийняття або затвердження;

c) будь-яку дату набрання чинності;

d) будь-яку заяву, зроблену Договірною Стороною або підписантом;

e) будь-яку денонсацію, про яку повідомлено Договірною Стороною, зокрема дату набрання нею чинності.

Стаття 39
Підписання

Цей Протокол відкритий для підписання в Депозитарія з 27 травня 2011 р. до 27 травня 2012 р.

Учинено в м. Братислава 27 травня 2011 року в одному оригінальному примірнику англійською мовою.

Оригінал цього Протоколу зберігається в Депозитарія, який направляє засвідчені копії всім Сторонам.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені, підписали цей Протокол.

За Уряд Чеської Республіки

(Підпис)

За Уряд Республіки Угорщина

(Підпис)

За Уряд Республіки Польща

(Підпис)

За Уряд Румунії

(Підпис)

За Уряд Республіки Сербія

(Підпис)

За Уряд Словацької Республіки

(Підпис)

За Уряд України

вгору