Документ z1453-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2017  № 601


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2017 р.
за № 1453/31321

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство рибного господарства України та його територіальні органи

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство рибного господарства України та його територіальні органи;

2) форму для подання запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство рибного господарства України та його територіальні органи.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 червня 2012 року № 344 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Держрибагентстві України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1066/21378.

3. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державного агентства
рибного господарства УкраїниА.М. КравченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
08.11.2017  № 601


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2017 р.
за № 1453/31321

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство рибного господарства України та його територіальні органи

1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство рибного господарства України та його територіальні органи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

3. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Держрибагентство та його територіальні органи, забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації, в тому числі за запитами на отримання публічної інформації у формі відкритих даних.

4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

5. Запитувач може звернутися до Держрибагентства та/або його територіальних органів із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

6. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

7. Запит на отримання публічної інформації подається до Держрибагентства та/або його територіальних органів в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону (на вибір запитувача).

8. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

9. Запит на отримання публічної інформації може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу (відповідальної особи) Держрибагентства та/або його територіального органу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Держрибагентство та/або його територіальний орган (далі - відповідальний структурний підрозділ (відповідальна особа)).

10. Запит на отримання публічної інформації повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

11. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувачі можуть подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів.

12. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Держрибагентства та офіційних веб-сайтах його територіальних органів, а також на інформаційних стендах у кімнатах громадських приймалень Держрибагентства та його територіальних органів.

13. Під час подання запиту на отримання публічної інформації запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

14. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник відповідального структурного підрозділу (відповідальна особа) із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, за дорученням якої його подано.

15. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації (Держрибагентство або його територіальний орган), дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

16. Запити реєструються відповідальним структурним підрозділом з поміткою до реєстраційного номера «ЗПІ».

17. У разі якщо Держрибагентство або його територіальний орган не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику такої інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

18. У задоволенні запиту на публічну інформацію може бути відмовлено. Підстави для відмови та інформація, що має міститися у письмовій відмові, визначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Про відмову у задоволенні запиту запитувач повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту.

19. Відповідь на запит надається запитувачу у спосіб, зазначений ним, не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації такого запиту.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня реєстрації такого запиту.

Строк розгляду запиту, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, може продовжуватися керівництвом Держрибагентства або його територіального органу до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту.

20. Відстрочка у задоволенні запиту на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки у зв’язку з настанням обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

21. Якщо у запиті поряд з питаннями, що належать до компетенції Держрибагентства або його територіального органу, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування, у наданій Держрибагентством або його територіальним органом відповіді запитувачу має міститися роз’яснення щодо порядку вирішення таких питань.

22. Копія листа-відповіді запитувачу разом з усіма документами щодо розгляду запиту передається відповідальному структурному підрозділу (відповідальній особі) для формування та зберігання справ.

23. Відповідальний структурний підрозділ формує звіти щодо запитів, які надає керівництву Держрибагентства або його територіального органу та оприлюднює на офіційному веб-сайті Держрибагентства або його територіального органу.

Заступник директора
Департаменту тваринництва -
начальник відділу розвитку
галузей тваринництва
О. Альшанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
08.11.2017 № 601

Форма

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство рибного господарства України та його територіальні органи

Розпорядник інформації

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ/
найменування територіального органу Державного агентства рибного господарства України

вул. Січових Стрільців, 45 А, м. Київ, 04053

Запитувач

_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи/об’єднання громадян
без статусу юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові представника запитувача)) _____________________________________________________________________________
(поштова адреса / адреса електронної пошти / номер телефону запитувача
(якщо такий є))

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа (якщо запитувачу це відомо))

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (потрібне відмітити):

на поштову адресу

________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номери будинку та квартири)

на електронну адресу

______________________________________________________

телефаксом


за телефоном


_______________
(дата)


____________________
(підпис)

__________
Примітки:

1. До апарату Державного агентства рибного господарства України запит може бути подано:
на поштову адресу: вул. Січових Стрільців, 45 А, м. Київ, 04053 (на конверті зазначити «Публічна інформація»);
за телефоном: (044) 272-20-32;
на електронну адресу: darg@darg.gov.ua;
в усній формі на особистому прийомі за адресою: вул. Січових Стрільців, 45 А, м. Київ (понеділок - четвер - з 9.00 до 18.00, п’ятниця - з 9.00 до 16.45, обідня перерва - з 13.00 до 13.45).
2. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту.
3. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.
4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту.
5. Інформація на запит надається безоплатно.
6. У разі якщо запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту повідомляється запитувач із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
7. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
1) Державне агентство рибного господарства України або його територіальний орган не володіють і не зобов'язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 5 цих Приміток;
4) не дотримано вимог щодо складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови надання запиту в письмовій формі).

Заступник директора
Департаменту тваринництва -
начальник відділу розвитку
галузей тваринництва
О. Альшановавгору