Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації тютюнових виробів
Держстандарт України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 13.09.1996378
Документ z0569-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2018, підстава - z0194-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 378 від 13.09.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 жовтня 1996 р.
за N 569/1594
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 93 ( z0194-18 ) від 26.01.2018 }
Про затвердження Правил обов'язкової
сертифікації тютюнових виробів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держстандарту
N 457 ( z0665-96 ) від 31.10.96
N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000
Наказом Державного комітету з питань технічного
регулювання та споживчої політики
N 301 ( z1348-05 ) від 17.10.2005 }

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від
14 серпня 1996 р. N 946 ( 946-96-п ) "Про подальше вдосконалення
контролю за якістю тютюнових виробів, що імпортуються в Україну"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації тютюнових
виробів, що додаються. 2. Директорам територіальних центрів стандартизації,
метрології та сертифікації: - довести затверджені Правила до зацікавлених підприємств,
організацій та установ, а також суб'єктів підприємницької
діяльності незалежно від форм власності; - інформувати щомісячно Держстандарт України про кількість
виданих сертифікатів. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України - Верещагу Є.М.
Перший заступник Голови
Держстандарту України Ю.Рубан
Затверджено
наказом Державного комітету
України по стандартизації,
метрології та сертифікації
від 13 вересня 1996 р. N 378
Правила обов'язкової сертифікації тютюнових виробів

( По всьому тексту замінено "Державний комітет України
по стандартизації, метрології та сертифікації" на
"Державний комітет стандартизації, метрології та
сертифікації України" згідно з Наказом Держстандарту
N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 )

1. Загальні положення
1.1. Правила обов'язкової сертифікації тютюнових виробів
(далі - Правила) встановлюють порядок та вимоги до проведення
обов'язкової сертифікації сигарет, цигарок, сигар, сигарил, а
також люлькового, нюхального, смоктального, жувального тютюну та
інших виробів з тютюну і його замінників (далі - продукція) в
державній системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система). 1.2. Вимоги цього документа є обов'язковими для органів з
сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини, що
акредитовані в Системі, а також для підприємств незалежно від форм
власності, в тому числі іноземних, які виробляють або постачають
продукцію. 1.3. Під час розробки Правил ( z0569-96 ) використані такі
нормативні документи: ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та
визначення"; ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
проведення сертифікації продукції"; ДСТУ 3414-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація
виробництва. Порядок здійснення"; ДСТУ 3415-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи"; ДСТУ 3419-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація
систем якості. Порядок проведення"; ДСТУ 3957-2000 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції".
( Пункт 1.3 в редакції Наказу Держстандарту N 529 ( z0614-00 ) від
31.08.2000 ) 1.4. Об'єктами сертифікації в Системі є продукція, що: - вироблена в Україні; - ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що
відповідає чинним в Україні нормативним документам; - ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що
відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути
ідентифікована, як така, що повинна відповідати чинному в Україні
нормативному документу на аналогічну продукцію; - ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що
відповідає чинним в Україні нормативним документам, і не може бути
ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні
нормативному документу, але має позитивний висновок Міністерства
охорони здоров'я України. 1.5. Обов'язкова сертифікація продукції в Системі
здійснюється на відповідність обов'язковим вимогам нормативних
документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей
та охорони довкілля. 1.6. Порядок обов'язкової сертифікації всіх видів тютюнової
імпортної продукції в Системі встановлюється органом з
сертифікації у відповідності з цим документом та з дотриманням
вимог "Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції),
що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211
( 1211-97-п ). ( Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держстандарту N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 ) 1.7. Усі роботи з сертифікації продукції в Системі
проводяться заявником на договірних підставах. 1.8. Порядок проведення сертифікації продукції складається з: - подання заявки на сертифікацію; - розгляду та прийняття рішення за заявкою із зазначенням
схеми (моделі) сертифікації; - атестації виробництва продукції, що сертифікується, або
аналізу функціонування сертифікованої системи якості, якщо це
передбачено схемою сертифікації; - відбору, ідентифікації та випробування зразків продукції; - аналізу одержаних результатів і прийняття рішення про
можливість видачі сертифіката відповідності та укладення
ліцензійної угоди; - оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої
продукції; - видачі сертифіката відповідності, укладення ліцензійної
угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;
( Абзац восьмий пункту 1.8 в редакції Наказу Держстандарту N 529
( z0614-00 ) від 31.08.2000 ) - визнання сертифіката або інших документів, що підтверджують
відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні
нормативних документів і видані на цю продукцію за кордоном; - технічного нагляду за сертифікованою продукцією; ( Абзац
десятий пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держстандарту N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 ) - інформації про результати робіт з сертифікації продукції.
2. Порядок сертифікації
2.1. Подання заявки на сертифікацію. 2.1.1. Для проведення сертифікації продукції в Системі
заявник (включно іноземний) подає до акредитованого органу з
сертифікації продукції (далі - орган з сертифікації) - заявку
(додаток N 1), атестат виробництва для вітчизняної продукції. При цьому заявник повинен дати органу із сертифікації
письмову гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на
сертифікацію іншим органам із сертифікації. Заявником на
сертифікацію партій продукції може бути будь-яка юридична чи
фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції, що
випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як
юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В
останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати
документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і
що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що й заявник.
( Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Держстандарту N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 ) ( Пункт 2.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держстандарту N 457 ( z0665-96 ) від 31.10.96 )
2.1.2. Якщо заявка подається громадянином - суб'єктом
підприємницької діяльності, в реквізиті "назва
підприємства-виробника, постачальника (далі - заявник), адреса,
код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України (далі - ЄДРПОУ)" робиться запис: "Виробник, що мешкає за
адресою: ..." чи "Постачальник, що мешкає за адресою: ...". Якщо
код ЄДРПОУ не присвоєний, то зазначається номер і дата видачі
документа, що засвідчує право громадянина на зайняття
підприємницькою діяльністю. 2.1.3. Якщо заявник не в змозі заповнити реквізити "назва та
позначення нормативного документа виробника, позначення та назви
нормативних документів, назва акредитованої в Системі
випробувальної лабораторії...", ці реквізити заповнює орган з
сертифікації, до якого подано заявку. 2.1.4. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція,
не позначена, як така, що відповідає вимогам стандартів, чинних в
Україні, реквізит "назва та позначення нормативного документа
виробника" заявником не заповнюється. Орган з сертифікації
зазначає у цьому реквізиті вихідні дані (номер документа, дату
видачі, ким виданий) письмового дозволу або висновку
санітарно-гігієнічної експертизи, що виданий уповноваженим органом
Міністерства охорони здоров'я України стосовно можливості
споживання продукції населенням України. Для заповнення реквізиту
заявник додає до заявки оригінал письмового дозволу чи висновку
санітарно-гігієнічної експертизи або копії цих документів, які
завірені дійсними підписом і печаткою місцевої обласної
санітарно-епідеміологічної станції України. 2.1.5. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція,
не позначена як така що відповідає вимогам стандартів, чинних в
Україні, в реквізиті заявки "назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД
для імпортної продукції" код ОКП і код ТН ЗЕД не зазначаються.
Заявником зазначається тільки назва продукції ( Пункт 2.1.5 в
редакції Наказу Держстандарту N 457 ( z0665-96 ) від 31.10.96 )

2.2. Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням
схеми (моделі) сертифікації. 2.2.1. Заявку розглядає орган з сертифікації, який: - реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу
про сертифікацію продукції підприємства - виробника (включно
іноземного), в якій надалі зберігається все листування і внутрішні
документи органу з сертифікації стосовно будь-якої продукції цього
виробника; - проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення
реквізитів, наявності документів, передбачених пунктами 2.1.1.,
2.1.2., 2.1.4., 2.1.5. цих Правил; - визначає схему (модель) сертифікації продукції за поданою
заявкою, необхідність попереднього обстеження виробництва і
атестації виробництва чи аналізу функціонування сертифікованої
системи якості; - визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії,
які мають провести випробування продукції за заявкою, кількість
зразків для випробувань, правила їх відбору, організацію, що
здійснюватиме технічний нагляд, а також узгоджені терміни
проведення окремих видів робіт з сертифікації та їхню вартість; - визначає перелік необхідних додаткових документів, які
повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою; - за прийнятою формою укладає фінансовий договір з заявником; - приймає рішення за заявкою (додаток N 2). 2.2.2. Орган з сертифікації направляє заявнику і
випробувальній(ним) лабораторії(ям) рішення за заявкою. Термін
розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинен
перевищувати 15 днів від її реєстрації. Копія підписаного рішення
за заявкою зберігається у справі про сертифікацію.
2.3. Правила вибору схеми (моделі) сертифікації продукції. 2.3.1. Схема (модель) сертифікації заявленої продукції
визначається органом з сертифікації за узгодженням з заявником до
початку робіт з сертифікації. Вибір схеми (моделі) здійснюється
відповідно до пункту 2 додатка N 2 і залежить від виду продукції,
її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних. 2.3.2. Для сертифікації продукції, що імпортується в Україну,
застосовуються слідуючі схеми (моделі): 1) сертифікація кожної партії: - подання заявки на сертифікацію; - оформлення договірних документів; - прийняття рішення за заявкою; - відбір та ідентифікація зразків; - проведення сертифікаційних випробовувань; - аналіз результатів робіт та видача сертифіката з терміном
дії до закінчення строку придатності продукції до споживання; 2) сертифікація з обстеженням виробництва; 3) сертифікація з атестацією виробництва; 4) сертифікація з оцінкою системи якості (5-а міжнародна
модель).

( Абзац підпункту 2.3.2 пункту 2.3 виключено на підставі
Наказу Державного комітету з питань технічного регулювання та
споживчої політики N 301 ( z1348-05 ) від 17.10.2005 )

2.4. Правила відбору зразків для випробувань, ідентифікації
продукції та приймання зразків. 2.4.1. Відбір зразків продукції для випробувань здійснює
орган з сертифікації або за його дорученням інша незалежна від
виробника організація. 2.4.2. Кількість зразків продукції для випробувань (кількість
паковань, загальна маса, точкова маса, кількість і розміщення
точок відбору) та правила їх відбору визначаються органом з
сертифікації у відповідності до вимог міжнародних, державних
стандартів на цю продукцію. За відсутності стандартів, правила
відбору зразків та їх кількість встановлюються органом із
сертифікації, в залежності від обсягів випуску (партії) за
погодженням з заявником. ( Підпункт 2.4.2 пункту 2.4 в редакції
Наказу Держстандарту N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 ) 2.4.3. Відбір зразків представником органу з сертифікації
проводиться виключно в присутності представника виробника
(постачальника) і оформляється актом відбору зразків (проб)
(додаток N 3) із зазначенням таких відомостей: - місце і дата відбору зразків (проб); - назва продукції; - назва виробника продукції; - розмір партії продукції; - дата виготовлення або граничні дати виготовлення партії; - характеристика продукції в споживчому пакованні; - термін та умови зберігання продукції; - кількість зразків для випробувань та зразків-свідків для
зберігання. Акт оформляється в трьох примірниках і підписується
представником організації, що проводить відбір, та представником
підприємства-виробника (постачальника). Один примірник залишається
у виробника (постачальника), другий направляється із
зразками-свідками в орган з сертифікації для зберігання, третій -
направляється із зразками для випробувань в акредитовану
випробувальну лабораторію, яка зазначена в рішенні за заявкою. Відібрані зразки для випробувань та зберігання маркують та
пломбують. 2.4.4. Підприємство-виробник (постачальник) передає відібрані
для випробувань та зберігання зразки продукції у випробувальну
лабораторію та орган з сертифікації за свої кошти. 2.4.5. Ідентифікація продукції проводиться органом з
сертифікації на підставі результатів випробувань, проведених
акредитованою випробувальною лабораторією за пп.2.4.6., 2.4.7.
( Підпункт 2.4.5 пункту 2.4 в редакції Наказу Держстандарту N 457
( z0665-96 ) від 31.10.96; із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держстандарту N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 ) 2.4.6. Ідентифікація продукції, у тому числі імпортної,
повинна проводитись з урахуванням таких вимог: упаковки з продукцією повинні мати марки акцизного збору, а
також етикетки або чітке маркування, де в доступній для сприйняття
формі українською мовою зазначається інформація, передбачена
Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" ( 775/97-ВР ). ( Підпункт 2.4.6 пункту 2.4 в
редакції Наказу Держстандарту N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000,
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з
питань технічного регулювання та споживчої політики N 301
( z1348-05 ) від 17.10.2005 )

( Підпункт 2.4.6.1 пункту 2.4 вилучено на підставі Наказу
Держстандарту N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 )

2.4.7. Не підлягає ідентифікації продукція в упаковках без
марок акцизного збору, без етикеток або чіткого маркування, без
інформації, зазначеної в пункті 2.4.6. цих Правил, з наявними
ознаками пошкодження упаковок та з терміном придатності, що
вичерпаний більше, ніж на одну третину. ( Підпункт 2.4.7
пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 ) 2.4.8. За результатами ідентифікації представник органу з
сертифікації разом з заявником чи уповноваженою особою заявника
складають акт ідентифікації, передбачений додатками N 4 або N 5.
При цьому для продукції, що імпортується, в акті ідентифікації
продукції зазначається код товарної номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) ( n0001410-92 ) - (перші
чотири знаки). ( Підпункт 2.4.8 пункту 2.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Держстандарту N 457 ( z0665-96 ) від 31.10.96,
N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 ) 2.4.9. Зразки продукції, що не пройшли ідентифікацію,
сертифікації не підлягають. 2.4.10. Загальні відомості про представлені зразки (дата,
назва продукції, кількість, назва заявника та його адреса,
прізвище особи, що представила зразки тощо) заносяться в
спеціальний "Журнал обліку зразків", що ведеться в лабораторії. У
разі необхідності зразки позначаються номерами, етикетками або
іншим чином, про що робиться запис у журналі. 2.4.11. Та частина продукції, що використана для
ідентифікації, підлягає списанню або поверненню заявнику. 2.4.12. Випробувальна лабораторія повинна забезпечувати умови
зберігання представлених зразків продукції для випробувань, а
також зразків-свідків згідно з вимогами нормативного документа на
продукцію протягом усього терміну зберігання. 2.4.13. Списання або повернення використаних для
ідентифікації зразків скріплюється підписами заявника або його
представника і відповідальної особи лабораторії в графі про
списання у "Журналі обліку зразків". Залишкова частина
представленої на випробування продукції приймається випробувальною
лабораторією на відповідальне зберігання до закінчення випробувань
і в залежності від їх результатів або повертається під розписку
заявнику, або зберігається випробувальною лабораторією, як
зразок-свідок сертифікованої продукції. Термін зберігання
зразка-свідка не повинен перевищувати гарантованого терміну
придатності продукції до споживання.
2.5. Атестація виробництва. 2.5.1. Порядок здійснення атестації виробництва продукції
визначає орган з сертифікації відповідно до Порядку проведення
атестації виробництва спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом
Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 29 лютого 1996 року N 85 ( z0291-96 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 року
N 291/1316 або за ДСТУ 3414-96. Атестації виробництва може за
рішенням органу з сертифікації передувати попереднє обстеження
виробництва. ( Підпункт 2.5.1 пункту 2.5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держстандарту N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 )
2.6. Сертифікація (оцінка) системи якості. ( Пункт 2.6 в
редакції Наказу Держстандарту N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 ) 2.6.1. Сертифікацію (оцінку) системи якості
підприємства-виробника продукції здійснює орган з сертифікації
систем якості виключно за бажанням заявника. ( Підпункт 2.6.1
пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 ) 2.6.2. За наявності у заявника сертифіката на систему якості,
що поширюється на виробництво продукції, представленої на
сертифікацію, заявник додає до заявки копію цього сертифіката. 2.6.3. Орган з сертифікації, після одержання заявки і копії
сертифіката на систему якості, направляє запит до органу з
сертифікації систем якості щодо документального підтвердження
задовільного функціонування на підприємстві системи якості. Після
одержання документів, що підтверджують функціонування системи
якості у відповідності з вимогами нормативних документів, які
поширюються на систему, і позитивних результатів їх аналізу, орган
з сертифікації визначає схему (модель) сертифікації з
сертифікованою системою якості.
2.7. Випробування зразків продукції. 2.7.1. Випробування зразків продукції проводять виключно
акредитовані в Системі випробувальні лабораторії, які визначені
органом з сертифікації в рішенні за заявкою. Самостійне прийняття випробувальною лабораторією рішень про
проведення випробувань зразків з метою сертифікації продукції не
допускається. 2.7.2. Зразки продукції випробовуються на відповідність усім
вимогам чинних в Україні нормативних документів, що зазначені в
рішенні за заявкою, в тому числі на відповідність обов'язковим
вимогам, а також іншим вимогам, що визначені органом з
сертифікації на підставі документів, зазначених у пункті 2.1.4.
цих Правил, якщо продукція імпортна.
2.7.3. За результатами випробувань випробувальна(і)
лабораторія(ї) подає до органу з сертифікації протокол(и)
випробувань продукції. Протокол(и) повинен бути підписаний
виконавцями робіт і затверджений керівником акредитованої
випробувальної лабораторії. Якщо випробування проводилось у
випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі тільки на
технічну компетентність, протокол випробувань повинен бути
підписаний також представником органу з сертифікації, який за
дорученням органу з сертифікації брав участь у випробуваннях. 2.7.3.1. Використані зразки продукції, що в повному обсязі
випробувані за показниками безпеки, списують або повертають
заявнику.
2.7.4. Протокол випробувань містить: - посилання на позначення та назву чинних нормативних
документів на методи випробувань; - графу "Вимоги нормативного документа до продукції", в якій
записують конкретну визначену нормативним документом норму точно
за встановленою ним формою запису; - графу "Результати вимірювань (випробувань)", в якій
зазначають числовий результат вимірювань.
Примітка. Записи на зразок "Відповідає", "В нормі" чи "Не
виявлено" не допускаються для показників, що підлягають
вимірюванню. У разі, якщо результат вимірювань
(випробувань) нижче порога чутливості застосованого
приладу чи методу вимірювань (випробувань), в зазначеній
графі робиться запис: "Менше ніж..." і наводиться
визначене числове значення межі чутливості приладу або
методу вимірювань (випробувань).
2.7.5. Протокол випробувань розглядається органом з
сертифікації з метою визначення: - відповідності номенклатури перевірених показників до
номенклатури показників, зазначених у рішенні за заявкою; - відповідності вимогам, що встановлені пунктами 2.7.3. і
2.7.4. цих Правил; - відповідності застосованих методів та засобів випробувань
вимогам нормативного документа на методи випробувань. До розгляду протоколу не повинні залучатися посадові особи
органу з сертифікації, які безпосередньо брали участь у
випробуваннях продукції як представники органу. За позитивних результатів розгляду протоколу та виконання
інших робіт, що передбачені в рішенні за заявкою, орган з
сертифікації видає сертифікат відповідності та інші документи,
передбачені Системою. Термін дії сертифіката на партію продукції
не повинен перевищувати гарантованого терміну придатності
сертифікованої продукції до споживання. У разі негативних результатів сертифікаційних випробувань
заявнику видається "Припис" за формою, наведеною в додатку N 6. 2.7.6. Якщо наведеною в рішенні за заявкою схемою (моделлю)
сертифікації передбачені обстеження, атестація виробництва чи
використання сертифікованої системи якості, орган з сертифікації
за позитивних результатів цієї роботи (як зазначено у пунктах 2.5.
і 2.6. цих Правил) приймає рішення про термін дії сертифіката
відповідності, що видається заявнику. Термін дії сертифіката у цьому разі не повинен перевищувати
терміну дії атестата виробництва чи сертифіката системи якості. Під час оформлення сертифіката відповідності в реквізиті
"Сертифікат поширюється на ..." робиться запис: "Серійно
виготовлену продукцію з урахуванням терміну її придатності до
споживання". ( Підпункт 2.7.6 пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держстандарту N 529 ( z0614-00 ) від 31.08.2000 )
2.8. Пломбування (опечатання) та зберігання зразка-свідка
сертифікованої продукції. 2.8.1. Зразок-свідок сертифікованої продукції - відібраний за
встановленими в Системі правилами зразок серійної продукції, на
яку виданий в установленому порядку сертифікат відповідності.
Зразок-свідок зберігається органом з сертифікації, акредитованою
випробувальною лабораторією чи іншою організацією на випадок
необхідності повторення випробувань для підтвердження показників
продукції, вирішення арбітражних або інших спірних проблем. 2.8.2. Пломбування зразка-свідка сертифікованої продукції
здійснює відповідальна особа органу з сертифікації або за рішенням
органу - відповідальна особа випробувальної лабораторії, що
проводила випробування з метою сертифікації, за позитивним
рішенням органу з сертифікації щодо можливості видачі сертифіката
відповідності на продукцію за заявкою. Повідомлення про необхідність пломбування зразка-свідка
випробувальній лабораторії направляє орган з сертифікації, який
розглядає результати проведених робіт з сертифікації. 2.8.3. Пломбування зразка-свідка здійснюється методом, що
виключає підміну, заміну чи доступ до продукції без руйнування
пломби випробувальної лабораторії. 2.8.4. Відомості про пломбування зразка-свідка зазначаються в
"Акті про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції за
заявкою N ___ на сертифікацію продукції" за формою, наведеною в
додатку N 7.
2.8.5. Питання про місце зберігання зразків-свідків продукції
вирішується в будь-якому разі органом з сертифікації. 2.8.5.1. Зразки-свідки повертаються заявнику після закінчення
терміну дії сертифіката відповідності, що оформляється окремим
документом (актом, розпискою тощо).
2.8.6. Акт про пломбування та зберігання зразка-свідка
продукції за умови заповнення усіх передбачених реквізитів,
підписів та печаток подається на затвердження керівнику органу з
сертифікації до одержання заявником сертифіката на продукцію. Один примірник затвердженого акта зберігається органом з
сертифікації в справі про сертифікацію продукції
підприємства-виробника. Другий примірник затвердженого акта
передається в організацію, яка зберігає зразок-свідок.
2.9. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація
в Реєстрі Системи. 2.9.1. Оформлення сертифіката відповідності та його
реєстрацію в Реєстрі Системи здійснює орган з сертифікації, який
розглядав результати робіт з сертифікації продукції за заявкою. 2.9.2. За позитивних висновків розгляду результатів робіт з
сертифікації заявнику видається оригінал сертифіката
відповідності. 2.9.3. Заповнення реквізитів, передбачених сертифікатом, є
обов'язковим. Реквізит "код ТН ЗЕД" заповнюється за результатами
ідентифікації продукції і визначення на їх підставі коду за
Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (перші
чотири знаки). ( Абзац другий пункту 2.9.3 в редакції Наказу
Держстандарту N 457 ( z0665-96 ) від 31.10.96 ) У разі, коли заходи, що передбачені в реквізитах форм
сертифікатів, не проводились, в реквізиті робиться запис: "не
проводилось", "не маркується", "не наноситься". В сертифікаті відповідності, що видається на партію
продукції, зазначаються відомості про дату виготовлення продукції
та номер і дату підписання договору (контракту), за яким ця партія
ввезена в Україну. 2.9.4. На зворотньому боці форми (бланка) сертифіката в
реквізиті "- випробувань, що проведені випробувальною(ними)
лабораторією(ями)" для вітчизняної продукції першими зазначаються
відомості щодо: - назви організації державної санітарно-епідеміологічної
служби Міністерства охорони здоров'я України, яка дала дозвіл
виробнику на виготовлення і реалізацію продукції в Україні; - реєстраційного номера дозволу і дати його видачі. Якщо
дозвіл надано листом, зазначають вихідний номер і дату реєстрації
листа. Якщо дозвіл надано підписанням акта приймальних випробувань
продукції, наводять дату і місце підписання акта та прізвище і
інініціали уповноваженої особи Міністерства охорони здоров'я, яка
підписала акт, та її посаду. 2.9.5. Реєстраційний номер сертифіката в Реєстрі Системи
одержує від Державного комітету стандартизації, метрології та
сертифікації України уповноважена особа органу з сертифікації. 2.9.6. Копія виданого сертифіката зберігається органом з
сертифікації в справі про сертифікацію продукції заявника. Другий
екземпляр копії подається до Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України.
2.10. Визнання сертифікатів чи інших документів, які
підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в
Україні нормативних документів і видані на цю продукцію за
кордоном. 2.10.1. Визнанню в Системі підлягають сертифікати та
протоколи випробувань продукції, видані уповноваженими органами
інших держав (далі - іноземний сертифікат), за умови дотримання
сукупності таких правил: 1) з національним органом з сертифікації тієї країни, з якої
походить продукція, що ввозиться в Україну, Державним комітетом
стандартизації, метрології та сертифікації України укладена
двостороння угода про взаємне визнання результатів робіт з
сертифікації; 2) іноземний сертифікат, виданий в державній системі
сертифікації тієї країни, з якої походить і в якій виготовлена
продукція, що ввозиться в Україну; 3) продукція, що ввозиться в Україну, може бути
ідентифікована за супровідною документацією (маркування, етикетка
тощо) як така, що виготовлена за міждержавними (ГОСТ) або іншими
нормативними документами, що є чинними в Україні; 4) представлені або зазначені в іноземному сертифікаті
документи, що передбачені пунктом 2.1.4. цих Правил; 5) номенклатура усіх обов'язкових вимог до продукції, які
зазначені в іноземному сертифікаті, і норми цих вимог повністю
відповідають номенклатурі обов'язкових вимог і нормам, чинним в
Україні.
2.11. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час
її виробництва. 2.11.1. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час
її виробництва здійснює орган з сертифікації продукції чи за його
дорученням інша організація у разі, коли сертифікат відповідності
видано підприємству-виробнику на відповідний термін і надане право
самостійно застосовувати його до кожної одиниці виготовленої
продукції. 2.11.2. Технічний нагляд проводиться шляхом періодичних
контрольних випробувань зразків (проб) продукції, що відбираються
у виробника чи в торговельних організаціях (один раз на півроку),
а також в залежності від схеми (моделі) сертифікації: періодичного технічного нагляду за атестованим виробництвом
сертифікованої продукції (один раз на рік); періодичної оцінки ефективності функціонування сертифікованої
системи якості у виробника (один раз на рік). ( Пункт 2.11.2 в редакції Наказу Державного комітету з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 301 ( z1348-05 )
від 17.10.2005 )
2.11.3. Періодичність контрольних випробувань, їх обсяг та
порядок проведення, зміст та періодичність проведення технічного
нагляду за атестованим виробництвом, періодичність оцінки
ефективності функціонування системи якості встановлює орган з
сертифікації продукції в кожному конкретному випадку з урахуванням
положень пункту 2.11.2 Правил. Термін проведення однієї перевірки
виробництва під час технічного нагляду не повинен перевищувати 5
робочих днів. ( Пункт 2.11.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та
споживчої політики N 301 ( z1348-05 ) від 17.10.2005 ) 2.11.4. За результатами технічного нагляду виконавець складає
і подає до органу з сертифікації звіт із зазначенням, за наявності
невідповідностей встановленим вимогам, можливих причин та
коригувальних заходів, які пропонуються. 2.11.5. Орган з сертифікації може прийняти рішення про
проведення додаткових випробувань і (чи) перевірок залежно від
інформації про стан сертифікованої продукції, яка надходить від
споживачів і контролюючих органів. 2.11.6. Орган з сертифікації може тимчасово припинити або
зупинити дію сертифіката у разі: - виявлення невідповідності продукції вимогам, що встановлені
під час сертифікації; - порушення вимог технології виготовлення, правил приймання,
методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо; - зміни виробником нормативних документів, методів
випробувань, складу тощо, які можуть вплинути на відповідність
сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього
узгодження з органом з сертифікації. 2.11.7. Рішення про тимчасове припинення дії сертифіката
відповідності може бути скасоване у тому разі, якщо проведенням
коригувальних заходів виробник може усунути невідповідності та
причини їх виникнення в місячний термін і без проведення
випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії підтвердити
відповідність продукції встановленим вимогам. За інших умов
зупиняється дія сертифіката в установленому порядку. 2.11.8. Коригувальні заходи здійснюються виробником продукції
негайно після одержання рішення відповідного органу з
сертифікації. Контроль за виконанням коригувальних заходів
здійснюють за дорученням органу з сертифікації, як правило,
територіальні органи Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України. Усі витрати щодо здійснення коригувальних заходів та контролю
за їх виконанням несе виробник сертифікованої продукції. 2.11.9. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними,
якщо: - здійснено необхідні зміни виробничого процесу, що
виключають виготовлення продукції, яка вимагатиме повторного
проведення коригувальних заходів; - невідповідна продукція вилучена із складів, оптових баз,
закладів торгівлі, у споживачів, доопрацьована або знищена чи
проведені інші дії, які забезпечують належну ефективність вжитих
заходів. 2.11.10. Повідомлення про успішне завершення коригувальних
заходів з рекомендацією про відновлення дії сертифіката
надсилається організацією, що контролює, до органу з сертифікації,
яким прийнято рішення про проведення коригувальних заходів.
3. Розгляд спірних питань
3.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення про відмову
видачі сертифіката відповідності чи про зупинення дії сертифіката,
він повинен подати письмово заяву до органу з сертифікації не
пізніше ніж через один місяць після одержання повідомлення про
прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого
рішення. 3.2. Заява розглядається відповідним органом з сертифікації в
десятиденний строк з дня її надходження. 3.3. До заяви додаються такі документи: - листування із спірного питання між виробником,
випробувальною лабораторією, територіальним органом Державного
комітету стандартизації, метрології та сертифікації України,
органом з сертифікації; - відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду; - зразок-свідок продукції; - технічна документація на продукцію (за необхідності). 3.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з
випробувальної лабораторії для надання пояснень. 3.5. Спірні питання розглядаються конфіденційно. 3.6. Рішення відносно поданої заяви може вміщувати одну із
таких рекомендацій: - видати чи визнати сертифікат відповідності; - відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності; - підтвердити зупинення дії сертифіката відповідності; - відновити дію сертифіката відповідності. 3.7. Рішення надсилається заявнику протягом трьох днів після
проведення засідання. Якщо на думку органу з сертифікації, що
вирішував спірне питання, необхідне прийняття заходів щодо
стандартів та інших нормативних документів на продукцію,
використовуваних під час сертифікації, то він формулює відповідні
пропозиції і направляє їх до Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України. 3.8. У разі незгоди з рішенням заявник має право звернутися
до Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації
України протягом десяти днів з дня одержання рішення.
Додаток N 1
До Правил обов'язкової
сертифікації тютюнових
виробів
Назва органу з сертифікації продукції, адреса
Заявка
на проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО
1. __________________________________________________________
(назва підприємства-виготовлювача, постачальника __________________________________________________________________
(надалі - заявник), адреса, код ЄДРПОУ*) _________________________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
в особі __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)
заявляє, що ______________________________________________________
(назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної __________________________________________________________________
продукції) виготовлена у вигляді партії в кількості, _______________________,
(шт., т., м3, і т.ін.)
випускається серійно** за _______________________________________
(назва та позначення нормативного __________________________________________________________________
документа виготовлювача) _____________________________
** Вноситься потрібне відповідає вимогам _______________________________________________
(позначення та назви нормативних документів)
і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність
вимогам наведених нормативних документів за правилами Системи
УкрСЕПРО.
2. Випробування з метою сертифікації прошу провести в _______ __________________________________________________________________
(назва акредитованої в Системі УкрСЕПРО випробувальної лабораторії __________________________________________________________________
та її адреса. В разі відсутності відомостей, цей пункт не __________________________________________________________________
наводиться
)
3. Заявник зобов'язується: - виконувати усі умови сертифікації; - забезпечувати стабільність показників (характеристик)
продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності; - сплатити всі витрати за проведення сертифікації.
4. Додаткові відомості ______________________________________ __________________________________________________________________
Керівник підприємства ___________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Печатка Дата
Додаток N 2
До Правил обов'язкової
сертифікації тютюнових
виробів Назва та адреса органу з
сертифікації продукції
Рішення
за заявкою
Розглянувши заявку _______________________________________________
(назва підприємства-виробника чи постачальника __________________________________________________________________
продукції)
від ____________ на сертифікацію _________________________________
(дата) __________________________________________________________________
(назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції)
Повідомляємо: 1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції
вимогам __________________________________________________________
(позначення та назва нормативних документів)
2. Схема (модель) сертифікації міститиме (непотрібне
викреслити): - попереднє обстеження виробництва; - атестацію виробництва продукції, що сертифікується; - аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
якості продукції, що подається на сертифікацію; - відбирання зразків продукції для випробувань; - випробування зразків продукції з метою сертифікації; - технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції.
3. Попереднє обстеження виробництва* буде проведене в період
з __________ до __________ (дата) (дата) __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме обстеження)
4. Атестація виробництва* продукції, що сертифікується, буде
проведена в період з ________ до ________
(дата) (дата) __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме атестацію)
5. Аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
якості* продукції, що сертифікується, буде проведено в період
з ________ до __________
(дата) (дата) __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме аналіз)
6. Відбирання зразків продукції для випробувань* буде
проведено в період з _____________ до _________
(дата) (дата) __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме відбирання зразків)
7. Випробування продукції з метою сертифікації будуть
проведені з __________ до __________
(дата) (дата) __________________________________________________________________
(назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії)
8. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції
здійснюватиме ____________________________________________________
(назва організації та її адреса) Періодичність проведення та форми технічного нагляду будуть
повідомлені додатково.
9. Для проведення робіт з сертифікації органу з сертифікації
продукції необхідно подати такі нормативні документи та технічну
документацію*: ___________________________________________________
(позначення та назва нормативного та технічного __________________________________________________________________
документа)
10. Роботи проводяться на підставі господарського договору
від __________ N ___.
Керівник органу з
сертифікації продукції __________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Печатка Дата ______________
* Пункт включається в разі необхідності
Додаток N 3
До Правил обов'язкової
сертифікації тютюнових
виробів
Акт
відбору зразків (проб)
від __________ 19__ р.
На _______________________________________________________________
(найменування підприємства, місця відбору зразків (проб) мною (нами) ______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
в присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали представника заявника)
відібрано зразки (проби) продукції, заявленої на сертифікацію: —————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва |Виробник|Одиниця|Розмір|Дата виго-|Кількість чи маса відіб- про- |(підпри-|виміру |партії|товлення |раних зразків (проб) дукції|ємство, | | |та термін |———————————————————————— |країна) | | |реалізації|Для випро- |Для зразка- | | | | |бувань |свідка ——————+————————+———————+——————+——————————+———————————+———————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Транспортні документи ____________________________________________
(товаро-транспортна накладна, рахунок-фактура __________________________________________________________________
та інше) Відібрані зразки (проби) направлено на випробування ______________ __________________________________________________________________
(найменування лабораторії) контрольні запечатано, опломбовано, N акта опломбування __________
Відвантаження та продаж продукції, від якої відібрано зразки
(проби) до одержання сертифіката відповідності забороняється.
Зразки піддаються руйнуванню при випробуваннях, що означає їх
утилізацію.
Заявник забирає зразки-свідки після закінчення терміну дії
сертифіката відповідності з відміткою в журналі обліку зберігання
зразків-свідків.
Зразки (проби) відібрано _______________ _____________________ ________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) _______________ _____________________ ________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Представник ______________________________________________________
(підприємство-заявник) _______________ _____________________ ________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток N 4
До Правил обов'язкової
сертифікації тютюнових
виробів
Місце Дата
Акт
ідентифікації ____________________________________________________
(назва продукції) що випускається __________________________________________________
(назва підприємства та місце його розташування)
Представник органу з сертифікації ___________________________ __________________________________________________________________
(назва органу з сертифікації, посада, місце роботи, прізвище, ім'я __________________________________________________________________
та по батькові) та уповноважений представник заявника ____________________________
(назва підприємства) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) склали цей акт як свідоцтво про те, що ___________________________
(назва продукції) яка (який, яке) випускається за __________________________________
(позначення та назва нормативного __________________________________________________________________
документа на продукцію) відповідає вимогам щодо складу вихідної сировини, визначеного ____ _________________________________________________________________,
(назва затвердженого технічного або технологічного документа) технології виготовлення, визначеної ______________________________
(назва технологічного _________________________________________________________________,
документа) умов виробництва, визначених _____________________________________
(назва документа, _________________________________________________________________,
що визначає санітарно-гігієнічні умови виготовлення продукції)
методів приймання, контролю та випробувань, маркування, пакування,
зберігання і транспортування, визначених _________________________
(позначення та назви __________________________________________________________________
нормативних документів)
Органолептичні характеристики ________________________________
(назва продукції) перевіряються з періодичністю __________ раз(и) на рік.
Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки ______________________
(назва продукції) ________________________ ідентифіковані і можуть бути представлені
на випробування з метою сертифікації.
Представник органу з сертифікації ______________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) Представник заявника ______________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток N 5
До Правил обов'язкової
сертифікації тютюнових
виробів
Місце Дата
Акт
ідентифікації ____________________________________________________
(назва продукції) що випускається __________________________________________________
(назва підприємства та місце його розташування)
Представник(и) ______________________________________________
(органу з сертифікації, __________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові) та уповноважений представник заявника ____________________________ __________________________________________________________________
(назва підприємства, посада, прізвище, ім'я, по батькові) склали цей акт як свідоцтво про те, що відібрані зразки продукції
за зовнішнім виглядом (маркування і пакування) відповідають
вимогам, передбаченим законодавством України.
За органолептичними характеристиками ____________________________,
(перерахувати перевірені __________________________________________________________________
характеристики) фізико-хімічними показниками _____________________________________
(перерахувати перевірені показники)
продукція ідентифікована як _____________________________________,
і повинна відповідати вимогам ____________________________________
(назва нормативного документа) за показниками безпеки.
Відібрані зразки продукції ідентифіковані і можуть бути
передані на випробування з метою сертифікації. Зразки продукції,
що пройшли випробування за органолептичними характеристиками та
фізико-хімічними показниками повернені заявнику.
Представник(и) органу з сертифікації ____________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) ____________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Представник заявника ____________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток N 6
До Правил обов'язкової
сертифікації тютюнових
виробів
Назва органу з сертифікації продукції
Керівнику (громадянину) __________________________________________
(назва підприємства, організації __________________________________________________________________
установи або прізвище, ініціали громадянина-підприємця, адреса)
Припис
від __________ 19___ р. Виданий на підставі протоколу
N _____________________ випробувань
від ________________ 19___ р.
N ___________________________
При перевірці ____________________________________________________
(найменування перевіреної продукції) на відповідність вимогам _________________________________________
(позначення та назва нормативних __________________________________________________________________
документів) встановлено, що перевірена партія продукції ______________________
(N партії, марка __________________________________________________________________
виробу, обсяг партії у натуральному вигляді та вартість у оптових __________________________________________________________________
цінах) що ввезена в Україну за __________________________________________
(назва, N та дата видачі супровідного _________________________________________________________________,
документа) не відповідає вимогам вказаних нормативних документів за такими
параметрами _____________________________________________________.
(найменування параметрів, показників, характеристик)
На підставі Закону України "Про захист прав споживачів" та
Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про
державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та
відповідальність за їх порушення" реалізація вказаної партії
продукції, З А Б О Р О Н Я Є Т Ь С Я.
За реалізацію зазначеної партії продукції без дозволу
підприємець сплачує штраф у відповідності з чинним законодавством
України. Продукція повинна бути: - утилізована; - вивезена за межі України; - піддана промисловій переробці; під наглядом представників Державного: комітету України у справах
захисту прав споживачів, Державного митного комітету України та
органу з сертифікації продукції та систем якості, у термін до ___.
Керівник органу з
сертифікації продукції ____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Печатка Дата

( Додаток N 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держстандарту N 457 ( z0665-96 ) від 31.10.96 )
Додаток N 7
До Правил обов'язкової
сертифікації тютюнових
виробів
Затверджую
Керівник органу з сертифікації ______________________________
(назва органу з сертифікації ______________________________
продукції) ______________________________
(прізвище та ініціали) (підпис)
"____" ______________ 199___ р.
Акт
про пломбування та зберігання зразка-свідка
продукції за заявкою N ___ на сертифікацію продукції
Зразок-свідок продукції __________________________________________
(назва продукції, заводський _________________________________________________________________,
або умовний номер зразка, дата виготовлення) що виготовлений _________________________________________________,
(назва підприємства-виробника продукції) відповідає зразкам цієї продукції, які піддавались випробуванням з
метою сертифікації в _____________________________________________
(назва випробувальної лабораторії, _________________________________________________________________,
дата проведення випробувань) опломбований. ___________________________________
(назва випробувальної лабораторії)
печаткою з зображенням ____________________________________
(прізвища та ініціали, посада особи, ____________________________________
яка виконала пломбування)
(дійсне зображення
печатки лабораторії)
Підпис _________ Дата ___________________
Розміщений (переданий) для зберігання в __________________________________________________________________
(назва організації, що забезпечує зберігання зразка-свідка __________________________________________________________________
продукції) на термін до ____________________________________________________.
(дата закінчення дії сертифіката на продукцію) Відповідальний за зберігання _____________________________________
(прізвище, ініціали та посада особи, _________________________________________________________________.
яка відповідає за зберігання зразка-свідка продукції)
Керівник організації, яка забезпечує зберігання зразка-свідка
______________________________ ____________ ____________
(посада, прізвище та ініціали) (підпис) (дата)
Печаткавгору