Документ v0188359-99, поточна редакція — Редакція від 19.08.1999

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 188 від 19.08.99
м. Київ
vd990819 vn188

Про внесення змін і доповнень до Порядку
формування особистих виборчих фондів кандидатів
у Президенти України, здійснення контролю за
надходженням, достовірністю обліку і використанням
їх коштів та звітності про них

Відповідно до статей 11, 12, 13 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) Центральна виборча
комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Порядку формування особистих виборчих фондів
кандидатів у Президенти України, здійснення контролю за
надходженням, достовірністю обліку і використанням їх коштів та
звітності про них, затвердженого постановою Центральної виборчої
комісії від 24 червня 1999 року N 99 ( v0099359-99 ), такі зміни
та доповнення:
1) абзац четвертий пункту 2 доповнити реченням такого змісту:
"Сума внеску кандидата у Президенти України, політичної
партії чи виборчого блоку партій - суб'єктів висування
претендентів на кандидата у Президенти України обмежується лише
розміром особистого виборчого фонду.";
2) останнє речення абзацу першого пункту 9 викласти у такій
редакції:
"Пожертвування від громадян України приймаються, як правило,
установами Ощадного банку України.";
3) пункт 9 доповнити абзацом другим, виклавши його в такій
редакції:
"У разі відсутності в населеному пункті установи Ощадного
банку України пожертвування від громадян України приймаються
відділеннями зв'язку.";
4) абзац четвертий пункту 9 виключити;
5) перше речення абзацу п'ятого пункту 9 викласти у такій
редакції:
"Пожертвування від громадян України приймаються установами
Ощадного банку України в готівковій та безготівковій формі, а
відділеннями зв'язку - в готівковій формі за наявності паспорта
або документа, що посвідчує особу громадянина і громадянство
України.";
6) друге речення абзацу п'ятого пункту 9 після слів
"звіряються установами банків" доповнити словами "та відділеннями
зв'язку";
7) "абзац шостий пункту 9 викласти у такій редакції:
"Платіжне доручення на перерахування коштів громадянином
України через установи банку заповнюється відповідно до
встановленого зразка (додаток 5). Платіжний документ на
перерахування коштів громадянином України через відділення зв'язку
заповнюється за встановленою формою N 112 Держкомзв'язку України.
Банківська установа, яка обслуговує відділення зв'язку, оформляє
відповідно до встановленого Національним банком України порядку
(Інструкція N 1) платіжне доручення окремо на кожного пожертвувача
із заповненням ним поля "Призначення платежу" за встановленими
зразками (додаток 5)";
8) доповнити пункт 9 наступним абзацом:
"Кошти без відомостей, зазначених у додатках 4 і 5,
відділенням Банку для використання не надаються та повертаються до
відповідної банківської установи для дооформлення.";
9) абзац перший пункту 13 викласти у такій редакції:
"Відділення Банку подає відомості про надходження на рахунок
і витрачання коштів виборчих фондів Центральній виборчій комісії
та Державній податковій адміністрації України, а також кандидату
чи його довіреній особі - розпоряднику особистого виборчого фонду
за їх зверненнями.";
10) абзац четвертий пункту 13 викласти у такій редакції:
"Кандидату чи його довіреній особі - розпоряднику особистого
виборчого фонду надаються відомості про рух коштів за всіма
рахунками особистого виборчого фонду кандидата у Президенти
України.";
11) пункт 21 викласти у новій редакції:
"Для забезпечення контролю у відділенні Банку на балансовому
рахунку N 2029 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку" відкривається аналітичний рахунок 2909 KFF 20
"Кошти, що надійшли до виборчих фондів і за результатами контролю
не відповідають вимогам виборчого законодавства".
Відділення Банку при надходженні коштів здійснює попередній
візуальний вхідний контроль щодо наявності всіх обов'язкових
реквізитів, передбачених цим Порядком, та контроль за надходженням
коштів у граничному розмірі виборчого фонду та пожертвувань.
Кошти, що пройшли вхідний контроль відділення Банку,
підлягають обліку і зарахуванню відповідно до встановленого
порядку на рахунок особистого виборчого фонду кандидата.
Відділення Банку передає електронною поштою Державній податковій
адміністрації України відомості про надходження цих коштів на
рахунки виборчих фондів, а також відомості про витрачання коштів
виборчих фондів за попередній робочий день по кожному за
кандидатів щоденно до 11 години наступного дня за формою і у
спосіб, узгодженими Державною податковою адміністрацією України і
Ощадним банком України.
Кошти без відомостей, зазначених у додатках 4 і 5, за
результатами вхідного контролю повертаються відділенням Банку у
відповідні банківські установи для дооформлення. У разі
надходження коштів понад встановлений розмір фонду (пожертвування)
до виборчого фонду зараховується лише та частина коштів, що не
суперечить виборчому законодавству.
Кошти (або їх частина), що надійшли до виборчого фонду у
розмірі понад встановлений законом розмір фонду (пожертвування), а
також такі, що надійшли за день до виборів (повторного
голосування) і пізніше, за результатами вхідного контролю
відділення Банку зараховуються на аналітичний рахунок N 2909 KFF
20, після чого відділення Банку невідкладно подає реєстр із
зазначенням причин незарахування коштів до виборчого фонду та
копії відповідних платіжних документів до Центральної виборчої
комісії для розгляду і прийняття рішення згідно з чинним
законодавством, а також направляє відомості про ці кошти до
Державної податкової адміністрації України у встановленому
порядку.
Державна податкова адміністрація України у строк до 7 робочих
днів із дня отримання відомостей від відділення Банку, але не
пізніш як за два дні до виборів, проводить перевірку відповідності
джерел пожертвування виборчому законодавству та письмово
повідомляє відділення Банку і Центральну виборчу комісію про суми
пожертвувань, що надійшли до виборчих фондів кандидатів з
порушенням виборчого законодавства (на підставі отриманих від
підвідомчих податкових органів актів перевірок, якими встановлено
такі порушення), та передає акти перевірок до Центральної виборчої
комісії для прийняття відповідних рішень.
Кошти, що за результатами перевірок підлягають перерахуванню
до Державного бюджету України, вилучаються відділенням Банку із
виборчого фонду невідкладно після отримання таких відомостей і
зараховуються на аналітичний рахунок 2909 KFF 20.
Кошти, визнані органами податкової служби та відділенням
Банку такими, що надійшли з порушенням виборчого законодавства,
утримуються на рахунку 2909 KFF 20 до прийняття Центральною
виборчою комісією відповідних рішень;
12) додаток 4 доповнити пунктом "с)" такого змісту:
"с) ідентифікаційний номер згідно з ДФРО фізичної особи -
суб'єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи
(завжди має десять цифр)".
2. Постанову опублікувати в газетах "Голос України" і
"Урядовий кур'єр".
3. Національному банку України, Ощадному банку України,
Державній податковій адміністрації України і Державному комітету
зв'язку та інформатизації України довести до підвідомчих органів
додатки до Порядку формування особистих виборчих фондів кандидатів
у Президенти України, здійснення контролю за надходженням,
достовірністю обліку і використанням їх коштів та звітності про
них, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від
24 червня 1999 року N 99.

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬвгору