№№ Classification of documents Number
1. Banks, finance, credit, budget (Банки, фінанси, кредит, бюджет) 43
2. Construction, major renovation, architecture (Будівництво, капітальний ремонт, архітектура) 9
3. Accounting, taxation, audit, statistics, accounting and reporting (Бухгалтерський облік, оподаткування, аудит, статистика, облік і звітність) 22
4. Management (arbitration) procedure legislation (Господарсько (арбітражно)-процесуальне законодавство) 3
5. State and public areas (including nationality, passport system, the entry-exit, administrative divisions, the supervision and control) (Державний та суспільний устрій (в т.ч. громадянство, паспортна система, в'їзд-виїзд, адміністративний поділ, органи нагляду та контролю)) 330
6. Housing legislation. Housing and communal services (Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство) 11
7. General principles of legal regulation of economic development (Загальні засади правового регулювання економічного розвитку) 13
8. Legislation on administrative responsibility (Законодавство про адміністративну відповідальність) 6
9. Personnel matters (Staffing issues). Awards (Кадрові питання. Нагородження) 67
10. Criminal, criminal procedure, criminal law enforcement (Кримінальне, кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче законодавство) 16
11. Licensing, certification, patenting, metrology, standardization, copyright (Ліцензування, сертифікація, патентування, метрологія, стандартизація, авторське право) 6
12. Customs activities. Foreign economic relations (Митна діяльність. Зовнішньоекономічні зв'язки (ЗЕД)) 12
13. International relations (Міжнародні відносини) 46
14. Science, education, culture (Наука, освіта, культура) 22
15. Notarial system, advocacy (Нотаріат, адвокатура) 2
16. Health, family, youth, sport, tourism (Охорона здоров'я, сім'я, молодь, спорт, туризм) 31
17. Protection, security, law and order, armed forces, fire control. Emergency measures (Охорона, безпека, правопорядок, збройні сили, пожежний нагляд. Надзвичайні заходи) 34
18. Enterprises and entrepreneurial activity, investment and antimonopoly law (Підприємства та підприємницька діяльність, інвестиції та антимонопольне законодавство) 15
19. Natural resources, environment protection, land law, hydrometeorological (Природні ресурси, охорона оточуючого середовища, земельне законодавство, гідрометеорологія) 27
20. Drafts. Alterations and additions to legislative acts. Loss of force (Проекти. Внесення змін і доповнень до нормативних актів. Втрата чинності) 165
21. Industry, fuel and energy complex (Промисловість, паливно-енергетичний комплекс) 16
22. Agriculture, agro-industrial complex (Сільське господарство, агропромисловий комплекс) 14
23. Social security, insurance (Соціальне забезпечення, страхування) 60
24. Court, prosecution, justice. Bodies of supervision and control (Суд, прокуратура, юстиція. Органи нагляду та контролю) 35
25. Trade, catering, domestic services (Торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування) 6
26. Transport, communications, information (Транспорт, зв'язок, інформація) 37
27. Labor relations, employment, labor protection (Трудові відносини, зайнятість населення, охорона праці) 10
28. Civil and civil procedural law (including privatization, rent, property) (Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство (в т.ч. приватизація, оренда, власність)) 31
29. Securities, the stock market (Цінні папери, фондовий ринок) 8
30. Nuclear law. Chernobyl and other nuclear accidents and tests (Ядерне законодавство. Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій та випробувань) 9


on top