№№ Classification of documents Number
1. Banks, finance, credit, budget (Банки, фінанси, кредит, бюджет) 12
2. Accounting, taxation, audit, statistics, accounting and reporting (Бухгалтерський облік, оподаткування, аудит, статистика, облік і звітність) 2
3. State and public areas (including nationality, passport system, the entry-exit, administrative divisions, the supervision and control) (Державний та суспільний устрій (в т.ч. громадянство, паспортна система, в'їзд-виїзд, адміністративний поділ, органи нагляду та контролю)) 12
4. General principles of legal regulation of economic development (Загальні засади правового регулювання економічного розвитку) 1
5. Legislation on administrative responsibility (Законодавство про адміністративну відповідальність) 1
6. International relations (Міжнародні відносини) 5
7. Science, education, culture (Наука, освіта, культура) 8
8. Health, family, youth, sport, tourism (Охорона здоров'я, сім'я, молодь, спорт, туризм) 4
9. Protection, security, law and order, armed forces, fire control. Emergency measures (Охорона, безпека, правопорядок, збройні сили, пожежний нагляд. Надзвичайні заходи) 4
10. Natural resources, environment protection, land law, hydrometeorological (Природні ресурси, охорона оточуючого середовища, земельне законодавство, гідрометеорологія) 3
11. Agriculture, agro-industrial complex (Сільське господарство, агропромисловий комплекс) 1
12. Social security, insurance (Соціальне забезпечення, страхування) 13
13. Transport, communications, information (Транспорт, зв'язок, інформація) 2
14. Labor relations, employment, labor protection (Трудові відносини, зайнятість населення, охорона праці) 3
15. Civil and civil procedural law (including privatization, rent, property) (Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство (в т.ч. приватизація, оренда, власність)) 3
16. Securities, the stock market (Цінні папери, фондовий ринок) 2
17. Nuclear law. Chernobyl and other nuclear accidents and tests (Ядерне законодавство. Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій та випробувань) 2
18. No specified 31


on top