№№ Classification of documents Number
1. Banks, finance, credit, budget (Банки, фінанси, кредит, бюджет) 1
2. State and public areas (including nationality, passport system, the entry-exit, administrative divisions, the supervision and control) (Державний та суспільний устрій (в т.ч. громадянство, паспортна система, в'їзд-виїзд, адміністративний поділ, органи нагляду та контролю)) 4
3. General principles of legal regulation of economic development (Загальні засади правового регулювання економічного розвитку) 3
4. Criminal, criminal procedure, criminal law enforcement (Кримінальне, кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче законодавство) 3
5. Protection, security, law and order, armed forces, fire control. Emergency measures (Охорона, безпека, правопорядок, збройні сили, пожежний нагляд. Надзвичайні заходи) 3
6. Social security, insurance (Соціальне забезпечення, страхування) 1
7. Trade, catering, domestic services (Торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування) 2
8. Labor relations, employment, labor protection (Трудові відносини, зайнятість населення, охорона праці) 1
9. No specified 2


on top