№№ Classification of documents Number
1. Accounting, taxation, audit, statistics, accounting and reporting (Бухгалтерський облік, оподаткування, аудит, статистика, облік і звітність) 251
2. Agriculture, agro-industrial complex (Сільське господарство, агропромисловий комплекс) 6
3. Banks, finance, credit, budget (Банки, фінанси, кредит, бюджет) 55
4. Civil and civil procedural law (including privatization, rent, property) (Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство (в т.ч. приватизація, оренда, власність)) 9
5. Court, prosecution, justice. Bodies of supervision and control (Суд, прокуратура, юстиція. Органи нагляду та контролю) 173
6. Criminal, criminal procedure, criminal law enforcement (Кримінальне, кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче законодавство) 3
7. Customs activities. Foreign economic relations (Митна діяльність. Зовнішньоекономічні зв'язки (ЗЕД)) 11
8. Drafts. Alterations and additions to legislative acts. Loss of force (Проекти. Внесення змін і доповнень до нормативних актів. Втрата чинності) 2
9. Enterprises and entrepreneurial activity, investment and antimonopoly law (Підприємства та підприємницька діяльність, інвестиції та антимонопольне законодавство) 28
10. General principles of legal regulation of economic development (Загальні засади правового регулювання економічного розвитку) 7
11. Health, family, youth, sport, tourism (Охорона здоров'я, сім'я, молодь, спорт, туризм) 1
12. Industry, fuel and energy complex (Промисловість, паливно-енергетичний комплекс) 8
13. International relations (Міжнародні відносини) 5
14. Judicial practice (Судова практика) 224
15. Labor relations, employment, labor protection (Трудові відносини, зайнятість населення, охорона праці) 4
16. Legislation on administrative responsibility (Законодавство про адміністративну відповідальність) 13
17. Licensing, certification, patenting, metrology, standardization, copyright (Ліцензування, сертифікація, патентування, метрологія, стандартизація, авторське право) 4
18. Management (arbitration) procedure legislation (Господарсько (арбітражно)-процесуальне законодавство) 45
19. Natural resources, environment protection, land law, hydrometeorological (Природні ресурси, охорона оточуючого середовища, земельне законодавство, гідрометеорологія) 11
20. No specified 289
21. Personnel matters (Staffing issues). Awards (Кадрові питання. Нагородження) 1
22. Protection, security, law and order, armed forces, fire control. Emergency measures (Охорона, безпека, правопорядок, збройні сили, пожежний нагляд. Надзвичайні заходи) 14
23. Science, education, culture (Наука, освіта, культура) 1
24. Securities, the stock market (Цінні папери, фондовий ринок) 1
25. Social security, insurance (Соціальне забезпечення, страхування) 11
26. State and public areas (including nationality, passport system, the entry-exit, administrative divisions, the supervision and control) (Державний та суспільний устрій (в т.ч. громадянство, паспортна система, в'їзд-виїзд, адміністративний поділ, органи нагляду та контролю)) 29
27. Trade, catering, domestic services (Торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування) 11
28. Transport, communications, information (Транспорт, зв'язок, інформація) 12


on top