№№ Classification of documents Number
1. No specified 289
2. Accounting, taxation, audit, statistics, accounting and reporting (Бухгалтерський облік, оподаткування, аудит, статистика, облік і звітність) 251
3. Judicial practice (Судова практика) 224
4. Court, prosecution, justice. Bodies of supervision and control (Суд, прокуратура, юстиція. Органи нагляду та контролю) 173
5. Banks, finance, credit, budget (Банки, фінанси, кредит, бюджет) 55
6. Management (arbitration) procedure legislation (Господарсько (арбітражно)-процесуальне законодавство) 45
7. State and public areas (including nationality, passport system, the entry-exit, administrative divisions, the supervision and control) (Державний та суспільний устрій (в т.ч. громадянство, паспортна система, в'їзд-виїзд, адміністративний поділ, органи нагляду та контролю)) 29
8. Enterprises and entrepreneurial activity, investment and antimonopoly law (Підприємства та підприємницька діяльність, інвестиції та антимонопольне законодавство) 28
9. Protection, security, law and order, armed forces, fire control. Emergency measures (Охорона, безпека, правопорядок, збройні сили, пожежний нагляд. Надзвичайні заходи) 14
10. Legislation on administrative responsibility (Законодавство про адміністративну відповідальність) 13
11. Transport, communications, information (Транспорт, зв'язок, інформація) 12
12. Customs activities. Foreign economic relations (Митна діяльність. Зовнішньоекономічні зв'язки (ЗЕД)) 11
13. Natural resources, environment protection, land law, hydrometeorological (Природні ресурси, охорона оточуючого середовища, земельне законодавство, гідрометеорологія) 11
14. Social security, insurance (Соціальне забезпечення, страхування) 11
15. Trade, catering, domestic services (Торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування) 11
16. Civil and civil procedural law (including privatization, rent, property) (Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство (в т.ч. приватизація, оренда, власність)) 9
17. Industry, fuel and energy complex (Промисловість, паливно-енергетичний комплекс) 8
18. General principles of legal regulation of economic development (Загальні засади правового регулювання економічного розвитку) 7
19. Agriculture, agro-industrial complex (Сільське господарство, агропромисловий комплекс) 6
20. International relations (Міжнародні відносини) 5
21. Licensing, certification, patenting, metrology, standardization, copyright (Ліцензування, сертифікація, патентування, метрологія, стандартизація, авторське право) 4
22. Labor relations, employment, labor protection (Трудові відносини, зайнятість населення, охорона праці) 4
23. Criminal, criminal procedure, criminal law enforcement (Кримінальне, кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче законодавство) 3
24. Drafts. Alterations and additions to legislative acts. Loss of force (Проекти. Внесення змін і доповнень до нормативних актів. Втрата чинності) 2
25. Personnel matters (Staffing issues). Awards (Кадрові питання. Нагородження) 1
26. Science, education, culture (Наука, освіта, культура) 1
27. Health, family, youth, sport, tourism (Охорона здоров'я, сім'я, молодь, спорт, туризм) 1
28. Securities, the stock market (Цінні папери, фондовий ринок) 1


on top