№№ Classification of documents Number
1. Banks, finance, credit, budget (Банки, фінанси, кредит, бюджет) 15652
2. Construction, major renovation, architecture (Будівництво, капітальний ремонт, архітектура) 1276
3. Accounting, taxation, audit, statistics, accounting and reporting (Бухгалтерський облік, оподаткування, аудит, статистика, облік і звітність) 4211
4. Management (arbitration) procedure legislation (Господарсько (арбітражно)-процесуальне законодавство) 929
5. State and public areas (including nationality, passport system, the entry-exit, administrative divisions, the supervision and control) (Державний та суспільний устрій (в т.ч. громадянство, паспортна система, в'їзд-виїзд, адміністративний поділ, органи нагляду та контролю)) 25089
6. Housing legislation. Housing and communal services (Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство) 982
7. General principles of legal regulation of economic development (Загальні засади правового регулювання економічного розвитку) 1412
8. Legislation on administrative responsibility (Законодавство про адміністративну відповідальність) 606
9. Personnel matters (Staffing issues). Awards (Кадрові питання. Нагородження) 24018
10. Criminal, criminal procedure, criminal law enforcement (Кримінальне, кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче законодавство) 1340
11. Licensing, certification, patenting, metrology, standardization, copyright (Ліцензування, сертифікація, патентування, метрологія, стандартизація, авторське право) 1948
12. Customs activities. Foreign economic relations (Митна діяльність. Зовнішньоекономічні зв'язки (ЗЕД)) 3590
13. International relations (Міжнародні відносини) 13052
14. Science, education, culture (Наука, освіта, культура) 4700
15. Notarial system, advocacy (Нотаріат, адвокатура) 143
16. Health, family, youth, sport, tourism (Охорона здоров'я, сім'я, молодь, спорт, туризм) 3552
17. Protection, security, law and order, armed forces, fire control. Emergency measures (Охорона, безпека, правопорядок, збройні сили, пожежний нагляд. Надзвичайні заходи) 5509
18. Enterprises and entrepreneurial activity, investment and antimonopoly law (Підприємства та підприємницька діяльність, інвестиції та антимонопольне законодавство) 2502
19. Natural resources, environment protection, land law, hydrometeorological (Природні ресурси, охорона оточуючого середовища, земельне законодавство, гідрометеорологія) 2607
20. Drafts. Alterations and additions to legislative acts. Loss of force (Проекти. Внесення змін і доповнень до нормативних актів. Втрата чинності) 4303
21. Industry, fuel and energy complex (Промисловість, паливно-енергетичний комплекс) 3369
22. Regional legislation (Регіональне законодавство) 13
23. Agriculture, agro-industrial complex (Сільське господарство, агропромисловий комплекс) 2428
24. Social security, insurance (Соціальне забезпечення, страхування) 4492
25. Court, prosecution, justice. Bodies of supervision and control (Суд, прокуратура, юстиція. Органи нагляду та контролю) 11236
26. Judicial practice (Судова практика) 9817
27. Trade, catering, domestic services (Торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування) 1256
28. Transport, communications, information (Транспорт, зв'язок, інформація) 5576
29. Labor relations, employment, labor protection (Трудові відносини, зайнятість населення, охорона праці) 4130
30. Civil and civil procedural law (including privatization, rent, property) (Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство (в т.ч. приватизація, оренда, власність)) 3617
31. Securities, the stock market (Цінні папери, фондовий ринок) 948
32. Nuclear law. Chernobyl and other nuclear accidents and tests (Ядерне законодавство. Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій та випробувань) 856
33. No specified 1019


on top