ДокуРС�ент 995_763, поточна редакція — Приєднання РІС–Рґ 20.09.2001, підстава - 2730-III

            Міжнародна конвенція 
про охорону інтересів виконавців,
виробників фоногра� і організацій �овлення
(СѓРєСЂ/СЂРѕСЃ)
Вчинено в Ри�і 26 жовтня 1961 року
( Статус Конвенції див. ( 995_a83 )
( Про приєднання до Конвенції див. Закон
N 2730-III ( 2730-14 ) РІС–Рґ 20.09.2001, Р’Р’Р , 2002, N 2, СЃС‚.13 )

Договірні держави, прагнучи захистити права виконавців,
виробників фоногра� і організацій �овлення, погодилися про таке:
Стаття 1
Охорона, що надається цією Конвенцією, не зачіпає і ніяки�
чино� не впливає на захист авторських прав на твори літератури і
�истецтва. То�у жодне з положень цієї Конвенції не �оже
розглядатися як таке, що завдає шкоди цій охороні.
Стаття 2
1. Для цілей цієї Конвенції національний режи� охорони
означає правовий режи�, який встановлюється національни�
законодавство� Договірної Держави, в якій запитується охорона: (a) виконавців, які є її гро�адяна�и, щодо виконань,
здійснених, переданих в ефір або вперше записаних на її території;
(b) виробників фоногра�, які є її гро�адяна�и, щодо фоногра�,
вперше записаних або вперше опублікованих на її території;
(c) організацій �овлення, штаб-квартири яких розташовані на
її території, щодо телерадіо�овлення, здійснюваного за допо�огою
передавачів, розташованих на її території.
2. Національний режи� охорони надається відповідно до ви�ог
охорони та у�ов, що передбачають її об�еження, пря�о передбачених
цією Конвенцією.
Стаття 3
Для цілей цієї Конвенції: (a) під "виконавця�и" �аються на увазі актори, співаки,
�узиканти, танцюристи або інші особи, які виконують роль,
співають, читають, декла�ують, виконують або будь-яки� інши�
способо� беруть участь у виконанні творів літератури чи �истецтва;
(b) під "фоногра�ою" �ається на увазі будь-який виключно
звуковий запис звучання виконання або інших звуків;
(c) під "виробнико� фоногра�" �ається на увазі фізична або
юридична особа, яка першою здійснила звуковий запис звучання
виконання або інших звуків;
(d) під "публікацією" �ається на увазі надання публіці
при�ірників фоногра�и в достатній кількості;
(e) під "відтворення�" �ається на увазі виготовлення одного
або кількох при�ірників запису;
(f) під "телерадіо�овлення�" �ається на увазі передача
бездротови�и засоба�и звуків або зображень і звуків для прий�ання
публікою;
(g) під "ретрансляцією" �ається на увазі одночасна передача
телерадіопродукції однієї організації �овлення іншою організацією
�овлення.
Стаття 4
Кожна Договірна Держава надає національний режи� охорони
виконавця� при дотри�анні однієї з наступних у�ов: (a) виконання �ає �ісце в іншій Договірній Державі; (b) виконання включено до фоногра�и, що охороняється
відповідно до Статті 5 цієї Конвенції;
(c) виконання, не будучи записани� на фоногра�у, поширюється
шляхо� телерадіо�овлення, що охороняється відповідно до Статті 6
цієї Конвенції.
Стаття 5
1. Кожна Договірна Держава надає виробника� фоногра�
національний режи� охорони при дотри�анні будь-якої з наступних
у�ов: (a) виробник фоногра�и є гро�адянино� іншої Договірної
Держави (критерій гро�адянства виробника);
(b) перший запис звуку здійснений в іншій Договірній Державі
(критерій �ісця першого запису);
(c) фоногра�а вперше опублікована в іншій Договірній Державі
(критерій �ісця публікації).
2. Якщо фоногра�а вперше опублікована в державі, яка не є
учасницею цієї Конвенції, але якщо протяго� тридцяти днів від дня
її першої публікації вона також опублікована в Договірній Державі
(одночасна публікація), вона вважається вперше опублікованою в
Договірній Державі. 3. �удь-яка Договірна Держава �оже заявити, надіславши
повідо�лення Генерально�у секретарю Організації Об'єднаних Націй,
що вона не буде застосовувати критерій �ісця публікації або,
альтернативно, критерій �ісця першого запису. Таке повідо�лення
здійснюється одночасно з ратифікацією, прийняття� або приєднання�
або в будь-який інший �о�ент після здійснення цих актів; в
останньо�у випадку таке повідо�лення набуває чинності через шість
�ісяців після його отри�ання.
Стаття 6
1. Кожна Договірна Держава надає організації �овлення
національний режи� охорони при дотри�анні будь-якої з наступних
у�ов: (a) штаб-квартира організації �овлення розташована в іншій
Договірній Державі;
(b) телерадіопередача в ефір здійснюється за допо�огою
передавача, розташованого в іншій Договірній Державі.
2. �удь-яка Договірна Держава �оже заявити, надіславши
повідо�лення Генерально�у секретарю Організації Об'єднаних Націй,
що вона буде здійснювати охорону телерадіопродукції тільки в то�у
випадку, якщо штаб-квартира організації �овлення розташована в
іншій Договірній Державі і якщо передача здійснена за допо�огою
передавача, розташованого в тій же Договірній Державі. Таке
повідо�лення здійснюється одночасно з ратифікацією, прийняття� або
приєднання� або в будь-який інший �о�ент після здійснення цих
актів; в останньо�у випадку таке повідо�лення набуває чинності
через шість �ісяців після дати його отри�ання.
Стаття 7
1. Охорона, яка надається виконавця� відповідно до цієї
Конвенції, включає �ожливість запобігати: (a) здійсненню без їхньої згоди телерадіопередачі або
публічного сповіщення їхнього виконання за винятко� випадків, коли
використовуване для телерадіопередачі або для публічного
сповіщення виконання вже було передане в ефір або здійснюється з
використання� запису;
(b) здійсненню без їхньої згоди запису виконання, яке не було
пред�ето� запису;
(c) відтворенню без їхньої згоди запису їхнього виконання: (i) якщо первинний звуковий запис був здійснений без їхньої
Р·РіРѕРґРё;
(ii) якщо відтворення здійснюється з іншою �етою, ніж та, на
яку виконавці дали свою згоду;
(iii) якщо первинний звуковий запис здійснений відповідно до
положень Статті 15, а відтворення здійснюється з іншою �етою, ніж
та, яка зазначена в цих положеннях.
2. (1) Якщо телерадіопередача здійснюється за згодою
виконавців, то охорона відносно ретрансляції, здійснення запису з
�етою телерадіопередачі або відтворення такого запису з �етою
телерадіопередачі регулюється національни� законодавство�
Договірної Держави, в якій така охорона запитується. (2) Правила та у�ови, що регулюють використання організація�и
�овлення записів, здійснених з �етою телерадіопередачі,
визначаються відповідно до національного законодавства Договірної
Держави, в якій запитується охорона.
(3) Проте національне законодавство, згадане в підпунктах (1)
і (2) цього пункту, не повинно позбавляти виконавців �ожливості
регулювати на договірній основі їхні відносини з організація�и
�овлення.
Стаття 8
Якщо в одно�у і то�у ж виконанні беруть участь кілька
виконавців, кожна Договірна Держава �оже визначити у своє�у
національно�у законодавстві та підзаконних актах, яки� чино�
будуть представлені виконавці у зв'язку із здійснення� своїх прав.
Стаття 9
Шляхо� прийняття національного законодавства і підзаконних
актів будь-яка Договірна Держава �оже поширювати охорону, яка
надається цією Конвенцією на �итців, які не виконують твори
літератури і �истецтва.
Стаття 10
Виробники фоногра� користуються право� дозволяти або
забороняти пря�е або опосередковане відтворення своїх фоногра�.
Стаття 11
У тих випадках, коли стосовно фоногра� Договірна Держава
відповідно до свого національного законодавства ви�агає дотри�ання
певних фор�альностей як у�ови для надання охорони прав виробників
фоногра�, або виконавців, або їх обох, вони повинні вважатися
дотри�ани�и, якщо всі наявні в продажу при�ірники опублікованої
фоногра�и або їхні упаковки �ають напис, що складається із знака
(Р) із зазначення� року першої публікації, розташований таки�
чино�, щоб чітко показати, що фоногра�а охороняється; якщо на
при�ірниках або їхній упаковці не згадується виробник фоногра�и
або володар ліцензії на це, виданої їх виробнико� (шляхо�
зазначення його прізвища, торговельної �арки або іншого
відповідного позначення), то напис повинен також включати прізвище
володаря прав виробника фоногра�и; більше того, якщо на
при�ірниках або їхній упаковці не зазначаються основні виконавці,
то напис повинен також включати і�'я особи, яка володіє права�и
таких виконавців у країні, де здійснений запис.
Стаття 12
Якщо фоногра�а, опублікована в ко�ерційних цілях, або
відтворення такої фоногра�и використовується безпосередньо для
телерадіопередачі або для будь-якого публічного сповіщення, разова
справедлива винагорода виплачується користуваче� виконавця� або
виробника� фоногра�, або ї� обо�. За відсутності угоди �іж ци�и
сторона�и у�ови розподілу цієї винагороди �ожуть визначатися
національни� законодавство�.
Стаття 13
Організації �овлення користуються право� дозволяти або
забороняти: (a) ретрансляцію своїх телерадіопередач; (b) запис своїх телерадіопередач; (c) відтворення: (i) записів своїх телерадіопередач, виготовлених без їхньої
Р·РіРѕРґРё;
(ii) записів своїх телерадіопередач, виготовлених відповідно
до положень Статті 15, якщо відтворення було здійснено з інши�и
ціля�и ніж ті, які зазначені в цих положеннях;
(d) публічне сповіщення своїх телепередач, якщо воно
здійснюється в �ісцях, доступних для публіки за вхідну плату;
у�ови здійснення телерадіо�овлення регулюються національни�
законодавство� держави, в якій запитується охорона цього права.
Стаття 14
Строк охорони, яка надається відповідно до цієї Конвенції,
триває принай�ні до кінця двадцятирічного періоду, датованого з
кінця року, в яко�у: (a) був здійснений запис фоногра� і включених до них
виконань;
(b) �али �ісце виконання, не включені до фоногра�; (c) �ала �ісце передача в ефір.
Стаття 15
1. Кожна Договірна Держава �оже у своє�у національно�у
законодавстві і своїх підзаконних актах передбачати виключення з
гарантованої цією Конвенцією охорони щодо: (a) використання в особистих цілях; (b) використання коротких уривків з �етою повідо�лення про
поточні події;
(c) короткочасного звукового запису, здійснюваного
організацією �овлення на своє�у власно�у обладнанні і для своїх
власних передач;
(d) використання виключно в учбових або науково-дослідних
цілях.
2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, будь-яка
Договірна Держава �оже в своє�у національно�у законодавстві і
підзаконних актах передбачати такі ж об�еження охорони прав
виконавців, виробників фоногра� і організацій �овлення, які
передбачені її національни� законодавство� і підзаконни�и акта�и
щодо охорони авторського права на твори літератури і �истецтва.
Однак видача при�усових ліцензій �оже передбачатися лише в обсязі,
що допускається положення�и цієї Конвенції.
Стаття 16
1. �удь-яка держава, яка стала учасницею цієї Конвенції, бере
на себе всі зобов'язання і користується всі�а перевага�и, що
випливають з неї. Проте вона �оже в будь-який час шляхо�
повідо�лення, надісланого Генерально�у секретарю Організації
Об'єднаних Націй, заявити, що вона: (a) відносно Статті 12: (i) не буде застосовувати положення цієї статті; (ii) не буде застосовувати положення цієї статті щодо певних
видів використання;
(iii) не буде застосовувати цю статтю щодо фоногра�, виробник
яких не є гро�адянино� іншої Договірної Держави;
(iv) об�ежить охорону, яка надається відповідно до цієї
статті відносно фоногра�, виробник яких є гро�адянино� іншої
Договірної Держави, в тако�у обсязі і на таких у�овах, яки�и ця
держава об�ежує охорону, яка надається нею щодо фоногра�, запис
яких здійснений вперше гро�адянино� держави, яка робить про це
відповідну заяву; проте той факт, що Договірна Держава,
гро�адянино� якої є виробник фоногра�, не надає охорону тій же
особі або особа�, що й держава, яка робить заяву, не розглядається
як фактор, що впливає на рівень охорони;
(b) не буде застосовувати пункт (d) Статті 13; якщо Договірна
Держава робить таку заяву, то інші Договірні Держави не
зобов'язані надавати право, передбачене пункто� (d) Статті 1,
організація� �овлення, штаб-квартира яких розташовані в цій
державі.
2. Якщо згадане в пункті 1 цієї Статті повідо�лення робиться
після дати здачі на зберігання акта про ратифікацію, прийняття або
приєднання, то заява набуває чинності через шість �ісяців після її
отри�ання.
Стаття 17
�удь-яка держава, яка за стано� на 26 жовтня 1961 року надає
охорону виробника� фоногра� виключно на основі критерію �ісця
першого запису, �оже шляхо� повідо�лення Генерального секретаря
Організації Об'єднаних Націй, зробленого під час ратифікації,
прийняття або приєднання, заявити, що для цілей Статті 5 вона буде
застосовувати тільки критерій �ісця першого запису, а для цілей
пункту 1 (a) (iii) і (iv) Статті 16 - критерій �ісця першого
запису за�ість критерію гро�адянства виробника.
Стаття 18
�удь-яка держава, яка зробила повідо�лення відповідно до
пункту 3 Статті 5, пункту 2 Статті 6, пункту 1 Статті 16 або
Статті 17, �оже об�ежити його дію або відкликати його шляхо�
повідо�лення Генерального Секретаря Організації Об'єднаних Націй,
зробленого пізніше.
Стаття 19
Незважаючи на положення цієї Конвенції, Стаття 7 перестає
застосовуватися, якщо виконавець дав згоду на включення свого
виконання до звукового запису або запису звуків і зображень.
Стаття 20
1. Ця Конвенція не об�ежує права, набуті в будь-якій
Договірній Державі до дати набуття цією Конвенцією чинності для
такої держави. 2. Жодна Договірна Держава не зобов'язана застосовувати
положення цієї Конвенції до виконань або телерадіопередач, що �али
�ісце, а також до фоногра�, перший запис яких був здійснений до
дати набуття цією Конвенцією чинності для такої держави.
Стаття 21
Охорона, яка надається цією Конвенцією, не об�ежує будь-якої
іншої охорони, яка надається виконавця�, виробника� фоногра� або
організація� �овлення.
Стаття 22
Договірні Держави зберігають право укладати �іж собою
спеціальні угоди, якщо такі угоди передбачають надання виконавця�,
виробника� фоногра� або організація� �овлення більш широких прав,
ніж ті, що надаються цією Конвенцією, або �істять положення, що не
суперечать цій Конвенції.
Стаття 23
Ця Конвенція здається на зберігання Генерально�у секретарю
Організації Об'єднаних Націй. Вона буде відкрита для підписання до
30 червня 1962 року будь-якою державою, запрошеною для участі в
Дипло�атичній конференції з �іжнародної охорони прав виконавців,
виробників фоногра� та організацій �овлення, які є учасника�и
Всесвітньої конвенції про авторське право ( 995_052 ) або члена�и
Міжнародного союзу з охорони літературних і художніх творів.
Стаття 24
1. Ця Конвенція підлягає ратифікації або прийняттю держава�и,
що її підписали. 2. Ця Конвенція відкрита для приєднання будь-якої держави,
запрошеної для участі в Конференції, згаданої в Статті 23, і
будь-якої держави-члена Організації Об'єднаних Націй за у�ови, що
в обох випадках така держава є учасницею Всесвітньої конвенції про
авторське право ( 995_052 ) або члено� Міжнародного союзу з
охорони літературних і художніх творів. 3. Акти про ратифікацію, прийняття або приєднання здаються на
зберігання Генерально�у секретарю Організації Об'єднаних Націй.
Стаття 25
1. Ця Конвенція набуває чинності через три �ісяці після дати
здачі на зберігання шостого акта про ратифікацію, прийняття або
приєднання. 2. Надалі ця Конвенція набуває чинності для кожної держави
через три �ісяці після дати здачі нею на зберігання її акта про
ратифікацію, прийняття або приєднання.
Стаття 26
1. Кожна Договірна Держава зобов'язується вжити відповідно до
своєї Конституції заходів, необхідних для забезпечення
застосування цієї Конвенції. 2. Кожна держава на дату здачі на зберігання свого акта про
ратифікацію, прийняття або приєднання повинна бути спро�ожною
відповідно до свого національного законодавства виконувати
положення цієї Конвенції.
Стаття 27
1. �удь-яка держава �оже при ратифікації, прийнятті або
приєднанні, або згодо� заявити шляхо� повідо�лення, адресованого
Генерально�у секретарю Організації Об'єднаних Націй, про те, що
дія цієї Конвенції поширюється на всі або будь-які з територій, за
�іжнародні відносини яких вона несе відповідальність, за у�ови, що
дія Всесвітньої конвенції про авторське право ( 995_052 ) або
Міжнародної конвенції про охорону літературних і художніх творів
поширюється на ці території. Це повідо�лення набуває чинності
через три �ісяці після дати його отри�ання. 2. Повідо�лення, зазначені в пункті 3 Статті 5, пункті 2
Статті 6, пункті 2 Статті 16 і в Статтях 17 і 18, �ожуть бути
поширені на всі або одну з територій, згаданих у пункті 1 цієї
Статті.
Стаття 28
1. �удь-яка Договірна Держава �оже денонсувати цю Конвенцію
від свого і�ені або від і�ені однієї чи всіх територій, зазначених
у Статті 27. 2. Денонсація здійснюється шляхо� повідо�лення Генерального
Секретаря Організації Об'єднаних Націй і набуває чинності через
дванадцять �ісяців після дати отри�ання повідо�лення. 3. Право на денонсацію не �оже бути здійснено Договірною
Державою до закінчення п'яти років від дати набуття цією
Конвенцією чинності для цієї держави. 4. Договірна Держава перестає бути учасницею цієї Конвенції з
припинення� її участі у Всесвітній конвенції про авторське право
( 995_052 ) або її членства в Міжнародно�у союзі з охорони
літературних і художніх творів. 5. Ця Конвенція перестає застосовуватися до будь-якої
зазначеної в Статті 27 території від часу припинення застосування
до цієї території Всесвітньої конвенції про авторське право
( 995_052 ) чи Міжнародної конвенції про охорону літературних і
художніх творів.
Стаття 29
1. Через п'ять років після набуття цією конвенцією чинності
будь-яка Договірна Держава �оже шляхо� повідо�лення Генерального
Секретаря Організації Об'єднаних Націй запропонувати скликати
конференцію для перегляду Конвенції. Генеральний Секретар
повідо�ляє всі Договірні Держави про таку пропозицію. Якщо
протяго� шести �ісяців від дати повідо�лення Генеральни�
Секретаре� Організації Об'єднаних Націй не �енше половини
Договірних Держав повідо�ляє йо�у про свою згоду з цією
пропозицією, Генеральний Секретар інфор�ує про це Генерального
директора Міжнародного бюро праці, Генерального директора
Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури і
Директора �юро Міжнародного союзу з охорони літературних і
художніх творів, які скликають конференцію з перегляду цієї
Конвенції у співробітництві з Міжурядови� ко�ітето�, передбачени�
Статтею 32. 2. Для прийняття будь-якої з�іни цієї Конвенції ви�агається
більшість у дві третини голосів держав, які беруть участь у
конференції з перегляду, за у�ови, що зазначена більшість
становить дві третини держав, які на дату проведення конференції з
перегляду є учасниця�и Конвенції. 3. У разі прийняття Конвенції, яка повністю або частково
з�інює цю Конвенцію, і якщо в переглянутій Конвенції не буде
передбачено іншого: (a) ця Конвенція перестає бути відкритою для ратифікації,
прийняття або приєднання від дати набуття чинності переглянутою
Конвенцією;
(b) ця Конвенція залишається чинною щодо відносин �іж/або з
Договірни�и Держава�и, які не стали учасниця�и переглянутої
Конвенції.
Стаття 30
�удь-який спір �іж дво�а або більше Договірни�и Держава�и, що
стосується тлу�ачення або застосування цієї Конвенції, якщо він не
врегульований шляхо� переговорів на ви�огу будь-якої із сторін у
спорі, передається на розгляд до Міжнародного Суду, якщо тільки
сторони не до�овляться про інший порядок його врегулювання.
Стаття 31
�ез шкоди для положень пункту 3 Статті 5, пункту 2 Статті 6,
пункту 1 Статті 16 і Статті 17 жодні застереження до цієї
Конвенції не допускаються.
Стаття 32
1. Цією Конвенцією засновується Міжурядовий ко�ітет, до
обов'язків якого входить: (a) вивчати питання, пов'язані із застосування� і дією цієї
Конвенції;
(b) збирати пропозиції та готувати доку�ентацію для �ожливого
перегляду цієї Конвенції.
2. Ко�ітет складається з представників Договірних Держав,
обраних з належни� врахування� справедливого географічного
представництва. Ко�ітет складати�еться з шести членів, якщо
Договірних Держав буде дванадцять або �енше; з дев'яти членів,
якщо Договірних Держав буде від тринадцяти до вісі�надцяти, і з
дванадцяти членів, якщо Договірних Держав буде більше
вісі�надцяти. 2. Ко�ітет створюється після закінчення дванадцяти �ісяців
від дня набуття Конвенцією чинності шляхо� проведення виборів з
числа Договірних Держав, кожна з яких �ає один голос,
організовуваних Генеральни� директоро� Міжнародного бюро праці,
Генеральни� директоро� Організації Об'єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури і Директоро� �юро Міжнародного союзу з
охорони літературних і художніх творів відповідно до правил,
попередньо схвалених більшістю Договірних Держав. 3. Ко�ітет обирає голову і керівних осіб. Він прий�ає правила
процедури, які визначають, зокре�а, його �айбутнє функціонування і
порядок оновлення його складу таки� чино�, щоб забезпечити
черговість членства в Ко�ітеті всіх Договірних Держав. 4. Секретаріат Ко�ітету складається зі співробітників
Міжнародного бюро праці, Організації Об'єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури і Міжнародного союзу з охорони
літературних і художніх творів, призначуваних, відповідно,
Генеральни�и директора�и і Директоро� цих організацій. 5. Засідання Ко�ітету, що скликаються кожного разу, коли
більшість його членів вважає це за необхідне, проводяться
почергово в штаб-квартирах Міжнародного бюро праці, Організації
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури і Міжнародного
союзу з охорони літературних і художніх творів. 6. Витрати членів Ко�ітету покладаються на їхні відповідні
СѓСЂСЏРґРё.
Стаття 33
1. Ця Конвенція укладена англійською, французькою та
іспанською �ова�и, причо�у всі три тексти є рівно автентични�и. 2. Офіційні тексти цієї Конвенції будуть складені також
ні�ецькою, італійською і португальською �ова�и.
Стаття 34
1. Генеральний Секретар Організації Об'єднаних Націй сповіщає
держави, запрошені на зазначену у Статті 23 конференцію, а також
кожну державу-члена Організації Об'єднаних Націй, Генерального
директора Міжнародного бюро праці, Генерального директора
Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та
Директора �юро Міжнародного союзу з охорони літературних і
художніх творів: (a) про здачу на зберігання актів про ратифікацію, прийняття
або приєднання;
(b) про дату набуття чинності цією Конвенцією; (c) про будь-які повідо�лення, заяви або сповіщення,
передбачені цією Конвенцією;
(d) про виникнення ситуацій, згаданих у пунктах 4 і 5 Статті
28.
2. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй
повідо�ляє також Генерально�у директору Міжнародного бюро праці,
Генерально�у директору Організації Об'єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури і Директору �юро Міжнародного союзу з
охорони літературних і художніх творів про пропозиції, передані
йо�у відповідно до Статті 29, а також про будь-які інші
повідо�лення, одержані від Договірних Держав щодо перегляду
Конвенції.
На засвідчення чого нижчепідписані, належни� чино�
уповноважені, підписали цю Конвенцію.
Вчинено в Ри�і, двадцять шостого дня жовтня 1961 року в
одно�у при�ірнику англійською, французькою та іспанською �ова�и.
Належни� чино� засвідчені дійсні копії будуть передані Генеральни�
секретаре� Організації Об'єднаних Націй усі� держава�, запрошени�
на зазначену у Статті 23 конференцію, і кожній державі-члену
Організації Об'єднаних Націй, а також Генерально�у директору
Міжнародної організації праці, Генерально�у директору Організації
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та Директору
�юро Міжнародного союзу з охорони літературних і художніх творів.

Международная конвенция
об охране прав исполнителей, производителей фоногра�� и
вещательных организаций
Ри�, 26 октября 1961 г.

Договаривающиеся Государства, побуждае�ые желание� защитить
права исполнителей, производителей фоногра�� и вещательных
организаций, согласились о нижеследующе�:
Статья 1
(Гарантия охраны авторского права)* ___________________
* Статьи снабжены заголовка�и для удобства их идентификации.
В подписанно� тексте Конвенции заголовков нет.
Охрана, предоставляе�ая настоящей Конвенцией, не затрагивает
и не наносит никакого ущерба охране авторских прав на литературные
и художественные произведения. Соответственно, ни одно из
положений настоящей Конвенции не �ожет быть истолковано как
наносящее ущерб такой охране.
Статья 2
(Охрана, предоставляе�ая Конвенцией.
Определение национального режи�а)
1. Для целей настоящей Конвенции национальный режи� означает
правовой режи�, предоставляе�ый внутренни� законодательство�
Договаривающегося Государства, в которо� испрашивается охрана: (a) исполнителя�, являющи�ся его граждана�и, в отношении
осуществляе�ых на его территории исполнений, их передачи в эфир
или первой записи;
(b) производителя� фоногра��, являющи�ся его граждана�и, в
отношении фоногра��, впервые записанных или впервые опубликованных
на его территории;
(c) вещательны� организация�, штаб-квартиры которых
расположены на его территории, в отношении передач в эфир,
осуществляе�ых с по�ощью передатчиков, расположенных на его
территории.
2. Национальный режи� предоставляется в соответствии с
требования�и охраны и условия�и, предус�атривающи�и ее
ограничение, особо оговоренны�и в настоящей Конвенции.
Статья 3
(Определения: (a) �сполнители; (b) Фоногра��а; (c) Производители фоногра��; (d) Публикация; (e) Воспроизведение; (f) Передача в эфир; (g) Ретрансляция)
Для целей настоящей Конвенции: (a) "�сполнители" означают актеров, певцов, �узыкантов,
танцоров или других лиц, которые играют роль, поют, читают,
декла�ируют, исполняют или каки�-либо ины� образо� участвуют в
исполнении литературных или художественных произведений;
(b) "фоногра��а" означает любую исключительно звуковую запись
какого-либо исполнения или других звуков;
(c) "производитель фоногра��" означает физическое или
юридическое лицо, которое первы� осуществляет звуковую запись
исполнения или других звуков;
(d) "публикация" означает предоставление публике экзе�пляров
фоногра�� в достаточно� количестве;
(e) "воспроизведение" означает изготовление одного или
нескольких экзе�пляров записи;
(f) "передача в эфир" означает передачу звуков или
изображений и звуков беспроволочны�и средства�и для прие�а
публикой;
(g) "ретрансляция" означает одновре�енную передачу в эфир
одной вещательной организацией передач в эфир, осуществляе�ых
другой вещательной организацией.
Статья 4
(Охраняе�ые исполнения. Условия предоставления
национального режи�а исполнителя�)
Каждое Договаривающееся Государство предоставляет
исполнителя� национальный режи� при соблюдении одного из следующих
условий: (a) исполнение и�еет �есто в друго� Договаривающе�ся
Государстве;
(b) исполнение включено в фоногра��у, охраняе�ую в
соответствии со статьей 5 настоящей Конвенции;
(c) исполнение, не будучи записанны� на фоногра��у,
распространяется путе� передачи в эфир, охраняе�ой в соответствии
со статьей 6 настоящей Конвенции.
Статья 5
(Охраняе�ые фоногра��ы: 1. Условия предоставления национального режи�а производителя�
фоногра��; 2. Одновре�енная публикация; 3. Право не при�енять определенные критерии)
1. Каждое Договаривающееся Государство предоставляет
производителя� фоногра�� национальный режи� при соблюдении одного
из следующих условий: (a) производитель фоногра�� является гражданино� другого
Договаривающегося Государства (критерий гражданства
производителя);
(b) первая запись звука осуществлена в друго�
Договаривающе�ся Государстве (критерий �еста первой записи);
(c) фоногра��а впервые опубликована в друго� Договаривающе�ся
Государстве (критерий �еста первой публикации).
2. Если фоногра��а впервые опубликована в государстве, не
являюще�ся участнико� настоящей Конвенции, и при это� в течение
тридцати дней она также была опубликована в Договаривающе�ся
Государстве (одновре�енная публикация), она расс�атривается как
опубликованная в Договаривающе�ся Государстве. 3. Направив отрицательное уведо�ление Генерально�у Секретарю
Организации Объединенных Наций, любое Договаривающееся Государство
�ожет заявить, что оно не будет при�енять критерий �еста
публикации или, альтернативно, критерий �еста фиксации. Такое
уведо�ление �ожет быть направлено одновре�енно с ратификацией,
принятие� или присоединение� к настоящей Конвенции или в любое
вре�я после совершения этих актов, в последне� случае такое
уведо�ление вступает в силу через шесть �есяцев после его
получения.
Статья 6
(Охраняе�ые передачи в эфир: 1. Условия предоставления национального режи�а вещательны�
организация�; 2. Право делать оговорки)
1. Каждое Договаривающееся Государство предоставляет
национальный режи� охраны вещательны� организация� при соблюдении
одного из следующих условий: (a) штаб-квартира организации вещания находится в друго�
Договаривающе�ся Государстве;
(b) передача в эфир осуществлена с по�ощью передатчика,
расположенного в друго� Договаривающе�ся Государстве.
2. Направив отрицательное уведо�ление Генерально�у Секретарю
Организации Объединенных Наций, любое Договаривающееся Государство
�ожет заявить, что оно будет осуществлять охрану передачи в эфир
только в то� случае, если штаб-квартира организации вещания
расположена в друго� Договаривающе�ся Государстве или если
передача осуществлена с по�ощью передатчика, расположенного в то�
же Договаривающе�ся Государстве. Такое уведо�ление �ожет быть
направлено одновре�енно с ратификацией, принятие� или
присоединение� или в любое вре�я после совершения этих актов, в
последне� случае такое уведо�ление вступает в силу через 6 �есяцев
после его получения.
Статья 7
(Мини�альная охрана прав исполнителей: 1. Особые права; 2. Отношения �ежду исполнителя�и и вещательны�и
организация�и)
1. Охрана, предоставляе�ая исполнителя� в соответствии с
настоящей Конвенцией, включает воз�ожность не допускать: (a) осуществление без их согласия передач в эфир или для
всеобщего сведения их исполнения за исключение� случаев, когда
используе�ое для передачи в эфир или для всеобщего сведения
исполнение уже передано в эфир или осуществляется с использование�
записи;
(b) осуществление без их согласия записи исполнения, которое
не было записано;
(c) воспроизведение без их согласия записи их исполнения: (i) если са�а первоначальная запись была осуществлена без их
согласия;
(ii) если воспроизведение осуществляется в иных целях, че�
те, на которые исполнители дали свое согласие;
(iii) если первоначальная запись осуществлена в соответствии
с положения�и статьи 15, а воспроизведение осуществляется в иных
целях, че� те, которые указаны в этих положениях.
2. (1) Если передача в эфир осуществляется с согласия
исполнителей, то охрана в отношении ретрансляции, осуществления
записи с целью передачи в эфир или воспроизведения такой записи с
целью передачи в эфир регулируется внутренни� законодательство�
Договаривающегося Государства, в которо� испрашивается такая
охрана. (2) Правила и условия, регулирующие использование
вещательны�и организация�и записей, осуществленных с целью
передачи в эфир, определяются в соответствии с внутренни�
законодательство� Договаривающегося Государства, в которо�
испрашивается охрана.
(3) Однако внутреннее законодательство, упо�янутое в
подпунктах (1) и (2) настоящего пункта, не должно лишать
исполнителей воз�ожности контролировать по договору их отношения с
вещательны�и организация�и.
Статья 8
(Несколько исполнителей, прини�ающих участие в исполнении)
Если в одно� и то� же исполнении прини�ают участие несколько
исполнителей, любое Договаривающееся Государство �ожет оговаривать
в свое� внутренне� законодательстве и правилах каки� образо� будут
представлены исполнители в связи с осуществление� своих прав.
Статья 9
(Артисты эстрады и цирка)
Любое Договаривающееся Государство �ожет распространять
охрану, предоставляе�ую настоящей Конвенцией, на артистов, не
исполняющих литературные или художественные произведения, путе�
принятия внутреннего законодательства и правил.
Статья 10
(Право производителей фоногра�� на воспроизведение)
Производители фоногра�� и�еют право разрешать или запрещать
пря�ое или косвенное воспроизведение своих фоногра��.
Статья 11
(Соблюдение фор�альностей в отношении фоногра��)
Если национальное законодательство Договаривающегося
Государства в качестве условия предоставления правовой охраны
производителя� фоногра�� или исполнителя�, либо обеи� эти�
категория� требует соблюдения определенных фор�альностей, эти
фор�альности считаются выполненны�и, если все находящиеся в
продаже экзе�пляры опубликованной фоногра��ы или их упаковка и�еют
надпись, состоящую из знака (P), за которы� следует указание года
первой публикации, и расположенную таки� образо�, чтобы обеспечить
ясное напо�инание о то�, что фоногра��а охраняется; если
экзе�пляры или содержащая их упаковка не называют производителя
фоногра��ы или обладателя лицензии (путе� указания его и�ени,
товарного знака или другого надлежащего обозначения), то надпись
должна также включать и�я лица, обладающего права�и производителя
фоногра��ы; и, кро�е того, если экзе�пляры или содержащая их
упаковка не называют основных исполнителей, то надпись должна
также включать и�я лица, обладающего права�и таких исполнителей в
стране, где осуществлена запись.
Статья 12
(Вторичное использование фоногра��)
Если фоногра��а, опубликованная в ко��ерческих целях, или
воспроизведение такой фоногра��ы используется непосредственно для
передачи в эфир или для сообщения любы� способо� для всеобщего
сведения, пользователь выплачивает разовое справедливое
вознаграждение исполнителя� или производителя� фоногра��, либо
обеи� категория� правообладателей. При отсутствии соглашения �ежду
эти�и сторона�и условия распределения этого вознаграждения �огут
определяться внутренни� законодательство�.
Статья 13
(Мини�альные права вещательных организаций)
Вещательные организации и�еют право разрешать или запрещать: (a) ретрансляцию своих передач в эфир; (b) запись своих передач; (c) воспроизведение: (i) записей своих передач в эфир, изготовленных без их
согласия;
(ii) записей своих передач в эфир, изготовленных в
соответствии с положения�и статьи 15, если воспроизведение было
осуществлено в иных целях, че� те, которые указаны в этих
положениях;
(d) передачу для всеобщего сведения своих телевизионных
передач, если такая передача осуществляется в �естах, доступных
для публики за входную плату; определение условий, на которых она
�ожет осуществляться, регулируется внутренни� законодательство�
государства, в которо� испрашивается охрана этого права.
Статья 14
(Мини�альный срок охраны)
Продолжительность срока охраны, предоставляе�ой в
соответствии с настоящей Конвенцией, составляет не �енее 20 лет,
считая с конца года, в которо�: (a) была осуществлена запись фоногра�� и включенных в них
исполнений;
(b) и�ели �есто не включенные в фоногра��ы исполнения; (с) и�ела �есто передача в эфир.
Статья 15
(Разрешенные исключения: 1. Специальные ограничения; 2. Ограничения, эквивалентные ограничения� в отношении охраны
авторского права)
1. Любое Договаривающееся Государство �ожет предус�атривать в
свое� внутренне� законодательстве и правилах исключения из
гарантируе�ой настоящей Конвенцией охраны в отношении: (a) использования в личных целях; (b) использования кратких отрывков с целью сообщения о
текущих событиях;
(с) кратковре�енной звуковой записи, осуществляе�ой
вещательной организацией на свое� оборудовании и для своих
передач;
(d) использования исключительно в учебных или
научно-исследовательских целях.
2. �ез учета положений пункта 1 настоящей статьи, любое
Договаривающееся Государство �ожет предус�атривать в свое�
внутренне� законодательстве и правилах такие же ограничения охраны
прав исполнителей, производителей фоногра�� и вещательных
организаций, какие предус�отрены в его внутренне� законодательстве
и правилах в отношении охраны авторского права на литературные и
художественные произведения. Однако выдача принудительных лицензий
�ожет предус�атриваться только в объе�е, сов�ести�о� с положения�и
настоящей Конвенции.
Статья 16
(РћРіРѕРІРѕСЂРєРё)
1. Любое государство, становясь участнико� настоящей
Конвенции, берет на себя все вытекающие из нее обязательства и
пользуется все�и вытекающи�и из нее преи�ущества�и. Однако, в
любое вре�я, путе� уведо�ления, направленного Генерально�у
Секретарю Организации Объединенных Наций, оно �ожет заявить, что: (a) в отношении статьи 12 оно: (i) не будет при�енять положения этой статьи; (ii) не будет при�енять положения этой статьи в отношении
определенных видов использования;
(iii) не будет при�енять эту статью в отношении фоногра��,
производитель которых не является гражданино� другого
Договаривающегося Государства;
(iv) ограничит охрану, предоставляе�ую в соответствии с этой
статьей, в отношении фоногра��, производитель которых является
гражданино� другого Договаривающегося Государства, в тако� объе�е
и на такой срок, которы�и это государство ограничивает охрану,
предоставленную на фоногра��ы, запись которых впервые осуществлена
гражданино� государства, делающего соответствующее заявление;
однако тот факт, что Договаривающееся Государство, гражданино�
которого является производитель фоногра��, не предоставляет
охрану то�у же бенефициарию или бенефициария�, что и государство,
делающее заявление, не расс�атривается в качестве фактора,
влияющего на объе� охраны;
(b) не будет при�енять пункт (d) статьи 13; если
Договаривающееся Государство делает такое заявление, то другие
Договаривающиеся Государства не обязаны предоставлять право,
предус�отренное в пункте (d) статьи 1, вещательны� организация�,
штаб-квартира которых находится в это� государстве.
2. Если уведо�ление, упо�янутое в пункте 1 настоящей статьи,
делается после даты сдачи на хранение ратификационной гра�оты,
доку�ента о принятии или акта о присоединении, то заявление
вступает в силу через шесть �есяцев после его сдачи на хранение.
Статья 17
(Отдельные страны, при�еняющие исключительно критерий
"�еста первой записи")
Любое государство, которое по состоянию на 26 октября 1961 г.
предоставляет охрану производителя� фоногра�� исключительно на
основе критерия �еста первой записи, при сдаче на хранение
ратификационной гра�оты, доку�ента о принятии или акта о
присоединении в уведо�лении, адресованно� Генерально�у Секретарю
Организации Объединенных Наций, �ожет заявить, что для целей
статьи 5 оно будет при�енять только критерий �еста первой записи,
а для целей пункта 1(a) (iii) и (iv) статьи 16 - критерий �еста
первой записи в�есто критерия гражданства производителя.
Статья 18
(Снятие оговорок)
Любое государство, сделавшее уведо�ление в соответствии с
пункто� 3 статьи 5, пункто� 2 статьи 6, пункто� 1 статьи 16 или
статьей 17, �ожет ограничить его действие или отозвать его путе�
последующего уведо�ления, направленного Генерально�у Секретарю
Организации Объединенных Наций.
Статья 19
(Права исполнителей в филь�ах)
�ез учета положений настоящей Конвенции, при�енение статьи 7
прекращается, если исполнитель дал согласие на включение своего
исполнения в запись изображений или аудиовизуальную запись.
Статья 20
(Отсутствие обратной силы)
1. Настоящая Конвенция не уще�ляет права, приобретенные в
любо� Договаривающе�ся Государстве до даты вступления настоящей
Конвенции в силу в отношении этого государства. 2. Ни одно Договаривающееся Государство не обязано при�енять
положения настоящей Конвенции к и�евши� �есто исполнения�,
передача� в эфир или фоногра��а�, первая запись которых была
осуществлена до даты вступления настоящей Конвенции в силу в
отношении этого государства.
Статья 21
(Сохранение других видов охраны)
Охрана, предоставляе�ая настоящей Конвенцией, не наносит
ущерба любой другой охране, предоставленной исполнителя�,
производителя� фоногра�� или вещательны� организация�.
Статья 22
(Специальные соглашения)
Договаривающиеся Государства сохраняют за собой право
заключать �ежду собой специальные соглашения постольку, поскольку
такие соглашения предус�атривают предоставление исполнителя�,
производителя� фоногра�� или вещательны� организация� более
широких прав, че� предоставляются настоящей Конвенцией, или
содержат другие положения, не противоречащие настоящей Конвенции.
Статья 23
(Подписание и сдача на хранение)
Настоящая Конвенция сдается на хранение Генерально�у
Секретарю Организации Объединенных Наций. Она открыта для
подписания до 30 июня 1962 г. любы� государство�, приглашенны� для
участия в Дипло�атической конференции по �еждународной охране прав
исполнителей, производителей фоногра�� и вещательных организаций,
которое является участнико� Все�ирной конвенции об авторско� праве
( 995_052 ) или члено� Международного союза по охране литературных
и художественных произведений.
Статья 24
(Участие в Конвенции)
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации или принятию
подписавши�и ее государства�и. 2. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого
государства, приглашенного для участия в Конференции, упо�янутой в
статье 23, и любого государства-члена Организации Объединенных
Наций при условии, что в обоих случаях такое государство является
участнико� Все�ирной конвенции об авторско� праве или члено�
Международного союза по охране литературных и художественных
произведений. 3. Ратификационные гра�оты, доку�енты о принятии или акты о
присоединении сдаются на хранение Генерально�у Секретарю
Организации Объединенных Наций.
Статья 25
(Вступление в силу)
1. Настоящая Конвенция вступает в силу через три �есяца после
даты сдачи на хранение шестой ратификационной гра�оты, доку�ента о
принятии или акта о присоединении. 2. В дальнейше� настоящая Конвенция вступает в силу в
отношении каждого государства через три �есяца после даты сдачи и�
на хранение ратификационной гра�оты, доку�ента о принятии или акта
о присоединении.
Статья 26
(При�енение Конвенции через положения
внутреннего законодательства)
1. Каждое Договаривающееся Государство обязуется принять в
соответствии со своей Конституцией необходи�ые �еры для
обеспечения при�енения настоящей Конвенции. 2. Каждое государство на �о�ент сдачи на хранение своей
ратификационной гра�оты, доку�ента о принятии или акта
присоединения должно быть в состоянии в соответствии со свои�
внутренни� законодательство� осуществлять положения настоящей
Конвенции.
Статья 27
(При�енение Конвенции к некоторы� территория�)
1. Любое государство при ратификации, принятии или
присоединении, или в любое другое вре�я, в уведо�лении,
адресованно� Генерально�у Секретарю Организации Объединенных
Наций, �ожет заявить, что настоящая Конвенция при�еняется ко все�
или любой из территорий, за �еждународные дела которой оно несет
ответственность, при условии, что на эти территории
распространяется действие Все�ирной конвенции об авторско� праве
( 995_052 ) или Международной конвенции об охране литературных и
художественных произведений. Это уведо�ление вступает в силу через
три �есяца после даты его получения. 2. Уведо�ления, упо�янутые в пункте 3 статьи 5, пункте 2
статьи 6, пункте 2 статьи 16 и в статьях 17 и 18, �огут быть
распространены на все или одну из территорий, упо�янутых в пункте
1 настоящей статьи.
Статья 28
(Денонсация Конвенции)
1. Любое Договаривающееся Государство �ожет денонсировать
настоящую Конвенцию от своего и�ени, либо от и�ени одной или всех
территорий, упо�янутых в статье 27. 2. Денонсация производится путе� уведо�ления, направленного
на и�я Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций, и
вступает в силу через двенадцать �есяцев после даты получения
уведо�ления. 3. Право на денонсацию не �ожет быть осуществлено
Договаривающи�ся Государство� до истечения пяти лет с даты
вступления настоящей Конвенции в силу в отношении этого
государства. 4. Договаривающееся Государство перестает быть участнико�
настоящей Конвенции с прекращение� его участия во Все�ирной
конвенции об авторско� праве или его членства в Международно�
союзе по охране литературных и художественных произведений. 5. Настоящая Конвенция перестает при�еняться к любой из
упо�янутых в статье 27 территорий со вре�ени прекращения
при�енения к этой территории Все�ирной конвенции об авторско�
праве или Международной конвенции об охране литературных и
художественных произведений.
Статья 29
(Перес�отр Конвенции)
1. Через пять лет после вступления настоящей Конвенции в силу
любое Договаривающееся Государство путе� уведо�ления,
направленного Генерально�у Секретарю Организации Объединенных
Наций, �ожет просить созвать конференцию по перес�отру Конвенции.
Генеральный Секретарь уведо�ляет о такой просьбе все
Договаривающиеся Государства. Если в течение шести �есяцев с даты
уведо�ления Генеральны� Секретаре� Организации Объединенных Наций
не �еньше половины Договаривающихся Государств сообщат е�у о своей
поддержке этой просьбы. Генеральный Секретарь инфор�ирует об это�
Генерального директора Международного бюро труда. Генерального
директора Организации Объединенных Наций по вопроса� образования,
науки и культуры и Директора �юро Международного союза по охране
литературных и художественных произведений, которые в
сотрудничестве с Межправительственны� ко�итето�, предус�отренны� в
статье 32, созовут конференцию по перес�отру настоящей Конвенции. 2. Принятие любого перес�отра настоящей Конвенции требует
большинства в две трети государств, прини�ающих участие в
конференции по перес�отру, при условии, что указанное большинство
представляет две трети государств, которые на дату проведения
конференции по перес�отру являются участника�и Конвенции. 3. В случае принятия Конвенции, которая полностью или
частично из�еняет настоящую Конвенцию, и если в перес�отренной
Конвенции не будет предус�отрено иного: (a) настоящая Конвенция перестает быть открытой для
ратификации, принятия или присоединения с даты вступления в силу
перес�отренной Конвенции;
(b) настоящая Конвенция остается в силе при�енительно к
отношения� �ежду или с Договаривающи�ися Государства�и, которые не
стали участника�и перес�отренной Конвенции.
Статья 30
(Урегулирование споров)
Любой спор �ежду дву�я или нескольки�и Договаривающи�ися
Государства�и, касающийся толкования или при�енения настоящей
Конвенции и не урегулированный путе� переговоров, по требованию
любой из сторон спора передается в Международный Суд, если только
заинтересованные государства не договорятся о друго� порядке
урегулирования спора.
Статья 31
(Ограничения в отношении оговорок)
�ез ущерба положения� пункта 3 статьи 5, пункта 2 статьи 6,
пункта 1 статьи 16 и статьи 17 не допускаются никакие оговорки к
настоящей Конвенции.
Статья 32
(Межправительственный ко�итет)
1. Учреждается Межправительственный ко�итет, в обязанности
которого входит: (a) изучать вопросы, относящиеся к при�енению и действию
настоящей Конвенции; и
(b) собирать предложения и подготавливать доку�ентацию для
воз�ожного перес�отра настоящей Конвенции.
2. Ко�итет состоит из представителей Договаривающихся
Государств, выбор которых осуществляется с должны� учето� принципа
справедливого географического распределения. Ко�итет состоит из
шести членов, если число Договаривающихся Государств составляет
двенадцать или �еньше, из девяти членов, если число
Договаривающихся Государств составляет от тринадцати до
восе�надцати, и из двенадцати членов, если число Договаривающихся
Государств превышает восе�надцать. 3. Ко�итет учреждается по истечении двенадцати �есяцев со дня
вступления Конвенции в силу путе� проведения выборов из числа
Договаривающихся Государств, каждое из которых и�еет один голос,
организуе�ых Генеральны� директоро� Международного бюро труда,
Генеральны� директоро� Организации Объединенных Наций по вопроса�
образования, науки и культуры и Директоро� �юро Международного
союза по охране литературных и художественных произведений в
соответствии с правила�и, предварительно одобренны�и абсолютны�
большинство� Договаривающихся Государств. 4. Ко�итет избирает председателя и должностных лиц. Он
прини�ает правила процедуры, определяющие, в частности, будущие
функции Ко�итета и порядок обновления его состава; эти правила
должны в то� числе обеспечить очередность членства в Ко�итете
различных Договаривающихся Государств. 5. Секретариат Ко�итета состоит из сотрудников Международного
бюро труда. Организации Объединенных Наций по вопроса�
образования, науки и культуры и �юро Международного союза по
охране литературных и художественных произведений, назначае�ых,
соответственно, дву�я Генеральны�и директора�и и директоро� этих
трех организаций. 6. Заседания Ко�итета, созывае�ые всякий раз, когда
большинство его членов сочтет это целесообразны�, поочередно
проводятся в штаб-квартирах Международного бюро труда. Организации
Объединенных Наций по вопроса� образования, науки и культуры и
�юро Международного союза по охране литературных и художественных
произведений. 7. Расходы членов Ко�итета несут соответствующие
правительства.
Статья 33
(Языки)
1. Настоящая Конвенция составлена на английско�, французско�
и испанско� языках, приче� все три текста полностью аутентичны. 2. Официальные тексты настоящей Конвенции вырабатываются
также на не�ецко�, итальянско� и португальско� языках.
Статья 34
(Уведо�ления)
1. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций
уведо�ляет государства, приглашенные для участия в Конференции,
упо�янутой в статье 23, а также каждое государство-члена
Организации Объединенных Наций, Генерального директора
Международного бюро труда. Генерального директора Организации
Объединенных Наций по вопроса� образования, науки и культуры и
Директора �юро Международного союза по охране литературных и
художественных произведений: (a) о сдаче на хранение ратификационных гра�от, доку�ентов о
принятии или актов о присоединении;
(b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции; (c) о любых уведо�лениях, заявлениях или сообщениях,
предус�отренных настоящей Конвенцией;
(d) о возникновении ситуаций, упо�янутых в пунктах 4 и 5
статьи 28.
2. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций также
уведо�ляет Генерального директора Международного бюро труда,
Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопроса�
образования, науки и культуры и Директора �юро Международного
союза по охране литературных и художественных произведений о
просьбах, сообщенных е�у, в соответствии со статьей 29, а также о
любых других сообщениях, полученных от Договаривающихся Государств
в отношении перес�отра Конвенции.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должны� образо�
уполно�оченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Ри�е, двадцать шестого дня октября 1961 года в
одно� экзе�пляре на английско�, французско� и испанско� языках.
Должны� образо� удостоверенные подлинные копии передаются
Генеральны� Секретаре� Организации Объединенных Наций все�
государства�, приглашенны� для участия в Конференции, упо�янутой в
статье 23, и каждо�у государству-члену Организации Объединенных
Наций, а также Генерально�у директору Международного бюро труда,
Генерально�у директору Организации Объединенных Наций по вопроса�
образования, науки и культуры и Директору �юро Международного
союза по охране литературных и художественных произведений.
По состоянию на 30 января 1996 г. участника�и Конвенции
являлись следующие 50 государств: Австралия, Австрия, Аргентина, �арбадос, �олгария, �оливия,
�разилия, �уркина Фасо, Венгрия, Венесуэла, Гвате�ала, Гер�ания,
Гондурас, Греция, Дания, До�иниканская Республика, �рландия,
�сландия, �спания, �талия, Колу�бия, Конго, Коста-Рика, Лесото,
Люксе�бург, Мексика, Монако, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия,
Пана�а, Парагвай, Перу, Республика Молдова, Сальвадор, Словакия,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной �рландии,
Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Чешская Республика,
Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Я�айка, Япония.
Текст на английско� языке с�. Rome Convention, 1961. International Convention for the protection of perfomers,
producers of phonograms and broadcasting organisations. Done at
Rome on October 26, 1961. (WIPO Publication, N 328 (E)).
Авторское право и с�ежные права,
Минск, ООО "А�алфея", Книга 1, 1997 г.РІРіРѕСЂСѓ