Документ 701-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 вересня 2016 р. № 701-р
Київ

Про затвердження умов продажу єдиного майнового комплексу Костянтинівської гідроелектростанції за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

1. Затвердити умови продажу єдиного майнового комплексу Костянтинівської гідроелектростанції за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що додаються.

2. Фондові державного майна провести в установленому порядку конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного майнового комплексу Костянтинівської гідроелектростанції з урахуванням затверджених цим розпорядженням умов продажу.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 701-р

УМОВИ
продажу єдиного майнового комплексу Костянтинівської гідроелектростанції

1. Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного майнового комплексу Костянтинівської гідроелектростанції (далі - майновий комплекс) провести відповідно до вимог Законів України “Про приватизацію державного майна”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” та Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна від 2 квітня 2012 р. № 439, зареєстрованим в Мін’юсті 14 травня 2012 р. за № 753/21066.

2. Покупцями майнового комплексу можуть бути особи, визначені частиною першою статті 8 Закону України “Про приватизацію державного майна”.

До участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу майнового комплексу не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України “Про приватизацію державного майна”.

3. Початкова ціна майнового комплексу з урахуванням податку на додану вартість становить 13761355,2 гривні, без податку на додану вартість - 11467796 гривень.

4. Покупець майнового комплексу зобов’язаний забезпечити виконання таких умов:

1) збереження профілю діяльності майнового комплексу - виробництво електричної енергії протягом п’яти років з дня укладення договору купівлі-продажу;

2) заборона повного перекриття русла річки;

3) недопущення потрапляння технічних масел (турбінного, трансформаторного та інших мастил) у воду річки;

4) використання у виробничому процесі тільки сертифікованого обладнання, яке забезпечує виробництво електроенергії з частотою 50 Гц;

5) дотримання умов та правил провадження діяльності, яка ліцензується, а також вимог Закону України “Про електроенергетику” та інших актів законодавства;

6) проведення своєчасних розрахунків за передачу електричної енергії мережами суміжних енергопостачальних компаній;

7) недопущення утворення нової простроченої заборгованості за платежами до бюджетів усіх рівнів;

8) недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками гідроелектростанції з виплати заробітної плати;

9) збереження чисельності працівників майнового комплексу;

10) недопущення звільнення працівників майнового комплексу з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дня переходу права власності на майновий комплекс;

11) забезпечення використання у процесі експлуатації тільки кваліфікованого персоналу, який має відповідний допуск до роботи в електричних установках;

12) розроблення та здійснення комплексних заходів з метою досягнення установлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

13) забезпечення безпечних умов праці, дотримання санітарних норм та правил пожежної і техногенної безпеки згідно із законодавством;

14) забезпечення доступу до майнового комплексу посадових осіб відповідних служб та уповноважених органів;

15) дотримання вимог законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів з дотриманням нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей;

16) забезпечення щорічної підготовки майнового комплексу для безпечного пропуску льодоходів, весняних повеней і паводків, запобігання аварійним ситуаціям, що можуть призвести до підтоплення прилеглих територій, нести загрозу загибелі флори і фауни;

17) врахування в подальшій експлуатації майнового комплексу висновків та рекомендацій екологічного аудиту, виконаного ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Екозахист” на замовлення Фонду державного майна, щодо:

отримання в установленому законодавством порядку дозволу на спеціальне водокористування;

отримання у випадках, передбачених законодавством, в установленому порядку дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище діяльності майнового комплексу та отримання висновку державної екологічної експертизи відповідно до вимог Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища” і “Про екологічну експертизу”;

дотримання вимог Закону України “Про тваринний світ” у частині заборони під час нерестового періоду (щороку з 1 квітня по 15 червня) на майновому комплексі в акваторії та у водоохоронній зоні р. Південний Буг проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);

обладнання майнового комплексу рибопропускними та рибозахисними спорудами, які призначені для пропуску прохідних порід риби до нерестовищ у верхньому б’єфі та у зворотному напрямку (включаючи рибоходи і підіймачі риби), а також пристроями захисту водозабору від потрапляння відходів та пристроями очищення решіток в басейні водозабору;

забезпечення проведення екологічного моніторингу та відстеження чисельності, біомаси зоопланктону та зообентосу річки, здійснення оцінки запасів, розмірів і складу риб в межах зони впливу майнового комплексу не менше п’яти років з дня укладення договору купівлі-продажу;

ведення державного обліку водокористування на майновому комплексі відповідно до вимог Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди від 16 березня 2015 р. № 78;

дотримання правил технічної експлуатації та техніки безпеки під час експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання майнового комплексу;

18) неперешкоджання працівникам Фонду державного майна у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу;

19) заборона на відчуження та передачу в оренду майнового комплексу іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний.

Подальше відчуження майнового комплексу та/або передача його в заставу до повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою Фонду державного майна, яка надається відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна та законодавством, із збереженням для нового власника невиконаних зобов’язань покупця, що були передбачені договором купівлі-продажу майнового комплексу.

5. Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить п’ять років з дня переходу права власності на майновий комплекс.вгору