Закон України

„Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим”

Дата набуття чинності:
28 лютого 1998 року

Закон України „Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” (далі - Закон) визначає повноваження, порядок організації і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, яка здійснює свої повноваження на підставі Конституції України і законів України, Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим з метою сприяння реалізації прав та інтересів населення автономії та вирішенню питань життєдіяльності регіону. Діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається Конституцією України, цим Законом, Конституцією Автономної Республіки Крим, регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим в межах її повноважень.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим складається з 100 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його перший заступник і заступник, голови постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюють свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим - чотири роки. Верховна Рада Автономної Республіки Крим є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її загального складу. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим попереднього скликання припиняються з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути припинені Верховною Радою України достроково на підставах і в порядку, визначених Конституцією України.

Депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 18 років, проживає в Україні не менше п'яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради Автономної Республіки Крим громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які працюють на постійній основі, не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим має всю повноту прав, які забезпечують його активну участь в діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, виконує їх доручення. На час проведення засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також для здійснення депутатських повноважень в інших випадках, передбачених цим Законом, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю. Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим припиняються достроково за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим у випадках:
- складення повноважень за його особистою заявою, відкликання виборцями;
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього, визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
- припинення громадянства України або вибуття на постійне місце проживання за межі України;
- смерті та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата є:
- порушення депутатом Конституції і законів України, інших актів законодавства України, Конституції та нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим;
- незадовільне виконання депутатських обов'язків, визначених цим Законом та іншими законами України;
- використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях, систематичне порушення норм етики і моралі.

Діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюється сесійно і складається з пленарних засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим і засідань її органів. Верховна Рада Автономної Республіки Крим збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після обрання не менше двох третин від встановленого числа депутатів.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює нормативне регулювання з питань:
- сільського господарства і лісів, меліорації і кар'єрів;
- громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва, містобудування і житлового господарства;
- туризму, готельної справи, ярмарків, музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури і історико-культурних заповідників;
- транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів, санітарної і лікарняної служб, тощо.
До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим також належить:
- прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
- визначення порядку управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;
- визначення переліку майна Автономної Республіки Крим, що не підлягає приватизації;
- встановлення податків і пільг на податки відповідно до законів України;
- прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
- затвердження регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, тощо.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає Конституцію Автономної Республіки Крим та вносить зміни до неї, які набирають чинності після затвердження їх Верховною Радою України. Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає нормативно-правові акти, які є обов'язковими для виконання на території Автономної Республіки Крим.

На першій сесії Верховна Рада Автономної Республіки Крим обирає з числа депутатів Голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його першого заступника і заступника. Кожен депутат голосує особисто бюлетенем, опускаючи бюлетень до скриньки для голосування. Голова Верховної Ради представляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим у її відносинах з центральними та місцевими органами влади України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадянами, а також їх об'єднаннями, виконує інші повноваження.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим має першого заступника та заступника, які обираються Верховною Радою Автономної Республіки Крим з числа її депутатів на строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим таємним голосуванням. Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим заміщають Голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі його відсутності чи тимчасової неможливості здійснення ним своїх обов'язків. Розподіл обов'язків між заступниками Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим встановлюється регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Для координації роботи органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сприяння депутатам у виконанні ними своїх обов'язків, підготовки сесій, реалізації інших повноважень організаційного характеру, що передаються їй Верховною Радою Автономної Республіки Крим, утворюється Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим. До Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим входять за посадою Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його перший заступник і заступник, голови постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Очолює Президію Верховної Ради Автономної Республіки Крим Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим скликає сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим і організовує їх підготовку, формує порядок денний і вносить його на затвердження сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, координує роботу органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, забезпечує реєстрацію та офіційне оприлюднення нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Постійні та тимчасові комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим є органами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням постанов та рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Постійні комісії обираються Верховною Радою Автономної Республіки Крим на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. У складі постійних комісій має бути не менше восьми і не більше п'ятнадцяти депутатів. До складу постійних і тимчасових комісій не можуть бути обрані Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим та його заступники.

Діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим забезпечує апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який складається із Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснює організаційне, правове, кодифікаційне, експертне, інформаційне, документальне та інше забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її органів і депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, створюючи відповідні підрозділи. Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснює оперативне управління майном і фінансовими коштами, матеріально-технічне забезпечення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів.

Фінансування витрат на забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим передбачається окремим рядком в бюджеті Автономної Республіки Крим. Кошторис витрат, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору