Закон України

„Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності”

Дата набуття чинності:
26 грудня 2007 року

Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Державний нагляд (контроль) - це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Стаття 3 Закону визначає, що основними принципами державного нагляду (контролю) є:
 • пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;
 • підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам державної влади;
 • рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;
 • гарантування прав суб'єкту господарювання;
 • об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю);
 • наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю);
 • відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю);
 • неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю);
 • невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;
 • відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства;
 • дотримання умов міжнародних договорів України;
 • незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян.

Статтею 4 Закону встановлено, що державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.
Державний нагляд (контроль) може здійснюватися комплексно кількома органами державного нагляду (контролю), якщо їхні повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені законом. Такі заходи проводяться за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю).
У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків суб'єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб'єкта господарювання.
Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.
Під час здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання.

Стаття 5 Закону визначає підстави та порядок проведення планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю).
Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.
Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.
Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до статті 6 Закону підставами для здійснення позапланових заходів державного нагляду(контролю) є:
 • подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
 • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
 • перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
 • звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
 • неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.
Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Статтею 7 Закону встановлено, що для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.
На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) і засвідчується печаткою.

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт. На підставі такого акта протягом п'яти робочих днів з дня завершення заходу складається припис, розпорядження або інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Статтями 8-9 Закону визначаються права, обов’язки та відповідальність органів, їх посадових та службових осіб під час здійснення державного нагляду (контролю). Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) передбачені в статтях 10-12 Закону.

Згідно статті 13 Закону керівник органу державного нагляду (контролю) або його заступник може прийняти рішення про відбір зразків продукції. Такий відбір здійснюється посадовою особою органу державного нагляду (контролю) у присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи і засвідчується актом відбору зразків продукції. Правила відбору зразків продукції затверджуються Кабінетом Міністрів України. За наслідками відбору зразків продукції посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт відбору зразків. Витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції, фінансуються за рахунок органу державного нагляду (контролю).

Статтею 17 Закону передбачено, що для з'ясування питань, пов'язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю), за рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) або його заступника може призначатися експертиза (випробування). Строк проведення експертизи (випробування) становить 14 робочих днів з дня прийняття рішення про призначення експертизи (випробування). У разі незгоди з результатами експертизи (випробування) суб'єкт господарювання відповідно до статті 18 Закону має право оскаржити їх у суді.

Статтею 19 Закону встановлено, що органи державного нагляду (контролю) на письмовий запит суб'єкта господарювання надають йому письмові консультації з питань здійснення такого нагляду (контролю).

Згідно статті 20 Закону громадські організації мають право здійснювати захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Суб'єкти господарювання можуть залучати третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю). Такі особи мають право:
 • бути присутніми під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);
 • знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються здійснення державного нагляду (контролю);
 • представляти інтереси суб'єктів господарювання перед органами державного нагляду (контролю) в порядку, встановленому законом;
 • здійснювати інші дії в інтересах суб'єктів господарювання.

Стаття 21 Закону передбачає, що суб'єкт господарювання має право оскаржити рішення органів державного нагляду (контролю) до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору