Закон України

"Про Кабінет Міністрів України"

Дата набуття чинності:
2 березня 2014 року

Відповідно до статті 1 Закону Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

До основних завдань Кабінету Міністрів України стаття 2 Закону відносить:
 • забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України;
 • вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості;
 • забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
 • розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм;
 • забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави;
 • забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
 • здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
 • спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю.

Принципи діяльності Кабінету Міністрів України визначені статтею 3 Закону.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри та міністри України. Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому статтею 9 Закону. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства посадовий склад Кабінету Міністрів України вважається зміненим з дня прийняття такого рішення. Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу. Статус членів Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України. За поданням Прем'єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств. До складу Кабінету Міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів (стаття 5 Закону).

Стаття 7 Закону встановлює вимоги до членів Кабінету Міністрів України.

Порядок призначення на посаду Прем'єр-міністра України визначено статтею 8 Закону.

Згідно статті 11 Закону Програма діяльності Кабінету Міністрів України базується на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до Верховної Ради України Прем'єр-міністром України у строк до одного місяця з дня формування Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр України особисто представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради України. Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Повторний розгляд Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховною Радою України проводиться не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після прийняття такого рішення.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України (стаття 12 Закону).

Відповідно до статті 13 Закону відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:
 • прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України (стаття 14 Закону);
 • відставки Прем'єр-міністра України (стаття 15 Закону);
 • смерті Прем'єр-міністра України (стаття 16 Закону).

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці з підстав, передбачених статтею 13 Закону, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України. У разі смерті Прем'єр-міністра України повноваження Прем'єр-міністра України на період до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень. У разі обрання члена Кабінету Міністрів України народним депутатом України новообраної Верховної Ради України він набуває повноважень народного депутата України у порядку, визначеному законом, без подання документа про його звільнення з посади і продовжує здійснювати повноваження члена Кабінету Міністрів України до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України. Усі члени Кабінету Міністрів України, які склали повноваження перед новообраною Верховною Радою України або перебувають у відставці, звільняються зі своїх посад з початку роботи новосформованим Кабінетом Міністрів України (стаття 17 Закону).

Згідно статті 18 Закону член Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою України:
 • шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку;
 • за поданням Прем'єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України);

 • за поданням Президента України - Міністр закордонних справ України та Міністр оборони України;
 • за власною ініціативою.

Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України, актів Президента України, а також Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, запобігання і протидії корупції, розв'язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, національної безпеки та обороноздатності (стаття 19 Закону).

Основні повноваження Кабінету Міністрів України визначені статтею 20 Закону.

Статтями 21 – 24 Закону передбачені повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з:
 • міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
 • Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами;
 • місцевими державними адміністраціями;
 • державними господарськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями;

Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Президентом України, Верховною Радою України, сформованими нею органами, народними депутатами України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями визначені статтями 25 – 40 Закону.

Розділом ІХ Закону врегульовано організацію діяльності Кабінету Міністрів України.

Відповідно до статті 46 Закону організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його засідання. Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром України. Засідання Кабінету Міністрів України вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів України.    

Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов'язкові для виконання акти - постанови і розпорядження. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України (стаття 49 Закону).

Статтею 51 Закону встановлено, що постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до статті 6 Закону. Якщо проект рішення отримав підтримку рівно половини посадового складу Кабінету Міністрів України і за цей проект проголосував Прем'єр-міністр України, рішення вважається прийнятим.

Порядок набрання чинності актами Кабінету Міністрів України передбачений статтею 52 Закону.
Статтями 53 – 57 Закону визначено наступне:
 • умови оплати праці та іншого забезпечення Прем'єр-міністра України;
 • умови оплати праці та відпустки членів Кабінету Міністрів України;
 • матеріально-побутове забезпечення членів Кабінету Міністрів України;
 • гарантії трудових прав членів Кабінету Міністрів України;
 • пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору