Закон України

“Про Національну програму інформатизації”

Дата набуття чинності:
12 березня 1998 року

Стаття 1 Закону надає визначення термінам, які в ньому застосовуються. Так, наприклад, інформатизація – це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Відповідно до статті 2 Закону Національна програма інформатизації визначає стратегію розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення. Національна програма інформатизації включає:
 • Концепцію Національної програми інформатизації;
 • сукупність державних програм з інформатизації;
 • галузеві програми та проекти інформатизації;
 • регіональні програми та проекти інформатизації;
 • програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування.

Статтею 4 Закону передбачено, що сфера його дії поширюється на відносини, що виникають у процесі формування та виконання Національної програми інформатизації. До суб'єктів, які беруть участь у відносинах, що регулюються Законом, відносяться:
 • замовники робіт з інформатизації;
 • виконавці окремих завдань (проектів) інформатизації;
 • організації, що здійснюють експертизу окремих завдань та проектів інформатизації;
 • користувачі автоматизованих та інших інформаційних систем і засобів інформатизації.

Головною метою Національної програми інформатизації є створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави (стаття 5 Закону). Програма спрямована на вирішення таких основних завдань:
 • формування правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, методичних та гуманітарних передумов розвитку інформатизації;
 • застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у відповідних сферах суспільного життя України;
 • формування системи національних інформаційних ресурсів;
 • створення загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення науки, освіти, культури, охорони здоров'я тощо;
 • створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • підвищення ефективності вітчизняного виробництва на основі широкого використання інформаційних технологій;
 • формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг;
 • інтеграція України у світовий інформаційний простір.

Згідно статті 6 Закону органи державної влади, в межах їх компетенції, здійснюють такі функції у процесі інформатизації:
 • захист авторського права на бази даних і програми, створені для потреб інформатизації та особистої інформації;
 • встановлення стандартів, норм і правил використання засобів інформатизації;
 • забезпечення доступу громадян та їх об'єднань до інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до інших джерел інформації;
 • визначення пріоритетних напрямів інформатизації з метою подальшої її підтримки шляхом державного фінансування та пільгового оподаткування;
 • інформатизацію науки, освіти, культури, охорони довкілля та здоров'я людини, державного управління, національної безпеки та оборони держави, пріоритетних галузей економіки;
 • підтримку вітчизняного виробництва програмних і технічних засобів інформатизації;
 • підтримку фундаментальних наукових досліджень для розроблення швидкісних математичних і технічних засобів обробки інформації;
 • забезпечення підготовки спеціалістів з питань інформатизації та інформаційних технологій;
 • організацію сертифікації програмних і технічних засобів інформатизації;
 • державне регулювання цін і тарифів на використання телекомунікаційних та комп'ютерних мереж для потреб інформатизації у бюджетній сфері;
 • забезпечення інформаційної безпеки держави.

Концепція Національної програми інформатизації є невід'ємною частиною Національної програми інформатизації та включає характеристику сучасного стану інформатизації, її стратегічні цілі та основні принципи, очікувані наслідки реалізації цієї Програми (стаття 8 Закону).

Порядок представлення та затвердження Національної програми інформатизації передбачений статтею 9 Закону.

Замовниками Національної програми інформатизації є Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації та державні замовники окремих завдань (проектів) інформатизації цієї Програми. Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації є центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України. Державними замовниками окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Державних замовників окремих завдань (проектів) затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Генерального державного замовника. Державні замовники на конкурсних засадах визначають виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, забезпечують фінансування, керівництво та контроль виконання робіт за цими завданнями (проектами).

Відповідно до статті 13 Закону формування комплексу взаємопов'язаних завдань Національної програми інформатизації на наступні три роки та програми завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік проводиться згідно із законодавством України та організовується Генеральним державним замовником за пропозиціями відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації проводиться із залученням науково-технічної ради Національної програми інформатизації на конкурсних засадах.

Порядок формування та виконання окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації визначається Положенням про формування та виконання Національної програми інформатизації, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Виконавцями окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути підприємства, установи, організації усіх форм власності. Відбір цих виконавців проводиться державними замовниками у порядку, визначеному Законом України “Про здійснення державних закупівель” (стаття 15 Закону).

Умови відбору нерезидентів виконавцями окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації визначені статтею 16 Закону.

Міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади може виконувати галузеву програму та проекти інформатизації лише як складову частину Національної програми інформатизації. Галузева програма інформатизації погоджується з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації (стаття 17 Закону).

Згідно статті 18 Закону регіональні програми та проекти інформатизації розробляються місцевими органами виконавчої влади як складова частина Національної програми інформатизації і погоджуються з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації. При формуванні регіональних програм інформатизації враховуються регіональні особливості загальнодержавних проектів інформатизації органів державної влади, а також регіональні аспекти галузевих програм інформатизації. Організація виконання регіональних програм і проектів інформатизації здійснюється структурними підрозділами, які визначаються місцевими органами виконавчої влади.

Права та обов'язки Генерального державного замовника щодо формування та виконання Національної програми інформатизації встановлені статтею 22 Закону.

Фінансування формування та виконання Національної програми інформатизації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством України. Внесення до Державного бюджету України видатків, необхідних для реалізації Національної програми інформатизації, є обов'язковим. Обсяги фінансування Національної програми інформатизації з Державного бюджету України визначаються Законом України про Державний бюджет України на наступний бюджетний рік і встановлюються окремим рядком. Галузеві і регіональні програми та проекти інформатизації фінансуються в межах коштів, виділених у Державному бюджеті України та відповідних місцевих бюджетах, коштів, отриманих відповідними виконавцями окремих завдань та проектів інформатизації за надання інформаційних послуг, та інших джерел, не заборонених законодавством України. Фінансування програм та проектів інформатизації органів місцевого самоврядування здійснюється з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України (стаття 24 Закону).

Відповідно до статті 26 Закону контроль за виконанням Національної програми інформатизації, її окремих завдань та проектів (або їх частин) здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування у межах своєї компетенції, визначеної законом. Контроль за формуванням та виконанням Національної програми інформатизації здійснює Кабінет Міністрів України. Координацію та контроль за виконанням Національної програми інформатизації щодо забезпечення національної безпеки та оборони держави здійснює Рада національної безпеки і оборони України. Контроль за виконанням окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, фінансування яких здійснюється державним замовником за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України, з боку Генерального державного замовника полягає у забезпеченні узгодженості цих проектів з Національною програмою інформатизації.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору