Закон України

Про загальну середню освіту

Дата набуття чинності:
23 квітня 1999 рік

Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.

Загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності. Загальна середня освіта є обов'язковою основною складовою безперервної освіти.

Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах. Громадяни України мають - право на здобуття повної загальної середньої освіти і у приватних навчальних закладах.

Загальноосвітній навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту. Існують загальноосвітні навчальні заклади I ступеню - початкова школа, II ступеню - основна школа та III ступеню - старша школа, як правило, з профільним спрямуванням навчання.

Положення про загальноосвітні навчальні заклади затверджуються Кабінетом Міністрів України. На основі даного Положення, загальноосвітній навчальний заклад розробляє статут.

Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою. За своїми організаційно-правовими формами загальноосвітні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.

Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів становить 12 років:
- у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня - 4 роки;
- у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня - 5 років;
- у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня - 3 роки.

Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна бути меншою 5 учнів та перевищувати 30 учнів.

Типові навчальні плани встановлюють сумарне гранично допустиме навчальне навантаження учнів. Воно становить таку кількість навчальних годин на рік:
1 - 2 класи - 700 годин;
3 - 4 класи - 790 годин;
5 клас - 860 годин;
6 - 7 класи - 890 годин;
8 - 9 класи - 950 годин;
10 - 12 класи - 1030 годин.

На основі типових навчальних планів загальноосвітнім навчальним закладом складається робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання. Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих класах - 45 хвилин.

Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти України. За результатами атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєно педагогічне звання.

До числа органів, що здійснюють управління системою загальної середньої освіти відносяться:
- Міністерством освіти України та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади;
- Міністерством освіти Автономної Республіки Крим;
- відповідні органи управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;
- органами місцевого самоврядування.

Органи управління системою загальної середньої освіти, установи і навчальні заклади системи загальної середньої освіти мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

Утримання та розвиток матеріально-технічної загальноосвітніх навчальних закладів фінансуються за рахунок коштів засновників (власників) цих закладів.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору