Закон України

Про місцеві державні адміністрації

Дата набуття чинності:
12 травня 1999 року

Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.

Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади. Місцева державна адміністрація здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Місцеві державні адміністрації:
- є юридичними особами;
- мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах банків України;
- знаходяться відповідно в обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі.

Голова місцевої державної адміністрації призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України. В його повноваження входить формування складу та визначення структури місцевих державних адміністрацій.

Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України, а також перед Кабінетом Міністрів України та підзвітні і підконтрольні йому.

Голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів - накази. Дані нормативні акти є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Закон визначає підстави, при настанні яких голова місцевої державної адміністрації може достроково припинити свої повноваження. Серед них є наступні:
- порушення ними Конституції України і законів України;
- втрати ним громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;
- визнання його судом недієздатним;
- виїзду на проживання в іншу країну;
- інші випадки.

Голова місцевої державної адміністрації має заступників, які виконують обов'язки, визначені головами відповідних державних адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи.

Посадовими особами в місцевій державній адміністрації не можуть бути громадяни України які:
- є народними депутатами України;
- мають інший представницький мандат;
- суміщають свою службову діяльність з іншою діяльністю, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий час;
- входять до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку;
- мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження визначені нормами даного Закону та ті, що будуть їм делеговані відповідними радами. Кабінет Міністрів України може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.

В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій перебувають об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку. Їм забороняється використовувати об'єкти що перебувають в їх управлінні, як заставу чи інші види забезпечення, а також здійснювати операції уступки вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування, пожертвування.

Закон містить норми, які визначають повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі:
- соціально-економічного розвитку території;
- бюджету та фінансів;
- управління майном, приватизації та підприємництва;
- містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку;
- використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля;
- науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді;
- соціального забезпечення та соціального захисту населення;
- зайнятості населення, праці та заробітної плати;
- забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян;
- міжнародних та зовнішньоекономічних відносин;
- оборонної роботи.

Висвітлюються в Законі відносини місцевих державних адміністрацій з:
- Президентом України та Кабінетом Міністрів України;
- міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
- іншими органами державної влади;
- обласними та районними радами;
- органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами;
- підприємствами, установами та організаціями;
- громадянами та об'єднаннями громадян.

Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Для забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів за ними на праві управління закріплюється майно, що є державною власністю. Посадові особи місцевих державних адміністрацій є державними службовцями.

Матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями голів місцевих державних адміністрацій, наказами керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевих державних адміністрацій при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору