Закон України

Про сільськогосподарську кооперацію

Дата набуття чинності
13 серпня 1997 року

Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні умови діяльності кооперативів у сільському господарстві та їх об'єднань.

За цілями, завданнями і характером діяльності кооперативи поділяються на:
- виробничі кооперативи, які здійснюють господарську діяльність на засадах підприємництва з метою отримання доходу. Членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні особи;
- обслуговуючі кооперативи, які спрямовують свою діяльність на обслуговування сільськогосподарського та іншого виробництва учасників кооперації. Залежно від виду діяльності вони поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та інші. Членами обслуговуючого кооперативу можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

У разі поєднання кількох видів діяльності утворюються багатофункціональні кооперативи. Кооперативи та їх об'єднання мають право виступати засновниками різних видів підприємств, мати представництва в інших регіонах України та за її межами. Кооператив самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України

Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами. Кооператив створюється його засновниками (не менше трьох) на добровільних засадах. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України (старші 16 років) та юридичні особи, зареєстровані в Україні. Трудові відносини членів кооперативу (об'єднання) регулюються цим Законом, законодавством про працю, статутом та правилами внутрішнього розпорядку кооперативу. Кооператив самостійно визначає форми і систему оплати праці членів кооперативу і найманих працівників.

Державна реєстрація кооперативу здійснюється у порядку, передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Кооператив має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням. Основним правовим документом що регулює діяльність кооперативу є його Статут.

В Законі визначено права та обов'язки членів кооперативу, а також підстави припинення членства в кооперативі.

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори. До органів управління належить правління кооперативу. У разі потреби кооператив наймає виконавчого директора, утворює спостережну раду. Голова кооперативу очолює правління і обирається загальними зборами кооперативу або його правлінням на термін, що не перевищує трьох років. Функції голови кооперативу та порядок його обрання (відкликання) визначаються статутом кооперативу.

Кооператив є власником будівель, споруд, грошей, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає основні напрями господарської діяльності, здійснює її планування і реалізацію. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Члени кооперативу відповідають за зобов'язаннями кооперативу тільки в межах пайового майнового внеску.

Кооператив може реорганізовуватися в підприємства інших форм господарювання за рішенням загальних зборів. З моменту реорганізації кооператив припиняє свою діяльність. У разі реорганізації кооперативу всі його права та обов'язки переходять до правонаступників.

Ліквідація кооперативу може відбутися: за рішенням загальних зборів членів кооперативу, або за рішенням суду. Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляється між членами кооперативу пропорційно вартості їх паю.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору