Закон України

“Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності”

Дата набуття чинності:
5 жовтня 2011 року

Згідно статті 1 Закону об'єкти паливно-енергетичного комплексу – це цілісні майнові комплекси або системи цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), які забезпечують (призначені) та достатні для провадження господарської діяльності у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки.

Відповідно до Закону передачі в оренду чи концесію підлягають такі об'єкти паливно-енергетичного комплексу:
 • на яких можливе залучення сучасних технологій виробництва та які потребують модернізації (технічного переоснащення) технологічного процесу;
 • розрізи та шахти з видобутку вугілля та його переробки, які є неперспективними та підлягають закриттю;
 • об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, що перебувають у державній власності, які можуть бути добудовані з метою їх використання для провадження діяльності у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки.

Статтею 3 Закону передбачено, що рішення щодо доцільності передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію приймається уповноваженим органом управління - центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі (надалі - уповноважений орган управління).

Орендарем чи концесіонером об'єкта паливно-енергетичного комплексу може бути юридична особа (стаття 4 Закону).

Згідно статті 5 Закону рішення щодо доцільності передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію приймається уповноваженим органом управління за ініціативою:
 • юридичних осіб, які можуть бути орендарями чи концесіонерами відповідно до Закону;
 • уповноваженого органу управління.

Заяву, в якій міститься ініціатива щодо передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію, заінтересовані особи подають уповноваженому органу управління для розгляду. За результатами розгляду заяви (подання) уповноважений орган управління приймає рішення про передачу об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію або про відмову в його передачі в оренду чи концесію. У разі прийняття уповноваженим органом управління рішення про передачу в оренду чи концесію об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, здійснюється організаційно-технічна підготовка цього об'єкта до передачі відповідно в оренду чи концесію. Після завершення такої підготовки оголошується конкурс на право отримання об'єкта в оренду чи концесію. Оголошення конкурсу на право отримання об'єкта в оренду здійснюється Фондом державного майна України за поданням уповноваженого органу управління протягом 10 робочих днів з дня отримання подання.

Порядок організаційно-технічної підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до передачі в оренду чи концесію визначається статтею 6 Закону.

Стаття 7 Закону встановлює процедуру конкурсу на право оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови оренди відповідно до конкурсної документації. З переможцем конкурсу після погодження всіх умов і схвалення уповноваженим органом управління остаточної редакції Фонд державного майна України укладає договір оренди.

Концесійний конкурс проводиться в порядку, передбаченому статтею 8 Закону. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови концесії. З переможцем концесійного конкурсу після погодження всіх умов уповноважений орган управління укладає договір концесії. Умови договору, що укладається з переможцем конкурсу, не повинні відрізнятися від тих умов конкурсної пропозиції, які стали підставою для визнання його переможцем.

Відповідно до статті 9 Закону істотними умовами договору оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, крім визначених законами України “Про концесії” і “Про оренду державного та комунального майна”, є:
А) в господарській діяльності:
 • порядок та умови відновлення переданого в оренду чи концесію об'єкта та його повернення;
 • порядок та умови списання майна в складі об'єкта оренди чи концесії;
 • обов'язки сторін договору щодо забезпечення збереження переданого в оренду чи концесію об'єкта;
 • обов'язки щодо утримання об'єкта оренди чи концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;
 • обов'язки орендаря чи концесіонера щодо використання переданого в оренду чи концесію об'єкта за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, що раніше здійснювало експлуатацію такого об'єкта, щодо видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки у гарантованих обсягах і належної якості;
 • порядок здійснення уповноваженим органом управління разом з Фондом державного майна України контролю за станом переданого в оренду об'єкта;
 • порядок здійснення уповноваженим органом управління контролю за станом об'єкта, переданого в концесію;
 • відповідальність сторін, у тому числі відповідальність орендаря чи концесіонера за безпеку експлуатації об'єкта;
 • забезпечення виробництва продукції в обсягах та за визначеними показниками якості;
 • забезпечення застосування раціональних, екологічно безпечних і нешкідливих технологій;
 • забезпечення здійснення заходів з комплексного використання надр;
 • недопущення вибіркової підробки запасів, понаднормативних втрат паливно-енергетичних ресурсів;
 • забезпечення збереження та обліку матеріалів, а також відходів виробництва, які потрібні, але тимчасово не використовуються;
 • забезпечення приведення земельних ділянок, які вивільняються орендарем чи концесіонером, у стан, придатний для використання, відповідно до Земельного кодексу України;
 • здійснення заходів щодо запобігання можливому шкідливому (небезпечному) впливу наслідків аварій, що виникли на об'єкті, переданому в оренду чи концесію, і стихійного лиха;
 • виконання встановлених мобілізаційних завдань;
 • забезпечення виконання екологічних вимог та інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища, та розв'язання еколого-гідрогеологічних проблем, які виникають в процесі експлуатації об'єктів, переданих в оренду чи концесію;
 • забезпечення постійного проведення моніторингу екологічного стану навколишнього природного середовища;

Б) в економічній діяльності:
 • забезпечення зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • забезпечення своєчасної сплати податків та зборів, страхових внесків;
 • забезпечення щомісячної виплати заробітної плати працівникам підприємства в строки, передбачені у колективному договорі;
 • підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та згідно з умовами, визначеними галузевою угодою;
 • забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, що склалася на момент передачі об'єкта в оренду;
 • страхування об'єкта оренди чи концесії та інвестиційних зобов'язань за рахунок орендаря чи концесіонера;
 • обсяги інвестування орендарем чи концесіонером об'єктів оренди чи концесії;
 • обсяги робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером, та/або перелік майна, що повинно бути створене концесіонером;

В) у соціальній діяльності:
 • забезпечення належного рівня безпеки проведення робіт та охорони праці;
 • забезпечення медичного та санітарно-побутового обслуговування працівників підприємств;
 • забезпечення збереження передбаченої колективним договором кількості робочих місць;
 • забезпечення виконання вимог галузевої угоди та колективного договору підприємства.

Договори оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу підлягають нотаріальному посвідченню (стаття 10 Закону).

Згідно статті 11 Закону укладені договори оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу підлягають реєстрації. Реєстрацію договорів оренди здійснює Фонд державного майна України. Реєстрацію договорів концесії здійснює уповноважений орган управління. Реєстрація є повідомною і здійснюється безоплатно.

Особливості оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності передбачені статтею 12 Закону.

Держава зберігає право власності на передані в оренду об'єкти паливно-енергетичного комплексу, у тому числі реконструйовані або технічно переоснащені орендарями за рахунок амортизаційних відрахувань. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму орендної плати, орендар зобов'язаний в порядку та строк, визначені договором оренди, виконувати погоджені з орендодавцем роботи щодо поліпшення об'єкта оренди. Орендар об'єкта паливно-енергетичного комплексу має право за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна. Будь-яке поліпшення орендованого об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що не може бути відокремлене від орендованого об'єкта, не заподіявши йому шкоди, може здійснюватися орендарем лише за згодою орендодавця та уповноваженого органу управління (стаття 13 Закону).

Статтею 14 Закону строк дії договору оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу визначається сторонами під час його укладання і зазначається в самому договорі. Такий строк не може бути менше двох та більше двадцяти п'яти років. Об'єкт паливно-енергетичного комплексу має бути переданий орендареві не пізніше ніж через шість місяців з дня укладення договору оренди. Про передачу об'єкта в оренду представниками орендодавця та орендаря складається акт приймання-передачі. Договір оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу достроково припиняється у разі:
 • знищення орендованого об'єкта - з моменту встановлення факту такого знищення;
 • ліквідації юридичної особи - орендаря;
 • припинення підприємницької діяльності орендарем;
 • систематичного невиконання або грубого порушення орендарем умов договору оренди, неодержання орендарем протягом 12 місяців з дня укладення договору відповідних дозвільних документів на провадження господарської діяльності, а також в інших випадках, передбачених законом, - за рішенням суду;
 • взаємної згоди сторін.

Порядок повернення об'єктів паливно-енергетичного комплексу в разі припинення дії договору оренди встановлено статтею 15 Закону.

Стаття 16 Закону визначає особливості концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

Відповідно до статті 17 Закону строк дії договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу визначається сторонами і не може бути менше 10 та більше 50 років. Об'єкт паливно-енергетичного комплексу, що передається в концесію, повинен бути переданий концесіонеру протягом шести місяців з дня укладення договору. Про передачу об'єкта в концесію представниками концесієдавця та концесіонера складається акт приймання-передачі. Дія договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу достроково припиняється у разі:
 • знищення зазначеного об'єкта - з моменту встановлення факту такого знищення;
 • ліквідації юридичної особи - концесіонера;
 • припинення підприємницької діяльності концесіонером;
 • систематичного невиконання або грубого порушення концесіонером умов концесійного договору, неодержання концесіонером протягом 12 місяців з дня укладення договору концесії необхідних дозвільних документів на провадження господарської діяльності, а також в інших випадках, передбачених законом, - за рішенням суду;
 • взаємної згоди сторін.

Порядок повернення об'єктів паливно-енергетичного комплексу у разі припинення дії концесійного договору передбачений статтею 18 Закону.

Закон також вносить відповідні зміни до Кодексу України про надра, Земельного кодексу України, законів України “Про оренду державного та комунального майна” та “Про концесії”.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору