Закон України

“Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим”

Дата набуття чинності:
14 липня 2011 року

Закон визначає повноваження, порядок формування та діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Відповідно до статті 1 Закону Рада міністрів Автономної Республіки Крим є урядом Автономної Республіки Крим. Рада міністрів Автономної Республіки Крим є вищим органом у системі органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.  Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює виконавчу владу в Автономній Республіці Крим безпосередньо та через міністерства Автономної Республіки Крим, республіканські комітети Автономної Республіки Крим, інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим (надалі - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим). Рада міністрів Автономної Республіки Крим спрямовує, координує та контролює діяльність органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Стаття 2 Закону до основних завдань Ради міністрів Автономної Республіки Крим відносить:
 • забезпечення на території Автономної Республіки Крим виконання Конституції та законів України, Конституції Автономної Республіки Крим, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та інших нормативно-правових актів;
 • участь у забезпеченні на території Автономної Республіки Крим прав і свобод громадян, національної злагоди, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості, сприяння охороні правопорядку і громадській безпеці;
 • забезпечення реалізації на території Автономної Республіки Крим бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної та інноваційної політики України, політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, захисту прав споживачів, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природокористування та в інших сферах;
 • участь у розробленні та виконанні державних програм, а також відповідно до загальнодержавних програм розроблення та забезпечення виконання програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища;
 • розроблення бюджету Автономної Республіки Крим, змін до нього, виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;
 • забезпечення розвитку і підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу Автономної Республіки Крим;
 • участь у здійсненні на території Автономної Республіки Крим заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, боротьби із злочинністю, захисту населення і територій від надзвичайних екологічних ситуацій;
 • спрямування, координація та здійснення відповідно до закону контролю за діяльністю органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, а також здійсненням районними державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим державних функцій та повноважень;
 • забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, здійснення відповідно до закону координації, контролю за виконанням такими органами повноважень, делегованих їм законами України, а також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • здійснення інших виконавчих функцій та повноважень з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим, а також державних виконавчих функцій та повноважень, делегованих законами України.

Згідно статті 5 Закону Рада міністрів Автономної Республіки Крим є колегіальним органом, який формується Верховною Радою Автономної Республіки Крим на строк її повноважень та очолюється Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим. До складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим входять Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, перший заступник та заступники Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - керівник апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністри Автономної Республіки Крим, голови республіканських комітетів Автономної Республіки Крим (далі - члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим).

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Президентом України (стаття 7 Закону).

Відповідно до статті 8 члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим, крім Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, призначаються на посаду Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Порядок припинення повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим передбачений розділом ІІІ Закону.

Статтею 14 Закону передбачено, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює виконавчі функції та повноваження з таких питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим:
 • розвиток економіки;
 • планування економічного і соціального розвитку;
 • фінансова, кредитна та цінова політика;
 • промисловість;
 • паливно-енергетичний комплекс;
 • сільське господарство;
 • землеустрій;
 • лісове господарство;
 • водогосподарське будівництво і зрошуване землеробство;
 • організація і розвиток курортно-рекреаційної сфери і туризму;
 • управління санаторно-курортними і туристичними комплексами Автономної Республіки Крим;
 • зовнішньоекономічна діяльність та зовнішні зв'язки;
 • транспорт, зв'язок і дорожнє будівництво;
 • житлово-комунальне господарство і благоустрій, архітектура і містобудування;
 • торговельне і побутове обслуговування населення;

 • організація та розвиток освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури;
 • поліграфія та видавнича справа;
 • охорона навколишнього природного середовища;
 • організація та забезпечення безпечних і здорових умов життя населення, організація та розвиток охорони здоров'я, фізичної культури і спорту;
 • праця, її оплата, умови і охорона праці, соціальні питання та зайнятість населення, соціальний захист населення;
 • забезпечення законності, охорона громадського порядку і прав громадян;
 • міжнаціональні відносини;
 • молодіжна політика, охорона материнства і дитинства;
 • управління майном, що належить Автономній Республіці Крим у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна Кабінетові Міністрів України з питань здійснення нею державних функцій та повноважень. Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим з виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань здійснення Радою міністрів Автономної Республіки Крим державних функцій та повноважень звітує перед Кабінетом Міністрів України. Рада міністрів Автономної Республіки Крим має право ініціювати розроблення проектів актів Кабінету Міністрів України (стаття 36 Закону).

Згідно статті 38 Закону організація і провадження діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим ґрунтуються на поділі повноважень між ними, підконтрольності, підзвітності і відповідальності Ради міністрів Автономної Республіки Крим перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим.  Рада міністрів Автономної Республіки Крим подає два рази на рік Верховній Раді Автономної Республіки Крим звіт про провадження своєї діяльності у цілому (комплексний), а також щокварталу письмову інформацію про стан справ у соціально-економічній, культурній та інших сферах.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим спрямовує, координує та контролює діяльність органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим з виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо здійснення виконавчих функцій та повноважень з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим і державних функцій та повноважень (стаття 39 Закону).

Відповідно до статті 44 Закону Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює свої повноваження шляхом прийняття актів на її засіданнях більшістю голосів від посадового складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Повноваження Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим встановлені статтею 45 Закону.

Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим як колегіального органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах управління. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим за вчинення правопорушення несуть відповідальність відповідно до закону (стаття 48 Закону).

Стаття 49 Закону визначає порядок проведення засідань Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Для організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим утворюється апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим (стаття 50 Закону).

Згідно статті 52 Закону Рада міністрів Автономної Республіки Крим на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим видає обов'язкові для виконання на території Автономної Республіки Крим акти - постанови і розпорядження. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим нормативного характеру видаються у формі постанов Ради міністрів Автономної Республіки Крим.  Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Рада міністрів Автономної Республіки Крим має право скасовувати, визнавати такими, що втратили чинність, зупиняти та відновлювати дію прийнятих нею актів, а також вносити до них зміни.

Органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим є міністерства Автономної Республіки Крим, республіканські комітети Автономної Республіки Крим, інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим (стаття 53 Закону).

Статтею 54 Закону передбачено, що фінансування витрат на забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим передбачається в бюджеті Автономної Республіки Крим.

Також Законом передбачено внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу України про надра, Водного кодексу України, Лісового кодексу України, законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про екологічну експертизу”,  “Про рослинний світ”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про тваринний світ”, “Про охорону земель”, “Про рекламу”, “Про захист прав споживачів”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору