Закон України

“Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

Дата набуття чинності:
26 січня 1999 року

Стаття 1 Закону надає визначення термінам, які в ньому застосовуються. Так, наприклад, топографо-геодезична і картографічна діяльність – це наукова, виробнича і управлінська діяльність, спрямована на визначення параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, координат точок земної поверхні та їх змін у часі, створення і використання державної геодезичної і гравіметричної мереж України, мережі постійно діючих станцій супутникового спостереження, топографічних, тематичних карт (планів), створення та оновлення картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем.

Завданням законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність є регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності (стаття 3 Закону).

Відповідно до статті 4 Закону об'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є:
 • територія України, в тому числі водні об'єкти, міста та інші населені пункти, системи промислових, гідротехнічних та інших інженерних споруд і комунікацій, континентальний шельф і виключна (морська) економічна зона України;
 • територія земної кулі, включаючи Антарктиду, Світовий океан, космічний простір, небесні тіла.

До суб'єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності стаття 5 Закону відносить:
 • Кабінет Міністрів України;
 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, його органи на місцях;
 • Міністерство оборони України та його спеціальні підрозділи;
 • інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;
 • юридичні та фізичні особи відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів.

Державне управління в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності та його органи на місцях, Міністерство оборони України, інші органи виконавчої влади (стаття 6 Закону).

Згідно статті 7 Закону Кабінет Міністрів України в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:
 • затверджує державні цільові програми щодо забезпечення потреб України в топографо-геодезичній і картографічній продукції;
 • встановлює єдині державні системи координат, висот, гравіметричних вимірювань;
 • визначає порядок надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання;
 • приймає рішення щодо використання на території України інших геодезичних систем координат, висот та гравіметричних вимірювань, масштабного ряду державних топографічних карт та планів;
 • визначає порядок ведення державного обліку, реєстрації та проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів;
 • організовує державний контроль за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;
 • встановлює порядок охорони геодезичних пунктів;
 • вирішує інші питання.

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності стаття 8 Закону відносить:
 • організацію топографо-геодезичних і картографічних робіт;
 • ведення картографічного моніторингу території України, включаючи шельфову зону та населені пункти;
 • організацію проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок для дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і стану довкілля;
 • координацію топографо-геодезичної і картографічної діяльності та здійснення методичного керівництва топографо-геодезичними і картографічними роботами;
 • розроблення і виконання державних цільових програм у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
 • створення, розвиток та забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, системи стандартизації у сфері геодезії і картографії;
 • визначення сталих географічних об'єктів на території України;
 • проведення державної експертизи програм з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, проектів топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів;
 • затвердження нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;
 • підготовка пропозицій щодо створення у встановленому порядку спеціальних установ і організацій, необхідних для забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
 • організацію участі України у міжнародному співробітництві в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
 • сприяння забезпеченню топографо-геодезичних, картографічних підприємств, установ, організацій висококваліфікованими спеціалістами;
 • удосконалення методів організації топографо-картографічного виробництва;
 • здійснення державного контролю за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;
 • виконання інших функцій в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до Положення про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Компетенція Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності визначена статтею 9 Закону.

Відповідно до статті 10 Закону під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт повинні забезпечуватися:
 • додержання вимог стандартів та нормативно-технічної документації;
 • впровадження прогресивних технологій і методів організації топографо-геодезичного і картографічного виробництва;
 • розроблення, впровадження та організація програмного, технологічного і технічного забезпечення ефективного використання цифрових карт і геоінформаційних систем;
 • виконання робіт методами і способами, безпечними для життя і здоров'я людей, стану довкілля та об'єктів, що мають історико-культурну цінність;
 • графічне зображення на картах державних кордонів України та меж адміністративно-територіального устрою, а також кордонів іноземних держав та інших політико-адміністративних і географічних елементів;
 • зберігання та облік топографо-геодезичних, картографічних, аерозйомочних і космічних матеріалів;
 • систематичний аналіз державної астрономо-геодезичної основи на території України та відповідності картографічних матеріалів сучасному стану місцевості;
 • виконання топографічних, картографічних, кадастрових зйомок та оновлення карт і планів, зйомок континентального шельфу та водних об'єктів в єдиній системі координат і висот.

Стаття 11 Закону до загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт відносить:
 • вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля для цієї мети;
 • створення та оновлення державних топографічних карт і планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, точність і зміст яких забезпечують вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань, видання цих карт і планів;
 • створення, розвиток і підтримка в робочому стані державної геодезичної і висотної геодезичної мереж, у тому числі гравіметричної фундаментальної і першого класу, щільність і точність яких забезпечують створення державних топографічних карт і планів, вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань;
 • створення та оновлення кадастрових карт (планів), надання їх, а також необхідної топографо-геодезичної інформації користувачам для ведення Державної реєстраційної системи землі та іншого нерухомого майна, ведення банку даних;
 • визначення сталих географічних об'єктів на території України;
 • дистанційне зондування Землі повітряними та наземними засобами, а також використання даних дистанційного зондування Землі із космосу з метою використання в топографо-геодезичній і картографічній діяльності, геодинамічні дослідження на основі результатів геодезичних вимірювань;
 • формування і ведення державного та регіональних картографо-геодезичних фондів;
 • створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних та системи стандартизації у сфері геодезії і картографії;
 • створення геоінформаційних систем;
 • проектування, складання і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів міжвідомчого значення, навчальних картографічних посібників;
 • топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України;
 • картографування, включаючи створення топографічних карт Антарктиди, континентального шельфу, Світового океану і зарубіжних країн;
 • здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та інших планет, метрологічне та нормативне забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт;
 • організація серійного виробництва геодезичної і картографічної техніки.

Організація виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт передбачена статтею 12 Закону.

Згідно статті 13 Закону до топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення належать:
 • роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення кадастрової діяльності - створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення, створення і оновлення картографічної основи державного кадастру, створення місцевих систем координат, порядок ведення яких встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
 • роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності - створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів капітального будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури, а також проведення необхідних для цього інженерних вишукувань;
 • створення географічних інформаційних систем спеціального (тематичного) призначення;
 • створення тематичних карт, планів і атласів спеціального призначення в графічній, цифровій та іншій формах, видання таких карт, планів і атласів;
 • геодезичні, топографічні, аерозйомочні та інші спеціальні роботи під час інших вишукувань і спеціальних робіт;
 • виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у вищезазначених напрямах.

Стаття 16 Закону присвячена нормативно-технічній документації в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності включає систему стандартів, еталонів, технічних умов, які є обов'язковими для виконання і визначають терміни і назви в цій галузі, режим використання приладів під час геодезичних спостережень, методів контролю за якістю геодезичних вимірювань, інші питання, пов'язані з топографо-геодезичною та картографічною діяльністю. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, метрологічною службою Збройних Сил України у взаємодії з Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації в установленому законодавством порядку (стаття 17 Закону).

Правовий статус картографо-геодезичного фонду України встановлено статтею 19 Закону.

Стаття 20 Закону визначає порядок користування топографо-геодезичними і картографічними матеріалами.

Закріплення геодезичних пунктів на місцевості здійснюється спеціальними інженерними пристроями і спорудами (стаття 22 Закону). Знесення або перезакладка геодезичних пунктів здійснюється лише за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності і його підрозділами відповідно до їх компетенції. Вилучення земельних ділянок і надання їх під будівництво геодезичних пунктів проводиться у порядку, встановленому земельним законодавством України. Земельні ділянки, на яких розташовані геодезичні пункти, зі смугою землі завширшки один метр уздовж меж геодезичних пунктів є охоронними зонами цих пунктів. В охоронних зонах забороняється:
 • виконувати різні господарські роботи (складувати матеріали, утримувати худобу, розводити багаття та інше) і завдавати будь-якої шкоди геодезичним пунктам;
 • виконувати роботи, що можуть негативно вплинути на стан геодезичних пунктів.

Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду встановлюється Кабінетом Міністрів України (стаття 24 Закону).

Відповідно до статті 26 Закону порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність за правопорушення в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності несуть особи, винні у:
 • порушенні норм, правил, стандартів під час виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
 • внесенні змін у нормативно-технічну документацію без погодження з органами, що її затвердили;
 • порушенні порядку обліку, зберігання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних;
 • порушенні умов користування топографо-геодезичними матеріалами, в тому числі несанкціоноване копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних, та несанкціонована передача вихідних матеріалів і копій іншим особам;
 • невиконанні розпоряджень органу, який здійснює державний геодезичний нагляд;
 • порушенні вимог щодо охорони геодезичних пунктів.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору