Закон України

„Про внесення змін до Лісового кодексу України”

Дата набуття чинності:
29 березня 2006 року


Закон вносить зміни до Лісового кодексу України, викладаючи його в новій редакції.
Відповідно до Закону ліс - тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище. 

Ліси України є її національним багатством.

Законом встановлено, що лісові відносини – суспільні відносини, які стосуються володіння, користування та розпоряджання лісами і спрямовуються на забезпечення охорони, відтворення та стале використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства.

Об'єктом лісових відносин є лісовий фонд України та окремі лісові ділянки.
Суб'єктами лісових відносин є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни, які діють відповідно до Конституції та законів України.

Закон до лісового фонду України відносить лісові ділянки, в тому числі захисні насадження лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара.

Законом визначено, що ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності Українського народу. Суб'єктами права власності на ліси є держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи.

У державній власності перебувають усі ліси України, крім лісів, що перебувають у комунальній або приватній власності.
У комунальній власності перебувають ліси в межах населених пунктів, крім лісів, що перебувають у державній або приватній власності.
Ліси в Україні можуть перебувати у приватній власності. Суб'єктами права приватної власності на ліси є громадяни та юридичні особи України.

Законом передбачено, що право користування  лісами  здійснюється в порядку постійного та тимчасового користування лісами.
Відповідно до Закону ліси надаються в постійне користування на підставі рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
Об'єктом тимчасового користування можуть бути всі ліси, що перебувають у державній, комунальній або приватній власності. Тимчасове користування лісами може бути: довгостроковим - терміном від одного до п'ятдесяти років і короткостроковим - терміном до одного року.

Підставами припинення права постійного користування лісами є:
 • припинення права користування земельною лісовою ділянкою у випадках і порядку, встановлених законом;
 • використання лісових ресурсів способами, які завдають шкоду навколишньому природному середовищу;
 • використання лісової ділянки не за цільовим призначенням.

Нормами закону визначають поняття лісових сервітутів. Лісовий сервітут - право на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною лісовою ділянкою.

Законом визначено порядок державного регулювання та управління у сфері лісових відносин.
Основним завданням державного регулювання та управління у сфері лісових відносин є забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.  

Нормами Закону визначено,  організацію лісового господарства. Організація лісового господарства має своїм завданням забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також функцій, які вони виконують.  

Організація лісового господарства передбачає:
 • розроблення та затвердження в установленому законом порядку нормативно-правових актів з ведення лісового господарства;
 • поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій, виділення особливо захисних лісових ділянок;
 • установлення віку стиглості деревостанів, норм використання лісових ресурсів;
 • проведення лісовпорядкування;
 • ведення державного лісового кадастру, обліку лісів;
 • ведення моніторингу лісів;
 • проведення лісової сертифікації;
 • здійснення інших організаційно-технічних заходів згідно з основними вимогами щодо ведення лісового господарства, визначеними законодавством.

Щодо нормативно правових актів з ведення лісового господарства, то відповідно до Закону,  вони встановлюють порядок і вимоги до системи заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів, комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, що забезпечують регулювання діяльності у цій галузі.

Відповідно до Закону ліси України за екологічним і соціально-економічним значенням та залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на такі категорії:
 • захисні ліси (виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції);
 • рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції);
 • ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення (виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції тощо);
 • експлуатаційні ліси.

Організація лісового господарства, передбачає також лісовпорядкування. Лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового господарства, отримання достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд України. 
Лісовпорядкування є обов'язковим на всій території України та ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою.

Закон встановлює мету та порядок ведення державного лісового кадастру.
Державний лісовий кадастр на території України ведеться з метою ефективної організації охорони і захисту лісів, раціонального використання лісового фонду України, відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними змінами лісів.
Державний лісовий кадастр включає:
 • облік якісного і кількісного стану лісового фонду України;
 • поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій;
 • грошову оцінку лісів (у необхідних випадках);
 • інші показники.

Закон визначає порядок ведення лісового господарства. Ведення лісового господарства полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та розширеного відтворення лісів.

Використання лісових ресурсів може здійснюватися в порядку загального і спеціального використання.
В порядку загального використання громадяни мають право без дозволу в лісах державної та комунальної власності збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, а в лісах приватної власності лише з дозволу власника.

У порядку спеціального використання можуть здійснюватися такі види використання лісових ресурсів:
 • заготівля деревини в порядку рубок головного користування;
 • заготівля другорядних лісових матеріалів;
 • побічні лісові користування;
 • використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт.
Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на лісових ділянках, які виділяються для цієї мети, без надання земельних ділянок.
Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток).

Норми Закону встановлюють можливість побічних лісових користувань.
До побічних лісових користувань належать: заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету. 
Побічні лісові користування повинні здійснюватися без заподіяння шкоди лісу.

Законом передбачено можливість відтворення лісів.
Відтворення лісів здійснюється з метою:
 • досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями;
 • підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень;
 • поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості.

Відтворення лісів здійснюється шляхом їх відновлення та лісорозведення.
Обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення визначаються на підставі матеріалів лісовпорядкування або спеціального обстеження з урахуванням фактичних змін у лісовому фонді України та стану земель, що підлягають залісенню.

Відновлення лісів здійснюється на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо).
Лісорозведення здійснюється на призначених для створення лісів землях, не вкритих лісовою рослинністю, насамперед низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському господарстві (яри, балки, піски тощо), на землях сільськогосподарського призначення, виділених для створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень.

Нормами Закону передбачено порядок організації охорони і захисту лісів.
Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб.
Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на органи виконавчої влади з питань лісового господарства та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:
 • державна лісова охорона;
 • лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів.

Законом передбачено здійснення державного та громадського контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.
Завданнями контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів є:
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 • забезпечення додержання лісового законодавства органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
 • забезпечення додержання лісового законодавства власниками лісів, постійними і тимчасовими лісокористувачами;
 • запобігання порушенням законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх відтворення і охорони здійснюються за рахунок:
 • державного бюджету та власних коштів підприємств, установ і організацій лісового господарства - щодо лісів державної власності;
 • місцевого бюджету та власних коштів підприємств, установ і організацій лісового господарства - щодо лісів комунальної власності;
 • власних коштів власників лісів - щодо лісів приватної власності.

Згідно з Законом спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів вирішуються в установленому порядку органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, судами.

Виключно судом вирішуються спори з питань володіння, користування і розпоряджання лісами, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб.

Порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Закон також вносить зміни до Земельного кодексу України та встановлює, що зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами, провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства 
Земельні ділянки лісогосподарського призначення за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються в постійне користування спеціалізованим державним або комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим державним і комунальним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані підрозділи, для ведення лісового господарства
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору