Закон України

„Про Державний бюджет України на 2006 рік”

Дата набуття чинності:
1 січня 2006 року

Законом затверджено Державний бюджет України на 2006 рік.

При цьому:
 • доходи Державного бюджету України на 2006 рік встановлено у сумі 127.516.631 тис. гривень (у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 97.264.420,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 30.252.210,7 тис. гривень);
 • видатки Державного бюджету України на 2006 рік встановлено у сумі 140.199.363,7 тис. гривень (у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 109.491.625,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 30.707.737,9 тис. гривень).

Також, Законом на 2006 рік затверджено:
 • обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України – у сумі 2.207.670,1 тис. гривень (у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України – у сумі 718.223 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.489.447,1 тис. гривень);
 • обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 2.770.604,3 тис. гривень (у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України – у сумі 230.466,9 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 2.540.137,4 тис. гривень).

Граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2006 рік встановлено у сумі 13.245.666,9 тис. гривень (у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України – у сумі 11.739.449,4 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.506.217,5 тис. гривень).

Законом встановлено перелік доходів, які належать до джерел надходжень до загального фонду Державного бюджету України у 2006 році та перелік джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України у 2006 році.

Законом встановлено граничний розмір:
 • державного внутрішнього боргу України станом на 31 грудня 2006 року в сумі 18.689.481,2 тис. гривень та в сумі 1.083.911,9 тис. доларів США;
 • граничний розмір державного зовнішнього боргу України – в сумі, еквівалентній 9.172.389,7 тис. доларів США.

Також Законом встановлено, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених Законом граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, з обов’язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

На 2006 рік встановлено граничний обсяг надання державних гарантій, зокрема:
 • за позиками від міжнародних фінансових організацій у сумі 2.043.585 тис. гривень;
 • за зобов’язаннями Державної іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Міністерство фінансів України має право від імені України брати зобов’язання, пов’язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов’язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов’язкових платежів, протягом часу дії зобов’язання з поверненням запозичених коштів.

Законом передбачено надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та викупу державних боргових зобов’язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року. Міністерство фінансів України щомісяця інформує Верховну Раду України про здійснення операції з державним боргом України. Детальний перелік здійснених операцій з державним боргом України включається окремим додатком до річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України, який подається до Верховної Ради України.

Закон надає право Міністерству фінансів України здійснювати операції короткострокового характеру на ринку цінних паперів та розміщення бюджетних коштів на депозитах за рахунок тимчасового залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням до кінця року у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

До надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2006 рік належать:
 • надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;
 • 99 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
 • повернення коштів з депозитів або пред’явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю;
 • зміни обсягів готівкових коштів загального фонду Державного бюджету України.

Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2006 рік у частині фінансування є:
 • позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансферів для впровадження проектів розвитку;
 • один відсоток коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств, але не більше 59.987 тис. гривень, з урахуванням наступним пунктом;
 • кошти, які надійдуть від приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 130 тис. гривень.

Законом передбачено, що Фонд державного майна України має забезпечити в 2006 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна у сумі не менш як 2.121.532 тис. гривень.

Законом заборонено збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
  • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
  • видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання;
  • видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Державне казначейство України здійснює видатки державного бюджету на підставі зареєстрованих фінансових зобов’язань головних розпорядників коштів.

До захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2006 рік за економічною структурою видатків віднесено наступні статті:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • виплата процентів за державним боргом;
 • трансферти населенню;
 • трансферти місцевим бюджетам.
 • інші види видатків.

До доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2006 році належать, зокрема:
 • податок з доходів фізичних осіб;
 • дотації та субвенції з Державного бюджету України;
 • штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Фіксований податок зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, області, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Законом передбачено, що Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2006 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субвенцій та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Порядок розподілу додаткової дотації визначається Кабінетом Міністрів України.

Законом затверджено на 2006 рік додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету у сумі 839.619.8 тис. гривень.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (затверджено ст. 50 Законом), а саме на:
 • придбання українських народних інструментів у сумі 10.000 тис. гривень; розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства культури і туризму України;
 • утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях у сумі 50.000 тис. гривень; надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2006 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.

Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансферів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, зокрема включається:
 • податок на прибуток підприємства;
 • податок на додану вартість (без врахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами);
 • збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
 • збір за спеціальне водокористування;
 • платежі за користування надрами загальнодержавного значення.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечують отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 Закону, Державне казначейство України зобов’язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця.

Законом передбачено, щоб Міністерство фінансів України списав непогашену заборгованість Державного бюджету України перед місцевими бюджетами за взаємними розрахунками у сумі 10.236,5 тис. гривень та непогашену заборгованість місцевих бюджетів перед Державним бюджетом України за взаємними розрахунками у сумі до 740.451,6 тис. гривень та за бюджетними позичками у сумі 155.752,2 тис. гривень, що склалася за період 1998-2005 років та знаходиться на обліку в Державному казначействі України, а також заборгованість у сумі до 95.809,4 тис. гривень за отриманими з державного бюджету у 2005 році місцевими бюджетами середньостроковими позичками.

Також Законом, на 2006 рік було встановлено:
 • рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”;
–        розмір допомоги відповідно до законів України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”.

Окремо Законом визначено джерела формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2006 році, зокрема:
1. надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають, зокрема:
 • кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
 • надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;
 • кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради.
2. податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків – до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст – обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків – до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків – до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;
3. плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
4. власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць Законом встановлено на 2006 рік у розмірі з 1 січня – 453 гривні, з 1 квітня – 465 гривень, з 1 жовтня – 472 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
 • дітей віком до 6 років: з 1 січня - 400 гривень, з 1 квітня - 410 гривень, з 1 жовтня - 418 гривень;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 514 гривень, з 1 квітня - 527 гривень, з 1 жовтня - 536 гривень;
 • працездатних осіб: з 1 січня - 483 гривні, з 1 квітня - 496 гривень, з 1 жовтня - 505 гривень;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 350 гривень, з 1 квітня - 359 гривень, з 1 жовтня - 366 гривень.

Також, Законом було заборонено здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком деяких видів операцій.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлено Законом у розмірі:
 • з 1 січня 2006 року – 350 гривень на місяць;
 • з 1 липня 2006 року – 375 гривень на місяць;
 • з 1 грудня 2006 року – 400 гривень на місяць.

Закон містить додатки, які становлять її невід’ємну частину. Додатками цього Закону є:
1. Доходи Державного бюджету України на 2006 рік;
2. Фінансування Державного бюджету України на 2006 рік;
3. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2006 рік;
4. Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2006 році;
5. Розподіл видатків на централізовані заходи і програми на 2006 рік між адміністративно-територіальними одиницями;
6. Показники міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2006 рік;
7. Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2006 рік;
8. Перелік органів, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету;
9. Базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору