Закон України

Про кредитні спілки

Дата набуття чинності:
22 січня 2002 року

Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок, їх об'єднань, права та обов'язки членів кредитних спілок та їх об'єднань.

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом.

Кредитна спілка:
- є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку;
- набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації;
- може укладати від свого імені договори та інші угоди, набувати майнові та немайнові права, мати обов'язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах;
- не може бути засновником, співзасновником або учасником суб'єкта (суб'єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами;
- діє на основі самофінансування;
- несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності.

Ніхто не може бути примушений вступати до кредитної спілки, а виключення з членів кредитної спілки дозволяється лише у випадках, визначених статутом спілки. Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України.

Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів, на якому присутні  не може бути менше ніж 50 осіб. Членами кредитної спілки повинні мати хоча б одну з таких ознак: спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.

Державна реєстрація кредитних спілок здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Діяльність кредитної спілки пов’язана з залученням внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки підлягає ліцензуванню.

В Законі наведені права та обов’язки членів кредитної спілки, повноваження її органів управління.

До органами управління кредитної спілки відносяться:
- загальні збори членів кредитної спілки - вищий орган управління;
- спостережна рада;
- ревізійна комісія;
- кредитний комітет;
- правління.
- рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки. Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки і не може бути меншим 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань.

Резервний капітал кредитної спілки формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки. При ліквідації спілки залишок коштів резервного капіталу зараховується до Державного бюджету України.

Кредитна спілка може створювати інші резерви та фонди.

Кредитна спілка зобов'язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та подавати її в установлених порядку та обсязі органам статистики. Голова правління несе персональну відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності та інших звітних даних.

З метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів, кредитні спілки мають право на добровільних засадах створювати місцеві або всеукраїнські асоціації кредитних спілок.

Місцеві - у рамках однієї адміністративно-територіальної одиниці, якщо членами такого об'єднання є більш як третя частина кількості кредитних спілок, які діють на території такої адміністративно-територіальної одиниці, але у кількості не менше трьох кредитних спілок.

Всеукраїнські асоціації - асоціації кредитних спілок, діяльність яких поширюється на територію всієї України, за умови, що членами таких асоціацій є кредитні спілки більш ніж з половини адміністративно-територіальних одиниць.

Асоціація кредитних спілок діє на підставі статуту, який затверджується рішенням конференції представників кредитних спілок.

Кредитні спілки можуть утворювати об'єднання. Об’єднана кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднання тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємокредитування. Об'єднана кредитна спілка створюється на базі членства асоціації кредитних спілок. Мінімальна кількість учасників об'єднаної кредитної спілки має бути не менше десяти кредитних спілок. Кредитна спілка може бути учасником лише однієї об'єднаної кредитної спілки.

Державне регулювання і нагляд за діяльністю кредитних спілок здійснює Уповноважений орган згідно з законодавством України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, інші державні органи відповідно до їх компетенції.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору