Закон України

Про стимулювання розвитку регіонів

Дата набуття чинності
1 січня 2006 року

Цей Закон визначає засади реалізації державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій.

Стимулювання розвитку регіонів - це комплекс заходів, які спрямовані на досягнення сталого розвитку регіонів шляхом поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в цілому.

Для державного стимулювання розвитку регіонів укладаються угоди між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами.

Ініціатором укладення угоди щодо регіонального розвитку можуть бути Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради. Ініціатор забезпечує розроблення проекту угоди щодо регіонального розвитку згідно з вимогами, встановленими цим Законом.

Рішення про необхідність укладення угоди щодо регіонального розвитку приймаються Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими радами.

Угоду щодо регіонального розвитку підписує Прем'єр-міністр України (або інша особа за дорученням Кабінету Міністрів України) та відповідно Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова обласної, Севастопольської міської ради чи Київський міський голова.

Угода щодо регіонального розвитку набирає чинності після її схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими радами.

Депресивна територія - це регіон чи його частина (район, місто), рівень розвитку якого за показниками є найнижчим серед територій відповідного типу. Моніторинг показників розвитку регіонів, районів, міст здійснюється:
центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;
Радою міністрів Автономної Республіки Крим;
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

За результатами моніторингу Кабінет Міністрів України визначає:
території, яким надається статус депресивних, встановлює їх межі;
строк, на який території надається статус депресивної;
заходи державного стимулювання розвитку території з метою подолання депресивного стану та форми й умови їх застосування.

Строк, на який території надається статус депресивної, не може перевищувати семи років. Якщо територія за показниками розвитку залишається депресивною, то Кабінет Міністрів України за погодженням із відповідною місцевою радою території, визнаної депресивною, може продовжити цей строк, але не більше ніж на п'ять років.

Для стимулювання розвитку депресивних територій можуть здійснюватися такі заходи:
надання державної підтримки, у тому числі фінансової, малим підприємствам, сприяння формуванню бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних та консалтингових центрів, венчурних фондів тощо;

спрямування міжнародної технічної допомоги на розв'язання актуальних соціально-економічних та екологічних проблем;

сприяння зайнятості населення, забезпечення фінансування програм перекваліфікації та професійного розвитку трудових ресурсів, стимулювання трудової міграції, удосконалення соціальної сфери, зокрема житлового будівництва, охорони здоров'я та охорони довкілля.

Для подолання депресивності території розробляється відповідна програма.

Фінансування стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій здійснюється за рахунок коштів, передбачених:
Державним бюджетом України;
місцевими бюджетами на відповідні роки;
іншими джерелами відповідно до законодавства.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору