Закон України

Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Дата набуття чинності:
19 жовтня 2001 року

Законом врегульовуються питання діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, створеного відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року N 996/98 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України".

Дія Закону не поширюється на відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (до прийняття відповідного закону).

Законом встановлюються засади функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок відшкодування вкладів вкладникам банків - учасників Фонду, а також регулюються відносини між Фондом, Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

Учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є банки - юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України, та мають банківську ліцензію на право здійснювати банківську діяльність. Участь у Фонді зазначених банків є обов'язковою. Учасники Фонду зобов'язані сплачувати збори до Фонду.

Учасником Фонду є банк, який виконує встановлені Національним банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу і платоспроможності та може виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.

У разі відкликання банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності адміністративна рада Фонду за поданням Національного банку України приймає рішення про виключення цього банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду. Виключення банку з числа учасників Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону.

Фонд зобов'язаний двічі на рік за станом на 1 січня та 1 липня публікувати в офіційних засобах масової інформації реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця після настання зазначених строків.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку - учасника Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 1200 гривень по вкладах у кожному із таких банків. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників банками - учасниками Фонду.

Вклади, розмір яких становить менше 1 гривні, не підлягають відшкодуванню.

Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступності вкладів.

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, розміщеними:
1) членами наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, вклади в якому є недоступними;
2) працівниками незалежних аудиторських фірм (аудиторами), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох років;
3) акціонерами, частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку;
4) третіми особами, які діють від імені вкладників, зазначених у пунктах 1, 2, 3 цієї статті;
5) вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку;
6) вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією.

Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів. Відшкодування за вкладами здійснюється в готівковій або безготівковій формі. Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно з законодавством України (за довіреністю, заповітом тощо). Строк позовної давності по зверненнях вкладників становить три роки.

Фонд є:
- державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.
- юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
- економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України.

Фонд має печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.

Місцезнаходження Фонду - місто Київ.

Фонд видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими до виконання банками - учасниками Фонду. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Джерелами формування коштів Фонду є:
1) початкові збори з банків - учасників Фонду. Сплачуються банком-учасником в розмірі 1% зареєстрованого статутного капіталу банку;
2) регулярні збори з банків - учасників Фонду. Сплачуються банками-учасниками двічі на рік по 0,25 відсотка загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та 30 червня поточного року;
3) спеціальні збори з банків - учасників Фонду;
4) кошти, внесені Національним банком України в розмірі 20 мільйонів гривень;
5) доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України;
6) кредити, залучені від Кабінету Міністрів України, Національного банку України, банків та іноземних кредиторів;
7) пеня, яку сплачують банки - учасники Фонду за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду;
8) доходи від депозитів, розміщених Фондом у Національному банку України.
Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності. Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.

У разі невиконання банком - учасником Фонду вимог даного Закону, керівники банку підлягають адміністративній відповідальності відповідно до закону. А до самого банку, Фонд має право застосовувати такі заходи впливу:
1) переводити банки до категорії тимчасових учасників Фонду;
2) виключати банки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду;
3) в разі виявлення допущених банком порушень норм цього Закону вносити пропозиції про застосування Національним банком України до такого банку заходів виливу.

Банк, переведений до категорії тимчасового учасника Фонду, зобов'язаний:
а) на другий день після отримання від Фонду повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду розмістити у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду;
б) попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, що Фонд не гарантує відшкодування за цими вкладами.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору