Закон України

„Про організацію формування та обігу кредитних історій”

Дата набуття чинності:
29 січня 2006 року

Закон визначає правові та організаційні засади формування і ведення кредитних історій, права суб'єктів кредитних історій та користувачів бюро кредитних історій, вимоги до захисту інформації, що складає кредитну історію, порядок утворення, діяльності та ліквідації бюро кредитних історій.

Метою Закону є врегулювання суспільних відносин, що виникають у сфері збору, оброблення, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов'язань, забезпеченням прав та інтересів суб'єктів кредитної історії.

Відносини у сфері формування та обігу кредитних історій регулюються Конституцією України, даним Законом, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також виданими на виконання цього Закону іншими нормативно-правовими актами.

Закон встановлює наступні принципами формування та доступу до інформації, які складають кредитну історію:
- забезпечення конституційних прав і свобод суб'єктів кредитних історій;
- адекватність обсягів інформації цілям, для яких вони збираються;
- значимість, всебічність, об'єктивність, повнота і достовірність інформації;
- регулярність та безперервність надходження інформації;
- цільове використання інформації;
- строковість зберігання інформації;
- конфіденційність інформації та її захист;
- збір і надання інформації, що складає кредитну історію, виключно за згодою суб'єкта цієї кредитної історії;
- незалежність Бюро.

Джерелами формування кредитних історій є:
- відомості, що надаються Користувачем до Бюро за письмовою згодою суб'єкта кредитної історії;
- відомості державних реєстрів, інформація з інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел за винятком відомостей (інформації), що становлять державну таємницю.
Бюро отримує відомості та інформацію, на договірних засадах.

Порядок передачі відомостей з державних реєстрів, а також розмір плати за це та інші умови встановлюються Кабінетом Міністрів України або за його дорученням - Держателем або Адміністратором відповідного реєстру та Бюро на підставі договору.

Користувачами Бюро можуть бути банки, небанківські фінансові установи та інші суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги з відстроченням платежу або надають майно в кредит.

Кредитна історія містить таку інформацію:
1) відомості, що ідентифікують особу:
а) для фізичних осіб:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- дата народження;
- паспортні дані;
- місце проживання;
- ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
- відомості про поточну трудову діяльність;
- сімейний стан особи та кількість осіб, які перебувають на її утриманні;
- дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
б) для юридичних осіб:
- повне найменування;
- місцезнаходження;
- дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації;
- ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
- прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані керівника і головного бухгалтера;
- основний вид господарської діяльності;
- відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи:
- для фізичних осіб - власників: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце проживання;
- для юридичних осіб - власників: повне найменування, місцезнаходження, дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації, ідентифікаційний код;

2) відомості про грошове зобов'язання суб'єкта кредитної історії:
а) відомості про кредитний правочин та зміни до нього (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);
б) сума зобов'язання за укладеним кредитним правочином;
в) вид валюти зобов'язання;
г) строк і порядок виконання кредитного правочину;
ґ) відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином;
д) дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення;
е) відомості про припинення кредитного правочину та спосіб його припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо);
є) відомості про визнання кредитного правочину недійсним і підстави такого визнання;

3) інформацію про суб'єкта кредитної історії, яка складається із сукупності документованої інформації про особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел:
а) наявність заборгованості за податками та обов'язковими платежами;
б) рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;
в) рішення судів та органів виконавчої влади, що стосуються майнового стану суб'єкта кредитної історії;
г) інші відомості, що впливають на спроможність виконання суб'єктом кредитної історії власних зобов'язань;
4) відомості про операції з інформацією, яка складає кредитну історію:
а) дата оновлення кредитної історії;
б) найменування Користувача, який надав інформацію до кредитної історії, у разі його згоди на це;
в) коментар суб'єкта кредитної історії у випадках, передбачених цим Законом.

2. Реєстр запитів містить таку інформацію:
а) дата запитів про надання кредитних звітів та інформація про надання кредитних звітів;
б) відомості про Користувача, який надав інформацію до кредитної історії суб'єкта кредитної історії, а також про Користувача або Бюро, яким було зроблено запит про надання інформації, що складає кредитну історію:
- для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності: прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер, місце проживання та номер телефону;
- для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код та відомості про уповноважену особу - представника Користувача або Бюро, яка зробила запит, місцезнаходження та номер телефону;
в) вид наданого кредитного звіту.

Забороняється збирати та зберігати в кредитних історіях інформацію про фізичних осіб щодо:
- національності, расового та етнічного походження;
- політичних поглядів;
- релігійних і філософських переконань;
- стану здоров'я;
- членства в партіях та інших об'єднаннях громадян.

Також, Законом визначаються правові та організаційні засади формування і ведення кредитних історій, права суб’єктів кредитних історій, вимоги до захисту інформації, яка складатиме кредитну історію, порядок утворення, діяльності та ліквідації таких юридичних осіб, як бюро кредитних історій (далі – Бюро).
Бюро може створюватися лише у формі господарського товариства, а його засновниками можуть бути як юридичні, так фізичні особи. Засновники Бюро – юридичні особи повинні здійснювати діяльність не менше трьох років з дня реєстрації та не мати заборгованості із сплати податків та інших обов’язкових платежів за останні три роки. Також, пропонується встановити, що предметом діяльності Бюро є виключно ведення кредитних історій, а також здійснення іншої діяльності, що має на меті реалізацію положень цього Закону.
Встановлено й вимоги до статутного капіталу Бюро. Зокрема, він повинен формуватися виключно за рахунок грошових коштів засновників Бюро і має бути не менше 5 мільйонів гривень. Бюро матиме право випускати лише прості іменні акції. У назві Бюро обов’язково повинні зазначатися слова “бюро кредитних історій”. Діяльність Бюро підлягатиме ліцензуванню.
Законом також встановлено принципи формування та доступу до інформації, яка складатиме кредитну історію, а також вичерпний перелік можливих користувачів Бюро – юридичних або фізичних осіб – суб’єктів господарської діяльності, які укладають кредитні правочини та відповідно до Договору надають і мають право отримувати інформацію, що складає кредитну історію.
Відповідно до Закону, користувач Бюро має право відмовитися від укладання кредитного правочину або укласти кредитний правочин на умовах, що враховують ризики від укладання кредитного правочину, у разі відмови суб’єкта кредитної історії надати згоду на доступ до його кредитної історії та/або на передачу інформації до Бюро про кредитний правочин з користувачем. Також, користувачі мають право звернутися до Бюро за отриманням кредитних звітів:
  • упродовж дії укладеного правочину між ним та суб’єктом кредитної історії, а також за наявності у користувача Бюро письмової згоди суб’єкта кредитної історії на доступ до його кредитної історії;
  • у разі звернення суб’єкта кредитної історії до них з метою укладення кредитного правочину, а також надання користувачу Бюро письмової згоди на доступ до його кредитної історії.
Законом встановлено, що кредитні звіти надаються користувачам Бюро без права передачі їх або інформації, що міститься в них, третім особам. Також, надання Бюро кредитних звітів на умовах, визначених Законом та Договором – не вважається порушенням банківської або комерційної таємниці.
Бюро має зберігати інформацію, передану йому для формування кредитної історії, протягом десятирічного терміну з моменту припинення кредитного правочину.

З метою врегулювання норм чинного законодавства України та положень даного Закону, прийнято ряд змін та доповнень до:
- статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
- статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
- частини четверту статті 3 Закону України "Про кредитні спілки"
- Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".
- Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору