Закон України

„Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

Дата набуття чинності:
22 серпня 2002 року

Закон встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг.

Згідно Закону фінансова послуга - це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

До фінансових установ Закон відносить:
 • банки;
 • кредитні спілки;
 • ломбарди;
 • лізингові компанії;
 • довірчі товариства;
 • страхові компанії;
 • установи накопичувального пенсійного забезпечення;
 • інвестиційні фонди і компанії;
 • інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Фінансовими вважаються такі послуги:
 • випуск платіжних документів платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
 • довірче управління фінансовими активами;
 • діяльність з обміну валют;
 • залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
 • фінансовий лізинг;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій та поручительств;
 • переказ грошей;
 • послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;
 • торгівля цінними паперами;
 • факторинг;
 • інші операції, які відповідають критеріям фінансових послуг.

Стаття 18 Закону визначає умови запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Фінансовим установам під час надання фінансових послуг забороняється вступати в договірні відносини з анонімними особами, відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Фінансовим установам забороняється вступати в договірні відносини з клієнтами - юридичними чи фізичними особами у разі, якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені.

Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється шляхом:
 • ведення державних реєстрів фінансових установ та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;
 • нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ;
 • нагляду за діяльністю фінансових установ;
 • застосування уповноваженими державними органами заходів впливу;
 • проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:
 • Національним банком України;
 • Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 • спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Розділ V Закону визначає організацію, повноваження і порядок діяльності спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Уповноважений орган у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами:
 • страхової діяльності;
 • діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення;
 • надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
 • діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

У разі порушення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, Уповноважений орган застосовує такі заходи впливу:
- зобов'язати порушника вжити заходів для усунення порушення;
- вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;
-  накладати штрафи;
- тимчасово зупиняти або анулювати ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
- відсторонювати керівництво від управління фінансовою установою та призначати тимчасову адміністрацію
- затверджувати план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;
- порушувати питання про ліквідацію установи.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору