Закон України

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні

Дата набуття чинності
7 вересня 2001 року

Цей Закон визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів.

Оцінка майна чи майнових прав - це процес визначення їх вартості на дату оцінки і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності. Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання.

Дія Закону поширюються на правовідносини, які виникають у процесі:
- здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним та юридичним особам України на території України та за її межами,
- здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним та юридичним особам інших держав на території України та за її межами, якщо угода укладається відповідно до законодавства України;
- використання результатів оцінки та здійснення професійної оціночної діяльності в Україні.

Професійна оціночна діяльність - діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна. Практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб'єктами оціночної діяльності. Діяльність судових експертів, пов'язана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про судову експертизу"

Суб'єктами оціночної діяльності можуть бути:
- суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності;
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі.

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. Оцінювачем не може бути особа, яка має непогашену судимість за корисливі злочини.

Нормами Закону висвітлені підстави, при настанні яких проведення оцінки майна є обов'язковим. До числа таких підстав відносяться:
- створення, реорганізація, банкрутство, ліквідація, виділення або визначення частки майна державних чи комунальних підприємств або підприємств з державною чи комунальною часткою власності;
- визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
- приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
- та інші підстави.

Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у випадках застави державного та комунального майна, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, при визначенні збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та за згодою сторін.

Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання у таких випадках:
- проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, які працюють у його складі;
- проведення оцінки майна фізичної особи-замовника або керівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем, який має родинні зв'язки з зазначеними особами, або суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, керівництво якого має зазначені зв'язки;
- проведення оцінки майна своїх засновників (учасників).

Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна. Сторони договору на проведення оцінки майна (замовник, платник) мають право вільного вибору суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання. Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім.

Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України. Професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Оцінювачі зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Кваліфікаційне свідоцтво видається Фондом державного майна України після успішного проходження особою відповідного курсу навчання або підвищення кваліфікації. Всі особи, які отримали кваліфікаційне свідоцтво заносяться Фондом державного майна України до Державного реєстру оцінювачів.

Державне регулювання оціночної діяльності полягає в забезпеченні формування та розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні, об'єктивності та законності її проведення. Органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України. До його компетенції віднесено забезпечення суспільства інформацією з питань оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права в Україні.
Закон містить ряд норм, в яких визначено обсяг прав та обов'язків суб'єктів оціночної діяльності.

Передбачається, що всі спори, пов'язані з оцінкою майна та  майнових прав, вирішуватимуться в судовому порядку.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору