Закон України

„Про географічні назви”

Дата набуття чинності:
6 липня 2005 року

Закон визначає правові основи регулювання відносин та діяльність, пов’язаних із встановленням назв географічних об’єктів, а також унормування, обліку, реєстраціє, використанням та збереженням географічних назв.

Згідно Закону географічними об’єктами називаються цілісні і відносно стабільні утворення Землі природного або антропогенного походження, що існують або існували в минулому і характеризуються певним місцеположенням:
 • орографічні – материки, гори, хребти, скелі, ущелини, льодовики, рівнини, низовини, яри, балки, остови, коси, вулкани, печери тощо;
 • гідрографічні – океани, моря, затоки, протоки, лимани, озера, болота, водосховища, річки, канали тощо;
 • адміністративно-територіальні – держави, автономні території, області, райони, міста, селища, села тощо;
 • соціально-економічні – залізничні станції, роз’їзди, порти, пристані, аеропорти тощо;
 • природно-заповідні – природні парки, заповідники, заказники, заповідні урочища та інші подібні об’єкти.

Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв є спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань геодезії, картографії та кадастр.

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв:
 • бере участь у визначені державної політики щодо встановлення назв географічних об’єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;
 • здійснює міжвідомчу координацію діяльності, пов’язаної з встановленням, обліком, реєстрацію та збереження географічних назв;
 • розробляє та затверджує нормативно-правові та нормативно-технічні акти з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;
 • організовує проведення відповідної експертизи географічних назв;
 • забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв;
 • здійснює міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, збереження, обліку, реєстрації географічних назв, а також створення та ведення Державного реєстру географічних назв.

Встановлення географічних назв включає виявлення існуючих або відомих у минулому історичних географічних назв, найменування та перейменування географічних об’єктів.

Географічні назви виявляються документами відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також картографічними, статистичними, архівними, енциклопедичними, довідковими та історичними джерелами.

Перейменування географічних об’єктів можливе, як виняток, у таких випадках:
 • повторення назв однорідних географічних об’єктів у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці;
 • необхідності повернення окремим географічним об’єктам їхніх історичних назв;
 • суттєвої зміни функції або призначення географічного об’єкта.

Перейменування географічних об’єктів здійснюється з урахуванням думки більшості населення, яке проживає на території, де розташовані ці об’єкти, відповідно до закону про референдуми.

Написи на дорожніх знаках, вивісках та інших покажчиках назв географічних об’єктів, що знаходяться на території України, подаються державною мовою. На покажчиках назв географічних об’єктів, призначених для міжнародного використання, а також у місцях компактного проживання національних меншин України поряд з назвою державною мовою може розміщуватися її латиноалфавітний відповідник або назва відповідною мовою. Назва іншою мовою розташовується під назвою державною мовою і подається не більшим розміром шрифтом.

Найменування та перейменування географічних об’єктів у межах визначених законом повноважень та відповідно до вимог Закону здійснюють:
 • Верховна Рада України – щодо найменування та перейменування одиниць адміністративно-територіального устрою (шляхом внесення змін до Конституції України), населених пунктів і районів, а також географічних об’єктів, створених за рішенням Верховної Ради України;
 • Президент України – щодо географічних об’єктів, створених відповідними рішеннями Президента України;
 • Кабінет Міністрів України – щодо географічних об’єктів, створених відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, географічних об’єктів, розташованих на територіях декількох одиниць адміністративно-територіального устрою України, а також географічних об’єктів Землі, відкритих або досліджених українськими дослідниками і вченими за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв;
 • Київська та Севастопольська міські ради – щодо географічних об’єктів, розташованих на території міста, у випадку та в порядку, встановлених відповідними законами;
 • Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради – щодо географічних об’єктів, розташованих на території кількох районів у межах відповідно Автономної Республіки Крим чи області;
 • районні ради – щодо географічних об’єктів, розташованих на території кількох сіл, селищ чи міст у межах відповідного району;
 • сільські, селищні, міські ради – щодо географічних об’єктів, розташованих відповідно на території села, селища, міста.

Рішення щодо найменування та перейменування географічних об’єктів набирають чинності одночасно з набранням чинності відповідно законом про Державний бюджет України, рішенням верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад про бюджети на відповідний рік, якими передбачаються видатки, пов’язані з таким найменуванням та перейменуванням.
Назви географічних об’єктів, що знаходяться на території України, а також назви інших країн світу, які використовуються в Україні, підлягають обліку та держаній реєстрації. Державна реєстрація географічних назв здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв. Також облік назв географічних об’єктів, здійснюють органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення найменування та перейменування географічних об’єктів.

Назви географічних об’єктів України як складова частина історичної і культурної спадщини Українського народу – громадян України всіх національностей охороняються державою (стаття 10 Закону).

Державний контроль за встановленим, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереження географічних назв здійснюється:
 • відповідними центральними органами виконавчої влади з питань географічних назв;
 • спеціально уповноваженим органом виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах їх території та повноважень;
 • місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах їх території та повноважень.

Фінансування діяльності, пов’язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв, а також створенням та веденням Державного реєстру географічних назв, здійснюється за рахунок бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Законом встановлено відповідальність осіб, винних у порушенні законодавства про географічні назви.Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору