Закон України

„Про систему інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу України”

Дата набуття чинності:
1 січня 2008 року

Закон встановлює правові, економічні та організаційні засади формування і функціонування системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, регулює відносини у сфері технічного і технологічного обслуговування агропромислового комплексу, сприяє розвитку економічних умов для створення, випробування, виробництва, реалізації, використання і обслуговування технічних засобів для галузей агропромислового виробництва.

Законом передбачено, що система інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу – це сукупність суб'єктів відносин, що знаходяться у відповідних взаємозв'язках, а також принципів, форм, методів, організаційних та економічних важелів, спрямованих на створення, випробування, виробництво, реалізацію, використання й обслуговування технічних засобів для агропромислового комплексу. В статті 3 Закону визначаються основні завдання системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, якими, зокрема, є:
 • забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, підприємств харчової і переробної промисловості вітчизняними технічними засобами;
 • формування та розвиток ринку технічних засобів для агропромислового комплексу, у тому числі вторинного, розширення мережі сервісних підприємств;
 • сприяння освоєнню результатів наукових, дослідно-конструкторських та технологічних розробок для інноваційного розвитку агропромислового комплексу тощо.

Відповідно до статті 5 Закону суб'єктами системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу є технічні та технологічні науково-дослідні, дослідно-конструкторські організації та машиновипробувальні установи, заводи тракторного, сільськогосподарського і продовольчого машинобудування, агротехсервісні підприємства, спеціалізовані підприємства з торгівлі, лізингові компанії, інженерно-технічні підрозділи сільськогосподарських товаровиробників, інформаційно-консультативні служби, навчальні заклади з підготовки, підвищення кваліфікації і атестації інженерно-технічних працівників та операторів технічних засобів тощо.

Статтею 7 Закону визначено, що державне управління системою інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу в межах своїх повноважень здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, його територіальні органи. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування взаємодіють із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу і сприяють виконанню його функцій.

До повноважень спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу належать, зокрема:
 • розроблення проекту стратегії державної технічної політики в агропромисловому комплексі та вжиття заходів щодо її виконання;
 • сприяння створенню та діяльності суб'єктів господарювання з розробки та виготовлення технічних засобів для інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;
 • здійснення функцій розпорядника бюджетних коштів, що виділяються на розвиток системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу тощо.

Згідно статті 10 Закону робота підприємств, організацій, установ різних форм власності із створення, розробки, випробування, виробництва, реалізації, використання й обслуговування технічних засобів для агропромислового комплексу ґрунтується на принципах ринкової економіки. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу розробляє й реалізує заходи зі створення в цій системі дієвої розгалуженої ринкової мережі підприємств, організацій, установ різних форм власності. Крім того в статті 11 Закону передбачено, що купівля-продаж технічних засобів, вузлів, агрегатів і запасних частин, що були в користуванні, здійснюються на вторинному ринку. Суб'єктами вторинного ринку є юридичні та фізичні особи, які продають-купують технічні засоби, вузли, агрегати і запасні частини, що були в користуванні, або здійснюють їх капітально-відновлювальні ремонти.

Статтею 12 Закону встановлено, що для стабілізації цін і забезпечення потреби сільськогосподарських товаровиробників у напружені (весняно-польові, збиральні) періоди робіт спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу бере участь разом з іншими зацікавленими органами виконавчої влади у розробці ринкової схеми і принципів гарантованого забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами і подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу забезпечує протягом року стабільне постачання пально-мастильних матеріалів сільськогосподарським товаровиробникам відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України ринкових схем та принципів гарантованого забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами.

Відповідно до статті 13 Закону видатки на розвиток системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу передбачаються щорічно в державному бюджеті окремими рядками. Внутрішній фінансовий контроль за використанням виділених бюджетних коштів здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу та інші органи відповідно до своїх повноважень.

Механізм кредитування суб'єктів системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, згідно статті 14 Закону, встановлює Кабінет Міністрів України. З цією метою Уряд України:
 • формує систему державного цільового кредитування технічного переоснащення агропромислового виробництва;
 • вносить пропозиції щодо обсягів державних кредитних ресурсів на розвиток системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;
 • встановлює порядок використання кредитних ресурсів для технічного переоснащення агропромислового комплексу;
 • встановлює обсяги часткової компенсації вартості придбаної нової техніки.

В статті 16 Закону передбачено, що митна політика при ввезенні на митну територію України технічних засобів для агропромислового комплексу як нових, так і тих, що були в користуванні, комплектуючих виробів та запасних частин до них, аналоги яких виробляються підприємствами вітчизняного машинобудування, здійснюється в інтересах національних товаровиробників. Митно-тарифні та нетарифні заходи до експортних операцій з вітчизняними технічними засобами для агропромислового комплексу, комплектуючими виробами та запасними частинами до них здійснюються в інтересах вітчизняних товаровиробників і для стимулювання нарощування експортного потенціалу.

Визначається, що держава забезпечує відтворення технічних засобів для агропромислового комплексу у межах норм амортизаційних відрахувань. Амортизаційні відрахування на відтворення технічних засобів для агропромислового комплексу використовуються лише за призначенням.

Згідно статті 20 Закону державний технічний нагляд за відповідністю технічних засобів вимогам безпеки та якістю пально-мастильних матеріалів у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу здійснюється інспекціями державного технічного нагляду відповідно до законодавства. Такий нагляд реалізується шляхом перевірки посадовими особами органів державного технічного нагляду дотримання вимог, встановлених нормативно-технічною документацією, та правил технічної експлуатації, обліку технічних засобів та безпеки дорожнього руху, забезпечення контролю за виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбану чи відремонтовану техніку, комплектуючі вузли і агрегати до неї, а також охорони праці та навколишнього середовища при її використанні.

Передбачено, що наукове обслуговування системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу здійснюється науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, машиновипробувальними установами й організаціями з використанням мережі суб'єктів єдиного науково-виробничого інформаційного простору. Інформаційне обслуговування системи інженерно-технічного забезпечення організовує спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу шляхом:
 • формування єдиного інформаційного простору з власними засобами інформатизації, створення інформаційно-консультативних та дорадчих служб з базами даних про технічні засоби для агропромислового комплексу, запасні частини й агрегати до них, про їх виробників тощо;
 • поширення об'єктивної інформації щодо нових технічних засобів і технологій, ефективних форм технологічного і технічного сервісу з використанням засобів масової інформації та проведення ярмарок, виставок, інших форм пропаганди;
 • випуску каталогів нових технічних засобів для агропромислового комплексу, рекомендацій з їх використання, впровадження інноваційних технологій виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Статтею 24 Закону встановлено, що міжнародне співробітництво у сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, зокрема, шляхом:
 • участі України в міжнародних програмах створення, виробництва, обслуговування, використання технічних засобів та розробки і освоєння інноваційних технологій;
 • обміну новими технологіями і технічними засобами виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції з іноземними підприємствами;
 • організації спільних з іноземними фірмами підприємств та виробництв з виготовлення сільськогосподарської техніки;
 • залучення іноземних інвестицій для розвитку інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу тощо.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору