Закон України

“Про здійснення державних закупівель”

Дата набуття чинності:
30 червня 2010 року

Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Стаття 1 Закону надає визначення термінів, які в ньому вживаються. Так, наприклад, державні кошти – це кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування, кошти державних та місцевих фондів, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту інвалідів, кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, кошти підприємств та їх об'єднань.

Згідно статті 2 Закону він застосовується до всіх замовників (розпорядників державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному Законом) та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - 300 тисяч гривень. Передбачено, що дія Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
 • товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;
 • послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, в капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”;
 • товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;
 • товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України “Про державну таємницю”;
 • послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
 • товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні.

Відповідно до статті 5 Закону вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що надані відповідно до укладених у встановленому порядку міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, а у разі невстановлення таких правил і процедур - відповідно до Закону.

Державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють Уповноважений орган (Міністерство економіки України) та інші органи відповідно до їх компетенції.

Стаття 8 Закону встановлює повноваження Уповноваженого органу. Також передбачено, що Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов'язаних із участю у процедурах державної закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону. Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. Замовники зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів (стаття 9 Закону).

Загальні умови здійснення закупівлі встановлені розділом ІІІ Закону.

Порядок оприлюднення інформації про закупівлю передбачений статтею 10 Закону. Така інформація безкоштовно оприлюднюється замовником на веб-порталі Уповноваженого органу. Оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі обов'язково додатково розміщуються у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу та на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
 • для товарів - 200000 євро;
 • для послуг - 300000 євро;
 • для робіт - 500000 євро.

На підставі статті 11 Закону для організації та проведення процедур закупівель замовником (генеральним замовником) утворюється Комітет з конкурсних торгів. Склад комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника (генерального замовника). До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад. До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п'яти осіб. У разі якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою, ніж п'ять осіб, кількість членів комітету з конкурсних торгів повинна дорівнювати штатній чисельності замовника.

Згідно статті 12 Закону закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:
 • відкриті торги (основна процедура закупівлі);
 • двоступеневі торги (процедура двоступеневих торгів може застосовуватися за таких умов: замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити вид послуг та якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками; предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт);
 • запит цінових пропозицій (замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200000 гривень);
 • попередня кваліфікація учасників (застосовується у разі необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного стану та технічних і організаційних можливостей учасника. У разі проведення попередньої кваліфікації учасників до подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) допускаються всі учасники попередньої кваліфікації, які пройшли таку кваліфікацію, але не менше двох. Для проведення попередньої кваліфікації учасників має бути не менше двох учасників);
 • закупівля в одного учасника (процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів. Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону).

Порядок та особливості вищезазначених процедур передбачені розділами ІV – VІІ Закону.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою (стаття 15 Закону).

Статтею 16 Закону передбачено, що замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:
 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
 • наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Підстави відмови в участі у процедурі закупівлі передбачені статтею 17 Закону.

Стаття 18 Закону встановлює порядок оскарження процедур закупівлі.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Типовий договір про закупівлю затверджується Уповноваженим органом. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів замовник має право передбачати у договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства. Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Відповідно до статті 41 Закону істотними умовами договору про закупівлю є:
 • предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
 • кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
 • порядок здійснення оплати;
 • ціна договору;
 • термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;
 • строк дії договору;
 • права та обов'язки сторін;
 • зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
 • відповідальність сторін.  

Прикінцевими положеннями Закону передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, законів України “Про державну статистику”, “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, “Про Антимонопольний комітет України”, “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб”, “Про освіту”, “Про Рахункову палату”, “Про державний матеріальний резерв”, “Про Національну програму інформатизації”, “Про державне оборонне замовлення”, “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про природні монополії”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”, “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні”, “Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України”, “Про хімічні джерела струму”, “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, “Про стандартизацію”, “Про метрологію та метрологічну діяльність”, “Про страхування”, “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору