Закон України

Про державну підтримку сільського господарства України 

Дата набуття чинності:
1 січня 2005 року

Закон визначає основи державної політики щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення. Закон не регулює питання, визначені Земельним кодексом України.

Держава здійснює регулювання гуртових цін окремих видів сільськогосподарської продукції, встановлюючи мінімальні та максимальні закупівельні ціни. Зміст державного цінового регулювання полягає у здійсненні Аграрним фондом державних інтервенцій в обсягах, що дозволяють встановити ціну рівноваги на рівні, не нижчому за мінімальну закупівельну ціну та не вищому за максимальну закупівельну ціну.

Закон наводить перелік товарів, на які здійснюється державне цінове регулювання та здійснюються бюджетні дотації. Суб'єктом (отримувачем) бюджетної дотації або спеціальної бюджетної дотації є безпосередній виробник об'єкта такої дотації.

Тимчасове адміністративне регулювання цін - комплекс адміністративних заходів, спрямованих на упередження чи зупинку спекулятивного або узгодженого встановлення цін продавцями та/або покупцями об'єктів державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку, яке не може бути виправлено іншим шляхом. Рішення про запровадження режиму адміністративного регулювання для окремого об'єкта державного цінового регулювання приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Аграрного фонду. Строк дії режиму адміністративного регулювання не може перевищувати шість послідовних календарних місяців, включаючи місяць, у якому було прийнято рішення про його запровадження.

Аграрний фонд є державною спеціалізованою установою, уповноваженою Кабінетом Міністрів України провадити цінову політику в агропромисловій галузі економіки України. Він є бюджетною організацію, має свій кошторис, рахунки та здійснює неприбуткову діяльність. Аграрний фонд підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним центральному органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики. Фонд не є органом державного управління і не може видавати нормативно-правові акти. Положення про нього затверджує Кабінет Міністрів України.

Суб’єкти господарювання зобов'язані при отриманні кредитних коштів на цілі виробництва сільськогосподарської продукції повинен попередньо застрахувати ризики її загибелі (втрати). Об'єктом комплексного страхування є будь-який з таких об'єктів:
а) сума витрат, понесених у зв'язку з виробництвом окремого виду сільськогосподарської продукції;
б) очікувана вартість сільськогосподарської продукції, що виробляється;
в) очікуваний дохід (прибуток) від продажу сільськогосподарської продукції, що виробляється.

Фонд аграрних страхових субсидій України є державною спеціалізованою установою, яка створюється для надання страхових субсидій виробникам сільськогосподарської продукції. ФАСС має свій кошторис, бюджетні рахунки та здійснює неприбуткову діяльність. ФАСС підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним центральному органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики. Положення про ФАСС затверджується Кабінетом Міністрів України. ФАСС здійснює витрати на:
а) надання страхової субсидії у розмірі 50 відсотків від вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку при комплексному та індексному страхуванні сільськогосподарської продукції;
б) надання страхової субсидії у розмірі 50 відсотків страхової франшизи при настанні страхового випадку за комплексним та індексним страхуванням сільськогосподарської продукції;
в) проведення розрахунків із державним бюджетом.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору