Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Закон України

Про відходи

Дата набуття чинності:
14 квітня 1998 року

Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України.

Законом наданні визначення таким термінам, як: відходи, небезпечні відходи, виробник відходів, поводження з відходами, об'єкти поводження з відходами, Державний класифікатор відходів, відходи як вторинна сировина та інші.

Основними завданнями законодавства про відходи є:
- визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;
- правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;
- визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами;
- забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

Сфера дії Закону розповсюджується на відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина.

Закон визначає основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами.

Також Законом запроваджено нормування у сфері поводження з відходами, відповідно до якого встановлюються такі нормативи:
- граничні показники утворення відходів у технологічних процесах; 
- питомі показники утворення відходів, використання та втрат сировини у технологічних процесах; 
- інші нормативи, передбачені законодавством.

Нормативи у сфері поводження з відходами, розробляються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

Суб'єктами права власності на відходи є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи та організації усіх форм власності, територіальні громади, Автономна Республіка Крим і держава. Суб'єкти права власності володіють, користуються і розпоряджаються відходами в межах, визначених законом.
Відходи, що не мають власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів визначається Кабінетом Міністрів України.

Законом визначенні права і обов'язки громадян України, іноземців, підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами. Так, суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, зокрема, зобов'язані:
- запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;
- забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари;
- виявляти і вносити первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів;
- забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів;
- не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах;
- своєчасно в установленому порядку вносити плату за розміщення відходів;
- надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері поводження з відходами інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність;
- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

Законом визначена компетенція органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами. Зокрема, визначена компетенція Кабінету Міністрів України, Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, державної санітарно-епідеміологічної служби України, а також спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
 
До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами та його органів на місцях у сфері поводження з відходами належить:
- координація роботи інших спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;
- здійснення державного контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;
- проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів;
- здійснення контролю за веденням суб'єктами підприємницької діяльності первинного обліку утворення, збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів і їх паспортизацією;
- видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та інші.

Законом запроваджено порядок ведення державного обліку і паспортизації відходів, зокрема, ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, ведення реєстру місць видалення відходів, а також проведення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів.

Законом також визначенні заходи і вимоги щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, та екологічно безпечного поводження з ними.

За розміщення відходів із суб'єктів підприємницької діяльності стягується плата. Розмір плати встановлюється на основі нормативів, що розраховуються на одиницю обсягу утворених відходів, залежно від рівня їх небезпеки та цінності території на якій вони розміщені. За понадлімітне розміщення відходів плата стягується у підвищеному розмірі.

Законом встановлена відповідальність за порушення у сфері поводження з відходами та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про відходи.