Закон України

“Про прокуратуру”

Дата набуття чинності:
1 грудня 1991 року

Закон України “Про прокуратуру” зазначає, що прокуратура виконуючи покладені на неї функції здійснює нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами, органами державного і господарського управління та контролю, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, всіма юридичними та фізичними особами.

Прокуратура України складає централізовану систему яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим. Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Одними з основними функціями прокуратури є підтримання державного обвинувачення в суді та представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Прокурор може вступити у справу в будь-якій стадії процесу, якщо цього вимагає захист конституційних прав громадян, інтересів держави чи суспільства.

Вимоги прокурора, є обов'язковими для виконання усіма органами, юридичними та фізичними особами.

В Законі наведена структура прокуратури України та повноваження окремих її підрозділів.

При виконанні покладених на прокурора обов'язків він має право видавати:
- протест прокурора - вимога прокурора про скасування нормативного акту який суперечить вимогам законодавства. Протест розглядається протягом 10 днів органом, який його видав, або вищестоящим органом. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта. При незгоді прокурора з рішенням по розгляду виданого ним протесту, прокурор має право звернутися з позовною заявою до суду.
- припис прокурора - вимога про усунення порушень закону. Припис підлягає негайному виконанню органу чи посадовій особі, які допустили порушення законодавства, або вищестоящому у порядку підпорядкованості органу чи посадовій особі, які правомочні усунути порушення.
- подання прокурора - вимога про усунення порушень закону подається до державного органу, громадської організації або посадової особи, які наділені повноваженням усунути дане порушення.
- постанова прокурора - документ, який видається прокурором у випадку порушення закону посадовою особою або громадянином. Постанова видається про розгляд даного порушення законодавства в дисциплінарному провадженні, провадженні про адміністративне правопорушення, або про порушення кримінальної справи щодо цих осіб.

Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості. Особи, вперше призначені на посади працівників прокуратури приймають "Присягу працівника прокуратури". Текст присяги затверджується Верховною Радою України. Процедура її прийняття визначається Генеральним прокурором України.

Сумісництво служби в органах прокуратури з іншою роботою не допускається, за винятком наукової і педагогічної діяльності.

Прокурорам і слідчим органів прокуратури, працівникам науково-навчальних закладів прокуратури присвоюються класні чини залежно до займаних посад і стажу роботи.

Фінансування органів прокуратури здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. В Законі висвітлені питання соціального захисту працівників прокуратури (заробітна плата, надання житла, пенсійне забезпечення та інше).
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору