Закон України

"Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України"

Дата набуття чинності:
27 вересня 2014 року

Відповідно до статті 1 Закону вільна економічна зона "Крим" (надалі - ВЕЗ "Крим") запроваджується у межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Адміністративний кордон між територією ВЕЗ "Крим" та іншою територією України збігається із суходільним адміністративним кордоном між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю.

ВЕЗ "Крим" запроваджується на десять повних календарних років, починаючи з дня набрання чинності Законом. Строк дії ВЕЗ "Крим" може бути продовжено або скорочено законом України. Функціонування ВЕЗ "Крим" під час режиму тимчасової окупації її території здійснюється з урахуванням особливостей, визначених розділом II "Перехідні положення" Закону. Закінчення режиму тимчасової окупації не є підставою для припинення дії ВЕЗ "Крим" (стаття 2 Закону).

Статтею 3 Закону встановлено, що на території ВЕЗ "Крим" діє особливий правовий режим економічної діяльності фізичних та юридичних осіб, у тому числі особливий порядок застосування норм регуляторного, податкового та митного законодавства України, а також особливий режим внутрішньої та зовнішньої міграції фізичних осіб.

Органом господарського розвитку та управління ВЕЗ "Крим" є Керуюча компанія ВЕЗ "Крим" (надалі - Керуюча компанія), яка є юридичною особою і перебуває у державній власності. Протягом строку дії ВЕЗ "Крим" Керуюча компанія не може бути корпоратизована або приватизована. Функції та повноваження Керуючої компанії, а також порядок контролю за її діяльністю визначаються Кабінетом Міністрів України (стаття 4 Закону).

Статтею 5 Закону передбачено, зокрема, такі особливості справляння податків на території ВЕЗ "Крим":
 • на території ВЕЗ "Крим" не справляються загальнодержавні податки та збори, визначені статтею 9 Податкового кодексу України, та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, передбачений Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування";
 • фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ "Крим", прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента. Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на іншій території України, прирівнюються з метою оподаткування до резидента;
 • будь-які доходи з джерелом їх походження з території ВЕЗ "Крим", одержані особою, прирівняною до резидента згідно із Законом, підлягають оподаткуванню як іноземні доходи за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України;
 • доходи найманих працівників, які мають постійне місце проживання на території ВЕЗ "Крим", як заробітна плата та інші подібні виплати та компенсації, що виплачуються роботодавцем з місцезнаходженням на іншій території України, оподатковуються за загальними правилами за місцезнаходженням такого роботодавця;
 • на території ВЕЗ "Крим" можуть справлятися місцеві податки та збори, визначені статтею 10 Податкового кодексу України.

Особливості поставки товарів на (з) території ВЕЗ "Крим" визначені статтею 6 Закону.

Стаття 7 Закону встановлює порядок перетину фізичними особами адміністративного кордону ВЕЗ "Крим".

Україна гарантує захист майнових і немайнових прав фізичних та юридичних осіб на території ВЕЗ "Крим" згідно із законами України, у тому числі щодо захисту іноземних інвестицій. Державні гарантії за внутрішніми та зовнішніми місцевими запозиченнями (позиками) Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також осіб, які мають місцезнаходження (проживання, перебування) на цій території, не надаються. Порядок сплати (списання, продажу) раніше гарантованого державою боргу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або осіб, які перебувають на цій території, у частині, що залишається непогашеним станом на дату набрання чинності Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України. На фізичних осіб, які проживають (перебувають) на території ВЕЗ "Крим" та мають громадянство іноземної держави або є особами без громадянства, не поширюються державні гарантії (пільги, допомоги), встановлені законами України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та іншими законами України (стаття 8 Закону).

Згідно статті 9 Закону на території ВЕЗ "Крим" може застосовуватися мультивалютний режим, за яким в оплату вартості товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) у межах ВЕЗ "Крим", приймається як гривня, так і валюти іноземних країн, включені Національним банком України до 1 - 2 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів. Будь-які безготівкові платежі (перекази) з території ВЕЗ "Крим" на іншу територію України чи з іншої території України на територію ВЕЗ "Крим" здійснюються виключно у гривні або у вільно конвертованій валюті. Особливості режиму таких платежів (переказів) встановлюються Національним банком України. На територію ВЕЗ "Крим" поширюються норми Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" з урахуванням того, що:
 • електронні платіжні засоби, емітовані на території ВЕЗ "Крим", у тому числі як мобільний платіжний інструмент, не можуть використовуватися на іншій території України з метою ініціювання будь-якого грошового переказу;
 • електронні платіжні засоби, емітовані внутрішньодержавною платіжною системою або міжнародними платіжними системами, можуть використовуватися на території ВЕЗ "Крим".

Суб'єкти господарської діяльності з місцезнаходженням (місцем проживання) на території ВЕЗ "Крим" можуть набути статусу учасників, учасників попередньої кваліфікації чи виконавців, а товари (роботи, послуги), походженням з території ВЕЗ "Крим", можуть бути об'єктом державних закупівель на загальних підставах згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель", що здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Закони України "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про захист економічної конкуренції" поширюються на взаємовідносини, що виникають між суб'єктами господарювання з місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим", та суб'єктами господарювання з місцезнаходженням на іншій території України. Ліцензії, видані до набрання чинності Законом суб'єктам господарської діяльності згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Законом України "Про радіочастотний ресурс України", та/або сертифікати, надані згідно із Декретом Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію", та/або дозволи, надані згідно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", діють на території ВЕЗ "Крим" до закінчення строку дії цих ліцензій, сертифікатів, дозволів (стаття 10 Закону).

Особливості трудових відносин на території вільної економічної зони "Крим" передбачені статтею 11 Закону.

Стаття 12 Закону встановлює особливості функціонування вільної економічної зони "Крим" під час тимчасової окупації її території.

Відповідно до статті 13 Закону об'єкти права приватної, державної та комунальної власності, що розташовані (знаходяться) на тимчасово окупованій території України, залишаються у власності осіб, які мали такі об'єкти у власності (користуванні) на початок тимчасової окупації. Протягом строку тимчасової окупації:
 • передача права приватної власності на об'єкти, що розташовані (знаходяться) на тимчасово окупованій території України, підлягає реєстрації на іншій території України згідно з правилами, встановленими законодавством України;
 • приватизація об'єктів державної та комунальної власності здійснюється згідно із Законом України "Про приватизацію державного майна" та законодавством України про приватизацію комунального майна;
 • будь-які правочини із землями, що розташовані (знаходяться) в межах тимчасово окупованої території України, здійснюються за правилами, встановленими Земельним кодексом України та іншим законодавством України щодо відчуження (продажу, оренди) землі на території України.

Внутрішньо переміщеною особою вважається особа, яка підпадає під визначення Статуту Управління Верховного Комісаріату Організації Об'єднаних Націй із справ біженців та на початок тимчасової окупації мала місце проживання або тимчасового перебування на території Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя (стаття 14 Закону). Внутрішньо переміщена особа, яка депортується (примусово направляється, доправляється) за межі тимчасово окупованої території України або не може повернутися у місце свого проживання чи тимчасового перебування за рішенням відповідних органів держави-окупанта:
 • одержує одноразову субсидію, яка складається з компенсації фактично понесених витрат на евакуацію з тимчасово окупованої території України та коштів на первинне облаштування. Порядок розрахунку такої субсидії, її склад та строки надання визначаються Кабінетом Міністрів України;
 • має право на безоплатне розміщення (навчання) у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на іншій території України. Порядок такого розміщення (навчання) визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;
 • звільняється від плати за гуртожиток у разі вступу до вищого навчального закладу, а також в аспірантуру чи докторантуру на іншій території України;
 • закріплюється за відповідними закладами охорони здоров'я та отримує безоплатно медичну допомогу та медичне обслуговування;
 • підпадає під дію норм законодавства України щодо правового статусу осіб, які вимушено залишили місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Згідно статті 15 Закону будь-якій юридичній особі - резиденту України, яка змінює (змінила) своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України:
 • списується податковий борг, суми розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань за будь-якими податками (зборами, обов'язковими платежами), що виникли з моменту тимчасової окупації;
 • надається звільнення від будь-якого оподаткування (у тому числі згідно із статтею 271 Митного кодексу України) основних засобів і малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать юридичним особам, які переносять місце своєї діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України, та вивозяться для подальшого використання у господарській діяльності, за умови, що такі основні засоби перебували на балансі підприємства станом на 1 січня 2014 року у вільному обігу на території України.
 • дозволяється включити до складу витрат з метою оподаткування податком на прибуток підприємств: 1) підтверджені належним чином витрати, понесені у зв'язку з евакуацією основних засобів та запасів з тимчасово окупованої території на іншу територію України; 2) 100% амортизації основних засобів, що евакуюються з тимчасово окупованої території України та були введені в експлуатацію на іншій території України.
На тимчасово окупованій території України права на цінні папери і права за цінними паперами емітентів охороняються та обліковуються згідно із законодавством України, з урахуванням того, що:
 • набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами емітентів на тимчасово окупованій території України, а також їхнє обтяження зобов'язаннями чи обмеження в обігу підлягають реєстрації на іншій території України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 • депозитарні установи, які були зареєстровані на тимчасово окупованій території України, зобов'язані пройти спрощену процедуру перереєстрації на іншій території України у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Ліцензія депозитарної установи, що не пройшла таку спрощену процедуру перереєстрації у встановлений строк, вважається анульованою;
 • переказ цінних паперів та/або прав на цінні папери чи прав за цінними паперами, якщо їхнім одержувачем є особа, яка знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України, здійснюється після повної оплати цих цінних паперів;
 • особливості обігу цінних паперів, здійснення депозитарної діяльності та діяльності емітентів цінних паперів, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Протягом тимчасової окупації:
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право зупинити внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів емітентів, зареєстрованих на тимчасово окупованій території України, або власників цінних паперів, депозитарний облік яких ведеться депозитарними установами на тимчасово окупованій території України, зокрема у разі виявлення порушень норм Закону;
 • забороняється проведення на тимчасово окупованій території України загальних зборів акціонерів і власників корпоративних прав та інших засідань органів управління акціонерних та інших господарських товариств;
 • розрахунок за правочинами щодо цінних паперів (переказу цінних паперів та/або прав на цінні папери чи прав за цінними паперами), якщо їхнім набувачем є особа, яка розташована (знаходиться) на тимчасово окупованій території України, здійснюється за принципом поставки проти оплати, передбаченим у пункті 18 статті 1 Закону України "Про депозитарну систему України".
На тимчасово окупованій території України забороняється будь-яка діяльність операторів державних лотерей. Особа позбавляється ліцензії на випуск і проведення лотерей, якщо вона підпадає під дію закону щодо встановлення санкцій.

Законом передбачено визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим".

Також Закон вносить відповідні зміни до:
 • розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України;
 • підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України;
 • розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України;
 • пункту 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";
 • підпункту "г" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю";
 • частини 1 статті 11 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні";
 • частини 1 статті 8 та частини 5 статті 13 Закону України "Про державні лотереї в Україні";
 • розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору