Закон України

"Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках"

Дата набуття чинності:
10 січня 2015 року

Змінами до статті 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" уточнюється визначення терміну "банківська група" та надано визначення терміну "конфлікт інтересів".

Закон доповнює частину 9 статті 9 Закону України "Про банки і банківську діяльність" новим положенням. відповідно до якого у банківській групі, до складу якої входить материнський банк, відповідальною особою є цей материнський банк.

Закон викладає статті 37 – 40 та 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у новій редакції, якими передбачено наступне:
 • органи управління та контролю банку;
 • виключна компетенція загальних зборів учасників банку;
 • правовий статус ради банку та правління банку;
 • встановлено вимоги до керівників банку.

Відповідно до нової редакції статті 44 Закону України "Про банки і банківську діяльність"  банк створює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що має враховувати специфіку роботи банку, встановлені Національним банком України вимоги щодо управління ризиками. Система управління ризиками має забезпечувати виявлення, ідентифікацію, оцінку, моніторинг та контроль за всіма видами ризиків на всіх організаційних рівнях та оцінку достатності капіталу банку для покриття всіх видів ризиків. Системно важливий банк, з урахуванням напрямів своєї діяльності та притаманних їй ризиків, зобов'язаний розробити план відновлення діяльності банку. Банк утворює постійно діючий підрозділ з управління ризиками, що має відповідати за впровадження внутрішніх положень та процедур управління ризиками відповідно до визначених радою банку стратегії та політики управління ризиками. Підрозділ з управління ризиками має бути підзвітний раді банку та відокремлений від підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділів, що здійснюють операції, та підрозділів, що реєструють операції. Банк зобов'язаний з метою управління ризиками утворити постійно діючі комітети, зокрема:
 • кредитний комітет;
 • комітет з питань управління активами та пасивами. 
Банк утворює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю. Національний банк України встановлює вимоги до професійної підготовки працівників підрозділу внутрішнього аудиту. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується раді банку та звітує перед нею, діє на підставі положення, затвердженого радою банку.

Організація та порядок роботи підрозділу внутрішнього аудиту встановлюються централізовано материнським банком для своїх дочірніх компаній. У дочірніх компаніях банку функції внутрішнього аудиту може виконувати підрозділ внутрішнього аудиту материнського банку (нова редакції статті 45 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює такі функції:
 • перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, відповідність цих систем видам та обсягам здійснюваних банком операцій, і внутрішнього контролю банку;
 • перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків банку;
 • здійснює моніторинг дотримання керівниками та працівниками банку вимог законодавства і внутрішніх положень банку, затверджених радою банку;
 • оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій;
 • перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • перевіряє фінансово-господарську діяльність банку;
 • перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам та виконання професійних обов'язків працівниками банку;
 • виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами банку і виникнення конфлікту інтересів у банку;
 • перевіряє достовірність та вчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку;
 • інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю банку.

Згідно змін до частини 2 статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк України має право вимагати від банку, банківської групи подання консолідованої і субконсолідованої звітності.

Також Законом передбачено у тексті Закону України "Про банки і банківську діяльність" слова "спостережна рада банку", "правління (рада директорів)" та "служба внутрішнього аудиту" у всіх відмінках замінити відповідно словами "рада банку", "правління" та "підрозділ внутрішнього аудиту" у відповідному відмінку.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору