Закон України

"Про державну допомогу суб'єктам господарювання"

Дата набуття чинності:
2 серпня 2017 року

Закон встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов'язань України у сфері державної допомоги.

Стаття 1 Закону надає визначення термінам, які в ньому вживаються.

Державна допомога є недопустимою для конкуренції (стаття 2 Закону).

Дія Закону поширюється на будь-яку підтримку суб'єктів господарювання надавачами державної допомоги за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів для виробництва товарів або провадження окремих видів господарської діяльності (стаття 3 Закону). Дія  Закону не поширюється на підтримку:
 • у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, виробництва зброї і військового спорядження для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
 • господарської діяльності, пов'язаної з: 1) інвестуванням в об'єкти інфраструктури із застосуванням процедур державних закупівель; 2) наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг. Перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 4 Закону державна допомога полягає у передачі ресурсів держави чи місцевих ресурсів окремим суб'єктам господарювання, а також у втратах доходів відповідних бюджетів. Державна допомога може реалізовуватися, зокрема, у таких формах:
 • надання субсидій та грантів;
 • надання дотацій;
 • надання податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів;
 • списання боргів, включно із заборгованістю за надані державні послуги, списання штрафних санкцій, компенсація збитків суб'єктам господарювання;
 • надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими тарифами;
 • зменшення фінансових зобов'язань суб'єктів господарювання перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • надання, прямо чи опосередковано, суб'єктам господарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових або придбання товарів чи послуг суб'єктів господарювання за цінами, вище ринкових;
 • продаж державного майна за цінами, нижче ринкових;
 • збільшення державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання або збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних інвесторів.

Статтею 5 Закону встановлено, що державна допомога є допустимою, якщо надається з метою:
 • забезпечення споживачів соціально важливими товарами, за умови, що така допомога не є дискримінаційною стосовно місця походження товарів;
 • відшкодування шкоди особам, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, згідно із законом.

Згідно статті 6 Закону державна допомога може бути визнана допустимою, якщо вона надається для таких цілей:
 • сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим;
 • виконання загальнодержавних програм розвитку або розв'язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру;
 • сприяння окремим видам господарської діяльності або суб'єктам господарювання в окремих економічних зонах, за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 • підтримки та збереження національної культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію є неістотним.
Кабінет Міністрів України визначає критерії оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги, що надається для вищезазначених цілей, зокрема, таких категорій:
 • допомога для забезпечення розвитку регіонів;
 • підтримка середнього та малого підприємництва;
 • допомога на професійну підготовку працівників;
 • допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць;
 • допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання;
 • допомога на захист навколишнього природного середовища;
 • допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність;
 • допомога на підтримку окремих галузей економіки.

Повноваження Уповноваженого органу (Антимонопольний комітет України) визначені статтею 8 Закону.

Стаття 9 Закону встановлює порядок подання повідомлення про нову державну допомогу.

Відповідно до статті 10 Закону якщо інформація у повідомленні про нову державну допомогу не відповідає встановленим вимогам або є неповною для прийняття рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, Уповноважений орган протягом 15 днів з дня отримання такого повідомлення інформує про це надавача державної допомоги, надсилає йому запит на додаткову інформацію і встановлює строк її подання, що не може перевищувати 30 днів з дня отримання запиту. На вмотивоване клопотання надавача державної допомоги Уповноважений орган може продовжити такий строк. Повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду після 15 днів з дня його надходження, якщо протягом цього строку Уповноважений орган не повідомив надавача державної допомоги про те, що інформація у повідомленні не відповідає встановленим вимогам або є неповною для прийняття рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, та не надіслав запит на додаткову інформацію. Якщо надавач державної допомоги не подав у встановлений строк відповідно до запиту Уповноваженого органу інформації, повідомлення про нову державну допомогу вважається відкликаним. У такому разі Уповноважений орган приймає рішення про відмову у розгляді повідомлення та письмово повідомляє про це надавача державної допомоги. За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу Уповноважений орган у встановленому ним порядку приймає рішення про:
 • допустимість нової державної допомоги для конкуренції;
 • визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону;
 • початок розгляду справи про державну допомогу.

Статтею 11 Закону встановлено, що Уповноважений орган розпочинає у визначеному ним порядку розгляд справи про державну допомогу в разі виявлення обґрунтованих підстав для висновку про недопустимість державної допомоги для конкуренції або про проведення поглибленого аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції за результатами:
 • розгляду повідомлення про нову державну допомогу;
 • проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу чи неналежне використання чинної державної допомоги;
 • відкликання Уповноваженим органом рішення.
За результатами розгляду справи про державну допомогу Уповноважений орган приймає рішення щодо:
 • визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні про нову державну допомогу, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону, у тому числі внаслідок внесення надавачем державної допомоги змін до умов її надання;
 • допустимості нової державної допомоги для конкуренції, у тому числі внаслідок внесення надавачем державної допомоги змін до умов її надання;
 • допустимості нової державної допомоги для конкуренції за умови виконання надавачем та отримувачами державної допомоги встановлених Уповноваженим органом зобов'язань;
 • визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренції;
 • припинення та повернення незаконної державної допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції.

Перевірка інформації про незаконну державну допомогу регулюється статтею 12 Закону.

Якщо Уповноважений орган під час проведення моніторингу державної допомоги або з будь-яких інших джерел отримав обґрунтовану інформацію про неналежне використання державної допомоги, що суперечить його рішенню про допустимість такої допомоги для конкуренції або про допустимість для конкуренції за умови виконання надавачем та отримувачами державної допомоги встановлених Уповноваженим органом зобов'язань, він проводить перевірку такої інформації в частині дотримання вимог Закону. З метою проведення перевірки інформації про неналежне використання державної допомоги Уповноважений орган може надіслати надавачу та отримувачам державної допомоги вимогу щодо подання необхідної інформації (стаття 13 Закону).

Порядок повернення державної допомоги, недопустимої для конкуренції встановлено статтею 14 Закону.

Згідно статті 15 Закону якщо Уповноважений орган за результатами розгляду повідомлення про чинну державну допомогу або за результатами моніторингу державної допомоги відповідно до розділу 8 Закону виявив ознаки того, що чинна державна допомога не є або більше не може вважатися допустимою для конкуренції, він надсилає надавачеві такої допомоги письмову вимогу щодо подання протягом 30 днів інформації та підтверджуючих документів про надання такої допомоги. Якщо за результатами проведення аналізу інформації, отриманої від надавача державної допомоги, Уповноважений орган отримає підтвердження того, що чинна державна допомога не є або не може більше вважатися допустимою для конкуренції, він надсилає відповідному надавачеві державної допомоги рекомендації щодо:
 • внесення змін до програми державної допомоги;
 • запровадження додаткової процедури виконання програми державної допомоги;
 • припинення виконання програми державної допомоги.

Реєстр державної допомоги складається та ведеться Уповноваженим органом за результатами проведення моніторингу державної допомоги та на підставі інформації про чинну державну допомогу, яка подається надавачами такої допомоги (стаття 16 Закону).

Також Закон вносить відповідні зміни до статті 26 Господарського кодексу України, статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України, статей 3, 5, 7 та 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України".
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору