Закон України

„Про асоціації органів місцевого самоврядування”

Дата набуття чинності:
2 червня 2009 року

Законом визначається, що асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання (надалі - асоціації) - це добровільні неприбуткові об'єднання, створені органами місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.

Згідно статті 3 Закону асоціації створюються із всеукраїнським та місцевим статусом. Всеукраїнськими є асоціації, що об'єднують більше половини органів місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів. Всеукраїнські асоціації зобов'язані щорічно до 31 грудня подавати інформацію щодо кількості своїх членів до Міністерства юстиції України. Місцева асоціація може бути створена не менш як трьома органами місцевого самоврядування.

Членами асоціацій можуть бути сільські, селищні, міські, районні у містах, районні та обласні ради. При цьому, орган місцевого самоврядування може бути членом лише однієї всеукраїнської асоціації. У діяльності всеукраїнської асоціації може брати участь місцева асоціація як колективний член (стаття 4 Закону).

В статті 5 Закону містяться положення, які стосуються змісту та порядку використання асоціаціями свого найменування та символіки.

Відповідно до статті 6 Закону асоціації можуть на добровільних засадах засновувати спілки шляхом укладення між собою угод про співробітництво та взаємодопомогу.

Встановлено, що асоціації у своїй статутній діяльності незалежні від органів державної влади, їм не підзвітні і не підконтрольні. Забороняється будь-яке втручання у статутну діяльність асоціацій та їх об'єднань з боку органів державної влади, їх посадових та службових осіб. Крім того, асоціаціям забороняється втручатися в діяльність органів державної влади (стаття 7 Закону).

Згідно статті 8 Закону рішення про ініціювання створення асоціації приймається сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою. Рішення про створення асоціації приймається на установчих зборах (конференції, з'їзді) асоціації. Установчими зборами (конференцією, з'їздом) асоціації затверджується статут асоціації, обираються органи її управління. Установчі збори (конференція, з'їзд) асоціації визначають уповноважених осіб на проведення державної реєстрації асоціацій, вирішують інші питання, пов'язані із створенням асоціації.

Вимоги до статуту асоціації містяться в статті 9 Закону.

В статті 10 Закону встановлено, що асоціація підлягає обов'язковій державній реєстрації. Державна реєстрація всеукраїнських асоціацій здійснюється Міністерством юстиції України, а місцевих - територіальними органами Міністерства юстиції (надалі - реєструючий орган) за місцезнаходженням асоціації. Міністерство юстиції України веде Реєстр асоціацій органів місцевого самоврядування. Встановлено також, що асоціація набуває правового статусу з моменту її державної реєстрації. Відповідні зміни вносяться до статті 3 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”.

Статтю 11 Закону передбачається, що реєструючий орган приймає рішення про відмову в державній реєстрації асоціації у разі:
 • наявності підстав, передбачених Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”;
 • невідповідності статуту асоціації законодавству;
 • якщо неточності або помилки в документах, які подані для реєстрації асоціації, не виправлено протягом десятиденного встановленого строку.

Порядок державної реєстрації змін, внесених до статуту асоціації, визначається статтею 12 Закону.

В статті 13 Закону передбачено, що асоціація припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації. Реорганізація асоціації здійснюється за рішенням загальних зборів. Ліквідація асоціації здійснюється у випадках, передбачених її статутом, або за рішенням суду.

Відповідно до статті 14 Закону на виконання статутних завдань асоціація здійснює, зокрема, такі повноваження:
 • об'єднує зусилля органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і законних інтересів відповідних територіальних громад, розв'язання спільних для територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування;
 • розробляє та подає органам державної влади пропозиції щодо розвитку місцевого самоврядування, які підлягають обов'язковому розгляду;
 • надає методичну, правову та інформаційну допомогу органам місцевого самоврядування у здійсненні ними своїх повноважень;
 • узагальнює та поширює досвід діяльності органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного та культурного розвитку;
 • сприяє органам місцевого самоврядування у підготовці проектів їх актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;
 • засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність;
 • готує пропозиції щодо структури та штату виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті, районних та обласних рад, а також умов оплати праці їх працівників тощо.

Органами управління асоціації є загальні збори (конференція, з'їзд) уповноважених представників органів місцевого самоврядування - членів асоціації, виконавчий орган та інші органи, передбачені статутом. Загальні збори (конференція, з'їзд) приймають рішення з будь-яких питань діяльності асоціації (стаття 15 Закону).

Основні засади взаємодії асоціацій з органами державної влади визначаються в розділі IV Закону. Зокрема, передбачено, що асоціації взаємодіють з органами державної влади при розробленні та здійсненні державної політики у сфері місцевого і регіонального розвитку з метою узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів. Основними формами взаємодії асоціацій з органами державної влади є:
 • участь у консультаціях всеукраїнських асоціацій з Президентом України, Верховною Радою України,  Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади;
 • участь у консультаціях місцевих асоціацій та регіональних відділень всеукраїнських асоціацій з місцевими органами виконавчої влади;
 • надання висновків асоціацій до проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку: всеукраїнськими асоціаціями Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади; місцевими асоціаціями та регіональними відділеннями всеукраїнських асоціацій місцевим органам виконавчої влади.

В статті 21 Закону встановлено, що джерелами формування майна асоціації є вступні та членські внески, а також інші джерела, дозволені законодавством. Майно та кошти використовуються асоціацією для виконання її статутних завдань і не можуть використовуватися для інших цілей. З метою виконання статутних завдань асоціація має право засновувати підприємства, створювати заклади, установи або організації, якщо це передбачено її статутом.

Законом внесено зміни до частини 1 статті 38 Бюджетного кодексу України, згідно яких разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, також подається протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів України із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань належатимуть до видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України).

Шляхом внесення змін до підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” встановлюється, що асоціації, інші добровільні об'єднання органів місцевого самоврядування є неприбутковими установами і організаціями.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору