Закон України

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів"

Дата набуття чинності:
1 червня 2014 року

Змінами до частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України Закон доповнює перелік додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу новою підставою - припинення повноважень посадових осіб.

Відповідно до Закону у разі припинення трудового договору з вищезазначених підстав, вихідна допомога виплачується у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток (зміни до статті 44 Кодексу законів про працю України).

Закон викладає частину 4 статті 130 Кодексу законів про працю України у новій редакції, згідно якої:
  • на працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності;
  • відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами.

За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку (зміни до частини 1 статті 132 Кодексу законів про працю України).

Згідно змін до пункту 2 статті 133 Кодексу законів про працю України обмежену матеріальну відповідальність несуть керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям.

Із частини 4 статті 89 Господарського кодексу України Закон виключає положення, згідно якого межі та порядок відповідальності посадових осіб за шкоду, заподіяну ними господарському товариству можуть передбачатися установчими документами товариства.

Повноваження члена виконавчого органу товариства можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень (нова редакція частини 3 статті 99 Цивільного кодексу України).

Згідно змін до частини 3 статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства" порядок роботи, членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору