Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Закон України

Про професійно-технічну освіту

Дата набуття чинності:
10 березня 1998 року

Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. Завдання Закону полягає в регулюванні суспільних відносин в галузі професійно-технічної освіти.

Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України і здобувається у професійно-технічних навчальних закладах. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації. Професійно-технічна освіта може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну чи професійно-практичну підготовку.

Організацію і забезпечення навчально-виховного процесу учнів та слухачів здійснюють:  викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу.

Відвідування занять учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів є обов'язковим. Відволікати учнів, слухачів від участі у навчальному процесі забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Іноземцям та особам без громадянства, надається право на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Фізичні особи мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти у відповідності до виявлених у них здібностей і нахилів. Обмеженням для здобуття професійно-технічної освіти можуть бути:
- медичні показники;
- вікові показники;
- професійна придатність.

В Законі наведено перелік типів професійно-технічних навчальних закладів України. До їх числа включено такі як: професійно-технічне училище відповідного профілю, професійне училище соціальної реабілітації, вище професійне училище, професійний ліцей та інші.

Засновниками професійно-технічних навчальних закладів можуть бути:
1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади;
2. Підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування;
3. Громадяни України.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційну атестацію.

Професійно-технічні навчальні заклади на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм розробляють робочі навчальні плани і робочі навчальні програми. Дані навчальні плани та програми погоджуються з замовниками робітничих кадрів та затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, видається диплом, з зазначенням в ньому освітньо-кваліфікаційний рівень особи.

Нормами Закону висвітлені права, якими наділяються учені, слухачі професійно-технічного навчального закладу. До їх числа віднесено:
- належні умови навчання за обраною професією;
- навчання професії за індивідуальною програмою;
- безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;
- матеріальну допомогу;
- оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;
- безоплатне медичне обслуговування;
- щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
- безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією;
- пільговий проїзд у транспорті.

Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України (державні професійно-технічні навчальні заклади), а також за рахунок інших джерел фінансування (недержавні професійно-технічні навчальні заклади).