Об Инструкции о порядке проведения проверок, ревизий Счетной палатой Верховной Рады Автономной Республики Крым
Органы власти АРК, Счетная палата ВР АРК; Постановление, Инструкция от 28.11.200013-53/2000
Документ rb3_53116-00, текущая редакция — Редакция от 29.03.2001, основание - rb5_16116-01

                     КОЛЛЕГИЯ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
N 13-53/2000 от 28.11.2000 Зарегистрирован ГУ юстиции
г. Симферополь МЮ Украины в Автономной
Республике Крым
10.01.2001 за N 1/287
Про Інструкцію про порядок проведення
перевірок, ревізій Рахунковою палатою
Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Колегії Рахункової
палати Верховної Ради АРК
N 5-16/2001 ( rb5_16116-01 ) від 29.03.2001 )

Колегія Рахункової палати, розглянувши Інструкцію про порядок
проведення перевірок, ревізій Рахунковою палатою Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, п о с т а н о в л я є:
1. Інструкцію про порядок проведення перевірок, ревізій
Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республіки Крим
затвердити (додається).
2. Головним контролерам - завідуючим контрольно-ревізійним і
контрольно-аналітичним відділами точно дотримуватись вимог
зазначеної інструкції під час здійснення перевірок і ревізій.
3. Постанову Колегії Рахункової палати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим від 28.09.2000 N 8-31/2000
( rb8_31116-00 ) "Про інструкцію про порядок проведення перевірок,
ревізій Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республіки
Крим" визнати такою, що втратила чинність.
4. Головному контролеру - завідуючій відділом
організаційно-правового забезпечення Рахункової палати
Голубєвій Н.А. забезпечити реєстрацію Інструкції про порядок
проведення контрольних заходів Рахунковою палатою Верховної Ради
Автономної Республіки Крим у Головному Управлінні юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим згідно з
Указом Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493/92
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" і видання
Інструкції у вигляді брошури.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
секретаря - керівника апарату Рахункової палати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим Шигаєва В.Д.

Голова Рахункової палати М.ГОРБАТОВ
Секретар - керівник апарату
Рахункової палати В.ШИГАЄВ
ЗАТВЕРДЖЕНА
Постановою
Колегії Рахункової палати
від 28.11.2000 р. N 13-53/2000
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення перевірок, ревізій
Рахунковою палатою Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок проведення перевірок, ревізій
Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республіки Крим
(далі - Інструкція) розроблена відповідно до Конституції
Автономної Республіки Крим ( rb239002-98 ), інших актів чинного
законодавства України і нормативно-правових актів Автономної
Республіки Крим, визначає завдання і порядок проведення Рахунковою
палатою Верховної Ради Автономної Республіки Крим перевірок,
ревізій.
1.2. Дія цієї Інструкції поширюється на відносини, що
виникають у зв'язку з виконанням Рахунковою палатою Верховної Ради
Автономної Республіки Крим завдань і функцій, передбачених
Конституцією Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ),
Положенням про Рахункову палату Верховної Ради Автономної
Республіки Крим ( rb0393002-99 ), іншими актами чинного
законодавства України і нормативно-правовими актами Автономної
Республіки Крим.
1.3. Система контролю Рахункової палати - це комплекс
передбачених Положенням про Рахункову палату Верховної Ради
Автономної Республіки Крим ( rb0393002-99 ) експертно-аналітичних,
інформаційних, перевірочних, ревізійних та інших видів і методів
діяльності, що забезпечують виконання Рахунковою палатою Верховної
Ради Автономної Республіки Крим покладених на неї завдань. До
таких видів і методів контрольної діяльності відноситься
перевірка, ревізія, аналіз, експертиза, обстеження.
1.4. Терміни, що вживаються в цій Інструкції.
Перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок
адміністративно-розпорядчої і фінансової діяльності об'єкту
перевірки і його посадових осіб щодо видання ними нормативних,
адміністративних, розпорядчих, інших актів і відомчих документів,
а також здійснюваних на підставі їх розпорядчих, фінансових
операцій по направленню, одержанню і використанню коштів бюджету
Автономної Республіки Крим, республіканських цільових,
позабюджетних фондів відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), актів чинного законодавства України, закону
України про Державний бюджет України на відповідний рік,
Конституції Автономної Республіки ( rb239k002-98 ),
нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим з точки зору
правильності документального оформлення фінансових операцій і
відображення їх у бухгалтерському обліку. У ході перевірки
досліджується також питання ефективного та цільового витрачання
бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів. Перевірка є
способом документального виявлення незаконного і нецільового
використання коштів і матеріальних цінностей, їх нестач, розтрат,
розкрадань і присвоєння, запобігання фінансовим зловживанням,
інших порушень чинного законодавства. Результати перевірки
оформляються довідкою, а у разі виявлення фактів нецільового
використання коштів і матеріальних цінностей, нестач, розтрат,
розкрадань, присвоєння та інших зловживань - актом.
Ревізія - це метод документального контролю фінансової
діяльності об'єкту перевірки і його посадових осіб, що передбачає
комплексне, системне, повне й об'єктивне вивчення первинних
документів по одержанню і використанню за цільовим призначенням
коштів бюджету Автономної Республіки Крим, республіканських
цільових, позабюджетних фондів, відповідності цих документів актам
чинного законодавства України і нормативно-правовим актам
Автономної Республіки Крим і відображення їх у бухгалтерському
обліку, спосіб документального виявлення нестач, розтрат,
розкрадань, присвоєння коштів і матеріальних цінностей,
запобігання фінансовим зловживанням. Результати ревізії
оформляються актом.
1.5. Головним завданням Рахункової палати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим при проведенні перевірок і ревізій є
здійснення контролю за адміністративним, розпорядчим, касовим і
фактичним виконанням бюджету Автономної Республіки Крим. У першому
випадку перевіряється законність (правомірність) і доцільність
прийняття, підписання і видання нормативних, адміністративних,
розпорядчих, інших документів органами виконавчої влади та
управління, головними та іншими розпорядниками коштів бюджету
Автономної Республіки Крим, республіканських цільових,
позабюджетних фондів. В другому випадку перевіряється правильність
документального відображення усіх фінансових операцій з бюджетними
коштами і коштами позабюджетних фондів, ефективного розпорядження
ними, використання за цільовим призначенням відповідно до актів
чинного законодавства - в Управлінні справами Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, Секретаріаті Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, апараті Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, Міністерстві фінансів Автономної Республіки Крим,
міністерствах, республіканських комітетах, інших органах
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, Верховному Суді
Автономної Республіки Крим, Арбітражному суді Автономної
Республіки Крим, Центральній виборчій комісії Автономної
Республіки Крим, інших судових, правоохоронних, контрольних
органах, республіканських цільових, позабюджетних фондах, місцевих
державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування,
підприємствах, установах і організаціях, які знаходяться в
управлінні міністерств, республіканських комітетів та інших
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим. ( Підпункт 1.5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Колегії Рахункової палати Верховної Ради АРК N 5-16/2001
( rb5_16116-01 ) від 29.03.2001 )
2. Предмет, об'єкти і суб'єкти перевірок, ревізій.
2.1. Предметом перевірок, ревізій є:
нормативно-правові, адміністративні, розпорядчі, інші відомчі
акти і документи (постанови, рішення, розпорядження, накази,
положення, порядки, стандарти, інструкції, вказівки, інструктивні
листи тощо), порядок їх розроблення, прийняття, підписання і
видання Управлінням справами Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, апаратом Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, міністерствами,
республіканськими комітетами, іншими органами виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями і
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями, які знаходяться в управлінні міністерств,
республіканських комітетів та інших органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим та їхніми посадовими особами з питань
виконання бюджету Автономної Республіки Крим з точки зору
відповідності їх Конституції України ( 254к/96-ВР ), актам чинного
законодавства України, вимогам положень закону України про
Державний бюджет України на відповідний рік, Конституції
Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ), нормативно-правовим
актам Автономної Республіки Крим, а також цільового й ефективного
використання бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів;
( Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Колегії Рахункової палати Верховної Ради АРК
N 5-16/2001 ( rb5_16116-01 ) від 29.03.2001 )
кошти бюджету Автономної Республіки Крим, їх рух і
використання за цільовим призначенням, доцільність і ефективність
їх витрачання відповідно до актів чинного законодавства України і
нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, правильність
відображення фінансових операцій у бухгалтерському обліку;
кошти республіканських цільових, позабюджетних фондів, кошти,
направлені на здійснення республіканських програм, кредити і
позики, які одержує Автономна Республіка Крим від інших держав,
банків і міжнародних фінансових організацій; валютні та
фінансово-кредитні ресурси бюджету Автономної Республіки Крим, які
надаються на поворотній основі, доцільність і ефективність
витрачання коштів бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до
актів чинного законодавства України і нормативно-правових актів
Автономної Республіки Крим, правильність відображення фінансових
операцій у бухгалтерському обліку, кредити, надані з бюджету
Автономної Республіки Крим, а також позики, виділені
підприємствам, установам і організаціям, законність і доцільність
їх надання;
кошти органів виконавчої влади і республіканських установ,
які діють за кордоном і фінансуються за рахунок бюджету Автономної
Республіки Крим, їх рух, використання за цільовим призначенням,
доцільність і ефективність витрачання відповідно до актів чинного
законодавства України і нормативно-правових актів Автономної
Республіки Крим і правильність відображення фінансових операцій у
бухгалтерському обліку;
інші кошти і матеріальні ресурси бюджету Автономної
Республіки Крим, їх рух, використання за цільовим призначенням,
доцільність і ефективність витрачання відповідно до актів чинного
законодавства України і нормативно-правових актів Автономної
Республіки Крим, правильність відображення фінансових операцій у
бухгалтерському обліку.
2.2. Об'єктами перевірок, ревізій є:
Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки
Крим;
апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим;
міністерства і республіканські комітети Автономної Республіки
Крим;
інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
Верховний Суд Автономної Республіки Крим у частині
використання коштів бюджету Автономної Республіки Крим;
Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, прокуратура
Автономної Республіки Крим у частині використання коштів бюджету
Автономної Республіки Крим;
Виборча комісія Автономної Республіки Крим у частині
використання коштів бюджету Автономної Республіки Крим;
інші судові, правоохоронні і контрольні органи в частині
використання коштів бюджету Автономної Республіки Крим;
республіканські цільові, позабюджетні фонди;
місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи й організації, які
знаходяться в управлінні міністерств, республіканських комітетів
та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим в
частині використання коштів бюджету Автономної Республіки Крим;
( Абзац дванадцятий підпункту 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Колегії Рахункової палати Верховної Ради АРК
N 5-16/2001 ( rb5_16116-01 ) від 29.03.2001 )
( Абзац тринадцятий підпункту 2.2 пункту 2 виключено на
підставі Постанови Колегії Рахункової палати Верховної Ради АРК
N 5-16/2001 ( rb5_16116-01 ) від 29.03.2001 )
інші розпорядники коштів бюджету Автономної Республіки Крим
(далі - об'єкт перевірки).
2.3. Суб'єктом перевірки, ревізії є:
посадова особа Рахункової палати, особа, залучена Рахунковою
палатою до проведення перевірки або ревізії в якості фахівця або
експерта з інших установ і організацій, у тому числі контрольних,
податкових або правоохоронних органів.
2.4. Права, обов'язки і відповідальність суб'єктів перевірок,
ревізій.
2.4.1. Права, обов'язки і відповідальність посадових осіб
Рахункової палати, уповноважених проводити перевірку, ревізію, і
залучених до проведення перевірки, ревізії спеціалістів і
експертів інших установ, організацій, контрольних, податкових або
правоохоронних органів (далі - посадові особи, уповноважені
проводити перевірку, ревізію від імені Рахункової палати)
витікають з Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України та
інших актів чинного законодавства України, Конституції Автономної
Республіки Крим ( rb239k002-98 ) і нормативно-правових актів
Автономної Республіки Крим, Положення про Рахункову палату
Верховної Ради Автономної Республіки Крим ( rb0393002-99 ), цієї
Інструкції.
2.4.2. Посадові особи, уповноважені проводити перевірки і
ревізії від імені Рахункової палати, мають право:
а) одержувати і знайомитися з усією без винятку інформацією і
документацією на правових, фінансово-економічних підставах і за
обгрунтуванням підготовки, розгляду, прийняття і видання
нормативно-правових, адміністративних, розпорядчих, інших актів і
документів (постанов, рішень, розпоряджень, наказів, положень,
інструкцій, стандартів, порядків, указівок, інструктивних листів
тощо) та з самими названими документами, які регулюють
адміністративну, розпорядчу і фінансово-господарську діяльність
об'єкта перевірки в частині, що стосується використання коштів
бюджету Автономної Республіки Крим, їх рух відповідно до актів
чинного законодавства України і нормативно-правових актів
Автономної Республіки Крим;
б) одержувати від посадових осіб об'єкта, на якому
проводяться перевірка, ревізія, необхідні довідки, інформацію,
статистичні дані, бухгалтерсько-фінансові звіти, іншу
документацію;
в) безпосередньо входити до приміщення республіканських
органів, підприємств, організацій, що належать Автономній
Республіці Крим, архівів, сховищ, виробничих і допоміжних
приміщень та інших об'єктів, якщо інше не передбачене законами
України; ( Підпункт "в" підпункту 2.4.2 пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Колегії Рахункової палати Верховної
Ради АРК N 5-16/2001 ( rb5_16116-01 ) від 29.03.2001 )
г) безперешкодно одержувати нормативно-правові,
адміністративні, розпорядчі, інші акти (постанови, розпорядження,
рішення, накази, положення, інструкції, вказівки, порядки,
стандарти, інструктивні листи тощо) і первинні фінансові і
бухгалтерські документи, проводити обстеження й огляд окремих
приміщень, сховищ, архівів і предметів; одержувати експертні
висновки, а також письмові пояснення і заяви; робити копії або
виписки з усіх без винятку документів, що стосуються предмету
перевірки, ревізії; вимагати від посадових осіб об'єкта контролю
копії і виписки з документів, інших матеріалів, складати на основі
цих документів розрахунки; достовірність копій, виписок,
розрахунків підтверджує керівник підрозділу об'єкта перевірки
своїм підписом;
д) у разі потреби визначення фактичного стану справ проводити
обстеження або огляд документів, матеріалів, предметів, іншого
майна. Обстеження або огляд проводиться в присутності керівника
підрозділу, відповідального за предмет обстеження або огляду, а у
разі його відсутності - іншого працівника за дорученням керівника
об'єкта перевірки. За результатами обстеження або огляду його
учасники складають і підписують відповідний акт;
е) перевіряти і ревізувати грошові і бухгалтерські документи,
звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують виділення,
направлення, надходження і витрачання коштів і матеріальних
цінностей, проводити інвентаризацію фактичної наявності цінностей
(грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової
продукції, устаткування тощо);
ж) при необхідності вимагати від посадових осіб об'єкту
перевірки, ревізії проведення інвентаризації основних фондів,
матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, у необхідних
випадках звертатися до правоохоронних органів з клопотанням про
опечатування кас і касових приміщень, складів, кладових, архівів,
інших сховищ, а при виявленні підробок, інших зловживань - до
закінчення перевірки або ревізії складати акт про наявність
документів, які засвідчують факт порушення, і передавати акт разом
з документами на відповідне зберігання, посадовій особі об'єкту
перевірки, залишаючи у справі акт вилучення і копії або реєстри
вилучених документів; у разі потреби вимагати відновлення
бухгалтерського обліку і фінансової звітності за період, який
перевіряється або ревізується;
( Підпункт "з" підпункту 2.4.2 пункту 2 виключено на підставі
Постанови Колегії Рахункової палати Верховної Ради АРК N 5-16/2001
( rb5_16116-01 ) від 29.03.2001 )
з) вимагати й одержувати від посадових і матеріально
відповідальних осіб перевірки, ревізії усні і письмові пояснення з
питань, що стосуються предмету перевірки, ревізії;
і) ставити перед керівником, іншими посадовими особами
об'єкту перевірки, ревізії вимоги по невідкладному усуненню
виявлених порушень, що вимагають негайного реагування, окремо
відзначати про це в акті перевірки, ревізії;
к) у разі потреби вивчення питання, що вимагає спеціальних
знань, порушувати перед керівництвом Рахункової палати питання про
залучення до перевірки, ревізії на будь-якій її стадії
спеціалістів або експертів.
2.4.3. Посадові особи, уповноважені проводити перевірки,
ревізії від імені Рахункової палати, зобов'язані:
а) суворо дотримувати вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України, Конституції Автономної Республіки
Крим ( rb239k002-98 ), Положення про Рахункову палату Верховної
Ради Автономної Республіки Крим ( rb0393002-99 ), інших
нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, цієї
Інструкції;
б) проводити перевірку, ревізію відповідно до затвердженої
програми;
в) суворо дотримувати принципів законності, повноти,
об'єктивності, достовірності і доказовості результатів перевірки
або ревізії;
г) не втручатися в оперативну діяльність об'єкту перевірки,
ревізії, не розголошувати свої висновки до завершення перевірки,
ревізії, відповідного оформлення результатів довідкою або актом і
розгляду звіту Колегією Рахункової палати;
д) усі без винятку, виявлені під час перевірки, ревізії факти
порушень, обставини і причини їх вчинення детально відображати в
довідці (акті) перевірки або акті ревізії з наведенням відповідних
документів, письмових і усних пояснень посадових осіб та інших
обгрунтувань виявлених фактів; додавати документи, пояснення та
інші обгрунтування до довідок (актів) перевірок, ревізій;
е) в усіх випадках виявлення підробок, зловживань та інших
правопорушень одержувати від посадових і матеріально
відповідальних осіб об'єкту перевірки, ревізії детальні письмові
пояснення щодо обставин, мотивів, причин і умов вчинення порушень,
додавати їх до матеріалів перевірки, ревізії;
ж) на будь-якій стадії перевірки, ревізії приймати від
посадових, матеріально відповідальних та інших осіб об'єкту
перевірки, ревізії подані за їхньою ініціативою письмові заяви,
зауваження, пояснення щодо предмету перевірки, ревізії і при
необхідності проводити перевірку порушених у зазначених зверненнях
питань;
з) за результатами перевірки складати довідку або акт, а за
результатами ревізії - акт у двох екземплярах, з яким знайомити в
усіх випадках керівників або інших посадових осіб об'єкту
перевірки під розписку. Один екземпляр довідки, акту залишати
керівнику, а при його відсутності - іншій відповідальній особі
об'єкту перевірки під розписку;
і) у разі відмови від підписання керівником або іншою
відповідальною посадовою особою довідки (акту) перевірки або акту
ревізії, робити в названих документах спеціальний запис про це з
обов'язковою вказівкою дати, часу, обставин звернення до керівника
або іншої посадової особи з пропозицією ознайомитися і підписати
довідку або акт, а також дати, часу й обставин одержання відмови
або періоду, протягом якого не отримано відповідь від посадової
особи;
к) у разі незгоди керівника або іншої посадової особи об'єкту
перевірки з фактами, викладеними в довідці або акті, запропонувати
представити протягом п'ятьох робочих днів письмові зауваження, які
протягом п'ятьох робочих днів перевірити і з результатами
перевірки і висновками ознайомити посадових осіб, які подали
зауваження. Зауваження і результати їхньої перевірки і висновки
додати до довідки або акту як невід'ємну їхню частину;
л) в усіх випадках відмови посадових осіб об'єкту перевірки,
ревізії допустити перевіряючих до проведення перевірки, ревізії,
на сам об'єкт перевірки або його складові частини, представити їм
необхідну інформацію, документацію або можливість провести огляд,
обстеження, у разі невиконання або неналежного виконання інших
законних вимог посадової особи, уповноваженої проводити перевірку,
ревізію, складати акт про відмову виконувати законні вимоги з
зазначенням дати, часу, місця, даних посадової особи, які
допустили протиправні дії. Негайно доповідати про це головному
контролеру - завідуючій відділом Рахункової палати або посадовій
особі, яка її заміщає, вжити заходів, передбачених чинним
законодавством щодо усунення перешкод для здійснення перевірки і
ревізії.
2.4.4. У разі невиконання або неналежного виконання
обов'язків, передбачених Положенням про Рахункову палату Верховної
Ради Автономної Республіки Крим ( rb0393002-99 ), цією
Інструкцією, іншими актами чинного законодавства України і
нормативно-правовими актами Автономної Республіки Крим,
необ'єктивного, упередженого, недбалого, поверхневого проведення
перевірки, ревізії, виклади в довідці перевірки або акті ревізії
недостовірні або недоведені факти і обгрунтування їх вчинення,
посадова особа, яка проводила перевірку, ревізію, притягається до
відповідальності на підставі й у порядку, передбаченими діючим
законодавством.
2.5. Права, обов'язки і відповідальність посадових і
матеріально відповідальних осіб об'єктів перевірки, ревізії
(далі - посадові особи об'єкту перевірки, ревізії) витікають з
вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України,
Конституції Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ), Положення
про Рахункову палату Верховної Ради Автономної Республіки Крим
( rb0393002-99 ), цієї Інструкції, інших актів чинного
законодавства України і нормативно-правових актів Автономної
Республіки Крим.
2.5.1. Посадові особи об'єкту перевірки, ревізії мають право:
а) вимагати від посадових осіб, уповноважених проводити
перевірку, ревізію, пред'явлення доручення на проведення
перевірки;
б) на будь-якій стадії перевірки, ревізії представляти
перевіряючим письмові заяви, зауваження, пояснення з питань щодо
предмету перевірки, ревізії;
в) відмовлятися від надання пояснень перевіряючому лише тоді,
коли питання, на які пропонується відповісти, стосуються державної
таємниці, розголошувати яку посадова особа об'єкту перевірки,
ревізії не уповноважена, а також якщо їй запропоновано дати
пояснення за фактами і обставинами їх вчинення, що тягнуть за
собою кримінальну відповідальність опитуваного, членів його сім'ї
або близьких родичів, коло яких визначається законом;
г) вимагати від перевіряючих після закінчення перевірки,
ревізії один екземпляр довідки або акту для ознайомлення,
підписання й усунення виявлених порушень;
д) подавати письмові зауваження до довідки або акту
перевірки, ревізії у разі незгоди з викладеними там фактами і
вимагати їх розгляду перевіряючими, по суті, з додаванням їх у
вигляді додатку як невід'ємної частини довідки (акту);
ж) оскаржити дії перевіряючих безпосередньо головного
контролера - завідуючого відділом, відповідального за проведення
перевірки, ревізії, керівництва Рахункової палати і вимагати
одержання від них офіційної письмової відповіді;
з) мають інші права, передбачені Конституцією України
( 254к/96-ВР ) і чинним законодавством України, Конституцією
Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ), Положенням про
Рахункову палату Верховної Ради Автономної Республіки Крим
( rb0393002-99 ), іншими нормативно-правовими актами Автономної
Республіки Крим.
2.5.2. Посадові особи об'єкту перевірки, ревізії зобов'язані:
а) допускати посадових осіб, уповноважених проводити
перевірку, ревізію, до перевірки, ревізії при наявності
відповідного доручення на проведення перевірки, ревізії;
б) забезпечувати перевіряючим умови, необхідні для
ефективного проведення перевірки, ревізії, а саме: негайно
надавати належну інформацію, матеріали і документи, вчасно давати
пояснення перевіряючому, надавати технічне оснащення і транспортні
засоби разом з обслуговуючим персоналом, а також окремі приміщення
з технічним обладнанням і засобами зв'язку;
в) з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю на
вимогу перевіряючих надавати всю без винятку інформацію, документи
і матеріали, у тому числі архівні, що стосуються діяльності
посадових осіб і колегіальних органів об'єкту перевірки по
підготовці, розгляду, прийняттю і підписанню нормативно-правових,
адміністративних, розпорядчих та інших актів (постанов, рішень,
розпоряджень, наказів, положень, інструкцій, стандартів, порядків
тощо), а також самі названі акти і документи, з питань виконання
постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет
Автономної Республіки Крим на відповідний рік, інших
нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим по
використанню коштів бюджету Автономної Республіки Крим,
республіканських цільових, позабюджетних фондів;
г) надавати всю без винятку інформацію, документи і матеріали
по фінансово-господарській діяльності об'єкту перевірки, ревізії,
по використанню бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів,
руху коштів, а також інших бюджетних і позабюджетних ресурсів,
контроль за законним і ефективним використанням яких відноситься
до компетенції Рахункової палати;
д) надавати інші інформаційні матеріали щодо предмету
перевірки, ревізії довідки, інформаційні бюлетені, статистичні
дані, бухгалтерсько-фінансові звіти тощо;
е) надавати копії і виписки з документів, інших матеріалів,
завіряти своїм підписом їх достовірність;
ж) сприяти перевіряючим у проведенні ними в разі потреби
обстежень і огляду документів, матеріалів, предметів, іншого майна
об'єкту перевірки, ревізії, підписувати відповідні акти за
результатами проведення зазначених дій;
з) на вимогу перевіряючих проводити інвентаризацію основних
фондів, матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, не
перешкоджати опечатуванню у встановленому порядку кас і касових
приміщень, складів, кладових, архівів, інших сховищ, брати на
відповідальне зберігання документи, що підтверджують факти
підробок, зловживань або ті, що вказують на ознаки інших злочинів;
на вимогу перевіряючих відновлювати бухгалтерський облік і
фінансову звітність за період, що перевіряється або ревізується;
і) надавати усні і письмові пояснення щодо предмету
перевірки, ревізії, підписувати довідку або акт перевірки,
ревізії. У разі незгоди з викладеними в ньому фактами і доказами
окремо про це зазначити;
к) вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених у
ході перевірки, ревізії правопорушень, відшкодування завданого
збитку і притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні
правопорушень.
2.5.3. Посадові особи об'єкту перевірки, ревізії у разі:
невиконання або неналежного виконання законних вимог посадових
осіб, уповноважених від імені Рахункової палати проводити
перевірку, ревізію; порушення Положення про Рахункову палату
Верховної Ради Автономної Республіки Крим ( rb0393002-99 ), вимог
цієї Інструкції, інших актів чинного законодавства України і
нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, зловживань
коштами бюджету Автономної Республіки Крим, інших бюджетних
правопорушень, завдання збитку бюджету Автономної Республіки Крим,
притягуються до відповідальності на підставі й у порядку,
передбаченими чинним законодавством.
3. Мета і основні завдання перевірок і ревізій:
3.1. Мета перевірки, ревізії полягає у встановленні на
об'єкті перевірки, ревізії посадовою особою, уповноваженою її
проводити, фактичного стану справ з точки зору своєчасності,
повноти, об'єктивності, достовірності і доказовості виявлених
фактів і зроблених оцінок щодо законності, ефективності і
доцільності використання коштів бюджету Автономної Республіки
Крим, республіканських цільових, позабюджетних фондів, кредитів і
позик, наданих Автономній Республіці Крим іноземними державами,
банківськими установами і міжнародними фінансовими організаціями,
валютних ресурсів, наданих на поворотній основі.
3.2. Основними завданнями при проведенні перевірок, ревізій в
Управлінні справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим є:
3.2.1. Перевірка дотримання Конституції України
( 254к/96-ВР ), вимог актів законодавства з питань бюджету,
Конституції Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ), постанови
Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної
Республіки Крим на відповідний рік при прийнятті і виданні
нормативних, адміністративних, розпорядчих та інших актів і
документів з питань дотримання і виконання як окремих положень
постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет
Автономної Республіки Крим на відповідний рік, дотримання Положень
про Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим
з питань, що стосуються предмету перевірки.
3.2.2. Перевірка дотримання вимог чинного законодавства по
складанню кошторису, правильності й обгрунтованості кошторисних
призначень, законності та ефективності направлення і використання
коштів бюджету Автономної Республіки Крим, витрачання їх за
цільовим призначенням, дотриманню при цьому посадовими і
матеріально відповідальними особами актів законодавства України і
нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим і
правильності відображення первинних документів у бухгалтерському
обліку.
3.2.3. Перевірка обгрунтованості розрахунків витрат на
утримання апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
дотримання вимог актів чинного законодавства України і
нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим по
використанню бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів та їх
витрачання за цільовим призначенням.
3.3. Основними завданнями при проведенні перевірки, ревізії в
апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах,
інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим є:
3.3.1. Перевірка дотримання Конституції України
( 254к/96-ВР ), актів чинного законодавства України з питань
бюджету, Конституції Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ),
вимог постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про
бюджет Автономної Республіки Крим на відповідний рік при прийнятті
і виданні посадовими особами або колегіальними органами зазначених
об'єктів перевірки нормативно-правових, адміністративних,
розпорядчих та інших актів і документів (постанов, рішень,
розпоряджень, наказів, положень, порядків, стандартів, Інструкцій,
вказівок, інструктивних листів тощо) з питань використання бюджету
Автономної Республіки Крим.
3.3.2. Перевірка законності, доцільності й ефективності
одержання, направлення і використання коштів бюджету Автономної
Республіки Крим, відповідності здійснюваних фінансових операцій з
коштами та іншими ресурсами бюджету Автономної Республіки Крим
постанові Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет
Автономної Республіки Крим на відповідний рік, актам чинного
законодавства України і нормативно-правовим актам Автономної
Республіки Крим, правильності відображення фінансових операцій у
бухгалтерському обліку.
3.3.3. Перевірка дотримання вимог чинного законодавства по
складанню кошторису, правильності й обгрунтованості кошторисних
призначень, правильності розрахунків витрат на утримання апарату
міністерства, республіканського комітету, іншого органу виконавчої
влади Автономної Республіки Крим, дотримання актів чинного
законодавства України і нормативно-правових актів Автономної
Республіки Крим по використанню бюджетних коштів і коштів
позабюджетних фондів за цільовим призначенням.
3.3.4. Перевірка ефективності управління бюджетними коштами і
коштами позабюджетних фондів.
3.3.5. Перевірка законності, обгрунтованості й ефективності
проведення взаємозаліків, операцій з векселями. ( Підпункт 3.3.5
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Колегії
Рахункової палати Верховної Ради АРК N 5-16/2001 ( rb5_16116-01 )
від 29.03.2001 )
3.3.6. Перевірка дотримання Конституції України
( 254к/96-ВР ), актів чинного законодавства України з питань
бюджету, Конституції Автономної Республіки Крим ( rb239k002-99 ),
постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет
Автономної Республіки Крим на відповідний рік при прийнятті і
виданні нормативних, адміністративних, розпорядчих, інших актів і
відомчих документів (наказів, Інструкцій, положень, вказівок,
інструктивних листів тощо) з питань організації виконання положень
бюджету Автономної Республіки Крим на відповідний рік і конкретних
бюджетних призначень, передбачених постановою Верховної Ради
Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим
на відповідний рік.
3.3.7. Перевірка правильності відображення фінансових
операцій у бухгалтерському обліку.
3.3.8. Ревізія реєстраційних рахунків і рахунків
розпорядників коштів бюджету Автономної Республіки Крим.
3.4. Основними завданнями при проведенні перевірок, ревізій
бюджетних установ, організацій є:
3.4.1. Перевірка забезпечення виконання посадовими особами і
колегіальними органами зазначених установ, організацій актів
чинного законодавства з питань бюджету, постанови Верховної Ради
Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим
на відповідний рік при здійсненні нормативної, адміністративної та
розпорядчої діяльності по розробленню і виданню актів (рішень,
розпоряджень, наказів, Інструкцій, інструктивних листів тощо) з
питань використання бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів
за цільовим призначенням, доцільного й ефективного їх витрачання.
3.4.2. Перевірка дотримання актів чинного законодавства при
складанні кошторису доходів і витрат, правильності й
обгрунтованості кошторисних призначень, своєчасності і повноти їх
виконання, використання коштів бюджету Автономної Республіки Крим
за цільовим призначенням, дотримання фінансової дисципліни,
правильності відображення первинних документів у бухгалтерському
обліку.
( Підпункт 3.4.3 пункту 3 виключено на підставі Постанови
Колегії Рахункової палати Верховної Ради АРК N 5-16/2001
( rb5_16116-01 ) від 29.03.2001 )
4. Планування і порядок проведення перевірки, ревізії.
4.1. Перевірки, ревізії Рахунковою палатою проводяться
планово і позапланово.
Планові перевірки, ревізії проводяться на підставі річних,
квартальних планів роботи Колегії Рахункової палати, річних,
квартальних планів роботи відділів. Позапланові перевірки, ревізії
проводяться за рішенням Колегії Рахункової палати на підставі
постанов або протокольних доручень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, пропозиції Голови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, постійних комісій Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим і
Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
4.2. Підготовка до проведення перевірки, ревізії.
4.2.1. Обов'язковою умовою проведення перевірки, ревізії є
наявність затвердженої програми перевірки, ревізії. Проект
програми розробляється у відділі Рахункової палати під
керівництвом головного контролера - завідуючого відділом або
іншого члена Рахункової палати, відповідального за проведення
перевірки, ревізії на підставі затверджених планів роботи і рішень
Колегії Рахункової палати про проведення позапланових контрольних
заходів.
4.2.2. Перед складанням програми перевірки, ревізії відділ,
відповідальний за її проведення, аналізує:
інформацію, документацію, нормативно-правову базу, що
стосується предмету перевірки, ревізії та її об'єктів і наявну у
відділі, а також отриману від інших структурних підрозділів
Рахункової палати інформацію про характеристику предмету й
об'єктів перевірки, ревізії;
дані щодо бюджетних призначень і фактичного фінансування з
бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до діючої бюджетної
класифікації;
при необхідності отриманий від відділу
організаційно-правового забезпечення Рахункової палати висновок
щодо правового механізму, що регулює питання, яке є предметом
перевірки, і діяльності об'єктів перевірки по використанню
бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів;
отриману від інших контрольних і правоохоронних органів
інформацію раніше проведених контрольних та інших заходів на
визначених Рахунковою палатою об'єктах перевірки, ревізії тощо.
Структурні підрозділи Рахункової палати зобов'язані
представляти при наявності названу інформацію і статистичні дані
на вимогу відділу, відповідального за проведення перевірки,
ревізії.
4.2.3. Програма перевірки, ревізії складається відповідно до
чинного законодавства України і нормативно-правових актів
Автономної Республіки Крим з урахуванням внутрішніх нормативних
документів Рахункової палати і визначає:
мету проведення перевірки, ревізії;
її предмет;
перелік об'єктів перевірки, ревізії;
перелік конкретних питань, які підлягають перевірці, ревізії
з урахуванням особливостей предмету;
строк проведення перевірки, ревізії і строк, протягом якого
після закінчення перевірки, ревізії потрібно скласти звіт про її
результати;
перелік базових нормативно-правових актів, які регулюють
предмет перевірки, ревізії, з чого доцільно почати перевірку,
ревізію і на які питання варто звернути особливу увагу в ході її
проведення;
планові трудові витрати;
склад контрольної групи, старшого в контрольній групі;
строк перевірки, ревізії, склад контрольних груп визначаються
з урахуванням обсягу й особливостей проведення перевірки, ревізії.
4.2.4. Програма перевірки, ревізії підписується головним
контролером-завідуючим відділом, відповідальним за проведення
перевірки, ревізії і затверджується головою Рахункової палати,
першим заступником, заступником голови, а в разі потреби -
Колегією Рахункової палати.
4.2.5. Якщо в ході проведення перевірки, ревізії виникає
необхідність доповнення або скорочення програми перевірки,
ревізії, то внесення таких змін провадиться у порядку, в якому
затверджується програма.
Строк проведення перевірки, ревізії і строк складання за її
результатами звіту може бути змінений у кожному конкретному
випадку рішенням голови Рахункової палати або його заступників за
клопотанням головного контролера - завідуючого відділом.
4.2.6. На підставі програми перевірки, ревізії першим
заступником або заступником голови Рахункової палати,
відповідальним за проведення перевірки або ревізії, підписується
доручення на право проведення перевірки, ревізії, у якому
вказуються назва контрольного заходу, строк його проведення,
посадова особа, яка очолює контрольну групу, склад контрольної
групи.
4.3. Проведення перевірки, ревізії.
Перед початком проведення перевірки, ревізії керівник
контрольної групи пред'являє відповідальній посадовій особі
об'єкту перевірки доручення на право проведення перевірки,
ревізії, вивчає умови роботи й особливості фінансово-господарської
діяльності об'єкту, стан справ щодо збереження коштів і
матеріальних цінностей і здійснює інші дії по організації і
створенню умов для проведення перевірки, ревізії.
4.4. Перевірка діяльності посадових осіб або колегіальних
органів об'єкту перевірки по підготовці, розгляду, прийняттю,
підписанню і виданню нормативно-правових, адміністративних,
розпорядчих та інших актів і відомчих документів (постанов,
рішень, розпоряджень, наказів, положень, стандартів, порядків,
інструкцій, вказівок, інструктивних листів тощо) з питань
використання бюджету Автономної Республіки Крим з точки зору
законності, тобто відповідності цієї діяльності і прийнятих в її
результаті актів і документів вимогам Конституції України
( 254к/96-ВР ), законам України, Конституції Автономної Республіки
Крим ( rb239k002-98 ), постанові Верховної Ради Автономної
Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим на
відповідний рік, іншим актам чинного законодавства України і
нормативно-правовим актам Автономної Республіки Крим здійснюється
у такий спосіб:
4.4.1. Перевірку, ревізію варто почати з вивчення
нормативно-правових, адміністративних, розпорядчих та інших актів,
виданих посадовими особами і колегіальними органами об'єкту
перевірки, ревізії з питань використання бюджету Автономної
Республіки Крим, відповідності їх Конституції України
( 254к/96-ВР ), актам чинного законодавства України, Конституції
Автономної Республіки Крим ( rb239k002-99 ) і нормативно-правовим
актам Автономної Республіки Крим, положенням постанови Верховної
Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки
Крим на відповідний рік.
4.4.2. При перевірці правомірності видання Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, міністерством, республіканським
комітетом або іншим органом виконавчої влади Автономної Республіки
Крим нормативно-правових актів, які змінюють положення постанови
Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної
Республіки Крим на відповідний рік, витрати бюджету Автономної
Республіки Крим або регулюють питання використання інших коштів,
контроль за використанням яких відноситься до повноважень
Рахункової палати, необхідно:
в апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у
міністерстві, республіканському комітеті або іншому органі
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з'ясувати обставини і
причини видання неправомірного акту, у тому числі наявність
фінансово-економічного обгрунтування Міністерства фінансів
Автономної Республіки Крим і Міністерства економіки Автономної
Республіки Крим і відповідних правових служб, пропозицій щодо
покриття проведених витрат, копії листів, клопотань тощо;
визначити коло посадових осіб об'єкту перевірки, причетних до
підготовки і видання неправомірного нормативного,
адміністративного, розпорядчого чи іншого акту;
порівняти суми, використання яких передбачалося нормативним
документом, з фактично перерахованими, з'ясувати причини
відхилень;
перевірити цільове використання виділених коштів, провести
зустрічні перевірки на об'єктах використання цих коштів;
проаналізувати вплив і наслідки прийнятого нормативного акту
на виконання бюджету Автономної Республіки Крим у цілому й окремих
положень постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про
бюджет Автономної Республіки Крим на відповідний рік.
4.5. Проведення перевірки, ревізії використання коштів
бюджету Автономної Республіки Крим республіканських цільових,
позабюджетних фондів за цільовим призначенням, доцільності й
ефективності їх витрачання відповідно до чинного законодавства
України і нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим,
відображення фінансових операцій у бухгалтерському обліку.
4.5.1. До порушень фінансової дисципліни, незаконного і
нецільового витрачання бюджетних коштів, коштів позабюджетних
фондів і матеріальних цінностей відноситься:
видання нормативного, адміністративного, розпорядчого чи
іншого акту, який порушує положення постанови Верховної Ради
Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим
на відповідний рік, інші акти чинного законодавства України і
нормативно-правові акти Автономної Республіки Крим по використанню
бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів;
факти витрат, проведених з порушенням чинного законодавства
за умови їх списання за касовими витратами бюджетної установи, а
також витрат, здійснених понад затверджені ліміти на відповідний
період;
наявність завищених асигнувань і зайво отриманих бюджетних
коштів і коштів позабюджетних фондів у зв'язку з неправильним
нарахуванням норм витрат;
заниження в обліку вартості основних коштів та інших
товарно-матеріальних цінностей;
неоприходування по бухгалтерському обліку суми вартості
матеріальних цінностей і наявних коштів, без ознак розкрадання;
зайве нарахування заробітної плати за виконані роботи,
послуги тощо;
суми, витрачені бюджетними організаціями понад виділені на
заробітну плату асигнувань;
незаконно виплачені суми премій, пенсій, компенсацій,
допомог, стипендій;
витрати внаслідок безпідставного списання підзвітних сум на
відрядження;
витрати бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів,
допущені внаслідок завищення обсягів фактично виконаних робіт,
послуг, встановлених норм витрат;
витрати коштів бюджету Автономної Республіки Крим не за
цільовим призначенням;
витрати бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів на
утримання апарату міністерства, республіканського комітету, іншого
органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим понад
затверджений кошторис у межах загальних бюджетних асигнувань за
системою цього міністерства, республіканського комітету, у тому
числі за рахунок коштів, виділених на утримання підвідомчих
організацій;
суми, недоотримані підприємствами, установами, організаціями,
які знаходяться в управлінні міністерств, республіканських
комітетів та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки
Крим, при реалізації основних коштів, інших матеріальних цінностей
внаслідок порушення встановленого порядку визначення їхньої
вартості (продажу за заниженими цінами); ( Абзац чотирнадцятий
підпункту 4.5.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Колегії Рахункової палати Верховної Ради АРК N 5-16/2001
( rb5_16116-01 ) від 29.03.2001 )
незаконне списання дебіторської заборгованості за неодержані
послуги;
інші незаконні витрати бюджетних коштів, коштів позабюджетних
фондів, матеріальних цінностей, які завдали збитку об'єкту
перевірки, ревізії бюджету Автономної Республіки Крим, за вчинення
яких передбачене притягнення до відповідальності відповідно до
чинного законодавства України.
4.5.2. При проведенні перевірки, ревізії законності,
доцільності й ефективності використання коштів бюджету Автономної
Республіки Крим, коштів республіканських цільових, позабюджетних
фондів, правильності відображення фінансових операцій у
бухгалтерському обліку в цілому необхідно встановити:
наявність єдиного кошторису доходів і витрат, законність,
обгрунтованість і своєчасність його складання і затвердження;
правомірність списання на витрати коштів і матеріальних
цінностей за кожним кодом бюджетної класифікації, наявність
належним чином оформлених касових та інших бухгалтерських
документів, їхня достовірність; ( Абзац третій підпункту 4.5.2
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Колегії
Рахункової палати Верховної Ради АРК N 5-16/2001 ( rb5_16116-01 )
від 29.03.2001 )
збереження коштів і матеріальних цінностей і правильність
ведення їхнього обліку;
правильність встановлення і застосування посадових окладів
(ставок) заробітної плати, доплат, надбавок, виплат за суміщення і
сумісництво і премій відповідно до діючих нормативних актів;
чи не допускалися порушення при виплаті заробітної плати;
цільове використання коштів, отриманих з бюджету Автономної
Республіки Крим на покриття заборгованості по заробітній платі й
іншим соціальним виплатам;
чи не забезпечувалися відшкодування витрат за користування
комунальними послугами орендарями;
ефективність використання бюджетних коштів і коштів
позабюджетних фондів. Для цього необхідно вивчити правові і
фінансово-економічні обгрунтування потреби виділення і
використання цих фондів, бізнес-плани, листи, клопотання тощо і
порівняти отриманий результат витрачання коштів з очікуваним;
дотримання встановлених лімітів на утримання службових
легкових автомобілів, правильність застосування норм витрат
пально-мастильних матеріалів, заповнення маршрутних листів,
використання автотранспорту за призначенням;
витрати на поточний ремонт, які визначаються шляхом вивчення
правильності складання кошторисів на такий ремонт, обгрунтованість
застосування розцінок, відповідності списання матеріалів обсягу
виконаних робіт на його проведення; канцелярські і
поштово-телеграфні витрати перевіряються виходячи з потреби
максимальної економії в їх використанні;
чи забезпечене економне витрачання коштів на придбання
устаткування, оснащення й інвентаря, чи не витрачалися вони на
придбання зайвого і взагалі непотрібного інвентаря, устаткування й
оснащення, тривалий час перебувають на складі і не
використовуються, чи не видавався інвентар і оснащення в особисте
користування окремим працівникам установи або організації;
чи правильно, відповідно до діючих нормативних актів,
списувалися кошти на устаткування, оснащення й інвентар, чи не
мали місце факти заміни щойно придбаного інвентаря зношеним; яких
вживалося заходів щодо матеріально відповідальних осіб при
виявленні в них нестачі матеріальних цінностей, зокрема у яких
розмірах стягувалися ці нестачі;
чи не допущені при оплаті капітального ремонту приміщень і
споруд приписки до фактично виконаних обсягів робіт і
неправильного застосування розцінок і зайвого списання матеріалів.
Перевірка документів за обсягами виконаних робіт і їхньою оплатою,
а також контрольний вимір виконаних робіт провадиться з
обов'язковою участю в них відповідальних представників замовника і
підрядчика. Якщо ремонтно-будівельні роботи проводилися
господарським способом, то варто особливо ретельно перевірити
правильність нарахування і виплати заробітної плати і
переконатися, чи не нараховувалася і не виплачувалася заробітна
плата на підставних і вигаданих осіб і чи не зайво списувалися на
витрати будівельні матеріали;
чи не було фактів використання бюджетних коштів на приховане
кредитування суб'єктів підприємницької діяльності, використання
коштів і матеріальних цінностей на госпрозрахункову діяльність, чи
не залучаються з цією метою бюджетні кошти на укладення різних
угод, чи не допускалися факти, коли бюджетні кошти замість
витрачання їх на першочергові і невідкладні заходи, направлялися
на депозитні рахунки;
законність формування і правильність використання
позабюджетних коштів;
яким був стан розрахункової дисципліни, зокрема дебіторської
і кредиторської заборгованості;
законність і обгрунтування проведення розрахунків щодо
застосування векселів, цільове використання векселів і дотримання
при цьому інтересів бюджету;
при проведенні ревізії використання бюджетних коштів
підлягають перевірці документи, пов'язані з касовими операціями,
операціями за реєстраційними та іншими відкритими у банківських
установах рахунками за час, що минув після попередньої ревізії, а
при виявленні зловживань - і за більш тривалий період;
інші порушення, які виникатимуть в ході перевірки, ревізії.
4.5.3. При проведенні перевірки, ревізії касового і
фактичного виконання бюджету, фінансово-господарської діяльності
міністерств, республіканських комітетів та інших органів
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що стосується
використання коштів бюджету Автономної Республіки Крим,
з'ясовуються:
чи забезпечується виконання ними завдань по законному й
ефективному використанню коштів бюджету Автономної Республіки
Крим, республіканських цільових, позабюджетних фондів;
фінансовий стан галузі, кількість збиткових підприємств і
організацій, які знаходяться в управлінні міністерств,
республіканських комітетів та інших органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, розрахунки з бюджетом, загальний
розмір дебіторської і кредиторської заборгованості, повернення
підпорядкованими їм підприємствами коштів через кордон; ( Абзац
третій підпункту 4.5.3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Колегії Рахункової палати Верховної Ради АРК
N 5-16/2001 ( rb5_16116-01 ) від 29.03.2001 )
розмір коштів, отриманих з бюджету Автономної Республіки Крим
на фінансування республіканських програм і забезпечення їх
використання за призначенням;
економічний ефект від впровадження у виробництво закінчених
науково-технічних розробок;
чи не мали місце факти припинення робіт за окремими
республіканськими програмами, причини припинення робіт і розмір
витрачених на ці програми бюджетних коштів;
чи одержувались за рішенням Ради міністрів Автономної
Республіки Крим кредити, які їх розміри, напрям і використання, чи
не допускалися в їх використанні порушення;
правильність та ефективність використання іноземної валюти,
її конвертації, витрачання її на відрядження за кордон, дотримання
при цьому діючих нормативних актів;
доцільність і ефективність використання коштів на капітальні
вкладення;
обгрунтування використання коштів на капітальний і поточні
ремонти;
наявність фактів незаконного відволікання коштів бюджету
Автономної Республіки Крим на створення підприємств, організацій,
проведення благодійних заходів тощо;
законність і обгрунтованість проведення розрахунків шляхом
взаємозаліків заборгованості і векселями;
правильність витрачання коштів на утримання апарату
управління;
інші питання, які виникають у ході перевірок, ревізій.
4.5.4. Основними завданнями при проведенні перевірок, ревізій
підприємств, установ, організацій, які одержують кошти з бюджету
Автономної Республіки Крим, законного й ефективного їх
використання відповідно до вимог чинного законодавства України і
нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, правильного
відобреження фінансових операцій у бухгалтерському обліку є
з'ясування:
чи витрачаються бюджетні кошти за цільовим призначенням;
чи призвело витрачання зазначених коштів до очікуваного
результату. З цією метою досліджувати правові,
фінансово-економічні та інші обгрунтування у вигляді висновків,
бізнес-планів, листів, клопотань тощо. Який конкретний результат
передбачалося досягти внаслідок використання коштів, його
соціально-економічні досягнення. Порівняти з досягнутим
результатом;
чи не перераховувалися бюджетні кошти на депозитні рахунки і
на рахунки комерційних структур;
чи не допускалися факти безгосподарності, марнотратства при
витрачанні бюджетних коштів і матеріальних цінностей;
( Абзац шостий підпункту 4.5.4 пункту 4 виключено на підставі
Постанови Колегії Рахункової палати Верховної Ради АРК N 5-16/2001
( rb5_16116-01 ) від 29.03.2001 )
наявність заборгованості внаслідок нестачі, розтрат і
крадіжок бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів, яка
враховується по бухгалтерському обліку підприємства, причини її
утворення, вжиті заходи щодо відшкодування цієї заборгованості;
інші питання, які виникають в ході перевірки, ревізії, щодо
законного, ефективного і цільового використання бюджетних коштів.
4.5.5. При перевірці використання коштів з резервного фонду
Ради міністрів Автономної Республіки Крим необхідно:
встановити наявність нормативного документу (постанови,
розпорядження) Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обгрунтувань виділення коштів, представлених міністерствами,
республіканськими комітетами, іншими органами виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, висновків Міністерства фінансів
Автономної Республіки Крим і Міністерства економіки Автономної
Республіки Крим про економічну доцільність виділення коштів для
фінансування витрат за рахунок резервного фонду Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, чи не суперечать ці документи
Положенню про резервний фонд Ради міністрів Автономної Республіки
Крим;
коло причетних до підготовки, прийняття і видання незаконних
рішень посадових осіб об'єкту перевірки;
з'ясувати причини прийняття і підписання актів, які
суперечать чинному законодавству, і встановити посадових осіб,
відповідальних за прийняття зазначених рішень;
порівняти суми, передбачені нормативним документом Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, з фактично перерахованими,
з'ясувати обставини і причини відхилень;
перевірити цільове використання виділених коштів, наявність
затверджених програм, титульних списків, кошторисів, угод тощо,
провести зустрічні перевірки на об'єктах використання цих коштів;
встановити, чи призвело витрачання коштів резервного фонду до
очікуваного результату, передбачене правовими і
фінансово-економічними обгрунтуваннями;
перевірити, чи не відволікалися кошти на інші цілі (депозити
та інше). При виявленні фактів відволікання цільових коштів не за
призначенням визначити причини відволікання, розміри цих коштів і
причетних до цього посадових осіб; перевірити, чи поверталися
залишки невикористаних коштів резервного фонду після завершення
робіт у бюджет Автономної Республіки Крим і як здійснювався
контроль за надходженням і використанням цільових коштів;
досліджувати інші питання, які виникають в ході перевірки,
ревізії.
4.5.6. При перевірці використання коштів республіканських
цільових, позабюджетних фондів необхідно:
проаналізувати ефективність і економічне обгрунтування
проектів, які фінансуються з цих фондів, і визначити їх
пріоритетність;
перевірити наявність відповідних документів (угод, програм,
кошторисів), які повинні вчасно оформлятися і затверджуватися;
проаналізувати структуру витрат і порівняти з нормативними
вимогами;
з'ясувати інші питання, передбачені програмою перевірки,
ревізії.
4.5.7. При перевірці бюджетних позик (кредитів), наданих
підприємствам, установам і організаціям, необхідно:
проаналізувати умови надання й обгрунтування розмірів
бюджетних позик, перевірити пакет документів на їх одержання;
проаналізувати дотримання інтересів бюджету Автономної
Республіки Крим при укладенні угод, гарантії і можливості
повернення, доцільність надання цих позик, кредитів;
перевірити відповідність рішень про надання позик, кредитів
чинному законодавству України з питань бюджету і вимогам постанови
Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної
Республіки Крим на відповідний рік;
перевірити направлення витрат на погашення й обслуговування,
розмір витрат по виплаті відсотків, порівняти з рівнем інфляції,
перевірити відображення цих операцій у бухгалтерському обліку;
перевірити цільове направлення цих коштів, законність,
доцільність і ефективність їх використання;
перевірити дотримання строків повернення позики, чи існує
прострочена заборгованість, і яких вживалося заходів щодо її
погашення.
4.6. Оформлення результатів проведення перевірок, ревізій.
4.6.1. За результатами перевірки складається довідка або акт,
а за результатами ревізії - акт у трьох примірниках, який
підписується всіма перевіряючими, керівником і головним
бухгалтером об'єкту перевірки, а за їх відсутності - особами, які
їх заміщають. Один екземпляр довідки (акту) залишається керівнику
об'єкту перевірки, а за його відсутності - посадовій особі, яка
його заміщає, під розписку.
4.6.2. У разі відмови від підписання довідки (акту)
керівником або іншою відповідальною посадовою особою об'єкту
перевірки, ревізії керівник контрольної групи (посадова особа,
уповноважена проводити перевірку, ревізію) робить про це
спеціальний запис у довідці (акті) з обов'язковою вказівкою дати,
часу й обставин звернення до керівника або іншої посадової особи з
пропозицією ознайомитися і підписати довідку або акт, а також
дати, часу й обставин одержання відмови або періоду, протягом
якого від керівника об'єкту перевірки чи посадової особи, яка його
заміщає, не отримано письмову відповідь.
4.6.3. У разі незгоди керівника об'єкту перевірки, ревізії з
фактами та їх обгрунтуванням, викладеними у довідці (акті), він
протягом п'ятьох робочих днів представляє конкретні, аргументовані
письмові зауваження з питань, з якими не погоджується. Зазначені
зауваження повинні бути розглянуті і перевірені перевіряючими
протягом п'ятьох робочих днів. Результати перевірки викладаються
окремою довідкою і підписуються керівником контрольної групи.
Зауваження і довідка про результати їх перевірки додаються до
довідки (акту) перевірки чи акту ревізії і є їхніми невід'ємними
частинами. Відмова від підписання довідки (акту) не припиняє їх
подальшого розгляду. Керівник, головний бухгалтер, інша
відповідальна посадова особа об'єкту перевірки не допускаються до
ознайомлення з довідкою чи актом, не підписаними перевіряючими.
4.6.4. У довідці перевірки, акті ревізії повинні бути
зазначені:
підстави, мета, предмет перевірки, ревізії, тобто що саме
перевіряється;
забезпечення законності, своєчасності, доцільності виділення
коштів, їх цільове використання за конкретною програмою;
ефективність використання коштів тощо; об'єкти перевірки, ревізії;
фактичні трудовитрати в людино-днях; посадові особи Рахункової
палати і залучені Рахунковою палатою особи, які брали участь у
проведенні перевірки, ревізії;
період, за який проводяться перевірка, ревізія;
перелік нормативних, адміністративних, розпорядчих актів та
інших досліджуваних у ході перевірки, ревізії відомчих документів,
які не відповідають актам чинного законодавства України і
нормативно-правовим актам Автономної Республіки Крим;
перелік вивчених об'єктів, дані яких порівнювалися з цими
документами;
перелік документів і матеріалів, у наданні яких перевіряючому
було відмовлено, із зазначенням причин відмови, інших фактів, які
перешкоджали роботі, із зазначенням конкретних посадових осіб, які
допустили такі дії, з посиланням на складені про це акти;
перелік усіх без винятку фактів порушень чинного
законодавства України і нормативно-правових актів Автономної
Республіки Крим з питань використання бюджету Автономної
Республіки Крим, республіканських цільових, позабюджетних фондів,
обставини і причини їх вчинення з посиланням на повну назву, дату
прийняття, конкретне положення законів та інших нормативних актів,
вимоги яких були порушені, причини вчинення цих правопорушень і
встановлення конкретних посадових осіб об'єкту перевірки, ревізії,
причетних до цього;
перелік усіх без винятку фактів нецільового і (або)
неефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів
бюджету Автономної Республіки Крим з посиланням на оформлені акти,
довідки з обов'язковою вказівкою розміру збитку, завданого бюджету
Автономної Республіки Крим, і конкретних посадових осіб, причетних
до цього;
перелік усіх без винятку фактів нестач, розкрадань,
присвоєння коштів, цінних паперів, матеріальних цінностей,
підробок, інших зловживань; обставини, причини їх вчинення і коло
причетних до цього посадових осіб об'єкту перевірки, ревізії;
розмір завданих збитків бюджету Автономної Республіки Крим,
причини їх виникнення;
прізвища і посади конкретних осіб, відповідальних за вчинення
правопорушень.
4.6.5. При оформленні результатів контрольних заходів повинна
дотримуватися об'єктивність, достовірність, обгрунтованість,
ясність і повнота опису виявлених фактів. Не допускається
включення до акту різного роду висновків, припущень і не
підтверджених даних про адміністративну, розпорядчу і фінансову
діяльність об'єкту контрольного заходу.
4.6.6. Якщо в ході проведення контрольного заходу виявлені
порушення, не пов'язані з виконанням бюджету Автономної Республіки
Крим, але мають ознаки злочину, а їхня перевірка не входить до
повноваження Рахункової палати, то керівник групи, який проводить
контрольний захід, сповіщає про це керівництво Рахункової палати і
правоохоронні органи.
5. Реалізація матеріалів перевірок, ревізій і організація
контролю за усуненням виявлених в ході перевірок, ревізій
порушень.
5.1. Результати проведених перевірок, ревізій, як правило,
розглядаються на засіданні Колегії Рахункової палати у вигляді
звітів. Порядок складання, заслухування звітів і вимоги до
названих документів регулюються нормами регламенту Рахункової
палати.
5.2. Постанови Колегії Рахункової палати, які приймаються і
затверджуються за результатами розгляду звіту, направляються
об'єктам, які перевіряються, для відповідного реагування і вжиття
заходів щодо усунення виявлених порушень, відшкодування збитків,
завданих державі, Автономній Республіці Крим і притягнення винних
осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством
України.
5.3. Постанови Колегії Рахункової палати повинні бути
розглянуті у встановлений нею строк, але не пізніше 30 календарних
днів з дня їх одержання.
5.4. Про наслідки розгляду на Колегії Рахункової палати
результатів перевірок, ревізій, про факти порушення закону, а
також завдання збитку державі, Автономній Республіці Крим,
присвоєння грошових або матеріальних ресурсів Рахункова палата
інформує Верховну Раду Автономної Республіки Крим або її комітети.
Така інформація представляється письмово у строк, встановлений
Колегією Рахункової палати.
5.5. У разі виявлення під час проведення контрольних заходів
фактів порушення чинного законодавства України і
нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим Рахункова
палата направляє листи Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
міністерствам, республіканським комітетам та іншим органам
виконавчої влади Автономної Республіки Крим про необхідність
притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні
чинного законодавства України і нормативно-правових актів
Автономної Республіки Крим і завдання матеріального збитку
Автономній Республіці Крим.
5.6. У разі виявлення під час проведення перевірок, ревізій
фактів присвоєння коштів бюджету Автономної Республіки Крим, інших
матеріальних цінностей, а також виявлення фактів корупції та інших
зловживань, пов'язаних з використанням зазначених коштів і за
вчинення яких передбачене притягнення до кримінальної
відповідальності, за рішенням Колегії Рахункової палати матеріали
перевірок, ревізій передаються до Прокуратури Автономної
Республіки Крим у встановленому порядку.
5.7. У разі безпідставної відмови у порушенні кримінальної
справи, необгрунтованого прийняття постанови про закриття
кримінальної справи, порушеної за матеріалами проведених
контрольних заходів, Рахункова палата оскаржує це рішення у
порядку, встановленому чинним законодавством.
5.8. Головні контролери - завідуючі відділами разом з
посадовими особами інших структурних підрозділів Рахункової палати
здійснюють контроль за розглядом результатів перевірок, ревізій
уповноваженими органами і установами в межах і чином,
передбаченими Положенням про Рахункову палату Автономної
Республіки Крим ( rb0393002-99 ), цією Інструкцією.
5.9. Якщо вжитими заходами не забезпечене повне усунення
виявлених порушень, то посадові особи Рахункової палати, які
проводили перевірки, ревізії, готують керівництву перевіреного
об'єкту за підписом голови Рахункової палати вимогу про усунення
виявлених порушень і вжиття заходів щодо притягнення посадових
осіб, винних у невиконанні або неналежному виконанні законних
вимог Рахункової палати, до відповідальності на підставах і в
порядку, визначеними чинним законодавством, або вживають інших
заходів впливу, передбачених чинним законодавством.
5.10. Відділи, відповідальні за проведення перевірок,
ревізій, систематично вивчають і узагальнюють матеріали перевірок,
ревізій і на підставі цього вносять пропозиції Колегії Рахункової
палати, а при необхідності - інформацію Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, Президії Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим по вдосконаленню
актів чинного законодавства України і нормативно-правових актів
Автономної Республіки Крим, організації проведення перевірок,
ревізій, усуненню причин і умов, які призвели до порушень чинного
законодавства.
5.11. Контроль за реалізацією рішень Колегії Рахункової
палати щодо проведених контрольних заходів здійснюється відповідно
до порядку супроводження документів, направлених органам влади за
рішенням Колегії Рахункової палати.

Головний контролер - завідуюча відділом організаційно-правового забезпечення Рахункової палати Н.ГОЛУБЄВАвверх