Про затвердження Положення про атестаційну комісію Державної служби інтелектуальної власності України
ДС інтелектуальної власності; Наказ, Положення, Бланк [...] від 19.08.2013425-Н
Документ v0425768-13, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2013

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2013  № 425-Н

Про затвердження Положення про атестаційну комісію Державної служби інтелектуальної власності України

На виконання п. 19 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 (із змінами), у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року № 957, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про атестаційну комісію Державної служби інтелектуальної власності України, яке додається.

2. Управлінню правового забезпечення та захисту прав (Висоцька Л.В.) забезпечити:

оприлюднення цього наказу шляхом розміщення його на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності України;

здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності атестаційної комісії.

Голова

М.В. КовіняЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
служби інтелектуальної
власності України
19.08.2013 № 425-Н

ПОЛОЖЕННЯ
про атестаційну комісію Державної служби інтелектуальної власності України

1. Атестаційна комісія створюється Державною службою інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 (із змінами), у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року № 957.

2. Основним завданням атестаційної комісії є визначення рівня професійної підготовки кандидатів у представники в справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі - кандидати в патентні повірені).

3. Атестаційна комісія виконує такі функції:

здійснює розгляд заяв кандидатів у патентні повірені на атестацію їх як представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та доданих до цих заяв документів;

проводить співбесіди з кандидатами в патентні повірені з урахуванням спеціалізації (спеціалізацій) діяльності, що ними заявлена (заявлені) та приймає рішення про допуск чи відмову в допуску їх до кваліфікаційних екзаменів;

затверджує порядок проведення кваліфікаційних екзаменів;

затверджує склад екзаменаційної комісії;

затверджує екзаменаційні завдання та критерії оцінки виконання кандидатами в патентні повірені цих завдань;

затверджує дату, час і місце проведення кваліфікаційних екзаменів;

приймає рішення на підставі оцінок, отриманих кандидатами в патентні повірені на кваліфікаційних екзаменах, про допуск кандидатів у патентні повірені до співбесіди;

приймає рішення про атестацію чи відмову в атестації кандидатів у патентні повірені як патентних повірених;

здійснює підготовку проектів наказів Державної служби щодо реєстрації патентних повірених;

здійснює підготовку матеріалів щодо реєстрації патентних повірених у Державному реєстрі представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" відповідних відомостей про громадян України, які атестовані як патентні повірені;

провадить узагальнення практики застосування законодавства України з питань діяльності патентних повірених та вносить пропозиції Державній службі щодо його вдосконалення;

організовує облік та зберігання особистих справ кандидатів у патентні повірені та патентних повірених.

4. Атестаційна комісія має такі права:

отримувати від Державної служби та державних закладів відповідної спеціалізації, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, інформацію, необхідну для роботи атестаційної комісії;

запрошувати на свої засідання та заслуховувати на цих засіданнях кандидатів у патентні повірені;

залучати до своєї діяльності фахівців державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

отримувати письмові та усні пояснення від екзаменаторів.

Члени атестаційної комісії мають право бути присутніми на кваліфікаційних екзаменах кандидатів у патентні повірені, ставити запитання кандидатам у патентні повірені, знайомитися з письмовими роботами, виконаними кандидатами в патентні повірені.

5. Діяльність атестаційної комісії ґрунтується на принципах законності, об'єктивності, відкритості, гласності, колегіальності.

6. До складу атестаційної комісії можуть входити:

представники державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

патентні повірені, які мають не менш як 10-річний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.

7. Атестаційна комісія утворюється у такому складі:

голова атестаційної комісії;

заступник голови атестаційної комісії;

секретар атестаційної комісії;

члени атестаційної комісії в кількості шести осіб.

8. Персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом Державної служби.

9. Члени атестаційної комісії, які є представниками державної системи правової охорони інтелектуальної власності, на час роботи атестаційної комісії звільняються від виконання своїх службових обов'язків із збереженням середнього заробітку.

10. Строк повноважень членів атестаційної комісії становить три роки.

11. Повноваження членів атестаційної комісії припиняються достроково в таких випадках:

подання відповідної заяви членом атестаційної комісії;

смерть члена атестаційної комісії, визнання його в установленому законом порядку безвісно відсутнім або оголошення померлим;

звільнення з Державної служби або державного закладу відповідної спеціалізації, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

застосування до патентного повіреного, який є членом атестаційної комісії, заходів, передбачених п. 29 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

У випадку дострокового припинення повноважень члена атестаційної комісії виконувати функції останнього упродовж строку, що залишився, наказом Державної служби призначається інша особа.

12. Основною формою роботи атестаційної комісії є засідання.

Чергові засідання атестаційної комісії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

Позачергові засідання атестаційної комісії проводяться за рішенням голови атестаційної комісії або на вимогу не менше як третини членів атестаційної комісії. Про позачергові засідання атестаційної комісії члени атестаційної комісії та інші зацікавлені особи письмово повідомляються не пізніше ніж за десять днів до такого засідання.

Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини її членів.

13. Усі члени атестаційної комісії незалежні і мають однакові права в прийнятті рішення.

У разі однакового розподілу голосів у процесі прийнятті рішення атестаційною комісією вирішальним є голос головуючого на засіданні.

У випадку необхідності атестаційна комісія за рішенням її голови може приймати рішення шляхом письмового опитування членів атестаційної комісії. Результати письмового опитування оформлюються протоколом.

Рішення атестаційної комісії приймаються відкритим голосуванням.

Рішення атестаційної комісії (крім рішень щодо атестації або відмови в атестації кандидатів як патентних повірених, які приймаються двома третинами від складу атестаційної комісії) приймаються більшістю присутніх на засіданні її членів. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання.

Рішення атестаційної комісії про атестацію або відмову в атестації кандидата як патентного повіреного затверджуються головою Державної служби та скріплюються печаткою Державної служби.

14. Результати засідання атестаційної комісії оформлюються протоколом, який підписують головуючий та члени атестаційної комісії, присутні на засіданні. Протокол викладається в письмовій формі й містить інформацію про дату та місце його складання, склад атестаційної комісії, питання, що винесені на розгляд атестаційної комісії та мотиви прийняття рішень.

Якщо член атестаційної комісії, який був присутній на засіданні, не згоден з прийнятим рішенням (прийнятими рішеннями), він має право письмово викласти свою думку - відповідні записи додаються до протоколу засідання.

15. Член атестаційної комісії не може брати участь у голосуванні на засіданні атестаційної комісії у випадку, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований у результаті атестації кандидата в патентні повірені.

Якщо кандидат у патентні повірені вважає, що член атестаційної комісії прямо чи опосередковано заінтересований у результаті атестації його як патентного повіреного, він може заявити відвід такому члену атестаційної комісії.

Відвід повинен бути вмотивованим.

У разі заявлення відводу атестаційна комісія повинна вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, та думку кандидата в патентні повірені, який заявляє відвід.

Атестаційна комісія приймає рішення про відвід члена атестаційної комісії, яке заноситься в протокол засідання атестаційної комісії.

16. Голова атестаційної комісії виконує такі функції:

здійснює керівництво роботою атестаційної комісії;

здійснює контроль за виконанням заступником, секретарем та іншими членами атестаційної комісії їхніх обов'язків;

визначає дату, час і місце проведення засідання атестаційної комісії;

веде засідання атестаційної комісії;

оголошує порядок денний засідання та його регламент;

надає слово для виступу;

ставить питання на голосування;

приймає рішення щодо запрошення на засідання атестаційної комісії осіб, які не є членами атестаційної комісії;

підписує листи (повідомлення).

У разі відсутності голови атестаційної комісії або неможливості виконання ним функцій відповідно до абзацу першого п. 15 цього положення, повноваження голови атестаційної комісії виконує його заступник.

17. Секретар атестаційної комісії виконує такі функції:

здійснює попередній розгляд документів, наданих кандидатами в патентні повірені для допуску їх до кваліфікаційних екзаменів;

інформує членів атестаційної комісії про дату, час і місце проведення засідання атестаційної комісії та проект порядку денного;

готує та направляє листи (повідомлення) атестаційної комісії кандидатам у патентні повірені відповідно до Порядку атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 липня 2006 року № 556, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2006 року за № 1021/12895 9 (із змінами);

готує проект рішення атестаційної комісії;

веде протокол засідання атестаційної комісії;

готує проекти наказів Державної служби щодо реєстрації патентних повірених;

готує матеріали щодо реєстрації патентних повірених у Державному реєстрі представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" відповідних відомостей про громадян України, які атестувалися як патентні повірені;

здійснює облік та забезпечує зберігання особових справ кандидатів у патентні повірені та патентних повірених.

18. Член атестаційної комісії має такі права:

знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд атестаційної комісії, та здійснювати їх перевірку;

заявляти клопотання, висловлювати міркування з питань, що розглядаються, наводити свої мотиви;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її в письмовому вигляді.

19. У своїй роботі атестаційна комісія використовує бланки зі своїм найменуванням за зразком згідно з додатком до цього положення.

20. Особові справи кандидатів у патентні повірені та патентних повірених зберігаються протягом 50 років з дня надходження заяви про атестацію кандидата в патентні повірені.

Протокол засідання атестаційної комісії зберігається протягом 10 років з дня його затвердження.

21. Організаційно-технічне забезпечення атестаційної комісії здійснюється Державною службою.Додаток
до Положення
про атестаційну комісію
Державної служби
інтелектуальної
власності України

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

Атестаційна комісія

Вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП, 03680, Україна
Тел.: (044) 494-06-77; факс: (044) 494-06-67

_______________ № __________

на _________________________

{Текст взято з сайту ДС інтелектуальної власності http://sips.gov.ua/}вгору