Про атестацію середніх медичних працівників
МОЗ України; Наказ, Положення, Справа [...] від 23.10.1991146
Документ v0146282-91, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2007, підстава - z1368-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 146 від 23.10.91
м.Київ
vd911023 vn146
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 742 ( z1368-07 ) від 23.11.2007 }
Про атестацію середніх медичних працівників
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 194 ( v0194282-92 ) від 25.12.92
N 39 ( v0039282-01 ) від 01.02.2001
N 25 ( v0025282-04 ) від 19.01.2004 }

З метою подальшого удосконалення медичного обслуговування
населення, зростання кваліфікації середнього медичного персоналу,
зменшення його плинності та підвищення матеріальної зацікавленості
і згідно з постановою колегії Міністерства праці УРСР від 17
квітня 1991 року N 33 "Про умови оплати праці та розміри ставок
заробітної плати й посадових окладів працівників охорони здоров'я
і соціального забезпечення в Українській РСР" З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
1. Положення про атестацію середніх медичних працівників
(додаток 1). 2. Номенклатуру спеціальностей середніх медичних працівників
(додаток 2). 3. Форму атестаційної справи (додаток 3). 4. Форму посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії
(додаток 4). 5. Інструктивно-методичні вказівки з атестації середніх
медичних працівників (додаток 5). Н А К А З У Ю:
1. Ввести в дію з 1 січня 1992 року Положення про атестацію
середніх медичних працівників, номенклатуру спеціальностей, форми
атестаційної справи і посвідчення та інструктивно-методичні
вказівки з атестації середніх медичних працівників, що затверджені
даним наказом. 2. Начальникам головних управлінь та управлінь Міністерства
охорони здоров'я України, завідуючим відділами (начальникам
управлінь) охорони здоров'я обл(міськ)виконкомів, Ради Міністрів
Кримської АР, директорам НДІ, керівникам установ республіканського
підпорядкування: 2.1. Протягом 1992 року провести позачергову атестацію на
кваліфікаційні категорії зубних техніків та на вищу кваліфікаційну
категорію спеціалістів, що виявили бажання атестуватися на цю
категорію, при наявності у них необхідного стажу роботи за
спеціальністю та інших показників. 2.2. До 1 квітня 1992 року середнім медичним працівникам, що
мали кваліфікаційну категорію з однієї з спеціальностей, профіль
якої змінився, присвоїти відповідну категорію з нової
спеціальності згідно з затвердженою номенклатурою без проходження
переатестації. 2.3. До кінця 1991 року переглянути склад діючих атестаційних
комісій, при необхідності вжити заходів до їх зміцнення. 3. До 1 грудня 1991 р. Головному планово-економічному
управлінню розробити і затвердити рекомендації про порядок оплати
за проведення атестації (переатестації) та про оплату праці членів
атестаційних комісій і рецензентів звіту атестованих. 4. Вважати такими, що втратили чинність на території України: 4.1. Наказ Міністерства охорони здоров'я СРСР від 9 жовтня
1987 року N 1104 ( v1104400-87 ) "Про атестацію середніх
медпрацівників". 4.2. Наказ Міністерства охорони здоров'я СРСР від 16 липня
1990 року N 284 ( v0284400-90 ) "Про внесення доповнення до пункту
5.28 додатка 1 до наказу МОЗ СРСР від 09.10.87 N 1104 "Про
атестацію середніх медичних працівників". 4.3. Наказ Міністерства охорони здоров'я СРСР від 27 серпня
1984 року N 980 ( v0980400-84 ) "Про атестацію зубних лікарів,
акушерок і фельдшерів всіх спеціальностей". 4.4. Пункт 1.3. наказу МОЗ СРСР від 9 вересня 1964 року
N 496 ( v0496400-64 ). 4.5. Інформаційний лист МОЗ СРСР від 16.01.88 N 02-14/25-14
"Про кваліфікаційні характеристики посад керівників, спеціалістів
і службовців". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника міністра охорони здоров'я України т.Передерія В.Г.
Міністр Ю.П.Спіженко
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 23 жовтня 1991 р.
N 146
П О Л О Ж Е Н Н Я
про атестацію середніх медичних працівників
1. Атестація середніх медичних працівників проводиться з
метою підвищення їх кваліфікації, професійного рівня та
ефективності медичної допомоги населенню. Це важлива форма
морального і матеріального стимулювання медичних працівників, яка
направлена на удосконалення діяльності медичних установ,
поліпшення медичного обслуговування населення.
2. Головним завданням атестації середніх медичних працівників
є визначення обсягу знань і практичних навиків, якими володіють
медпрацівники, рівня їх професійної підготовки та вирішення питань
подальшого використання спеціалістів, своєчасного підвищення їх
кваліфікації.
3. Атестації підлягають середні медичні працівники всіх
спеціальностей, що одержали підготовку в середніх спеціальних
учбових закладах або мають незакінчену вищу освіту і в
установленому порядку допущені до медичної діяльності на посадах,
які вони обіймають, зі стажем роботи по атестованій спеціальності
не менше 5 років.
4. Встановлюється два види атестації середніх медичних
працівників: атестація і переатестація. Атестацію проходять спеціалісти, які мають необхідний стаж
роботи за спеціальністю і виявили бажання атестуватися на
кваліфікаційну категорію або підвищити існуючу. Атестація на
підвищення кваліфікаційної категорії може відбуватися не раніше
чим через рік після проходження спеціалістом попередньої
атестації. Атестація проводиться із запрошенням спеціаліста на засідання
атестаційної комісії. Переатестацію проходять спеціалісти, що мають кваліфікаційну
категорію з метою її підвищення. Переатестація проводиться через
кожні п'ять років роботи спеціаліста за спеціальністю з якої він
атестований. Переатестація, як правило, проводиться без запрошення
атестованого на засідання комісії на підставі атестаційної справи.
В разі виникнення необхідності зміни раніше присвоєної категорії
середній медичний працівник запрошується на засідання комісії. При атестації та переатестації середніх медичних працівників
оцінкою їх професійного рівня може бути підтвердження наявної
кваліфікаційної категорії, присвоєння вищої, зниження категорії чи
її зняття. Середнім медичним працівникам, що на переатестації
підтвердили раніше присвоєну категорію, в посвідчення вноситься
помітка про проходження переатестації. Середнім медичним працівникам, яким внаслідок атестації
(переатестації) змінена кваліфікаційна категорія, видається нове
посвідчення (додаток 4). В разі винесення атестаційною комісією рішення про зняття
кваліфікаційної категорії, посвідчення атестованого здається в
атестаційну комісію.
5. Кваліфікація середніх медичних працівників визначається за
трьома кваліфікаційними категоріями - другій, першій та вищій, які
надаються за умови наявності стажу з даної спеціальності не менше
5, 7 та 10 років відповідно. При наданні кваліфікаційної категорії рекомендується
додержувати послідовність: друга, перша, вища.
6. Середні медичні працівники, що виявили бажання пройти
атестацію, подають керівнику установи охорони здоров'я заяву та
звіт за останні три роки роботи з спеціальності. У звіті
відображається виконана за цей час робота, її обсяг, основні
показники, проведені санітарно-освітні заходи та інформація про
підвищення кваліфікації.
7. На кожного середнього медичного працівника, що підлягає
атестації, на підставі поданої заяви і звіту, прорецензованого в
одній із лікувально(санітарно)-профілактичних установ за
направленням установи, де працює атестований, оформлюється
атестаційна справа (додаток 3), яка після обговорення кандидатури,
що підлягає атестації, в трудовому колективі підписується
керівником установи охорони здоров'я і після ознайомлення з нею
атестованого подається в атестаційну комісію.
8. Атестація середніх медичних працівників проводиться
атестаційними комісіями, що створюються при відділах (управліннях)
охорони здоров'я обл(міськ)виконкомів, Ради Міністрів Кримської АР
чи за їх визначенням комісіями при
лікувально(санітарно)-профілактичних установах.
9. Атестаційні комісії формуються на добровільних засадах із
представників органів охорони здоров'я, постійно діючих курсів і
медучилищ підвищення кваліфікації середніх медичних працівників,
лікарів спеціалістів, головних і старших медсестер, працівників
охорони здоров'я і інших професійних і громадських об'єднань.
Склад атестаційної комісії затверджується наказом відповідного
органу охорони здоров'я. Атестаційні комісії функціонують на
госпрозрахункових засадах.
10. Атестація проводиться за місцем знаходження комісії чи за
місцем роботи атестованого (виїзні засідання атестаційних
комісій). В проведенні атестації повинні брати участь не менше 2/3
членів атестаційної комісії, рішення ухвалюється більшістю
присутніх.
11. Засідання атестаційної комісії проводиться не пізніше
трьох місяців з часу надходження до комісії атестаційної справи.
12. Атестація середніх медичних працівників, які працюють в
установах охорони здоров'я, що розташовані на території України і
підпорядковані іншим відомствам, може проводитися згідно з цим
Положенням та Інструктивно-методичними вказівками, затвердженими
даним наказом, в організованих ними атестаційних комісіях, а при
відсутності можливості створення таких - в атестаційних комісіях
органів та установ Міністерства охорони здоров'я України.
13. Від чергової атестації (переатестації) звільняються
вагітні жінки, а також особи, що знаходяться у відпустці по
догляду за дитиною, згідно з діючим законодавством. Термін їх
атестації (переатестації) відповідно переноситься. У випадках
виробничої необхідності чи з інших причин термін атестації
(переатестації) може бути перенесений органом охорони здоров'я на
підставі подання керівника установи, в якій працює середній
медичний працівник. Порядок подання матеріалів для переатестації і
їх перелік аналогічний порядкові при атестації, який передбачений
даним Положенням.
14. Дострокова переатестація середнього медичного працівника
може проводитись в разі виявлення в його роботі істотних недоліків
на підставі узгодженого з відповідною профспілковою організацією
подання керівника установи, де працює медичний працівник, з
запрошенням працівника на засідання атестаційної комісії.
Нез'явлення працівника на засідання комісії без поважних причин не
заважає їй прийняти відповідне рішення.
15. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою, які
працювали в установах охорони здоров'я до 1 листопада 1974 року на
посадах середнього медичного персоналу в порядку, передбаченому
Переліком (додаток 3 до наказу МОЗ СРСР від 9 вересня 1964 року
N 496), і особи, які не одержали спеціальної підготовки та звань у
відповідних середніх спеціальних учбових закладах СРСР, але
працювали до 1 жовтня 1972 року і продовжують працювати й досі на
посадах середнього медичного персоналу, проходять атестацію згідно
з Положенням за спеціальністю, до якої віднесена посада, що
обіймає спеціаліст.
16. Особи, що мають середню спеціальну освіту, але як виняток
допущені Міністерством охорони здоров'я України, СРСР чи іншої
республіки до роботи на посадах середніх медичних працівників,
робота на яких даних фахівців не передбачена Переліком вищих і
середніх спеціальних учбових закладів, підготовка і отримані
звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною
діяльністю, проходять атестацію за спеціальностями, до яких
віднесені ці посади.
17. Атестація середніх медичних працівників та їх
переатестація проводиться на госпрозрахункових умовах.
18. В стаж роботи за спеціальністю зараховується час роботи в
апараті органів охорони здоров'я, на виборних посадах, в комітетах
профспілок працівників охорони здоров'я, служба в Збройних Силах
та інших військових формуваннях, а також робота за спеціальністю
за кордоном. За працівниками, що перейшли з виборних посад на практичну
роботу на посаду, яка відповідає спеціальності, з якої вони мали
кваліфікаційну категорію, ця категорія зберігається протягом трьох
років після повернення на практичну роботу з дальшим проходженням
атестації (переатестації).
19. Фельдшери, що працюють на посадах фельдшерів на пунктах
(відділеннях) медичної допомоги на дому, станціях (відділеннях)
швидкої медичної допомоги та в центрі екстреної медичної допомоги
проходять атестацію за спеціальністю "фельдшер швидкої медичної
допомоги"; фельдшери, що працюють на зазначених посадах в інших
лікувально-профілактичних установах - за спеціальністю "фельдшер".
20. Особи, що мають освіту фельдшера-акушерки і працюють на
посадах фельдшера чи акушерки, в залежності від типу
лікувально-профілактичної установи, де вони працюють, можуть
проходити атестацію відповідно за спеціальністю, яка передбачена
даним Положенням для атестації фельдшерів чи акушерок.
21. Акушерки, що працюють на посадах акушерок і пологових
відділеннях лікарень, пологових будинках та клініках профільних
науково-дослідних інститутів проходять атестацію за спеціальністю
"акушерка стаціонару"; акушерки, що працюють на зазначених посадах
в інших лікувально-профілактичних установах - за спеціальністю
"акушерка жіночої консультації".
22. Санітарні фельдшери та інші спеціалісти, що в
установленому порядку працюють на посадах помічників епідеміолога,
паразитолога та ентомолога проходять атестацію за спеціальністю
"помічник епідеміолога", названі спеціалісти, що працюють на інших
посадах санітарних фельдшерів в санітарно-епідеміологічних
установах (крім лаборантів) - за спеціальністю "помічник
санітарного лікаря".
23. Лаборанти (фельдшери-лаборанти) з паразитології,
мікробіології і вірусології проходять атестацію за спеціальністю
"лаборант з бактеріології". 23.1. Лаборанти (фельдшери-лаборанти) з імунології, серології
та імуноферментних досліджень проходять атестацію за спеціальністю
"лаборант з імунології". 23.2. Лаборанти (фельдшери-лаборанти) контрольних лабораторій
дезстанцій, радіологічних підрозділів санепідстанцій та
підрозділів профілактичної дезинфекції санепідстанцій і дезстанцій
проходять атестацію за спеціальністю "лаборант
санітарно-гігієнічної лабораторії". 23.3. Інші категорії лаборантів (фельдшерів-лаборантів)
лікувально-профілактичних установ, крім тих, що передбачені п.23,
п.23.1 і п.23.2. Положення, проходять атестацію за спеціальністю
"лаборант клініко-діагностичної лабораторії".
24. Атестація медичних сестер, що працюють в стаціонарах
лікарень, диспансерів та інших лікувальних установ, в т.ч. в
процедурних кабінетах, палатах інтенсивної терапії і реанімації, а
також медичних сестер з радіології проводиться за спеціальністю
"медична сестра стаціонару". Атестація медичних сестер, що працюють в структурних
підрозділах лікарняних об'єднань, медико-санітарних частин, що
обслуговують одночасно поліклініку і стаціонар (централізований
стерилізаційний відділ, відділ гіпербаричної оксигенації і т.і.)
проводиться згідно з бажанням спеціаліста за спеціальністю
"медична сестра поліклініки" або "медична сестра стаціонару". 24.1. Атестація медичних сестер, що працюють в
будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, проводиться за
спеціальністю "медична сестра стаціонару". 24.2. Атестація медичних сестер всіх
амбулаторно-поліклінічних, диспансерних, санаторно-курортних
установ і будинків відпочинку (крім стаціонарів, що входять до
них), жіночих консультацій, станцій (відділів) переливання крові
(крім стаціонарів, що входять до них), станцій (відділів) швидкої
медичної допомоги, центру екстреної медичної допомоги (крім
стаціонару), бюро судмедекспертизи, здравпунктів при промислових
підприємствах чи навчальних закладах, медико-соціальних експертних
комісій, лікувально-косметологічних кабінетів, а також медичних
сестер з евакуації інфекційних хворих проводиться за спеціальністю
"медична сестра поліклініки"; атестація медичних сестер
стаціонарів зазначених лікувально-профілактичних установ - за
спеціальністю "медична сестра стаціонару". 24.3. Медичні сестри відділень (палат) новонароджених
пологових будинків, пологових відділень дитячих відділень, дитячих
лікарень, будинків дитини, цілорічних дитячих санаторіїв та клінік
профільних науково-дослідних інститутів проходять атестацію за
спеціальністю "медична сестра дитячого стаціонару". ( Пункт 24.3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 25 ( v0025282-04 ) від 19.01.2004 ) 24.4. Атестація медичних сестер (в т.ч. старших і
патронажних), завідуючих дитячих ясел, будинків дитини, молочних
кухонь, дитячих грязелікарень, санаторіїв-профілакторіїв,
профілакторіїв, спеціалізованих санаторних таборів цілорічної дії,
денних стаціонарів, а також медичних сестер, що обслуговують інші
дитячі дошкільні і шкільні заклади, школи-інтернати, дитячі
будинки всіх типів й найменувань, незалежно від відомчої
підпорядкованості, що знаходяться в штаті поліклінік
(поліклінічних підрозділів), а також в штатах вказаних закладів
проводиться за спеціальністю "медична сестра дитячої поліклініки".
( Пункт 24.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 25 ( v0025282-04 ) від 19.01.2004 ) 24.5. Медичні сестри, що працюють на посадах операційних
сестер і сестер-анестезистів незалежно від типу
лікувально-профілактичної установи проходять атестацію за
спеціальністю "операційна медична сестра", в стаж роботи за
спеціальністю цій категорії спеціалістів зараховується час роботи
на посадах, які віднесені до спеціальності "медична сестра
стаціонару". 24.6. Медичні сестри, що працюють на посадах старших медичних
сестер і медичних сестер - завідуючих підрозділами, проходять
атестацію згідно з Положенням за спеціальністю "медична сестра
стаціонару" чи "медична сестра поліклініки", в дитячих
лікувально-профілактичних установах - за спеціальністю "медична
сестра дитячого стаціонару" чи "медична сестра дитячої
поліклініки". Головні медичні сестри можуть атестуватися за будь-яким
профілем спеціальності, що передбачений для атестації медсестер. 24.7. До стажу роботи для проходження атестації за
спеціальністю "Медична сестра загальної практики-сімейної
медицини" зараховується період роботи за спеціальностями
"Фельдшер", "Фельдшер швидкої допомоги", "Акушерка жіночої
консультації", "Медична сестра стаціонару", "Медична сестра
поліклініки", "Медична сестра дитячого стаціонару", "Медична
сестра дитячої поліклініки. ( Пункт 24 доповнено підпунктом 24.7
згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 25
( v0025282-04 ) від 19.01.2004 )
25. При атестації (переатестації) середніх медичних
працівників оформляється протокол і атестаційна справа. До
протоколу обов'язково заносяться питання членів комісії до
атестованого і його відповіді.
26. Рішення атестаційної комісії затверджується наказом
керівника органу (установи) охорони здоров'я, при яких вона
створена, не пізніше 15 днів з дня засідання комісії.
27. При незгоді атестованого з рішенням атестаційної комісії
воно може бути оскаржене в двомісячний термін з дня засідання
комісії до атестаційної комісії вищестоячого органу охорони
здоров'я.
28. Орган (установа) охорони здоров'я, при яких створено
атестаційну комісію, оформляє і видає кожному середньому медичному
працівнику, якому надана одна з кваліфікаційних категорій,
посвідчення за затвердженою формою.
29. За підсумками роботи атестаційні комісії щорічно подають
звіт до вищестоячих органів охорони здоров'я.
Начальник Головного управління
учбових закладів, кадрів і науки С.М.Бєлан
Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 23 жовтня 1991 р.
N 146
Номенклатура спеціальностей середніх
медичних працівників
1. Зубний лікар 2. Зубний технік 3. Фельдшер швидкої допомоги 4. Фельдшер 5. Акушерка стаціонару 6. Акушерка жіночої консультації 7. Помічник санітарного лікаря 8. Помічник лікаря-епідеміолога ( Пункт 8 Додатку 2 в
редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 25 ( v0025282-04 )
від 19.01.2004 ) 9. Фельдшер (інструктор) з санітарної освіти ( Пункт 9
Додатку 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 25
( v0025282-04 ) від 19.01.2004 ) 10. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії 11. Лаборант клініко-діагностичної лабораторії 12. Лаборант з імунології 13. Лаборант з бактеріології 14. Лаборант з патолого-анатомічних досліджень 15. Лаборант судово-медичної лабораторії 16. Рентгенлаборант 17. Операційна медична сестра 18. Медична сестра стаціонару 19. Медична сестра поліклініки 20. Медична сестра дитячого стаціонару 21. Медична сестра дитячої поліклініки 22. Медична сестра з фізіотерапії 23. Медична сестра з масажу 24. Медична сестра (інструктор) з лікувальної фізкультури
( Пункт 24 Додатку 2 в редакції Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 25 ( v0025282-04 ) від 19.01.2004 ) 25. Медична сестра з функціональної діагностики 26. Медична сестра з дієтичного харчування 27. Медична сестра з стоматології 28. Медичний статистик 29. Гіпсовий технік-ортезист 30. Медична сестра загальної практики - сімейної медицини
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 194
( v0194282-92 ) від 25.12.92, N 39 ( v0039282-01 ) від 01.02.2001)
Начальник Головного управління
учбових закладів, кадрів і науки С.М.Бєлан

Додаток 3
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 23 жовтня 1991 р.
N 146
АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА
------------------------------------------------------------- (прізвище, ім'я та по-батькові)
З А Я В А
Голові атестаційної комісії
при _______________________ ___________________________
Прошу допустити мене до проходження атестації (переатестації)
на _____________кваліфікаційну категорію за спеціальністю _______________________________________.
(назва спеціальності)
Дата _____________ Підпис атестованого___________
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
на __________________________________________________________
(посада, місце роботи) _____________________________________________________________
(назва органу охорони здоров'я, якому безпосередньо
підвідомча установа) _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по-батькові атестованого)
ДАНІ ПРО АТЕСТОВАНОГО
1. Рік народження ___________________________________________ 2. Освіта ___________________________________________________
(назва учбового закладу, рік його закінчення, _____________________________________________________________
отримана спеціальність) 3. Загальний стаж роботи в якості середнього медичного працівника __________________________________________________ 4. Стаж роботи з атестованої спеціальності___________________ 5. За якою спеціальністю проходив курси вдосконалення і спеціалізації чи інші форми підвищення кваліфікації (коли, де, тривалість): а)
б)
в)
ДАНІ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
------------------------------------------------------------------ місяць і рік : посада і найменування установи -------------------------------: влаштування : звільнення з :
на : роботи :
роботу : : ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------
Вірно: Підпис відповідальної
М.П. особи _______________
РЕЦЕНЗІЯ НА ЗВІТ ПРО РОБОТУ (відобразити відповідність професійного рівня
атестованого вимогам і інструктивно-методич-
них вказівок) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по-батькові та посада рецензента ____________ _____________________________________________________________ Дата ____________ _____________________
(завірений підпис
рецензента)
ХАРАКТЕРИСТИКА АТЕСТОВАНОГО: ________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Погоджена на засіданні трудового колективу: протокол від _______ N _______________ Дата _____________ Підпис керівника ліку-
вальної установи ______
М.П.
Ознайомлений _____________________ Дата ____________
(підпис атестованого)
РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
від ________________ протокол _________________
При _________________________________________________________
(назва органу (закладу) охорони здоров'я, при якому _____________________________________________________________
створено атестаційну комісію)
а) характеристика професійного рівня атестованого_____
( на під- _____________________________________________________________
ставі атестаційної справи, співбесіди) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
б) рішення ___________________________________________
(вказати ступінь кваліфікаційної категорії _____________________________________________________________
з якої спеціальності) _____________________________________________________________
в) пропозиції ________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Підписи: Голова атестаційної комісії ________________________________ Члени комісії: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
Рішення атестаційної комісії затверджено наказом ____________
(назва ________________________ від _________________ N __________ органу охорони здоров'я)
М.П.
Додаток 4
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 23 жовтня 1991 р.
N 146
ПОСВІДЧЕННЯ N ______
Видане ______________________________________________________
(медсестрі, лаборанту, зубному лікарю, акушерці, _____________________________________________________________
фельдшеру та іншим категоріям спеціалістів) _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові) в тому, що "____" ___________19____р. він (вона) проходив(ла) атестацію в атестаційній комісії при ________________________ _____________________________________________________________
(назва органу (установи) охорони здоров'я) і наказом ___________________________________________________
(назва органу охорони здоров'я) від "_____" ____________19 ___р. N _______йому (їй) присвоєно кваліфікаційну категорію ____________________________________
(назва спеціальності, категорія) Голова атестаційної комісії ________________________ Керівник органу охорони здоров'я ________________________ М.П.
Дійсне до 19____ р.
Продовжене до "____"___________2______р. наказом _____________________________________________________
(назва органу охорони здоров'я) від "_____" _____________2_____р. Голова атестаційної комісії _______________________ Керівник органу охорони здоров'я _______________________ М.П.
Продовжене до "____"___________2______р. наказом _____________________________________________________ від "_____"______________2_____р. Голова атестаційної комісії _______________________ Керівник органу охорони здоров'я _______________________ М.П.
Додаток 5
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 23 жовтня 1991 р.
N 146
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З АТЕСТАЦІЇ
СЕРЕДНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1. Атестація середніх медичних працівників проводиться у
відповідності з Положенням про атестацію середніх медичних
працівників. 2. Кваліфікаційна категорія надається за якісні показники
проведеної роботи за останні три роки з урахуванням проходження
курсів спеціалізації і вдосконалення та інших форм підвищення
кваліфікації за останні 5 років, наявності винаходів,
рацпропозицій, виступів з доповідями на конференціях і нарадах
медичних працівників та в пресі. 3. Кваліфікація середніх медичних працівників визначається за
трьома кваліфікаційними категоріями: друга кваліфікаційна категорія надається середнім медичним
працівникам, які володіють необхідним практичним досвідом, мають
добру теоретичну і практичну підготовку, пройшли курси
вдосконалення, добре знайомі з суміжними дисциплінами, мають добрі
показники в роботі і беруть активну участь в пропаганді медичних
та гігієнічних знань серед населення; перша кваліфікаційна категорія надається середнім медичним
працівникам, які мають високу теоретичну, практичну і професійну
підготовку, пройшли курси вдосконалення, добре знайомі із
суміжними дисциплінами, мають хороші показники в роботі, беруть
активну участь у використанні і впровадженні нових методів
діагностики і лікування, в пропаганді медичних та гігієнічних
знань серед населення; вища кваліфікаційна категорія надається середнім медичним
працівникам, які відрізняються високим професіоналізмом, володіють
відмінною теоретичною і практичною підготовкою, суміжними
дисциплінами, знають роботу з обчислювальною технікою, активно
використовують і впроваджують нові передові методи діагностики та
лікування, пройшли курси вдосконалення, мають високі показники в
роботі і є наставниками молодих спеціалістів, пропагандистами
медичних та гігієнічних знань. 4. Середні медичні працівники незалежно від профілю
спеціальності, за якою вони проходять атестацію, повинні знати
симптоматику і діагностику найбільш частих захворювань і
термінальних станів, володіти прийомами реанімації, вміти надати
допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечах, колапсі,
отруєнні, утопленні, повішенні, анафілактичному шоку, опіках,
відмороженні, алергічних станах, знати тактику персоналу при
виявленні хворого, підозрілого на особливо небезпечні інфекції. Атестовані повинні знати фармакологічну дію найбільш
поширених лікарських речовин, методики стерилізації інструментарію
і перев'язочних засобів, маніпуляції у відповідності з профілем
роботи, повинні бути ознайомлені з основною обліково-звітною
документацією по розділах своєї роботи. При наданні середнім медичним працівникам кваліфікаційної
категорії слід керуватися кваліфікаційними вимогами, що викладені
нижче.
Стоматологія
Фахівець з цієї спеціальності повинен володіти сучасними
методами профілактики, діагностики і лікування захворювань
порожнини рота, а також щелепно-лицевої ділянки. Добре знати сучасну апаратуру, інструментарій, матеріали, що
застосовуються в стоматології. Проводити якісний і кількісний
аналіз своєї роботи, працювати над підвищенням кваліфікації, брати
активну участь в поширенні медичних знань серед населення.
Володіти основами організації праці зубного лікаря.
Використовувати в своїй роботі надбання сучасної стоматології.
Зубний лікар:
Друга кваліфікаційна категорія надається зубному лікареві, що
знає і володіє сучасними методами діагностики і лікування
захворювань і уражень зубів, порожнини рота і щелепно-лицевої
ділянки в обсязі відповідного профілю (терапевтичного,
хірургічного за екстреними показаннями, ортопедичного); Знає сучасну апаратуру, інструментарій і матеріали, що
застосовуються в стоматології, знайомий з основами організації
стоматологічної допомоги, займається профілактичною роботою по
санації порожнини рота у дітей і дорослих. Кваліфіковано вирішує питання лікарсько-трудової експертизи,
систематично підвищує свої професійні знання, займається
гігієнічним вихованням населення. Перша кваліфікаційна категорія надається зубному лікарю, що
має грунтовну теоретичну підготовку в галузі діагностики і
лікування захворювань і уражень зубів, порожнини рота і
щелепно-лицевої ділянки в обсязі відповідного профілю
(терапевтичного, хірургічного за екстреними показаннями,
ортопедичного); досконало знає сучасну апаратуру, інструментарій
та матеріали, що застосовуються в стоматології, кваліфіковано
вирішує питання лікувально-трудової експертизи, володіє основами
організації стоматологічної допомоги; профілактики, санації
порожнини рота у дітей і дорослих; вміє проводити якісний і
кількісний аналіз своєї роботи; постійно працює над підвищенням
своєї кваліфікації, бере активну участь в поширенні медичних знань
серед населення, в науково-практичних конференціях. Вища кваліфікаційна категорія надається зубному лікарю, що
має теоретичну і практичну підготовку. Володіє сучасними методами
профілактики, діагностики і лікування захворювань порожнини рота,
а також щелепно-лицевої ділянки. Вміє надавати невідкладну
стоматологічну допомогу при гострих запальних процесах, а також
травматичних пошкодженнях, кровотечах. Володіє сучасними
принципами організації та надання стоматологічної допомоги
населенню. Знає і досконало володіє технікою використання в
стоматологічній практиці сучасних вітчизняних та іноземних
матеріалів, що використовуються при лікуванні стоматологічних
захворювань. Володіє навиками, передбаченими для спеціалістів
другої і першої категорії, є наставником молодих спеціалістів.
Стоматологія і ортопедія
Фахівець з цієї спеціальності повинен володіти сучасними
методами виготовлення зубних протезів, мати знання з анатомії та
фізіології щелепно-лицевої області, механіки рухів
щелепно-лицевого комплексу, а також знання з основ суміжних
дисциплін. Мати знання із зуботехнічного матеріалознавства,
технологій роботи зі стоматологічними та зуботехнічними
матеріалами. Володіти основами організації праці зубного техніка,
вміти правильно оформлювати затверджену зуботехнічну документацію.
Мати знання з санітарно-гігієнічних умов та нормативів праці
зубного техніка, техніки безпеки роботи в зуботехнічній
лабораторії. Постійно працювати над підвищенням своєї
кваліфікації, працювати над періодичною та спеціальною літературою
з зубопротезної техніки і суміжних дисциплін.
Зубний технік:
Друга кваліфікаційна категорія надається зубним технікам, що
володіють сучасними методами виготовлення знімних та незнімних
зубних протезів, мають навики роботи на зуботехнічній апаратурі,
добре знають зуботехнічне матеріалознавство, інструментарій та
матеріали, що застосовуються в сучасній стоматології. Володіють методами виготовлення косметичних протезів, якісно
та своєчасно виконують обсяг роботи, затверджений для зубного
техніка. Знають основи організації зуботехнічної роботи, добре
володіють питаннями санітарно-гігієнічних умов праці зубного
техніка та правилами техніки безпеки на робочому місці. Зубний технік другої кваліфікаційної категорії повинен
виконувати: знімні протези - часткові та повні пластинчасті,
бюгельні протези. Незнімні протези - штамповані коронки, коронки з
облицюванням, штифтові зуби, паяні мостовидні протези, непаяні
мостовидні протези, суцільнолиті коронки, коронки з облицюванням. Щелепно-лицева ортопедія - фіксуючі апарати, що
виготовляються в лабораторії (шини, капи тощо). Ортодонтія - знімні пластинчасті протези, пластини, капи. Обтуратори для твердого та м'якого піднебіння. Перша кваліфікаційна категорія надається зубним технікам, що
добре володіють сучасними методами виготовлення зубних протезів,
включаючи суцільнолите протезування та протезування з фарфору і
металокераміки, благородних металів. Досконало знають зуботехнічну
апаратуру, мають глибокі знання в зуботехнічному
матеріалознавстві, добре володіють навиками роботи з
інструментарієм та матеріалами, що застосовуються в сучасній
стоматології. Добре знають питання організації праці зубних техніків, мають
змогу керувати роботою бригади або зуботехнічної лабораторії.
Глибоко знають питання санітарно-гігієнічних умов праці, техніки
безпеки праці зубних техніків. Зубний технік першої кваліфікаційної категорії повинен
виконувати: суцільнолиті незнімні протези, суцільнолиті бюгельні
протези, включаючи протези з замковим з'єднанням. Виготовлення протезів з благородних металів. Щелепно-лицева ортопедія: репонуючі апарати, складні протези. Керамічні та металокерамічні протези. Складні ортодонтичні апарати. Вища кваліфікаційні категорія надається зубним технікам, що
добре володіють сучасними методами виготовлення зубних протезів,
включаючи суцільнолите протезування та протезування з фарфору і
металокераміки, благородних металів. Мають глибокі теоретичні знання із зубопротезної техніки та
суміжних дисциплін. Досконало знають зуботехнічну та стоматологічну апаратуру,
зуботехнічне матеріалознавство, інструментарій, що застосовується
в сучасній стоматології. Вміють виготовляти різноманітні
ортодонтичні апарати, включаючи складні, щелепно-лицеві протези. Добре знають питання організації праці зубних техніків,
санітарно-гігієнічні умови та правила, питання техніки безпеки
роботи в зуботехнічній лабораторії. Можуть керувати роботою
різноманітних підрозділів зубних техніків. Постійно працюють над удосконаленням праці зубних техніків,
вносять раціональні пропозиції, запроваджують винаходи в практику
роботи. Мають навики та можливості навчати зубних техніків більш
низької кваліфікації, а також працюють над підвищенням
кваліфікації молодих спеціалістів. Зубний технік вищої кваліфікаційної категорії повинен
виконувати: окрім переліку протезів, що повинні виготовляти зубні
техніки другої та першої категорії, - протези, що заміщують
дефекти м'яких тканин обличчя.
Лікувальна справа
Фахівець з цієї спеціальності повинен мати високу теоретичну
і практичну підготовку. Знати клініку, діагностику захворювань та
надання першої медичної допомоги при термінових станах. Володіти
технікою введення ліків підшкірно, внутрішньом'язово,
внутрішньосудинно. Знати сумісність ліків та правила їх
виписування. Досконало знати дихальну, наркозну та електронну апаратуру,
яка застосована для надання першої медичної допомоги. Знати основи
асептики і антисептики. Вміти правильно накласти пов'язку,
транспортну шину при травмах. Вміти проводити катетеризацію, промивання шлунка. Ставити
банки, гірчичники, клізми, капельниці.
Фельдшер швидкої допомоги:
Друга кваліфікаційна категорія надається фельдшеру швидкої
допомоги, який має глибокі теоретичні та практичні знання. Вміє
надати першу медичну допомогу при термінових станах. Володіє
технікою підшкірних, внутрішньовенних, внутрішньом'язових
ін'єкцій. Знає основи дисмургії та травматології. Знає і вміє
працювати з дихальною та наркозною апаратурою. Володіє технікою
масажу серця та штучного дихання. Знає вміст підукладки,
акушерської укладки. Постійно підвищує свій професійний рівень. Перша кваліфікаційна категорія надається фельдшеру швидкої
допомоги, який має глибокі теоретичні та практичні знання, вміє
надати першу медичну допомогу хворому і потерпілому на
долікарняному етапі. Знає основи терапії, педіатрії, хірургії,
акушерства, інфекційних захворювань, травматології, урології. Уміє
проводити катетеризацію, промивання шлунка, вміє ставити банки,
гірчичники, клізми. Вводить ліки підшкірно, внутрішньовенно,
внутрішньом'язово. Знає і володіє дихальною, наркозною і
електронною апаратурою, застосованою на бригадах швидкої допомоги. Постійно підвищує свій професійний рівень, знає основи ЦО.
Бере участь у пропаганді медичних та гігієнічних знань серед
населення. Вища кваліфікаційна категорія надається фельдшеру швидкої
допомоги, який має глибокі теоретичні і практичні знання, досвід
самостійної праці. Знає основи терапії, педіатрії, хірургії,
травматології, акушерства, інфекційних захворювань, вміє надати
першу медичну допомогу при термінових станах: шок, колапс,
електротравма, перелом кісток, кровотеча тощо. Володіє проведенням
малих хірургічних операцій: трахеотомія, венопункція, витягнення
інородних тіл. Володіє всіма видами ін'єкцій. Уміє проводити
катетеризацію, промивання шлунка, ставить банки, гірчичники,
компреси, клізми. Знає основи десмургії, асептики і антисептики.
Сумісність ліків. Знає і володіє наркозно-дихальною апаратурою. Має досвід в
роботі з електронною апаратурою, застосованою на бригадах швидкої
медичної допомоги. Бере участь у роботі науково-практичних
конференцій. Постійно підвищує свій професійний рівень. Активно
бере участь у пропаганді медичних та гігієнічних знань серед
населення. Знає основи ЦО, правила користування індивідуальними і
колективними методами захисту населення від зброї масового
знищення. Знає вміст акушерської укладки та ведення пологів.
Фельдшер:
Друга кваліфікаційна категорія надається фельдшеру, що має
добрі теоретичні та практичні знання. Вміє надати першу медичну
допомогу при термінальних станах. Володіє технікою підшкірних,
внутрішньом'язових, внутрішньосудинних ін'єкцій. Знає основи
дисмургії та травматології. Вміє правильно накласти пов'язку чи
транспортну шину при травмах. Знає і вміє працювати з дихальною та
наркозною апаратурою. Володіє технікою зовнішнього масажу серця та
штучного дихання. Знає вміст підукладки та акушерської укладки.
Постійно підвищує свої професійні знання. Перша кваліфікаційна категорія надається фельдшеру, який має
високу теоретичну та практичну підготовку. Знає клініку,
діагностику захворювань та методи надання першої медичної допомоги
при основних термінальних станах. Володіє достатнім обсягом
маніпуляцій. Вміє працювати і знає електронну апаратуру
фізіотерапевтичного кабінету і кабінету функціональної
діагностики. Знає основи профілактики промислового травматизму,
проведення протиепідемічних заходів в осередку інфекції та
профілактику інфекційних захворювань взагалі. Володіє методикою
проведення профілактичних щеплень, знає протипоказання до них.
Уміє проводити забір, доставку, зберігання зібраного матеріалу для
бактеріологічного дослідження. Володіє основами ЦО, правилами
користування індивідуальними та колективними засобами захисту від
зброї масового знищення. Активно бере участь у пропаганді
санітарно-гігієнічних заходів серед населення. Постійно
вдосконалює свій професійний рівень. Вища кваліфікаційна категорія надається фельдшеру, який має
високу теоретичну і практичну підготовку. Знає основи терапії,
педіатрії, хірургії, акушерства, інфекційних захворювань,
травматології, урології тощо. Постійно удосконалює свої знання.
Знає організацію акушерсько-гінекологічної допомоги. Володіє
основами діагностики вагітності, визначення ведення патологічних
пологів. Володіє методикою проведення профілактичного щеплення,
знає протипоказання до нього. Обізнаний з проведенням
протиепідемічних заходів в осередку інфекції. Знає перелік
облікової медичної документації для ФАП. Уміє проводити забір, доставку, зберігання зібраного
матеріалу для бактеріологічного дослідження. Знає основи
експертизи працездатності населення, диспансеризації,
профілактики. Активно бере участь у пропаганді
санітарно-гігієнічних заходів серед населення.
Акушерська справа
Фахівець з цієї спеціальності повинен знати анатомію і
фізіологію жіночих статевих органів, жіночий таз, зовнішнє його
обстеження. Діагностику вагітності, методи обстеження вагітних
жінок, визначення терміну вагітності. Володіти асептикою і антисептикою в акушерстві, технікою
проведення фізіологічних пологів, механізмом пологів при головному
і тазовому передлежанні. Вміти вести післяпологовий період, знати відокремлювання
плаценти, способи виділення відокремленого посліду та визначення
його цілісності. Володіти технікою медикаментозного та психопрофілактичного
знеболення пологів, ведення післяпологового періоду. Знати токсикози I-II половини вагітності, материнський та
дитячий травматизм при пологах, неправильні положення плоду, хід
вагітності і ведення пологів при вузькому тазі, післяпологові
захворювання та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги.
Акушерка стаціонару:
Друга кваліфікаційна категорія надається акушерці, яка знає
особливості догляду за оперованими хворими і при ускладненому
післяпологовому періоді, вміє проводити первинний туалет
новонародженим, знає правила догляду і вигодовування доношених і
недоношених дітей, вміє виявляти відхилення від фізіологічного
перебігу періоду новонародженості для своєчасного виклику лікаря. Володіє навиками операційної сестри (подача інструментів при
операції, дача інгаляційного наркозу, проведення під наглядом
лікаря переливання крові і внутрішніх вливань), має онкологічну
настороженість і володіє методами, спрямованими на виявлення
новоутворень молочних залоз і жіночих статевих органів. Володіє основними консервативними методами лікування
гінекологічних захворювань, включаючи основні фізіотерапевтичні
процедури і проводить їх при призначенні лікарем. Вміє проводити аналіз сечі на білок, визначення груп крові,
гемоглобіну, фізичних параметрів жінок, висоти стояння дна матки і
окружності живота. Перша кваліфікаційна категорія надається акушерці, що знає
організацію акушерсько-гінекологічної допомоги, роботу пологового
будинку, відділення новонароджених і гінекології, оглядового
кабінету, вміє діагностувати вагітність і визначати її термін,
спостерігати за вагітною, знає основи гігієни жінки в період
вагітності і після пологів, володіє методикою і технікою таких
операцій: розтин плідного міхура, ручна допомога при тазовому
передляганні, зашивання розривів піхви і розривів промежини I і II
ступеня, ручне відділення і виділення посліду, ручне дослідження
післяпологової матки. Володіє основними методами боротьби з
внутрішньоутробною асфіксією плода і оживлення дітей, що
народилися в асфіксії, з використанням сучасної апаратури. Вміє проводити психопрофілактичну підготовку вагітних до
пологів, знеболення в пологах, спостерігає за перебігом
післяпологового періоду, знає особливості догляду за роділлями,
навчає їх правилам особистої гігієни і догляду за новонародженим. Вміє виявити перші ознаки післяпологових захворювань і надати
своєчасну долікарську медичну допомогу. Володіє методами зовнішнього і піхвового дослідження вагітних
і роділь, а також методом піхвового дослідження здорових жінок і
гінекологічних хворих, технікою огляду шийки матки при допомозі
дзеркал, пальпацією молочних залоз. Вміє диференціювати вагітних за групами ризику, виконувати
весь обсяг досліджень при веденні жінок з фізіологічною
вагітністю, виконувати всі вказівки лікаря по спостереженню за
жінками з патологічним перебігом вагітності, знає нормальний
механізм пологів і його варіанти, вміє вести фізіологічні пологи. При піхвовому дослідженні в пологах вміє встановити ступінь
розкриття шийки матки, цілість плідного міхура, характер підлеглої
частини і види передлежання голівки, здатна визначити асинклітичне
вставлення, випадіння пуповини і дрібних частин плода, виміряти
діагональну кон'югату. Вміє проводити огляд посліду і визначити дефекти плаценти. Вища кваліфікаційна категорія надається акушерці, яка має
високу теоретичну та практичну професійну підготовку.Має хороші
показники в роботі, низький дитячий та материнський травматизм,
володіє організаційними здібностями, діловими професійними
якостями. Володіє сучасними методами профілактики, діагностики і
долікарської допомоги при загрожуючих розривах матки,
прееклампсії, маткової кровотечі, загрозі внутрішньоутробної
гіпоксії плоду, методикою та технікою операцій, вміє асистувати
при : а) піхвовому обстеженні вагітної і роділлі з правильною
оцінкою пологових шляхів (ступінь розкриття маткового зіву,
цілість плідного міхура, характер передлежачої частини і види
передлежання); б) зшиванні розривів промежини I та II ступенів, шийки матки
- I ступеня; в) ручному відділенні і виділенні посліду, ручному обстеженні
стінок післяпологової матки. Володіє основними сучасними методами оживлення новонароджених
з використанням сучасної апаратури, навичками операційної медичної
сестри. Знає нормальний механізм пологів, їх варіанти, уміє вести
фізіологічні пологи, знає організацію акушерсько-гінекологічної
допомоги, профілактику гнійно-запалювальних захворювань серед
новонароджених дітей та матерів. Вміє самостійно в межах своєї спеціальності організувати і
провести весь комплекс протиепідемічних заходів при гострих
інфекційних кишкових захворюваннях, вірусному гепатиті, СНІДу. Бере активну участь у підвищенні кваліфікації шляхом виступів
з доповідями, реферативними оглядами медичної літератури, за
своїми знаннями і організаційними здібностями може забезпечити
кваліфіковане керівництво з даної спеціальності як головна
акушерка пологового будинку, лікувально-профілактичної установи
районного і міського підпорядкування. Керується в своїй роботі всіма директивними документами по
додержанню санітарно-протиепідемічного режиму.
Акушерка жіночої консультації:
Друга кваліфікаційна категорія надається акушерці, що знає
питання організації акушерсько-гінекологічної допомоги, володіє
достатніми теоретичними знаннями і практичним досвідом в галузі
акушерства і гінекології, ознайомлена з принципами амбулаторної
роботи, методами профілактики гінекологічних захворювань, має
онкологічну настороженість, володіє методами, що направлені на
виявлення новоутворень молочних залоз і жіночих статевих органів,
підвищує свої теоретичні і практичні знання, має хороші показники
в роботі, бере активну участь в пропаганді санітарно-гігієнічних
знань серед населення. Знає питання контрацепції, займається санітарно-освітньою
роботою по пропаганді здорового способу життя. Перша кваліфікаційна категорія надається акушерці, що володіє
діловою професійною якістю, всіма методами піхвових лікувальних
процедур, методикою онкопрофогляду по виявленню пухлин на ранніх
стадіях гінекологічних захворювань. Уміє читати результати гістологічного висновку, проводити
санітарно-освітню роботу по гігієні харчування вагітної,
профілактиці незапланованої вагітності, виявляти на ранніх строках
вагітності її ускладнення. Вміє виявляти і діагностувати ускладнення в перебігу пологів,
а також зміни в стані роділлі і внутрішньоутробного плоду (загроза
асфіксій) для своєчасного виклику лікаря і надання необхідної
медичної допомоги, у випадку, коли лікаря викликати неможливо,
вміє провести пологи при задньому виді потиличного, при передньому
виді лицевого передлежання, а також при тазових передлежаннях.
Знає і володіє основними методами профілактики і боротьби з
атонічною кровотечею, знає ознаки загрози розриву матки, симптоми
преекламсії (екламсії), вміє надати долікарську допомогу при них. Володіє трансфузійними маніпуляціями, психопрофілактичною
підготовкою до пологів. Уміє самостійно в межах своєї
спеціальності організувати і провести весь комплекс
протиепідемічних заходів при виявленні інфекційного хворого. Володіє всіма директивними документами по веденню
обліково-звітної документації та суміжними спеціальностями. Вища кваліфікаційна категорія надається акушерці жіночої
консультації, яка має високу теоретичну і практичну професійну
підготовку, добрі показники роботи дільниці та жіночої
консультації. Володіє методиками онкопрофогляду, своєчасного виявлення
вагітності на ранніх стадіях, диспансерних хворих та їх облік,
взяття мазків на цитологічне та бактеріологічне обстеження,
піхвових лікувальних процедур, знаннями психопрофілактичної
підготовки вагітної до пологів та методиками лікувальної
фізкультури для вагітних жінок та гінекологічних хворих. Веде профілактичну роботу по неплановій вагітності, знає
сучасні контрацептивні (запобіжні) засоби, виявляє на ранніх
стадіях ускладнення вагітності, має навики роботи на сучасному
діагностичному обладнанні, вміє читати результати гістологічних
висновків. Володіє в своїй роботі всіма директивними документами по
веденню обліково-звітної документації та по додержанню
санітарно-протиепідемічного режиму профілактики СНІДу та вірусного
гепатиту.
Гігієна, санітарія, епідеміологія
Фахівець з цієї спеціальності повинен: знати структуру
місцевих органів влади, основи організації санепідслужби, правові
основи діяльності санепідслужби.Володіти методами і заходами
контролю за додержанням санітарно-епідеміологічного режиму на
підконтрольних об'єктах. Вміти проводити аналіз розділу
виконуваної роботи, використовувати в роботі нормативні документи. Володіти методиками відбору проб для лабораторного
дослідження та окремих інструментальних вимірів, вміти оцінити
результати отриманих даних, мати навики роботи з обчислювальною
технікою, володіти методами пропаганди гігієнічних знань.
Помічник санітарного лікаря:
Друга кваліфікаційна категорія надається помічнику
санітарного лікаря, що є хорошим спеціалістом, знає основи
організації та правові основи діяльності санепідслужби, володіє
даними по захворюваності контингенту, який обслуговує, і здатний
їх застосовувати на практиці. За дорученням лікаря кваліфіковано
здійснює поточний санітарний нагляд на підконтрольних об'єктах,
кваліфіковано оформляє документацію. Володіє методами відбору проб
та окремих інструментальних вимірів шкідливих фізичних факторів,
вміє оцінювати результати отриманих даних, забезпечує правильне
ведення діловодства по своєму розділу роботи, організує роботу
громадських санітарних інспекторів, бере участь у їх підготовці,
володіє методикою пропаганди гігієнічних знань. Перша кваліфікаційна категорія надається помічнику
санітарного лікаря, що є кваліфікованим спеціалістом, який знає
основи організації та правові основи діяльності санепідслужби,
володіє даними по захворюваності контингенту, який обслуговує і
здатний використати їх при плануванні і в практичній діяльності,
кваліфіковано виконує доручення санітарного лікаря, самостійно
здійснює поточний і відбірково-запобіжний санітарний нагляд на
підконтрольних об'єктах, кваліфіковано оформляє документацію.
Володіє методами відбору проб, уміє оцінити результати отриманих
даних. Забезпечує правильне ведення діловодства по своєму розділу,
володіє навиками роботи з обчислювальною технікою, здатний
безпосередньо організувати роботу громадський санітарних
інспекторів, бере активну участь в пропаганді гігієнічних знань, в
роботі Ради санітарних фельдшерів. Вища кваліфікаційна категорія надається помічнику санітарного
лікаря, що є висококваліфікованим спеціалістом, який знає основи
організації охорони здоров'я і санітарно-епідеміологічної служби,
правові основи діяльності санепідслужби, володіє методами
статистичних досліджень, здатний аналізувати одержані дані,
володіє даними по демографічній ситуації території, по
захворюваності і вміє використати їх в плануванні і практичній
діяльності. Самостійно і кваліфіковано здійснює поточний і
відбірково запобіжний санітарний нагляд на підконтрольних
об'єктах, правильно оформляє документацію. Може самостійно
приймати рішення і організувати їх виконання. Володіє методикою
відбору проб, методиками проведення лабораторних досліджень та
інструментальних вимірів, вміє дати оцінку результатам отриманих
даних. Бере участь у професійній підготовці молодих спеціалістів,
систематично підвищує свій професійний і діловий рівень з
обов'язковою підготовкою тематичних оглядів, рефератів, доповідей,
виступів. Знає звітність санепідустанов, інструкції по її
складанні, забезпечує правильне ведення діловодства за своїм
розділом, володіє навиками роботи з обчислювальною технікою.
Самостійно організовує роботу громадських санітарних інспекторів,
бере участь в пропаганді гігієнічних знань, в роботі Ради
санітарних фельдшерів.
Помічник епідеміолога:
Друга кваліфікаційна категорія надається помічнику
епідеміолога, що є хорошим спеціалістом, знає правові основи
діяльності санепідслужби, демографічні дані території, вміє
проводити аналізи за розділом виконуваної роботи та
протиепідемічні заходи під контролем лікаря. Знає методи і прийоми контролю додержання
санітарно-епідеміологічного режиму на підконтрольних об'єктах,
володіє методикою забору, доставки і збереження матеріалів для
санітарно-бактеріологічного дослідження, бере участь в проведенні
рейдів перевірок. Забезпечує правильне ведення діловодства за своїм розділом
роботи, вміє працювати з обчислювальною технікою і виконує
будь-яку статистичну роботу. Володіє методикою пропаганди гігієнічних знань. Перша кваліфікаційна категорія надається помічнику
епідеміолога, що є кваліфікованим спеціалістом, знає основи
організації охорони здоров'я і санітарно-епідеміологічної служби,
правові основи діяльності санепідслужби, володіє даними з
інфекційних захворювань, вміє виконати весь комплекс
протиепідемічних заходів в осередку інфекційних захворювань, в
т.ч. карантинних. Володіє даними демографічної ситуації території,
методикою забору, доставки і зберігання матеріалу для
санітарно-бактеріологічних обстежень, вміє аналізувати і
використовувати в роботі статистичні дані, календар щеплень та
спільно з лікарем бере участь в аналізі проведення специфічної
профілактики. Правильно веде діловодство, вміє працювати з
обчислювальною технікою і виконує будь-яку статистичну роботу,
володіє методикою пропаганди гігієнічних знань. Вища кваліфікаційна категорія надається помічнику
епідеміолога, що є висококваліфікованим спеціалістом, знає основи
організації охорони здоров'я і санітарно-епідеміологічної служби,
правові основи діяльності санепідслужби, володіє даними з
захворюваності (загальній, інфекційній) і може застосовувати їх
при плануванні і в практичній діяльності, володіє даними по
демографічній ситуації території. Вміє самостійно організувати і
провести весь комплекс протиепідемічних заходів в осередку
інфекційних і паразитарних захворювань. Володіє методикою забору,
доставки і збереження матеріалів для санітарно-бактеріологічного
обстеження, вміє аналізувати і використовувати дані лабораторних
обстежень в практичній роботі. Бере участь у плануванні і контролі
виконання заходів, пов'язаних з проведенням специфічної
профілактики, знає методи і принципи контролю за збереженням
санепідрежиму. Здатний безпосередньо організувати роботу
санітарних інспекторів і брати участь в їх підготовці. Активно
займається пропагандою гігієнічних знань, правильно веде
діловодство, володіє навиками роботи з обчислювальною технікою.
Систематично підвищує свій професійний і діловий рівень з
обов'язковою підготовкою тематичних рефератів, оглядів, доповідей,
виступів. Бере участь в роботі Ради санітарних фельдшерів.
Фельдшер з санітарної освіти:
Друга кваліфікаційна категорія надається фельдшеру
(інструктору) з санітарної освіти, що знає основи охорони
здоров'я, здорового способу життя, методи та засоби пропаганди в
обсязі, необхідному для роботи середнього медичного працівника,
який здатний організувати використання територіальних засобів
масової інформації (як державних, так і відомчих, локальних) для
пропаганди різних аспектів здорового способу життя. Вміє організовувати різні масові та курсові заходи по
санітарній освіті, укомплектовувати нові, доповнювати старі
методичні папки методкабінету закладу інструктивними, методичними
та популярними матеріалами, користуватися найпростішими технічними
засобами пропаганди, зокрема кадропроектором, діапроектором. Забезпечує правильне ведення діловодства за своїм розділом
діяльності, постійно підвищує професійні знання. Перша кваліфікаційна категорія надається фельдшеру
(інструктору) з санітарної освіти, що є хорошим спеціалістом, знає
основи організації охорони здоров'я, здорового способу життя в
обсязі, що необхідний для роботи середнього медичного працівника. Вміє організувати проведення збору інформації про рівень
санітарної культури населення за різними аспектами здорового
способу життя, самостійно організувати курсову гігієнічну
підготовку окремих професійних груп населення та вміє проводити
семінари з питань організації пропаганди здорового способу життя
для середніх медичних працівників в ЛПЗ, СЕС. Здатний організувати використання територіальних засобів
масової інформації для пропаганди різних аспектів здорового
способу життя, популяризувати передові методи та форми роботи по
пропаганді здорового способу життя. Вміє користуватися технічними засобами пропаганди, зокрема
кадропроектором, діапроектором і фільмоскопом, забезпечити
повсякденну роботу методичного кабінету, закладу. Вміє писати
оголошення, афіші, гасла різними технічними прийомами (аплікацією,
плакатним пером та ін.), систематично працює над підвищенням своєї
кваліфікації. Вища кваліфікаційна категорія надається фельдшеру
(інструктору) з санітарної освіти, що є висококваліфікованим
спеціалістом, знає основи організації охорони здоров'я, здорового
способу життя, методи і засоби пропаганди здорового способу життя
в обсязі, необхідному для роботи середнього медичного працівника. Вміє організувати пропаганду через засоби масової інформації,
проведення санітарно-освітніх заходів з актуальних проблем
здорового способу життя на території обслуговування, самостійно
організовувати курсову гігієнічну підготовку окремих професійних
груп населення і проводити в них тестуючий контроль гігієнічних
знань за допомогою різних контролюючих машин і приладів. Здатний проводити семінари з організації пропаганди здорового
способу життя для середніх медичних працівників ЛПЗ і СЕС,
організувати проведення збору інформації про рівень санітарної
культури населення з різних аспектів здорового способу життя. Вміє
узагальнити матеріали роботи, що проводиться в галузі пропаганди
медичних і гігієнічних знань і популяризувати передові методи і
форми роботи, вміє користуватися технічними засобами пропаганди,
зокрема епідіаскопом, кодоскопом, фільмоскопом тощо. Здатний забезпечити повсякденну роботу методичного кабінету
закладу і який систематично працює над підвищенням своєї
кваліфікації.
Лабораторна діагностика
Фахівець з цієї спеціальності повинен мати достатню
теоретичну і практичну підготовку, володіти основними методиками
проведення обстежень і лабораторної діагностики, вміти готувати
основні стандартні розчини і реактиви. Самостійно проводити фізико-хімічні, санітарно-гігієнічні,
бактеріологічні та імунологічні дослідження. Знати правила підготовки хворого до обстеження, вміти
відібрати досліджуваний матеріал та провести дезинфекцію
відпрацьованого. Працюючи в лабораторії, повинен володіти нормативною і
технічною документацією, вміти надати першу медичну допомогу.
Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії:
Друга кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту) санітарно-гігієнічної лабораторії, що має
достатні теоретичні знання і практичні навики за спеціальністю,
вміє готувати основні стандартні розчини, реагенти і реактиви,
посуд, обладнання, бере участь в освоєнні нових методик, володіє
основними методиками обстежень; опанував сучасними методиками
проведення обстежень і вимірів, лабораторною технікою, вміє
використовувати нормативні документи, працювати з картотекою,
дотримує вимоги техніки безпеки. Знає нормативно-розпорядчу і
нормативно-технічну документацію, потрібну для роботи в
лабораторії. Перша кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту) санітарно-гігієнічної лабораторії, який має
грунтовну теоретичну та практичну підготовку, володіє сучасними
методами проведення обстежень, вимірів, а також лабораторною
технікою. Вміє приготувати основні стандартні розчини, реагенти та
реактиви, знає призначення посуду, устаткування, складні реактиви. Бере участь в освоєнні нових методик, вміє працювати з
картотекою, володіє суміжними методиками обстежень, працює з
високочутливою апаратурою, знає правила техніки безпеки і пожежної
безпеки. Вміє вести обліково-звітну і знає нормативно-розпорядчу
документацію та нормативно-технічну. Вища кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту) санітарно-гігієнічної лабораторії, що має
грунтовну теоретичну та практичну підготовку, постійно підвищує
свій професійний рівень, володіє сучасними методами обстеження
(визначення), вимірів, а також лабораторної техніки, особливо
складними методиками. Вміє приготувати основні стандартні розчини, реактиви
будь-якої концентрації з встановленням їх нормальності, титровані
розчини, працювати на ВЧА (високочутливій апаратурі); самостійно
здійснює відбір і доставку проб та бере участь у виконанні
науково-практичної роботи. Вміє вести облікову та звітну
документацію, знає правила техніки безпеки та пожежної безпеки,
нормативно-розпорядчу та нормативно-технічну документацію,
необхідну для роботи. Є наставником молодих спеціалістів.
Лаборант клініко-діагностичної лабораторії:
Друга кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що вміє приготувати розчини, реактиви. По
загальній лабораторії володіє методами забору матеріалу (взяття
крові з пальця і вени, взяття вмісту). Самостійно проводить:
фізико-хімічні дослідження сечі, випорожнень, харкотиння,
гельмінтичні дослідження, знає морфологію яєць паразитів, основних
видів гельмінтів (аскарид, власоглавця, гостриць), шлункового
вмісту. Проводить аналіз крові, визначення гемоглобіну, кількості
лейкоцитів і еритроцитів у камері Горяєва, зафарбування формули,
знає норму лейкоцитарної формули. Володіє методами дослідження часу кровотечі і швидкості
згортання крові,проводить дослідження спинномозкової рідини,
випітних рідин, дослідження виділень (зафарбування мазків по
Граму, метиленовим синім). Вміє самостійно проводити дослідження по визначенню в крові
кількості цукру, білірубіну, залишкового азоту, протромбіну білка,
визначенню амілази в сечі і крові, печінкові проби. Знає
апаратуру, правила експлуатації, вміє колориметрувати на
будь-якому із колориметрів, що застосовуються в лабораторії. Знає
правила дезинфекції відпрацьованого матеріалу, посуду. Володіє
методикою визначення стандартів, знезаражування біологічного
матеріалу та його зберігання. Перша кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що добре володіє методикою перерахованих
вище досліджень, апаратурою за спеціальністю, постійно підвищує
свої професійні знання. Знає основи диспансеризації населення, має
високу теоретичну та практичну підготовку. Самостійно проводить:
мікроскопічні дослідження сечі, випорожнень,
гельмінтно-овоскопічні дослідження. Знає морфологію яєць
паразитів, основних видів гельмінтів (анкілостом, широкого
лентеця, свинячого, бичачого, карликового ціп'яків, печінкової,
ланцетовидної і котячої двуусток), проводить мікроскопічні
дослідження шлункового вмісту. Знає морфологію елементів крові на
всіх етапах розвитку від гемобласта до зрілих форм, володіє
методами дослідження геморогічного синдрому (кількості
тромбоцитів, осмотичної резистентності еритроцитів і визначення
групи крові), мікроскопію спинномозкової і випітних рідин нативних
та зафарбованих препаратів. Знає морфологію основних клітинних
елементів - лейкоцитів, мезотеми і макрофагів, морфологію
гонокока, блідої спірохети, трихомонад. Обізнаний з протипожежними
правилами і відповідає за техніку безпеки у відділенні. Володіє
методикою роботи на спектрофотометрі та іншій апаратурі, методикою
роботи з агресивними середовищами. Вища кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що має високу теоретичну та практичну
підготовку, володіє технікою сучасних методів дослідження, знає
правила експлуатації лабораторної техніки, правила роботи і
зберігання реактивів, добре володіє методикою перерахованих вище
досліджень. Знає морфологію паразитів крові - малярійних плазмодіїв. Знає
класифікацію гормонів, принципи очищення і перегонки розчинників,
екстрагування гормонів, принцип пошарової хроматографії.
Лаборант з імунології:
Друга кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що має достатню теоретичну і практичну
підготовку, володіє методами визначення антигіалуронидази,
антистрептолізіна, C-реактивного білка. Знає правила дезинфекції,
постійно підвищує свій професійний рівень. Володіє діагностикою
онкологічних пухлин, методикою дослідження вагітності та крові на
новоавстралійський антиген. Перша кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що володіє методами реакції
бласттрансформації лімфоцитів (РБТ), оцінки субпопуляційного
складу лімфоцитів, НСР-тесту (несучих спонтанних розеток), рівня
циркулюючих імунних комплексів, рівня природних антитіл, титру
комплементу. Вища кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що досконало володіє методиками
перерахованих вищевказаних досліджень, уміє теоретично
обгрунтувати наслідки обстежень. Проводить ранню діагностику
вагітності, специфічну діагностику гепатиту, СНІДу. Наполегливо підвищує професійні знання, ділову кваліфікацію.
Лаборант з бактеріології:
Друга кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що володіє методами стерилізації та
знезаражування інфікованого матеріалу, приготування живильних
середовищ і методами забору, зберігання та доставки матеріалу для
дослідження, знає режим роботи із збудниками інфекційних
захворювань, НТД по лабораторному контролю, пов'язаному з
функціональними обов'язками, систематично передає досвід роботи
лаборантам, санітаркам. Володіє: методикою зафарбування по Граму; методами відбору, зберігання та доставки матеріалу у
бактеріологічну лабораторію його реєстрації та підготовки для
виконання первинного посіву та пересіву виділених культур; підготовкою препаратів для мікроскопії; простими методами фарбування препаратів для мікроскопії; методами постановки простих серологічних реакцій (РА, РПГА,
РНАт); технікою підготовки поживних середовищ, фарб, реактивів та
дезрозчинів; методами стерилізації та знезаражування інфікованого
матеріалу; правилами протиепідемічного режиму та техніки безпеки. Перша кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що відповідає вимогам спеціаліста другої
категорії, а також знає НТД по лабораторному контролю, пов'язаному
з функціональними обов'язками. Самостійно працює на автоклаві. В необхідних випадках виїжджає самостійно на спалахи
інфекційних захворювань та харчових отруєнь, організує і проводить
відбір матеріалу для дослідження. Під керівництвом лікаря-бактеріолога проводить зараження,
розтин і відбір матеріалу для дослідження. Вища кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що має високу теоретичну та практичну
підготовку, володіє технікою сучасних методів дослідження,
відповідає вимогам спеціаліста першої категорії, а також який на
випадок відсутності лікаря-бактеріолога самостійно виконує
необхідний мінімум досліджень, аналізує і узагальнює результати
лабораторних досліджень.
Лаборант з патолого-анатомічних досліджень:
Друга кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що знає правила взяття матеріалу для
гістологічних досліджень і фіксації, фіксуючі середовища та
правила фіксації різних тканин, швидку фіксацію шматочків тканин.
Знає правила і способи приготування абсолютного спирту, його
розведення, методику витягу вапна із тканин та способи
зневодження. Володіє методикою заливки в парафін, попередньої підготовки
парафіну. Знає апаратуру, що використовується для виготовлення
препаратів, влаштування мікротомів, їх типи, техніку безпеки при
роботі на них, вміє підготувати мікротомні ножі. Володіє правилами
підготовки зрізів тканин на мікротомі, методами наклеювання
парафінових зрізів на предметне скло і вміє його попередньо
підготувати. Знає фарби (основні і кислі) і вміє їх підготувати.
Знає способи фарбування, просвітлення і заключення препаратів,
замінники канадського бальзаму, предметного та покривного скла. Володіє фарбуванням заморожених і парафінових зрізів -
гемотоксиліном, єозіном з диференціацією, фарбуванням колагенових
і еластичних волокон, нервової тканини, фарбуванням на ліпіди,
бактерії та патогенні гриби. Знає загальне поняття будови тканин
та клітин (гістологію), проведення диференціювання різних тканин
і органів людини, правила зберігання препаратів, блоків. Перша кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), який володіє обсягом знань і практичних
навиків, що передбачені для другої категорії, а також володіє
методикою виявлення нервових елементів за методом
Вольтовського-Гроса, постановкою Ших-реакції. Знає зберігання,
фіксацію біопсій і операційного матеріалу, його обробку та обробку
пункційної біопсії. Вища кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що володіє обсягом матеріалу, передбаченого
для двох попередніх категорій, а також опанував гісто-хімічні
методи дослідження нуклеїнових кислот, глікозаміно-гліконів,
ферментів. Вміє взяти матеріал, провести його фіксацію і заливку
для електронно-мікроскопічних досліджень.
Лаборант судово-медичної лабораторії:
Друга кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що вміє зробити підсумки основних
показників роботи відділення. Вміє приготувати стандартні розчини
і визначити їх чистоту, провести фарбування препаратів для
гістологічного та цитологічного дослідження, провести відбір
зразків біоматеріалу. Володіє технікою перегонки з водяним паром.
Має навики з проведенням досліджень в м'яких рентгенівських
променях. Проводить обробку лабораторного посуду, відповідає за
санітарний стан у відділенні. Вміє надати першу медичну допомогу. Перша кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що веде документацію відділення, надає
допомогу при складанні звітних даних з використанням калькулятора.
Готує стандартні розчини, гісто- і цитологічні препарати,
проводить відбір зразків біоматеріалу (крові, слини, волосся та
ін.). Вміє фотографувати у видимій, ультрафіолетовій та
інфрачервоній зоні спектра, володіє мікрофотозйомкою. Вміє
визначити чистоту реактивів в судово-хімічному відношенні, володіє
технікою перегонки з водяним паром, інструментальними методами
дослідження (pH-метрія, спектрометрія, всі види хроматографії),
правилами роботи з мікроскопічною технікою. Знає протипожежні
правила і відповідає за техніку безпеки у відділенні. Вміє подати
першу медичну допомогу. Вища кваліфікаційна категорія надається лаборанту
(фельдшеру-лаборанту), що веде облік основних показників роботи
відділення, вміє працювати з калькулятором на персональному
комп'ютері і готує необхідні стандартні розчини, фарби, препарати,
титрує сироватки. Знає правила і вміє працювати з мікроскопічною
технікою та люмінесцентним мікроскопом. Має навики гістологічного
дослідження секційного матеріалу. Володіє мікрофотозйомкою та
кольоророздільною фотографією. Проводить самостійно
електрофоретичне розділення субстракту на фракції, володіє
методикою тонкошарової хроматографії в різних варіантах, технікою
руйнування та методами ізолювання органічних речовин. Знає
властивості агресивних і токсичних речовин, засоби застереження
при роботі з ними та електроприладами. Вміє виготовляти музейні
препарати. Може займати посаду старшого лаборанта.
Рентгенлаборант:
Друга кваліфікаційна категорія надається рентгенлаборанту, що
володіє в достатньому обсязі основами рентгенології (променевої
терапії), фізики та біологічної дії іонізуючих випромінювань, знає
основні методики обстеження, дозиметрії, фотопроцесу, правила
радіаційної безпеки, посадові інструкції. Знає апаратуру, на якій працює, вміє експлуатувати її,
виправити найпростіші неполадки устаткування, контролювати і
настроювати його, вміє покласти хворого для виконання
рентгенівських знімків, суворо дотримує порядок застосування в
рентгендіагностиці контрастних сильнодіючих та наркотичних
речовин. Володіє прийомами надання першої медичної допомоги при
ураженні електричним струмом, алергічних реакціях на йодовмісткі
контрастні препарати, підвищує свої професійні знання. Перша кваліфікаційна категорія надається рентгенлаборанту, що
знає основи рентгенології (променевої терапії), фізики і
біологічної дії іонізуючих випромінювань, основні методики
рентгенологічного обстеження (лікування), дозиметрії, фотопроцесу,
правила будови та експлуатації рентгенівської апаратури, основи
радіаційної безпеки, посадові інструкції. Вміє експлуатувати основні типи рентгендіагностичної
(терапевтичної) апаратури, досконало знає апаратуру, на якій
працює, вміє усунути найпростіші неполадки устаткування, контролює
і настроює її, володіє технікою фотографічного процесу. Володіє методикою підготовки хворих до рентгенологічного
дослідження, вміє покласти хворих для виконання знімків кісток
скелета, черепа, нирок, яєчників та інших органів. Знає і дотримується порядку застосування в
рентгенодіагностиці контрастних, сильнодіючих та наркотичних
засобів, володіє прийомами надання першої медичної допомоги при
ураженні електричним струмом, а також при алергічних реакціях на
йодовмісткі контрастні препарати. Постійно підвищує свій професійний рівень, є наставником
молодих спеціалістів. Вища кваліфікаційна категорія надається рентгенлаборанту, що
досконало знає основи рентгенології (променевої терапії), фізики
та біологічної дії іонізуючого випромінювання, методики
рентгенологічного обстеження (променевої терапії), дозиметрії,
фотопроцесу, правила влаштування, експлуатації приміщень та
апаратури, основи радіаційної безпеки, посадові інструкції. Добре знає принципи сучасних методів променевої діагностики і
терапії, має організаторські здібності, може очолити колектив
рентгенлаборантів великого відділення. Вміє експлуатувати основні
типи рентгендіагностичної (терапевтичної) апаратури, досконало
знає її фізико-технічні властивості. Вміє визначити та усунути найпростіші неполадки обладнання,
контролювати та настроювати його, досконало володіє технікою
фотографічного процесу, вміє підготувати хворого до
рентгенологічного та радіонуклідного дослідження. Досконало знає рентгенанатомію, способи вкладання хворих для
виконання знімків всіх органів та систем при обстежуванні дітей та
дорослих. Знає і суворо дотримується порядку приготування і
застосування в рентгендіагностиці сильнодіючих, наркотичних і
контрастних речовин, володіє прийомами надання першої медичної
допомоги при ураженні електричним струмом, при ускладненнях та
реакціях на рентгеноконтрастні речовини. Постійно підвищує всій професійний рівень, є наставником
молодих спеціалістів, може якісно вести практичні заняття з
виробничої практики за програмою курсів спеціалізації та
вдосконалення рентгенлаборантів на своєму робочому місці. Є
автором раціоналізаторських пропозицій за своєю спеціальністю.
Сестринська справа
Фахівець з цієї спеціальності повинен мати високу теоретичну
і практичну професійну підготовку, закінчити курси підвищення
кваліфікації, мати хороші показники в роботі та брати активну
участь у нових, передових методах діагностики і лікування. Пропагувати медичні і гігієнічні знання серед населення.
Знати симптоматику і діагностику найбільш поширених захворювань і
термінальних станів. Володіти прийомами реанімації. Вміти надавати
першу допомогу при травматичному ушкодженні, кровотечі, опіку,
колапсі, при анафілактичному шоці, алергічному стані, обмерзанні,
при електричному ураженні. Знати тактику при виявленні хворого на
особливо небезпечну інфекцію, фармакологічні дії найбільш
розповсюджених медичних препаратів, їх взаємодію, дозування,
методику предстерилізаційної очистки медичного інструментарію і
його стерилізацію, підготовку до стерилізації перев'язочних
засобів. Знати основну звітно-облікову документацію по розділах своєї
роботи, питання організації і тактики медичної служби цивільної
оборони, принципи медичного захисту населення і правила
користування індивідуальними і колективними засобами захисту. Постійно підвищувати свій професійний рівень, брати участь у
науково-практичних конференціях середніх медичних працівників,
знати основи медичної деонтології.
Операційна медична сестра:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, яка
має хорошу теоретичну і практичну підготовку. Знає обсяг
хірургічного втручання під час операцій, послідовність дій хірурга
при проведенні операції. Знає призначення медінструментарія, вміє
комплектувати набори за видами операцій, володіє рядом медичних
маніпуляцій, методами підбору матеріалу і підготовки його до
лабораторних досліджень. Знає особливості догляду за хворими в
післяопераційному періоді. Уміє забезпечити догляд за дренажною
системою, трахостомою, підготувати хворого до проведення наркозу,
вести наркозну карту, користуватися наркозно-дихальною апаратурою,
підготувати анестезіологічний столик. Постійно підвищує свої
професійні знання. Перша кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, яка
має хорошу теоретичну і практичну підготовку. Знає обсяг
хірургічного втручання під час операцій, послідовність дій хірурга
при проведенні операцій, призначення медінструментарію та уміє
комплектувати набори за видами операцій. Знає устрій і принцип дії
наркозно-дихальної апаратури, дію і сполучення найбільш поширених
препаратів, особливості догляду за хворими після операції, вміє
робити перев'язки. Володіє рядом медичних маніпуляцій (внутрішньом'язові,
підшкірні, внутрішньовенні, капельні ін'єкції), методами відбору
матеріалу і підготовки його до лабораторних досліджень. Знає
особливості догляду за хворими у післяопераційному періоді,
діагностику раптових ускладнень і першу допомогу при них. Вміє забезпечити догляд за дренажною системою, трахостомою,
ввести шлунковий зонд. Знає техніку проведення наркозу, місцеву
анестезію, внутрішньовенний наркоз, інфузійну терапію. Знає та вміє користуватися сучасною наркозо-дихальною
апаратурою, чітко знає клінічні ознаки наркозу під час анестезії
найбільше поширеними анестетиками. Володіє знаннями про клінічну і
електрокардіографічну діагностику, загрозливі стани під час
наркозу і у післяопераційному періоді, ускладнення наркозу. Уміє
підготувати анестезіологічний столик, знає перелік необхідних
лікарських препаратів і пристроїв, підготовку пристроїв для
ларингоскопії та інтубації. Постійно підвищує свої професійні знання. Вища кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, яка
має високу теоретичну і практичну підготовку. Знає обсяг
хірургічного втручання під час операцій, послідовність дій хірурга
при проведенні операцій, черговість хірургічного прийому на етапах
операції, дії, які направлені на їх усунення, призначення
хірургічного інструментарію. Уміє комплектувати набори за видами
операцій, знає устрій і принцип дії наркозо-дихальної апаратури,
основи фармакології засобів, які застосовуються для анестезії, дію
і сполучення найбільш поширених препаратів, методику їх введення.
Знає особливості догляду за хворими після операцій, принцип роботи
автоклавів і сухожарових шаф. Уміє накладати кровозупиняючі
джгути, проводити штучне дихання, катетеризацію січового міхура,
робити перев'язки. Володіє рядом медичних маніпуляцій, ін'єкцій,
внутрішньовенних трансфузій, виведення рідини з серозних порожнин,
накладання штучного пневмоторакса методами підбору матеріалу і
підготовки його до лабораторних досліджень (гістології). Вміє готувати і стерилізувати шовний матеріал, знає строки
реалізації стерильного шовного матеріалу. Постійно підвищує свої професійні знання. Знає основи фармакологічних засобів, які застосовуються в
анестезії, та інтенсивній терапії, показання і протипоказання до
їх застосування, попередню наркозну підготовку хворого,
премедикацію. Знає про клінічну і електрокардіологічну діагностику
загрожуючих станів під час наркозу та в післяопераційному періоді
(поняття про фібриляцію, зупинка серця, порушення серцевого
ритму). Уміє підключати кардиоскоп, енцелограф. Знає особливості догляду за хворими у післяопераційному
періоді, діагностику раптових ускладнень, першу допомогу при них. Уміє забезпечити догляд за дренажною системою, за
трахостомою,, за хворими, які знаходяться на штучній вентиляції
легень, ввести шлунковий зонд. Знає підготовку до наркозу і операції, елементи техніки
безпеки, підготовку апаратури для ларингоскопії та інтубації,
анестезіологічного столика, системи для внутрішньовенних введень,
знає техніку проведення наркозу (простий ефірний наркоз (маска),
ефірно-кисневий, ендотрахеальний спосіб інгаляційного наркозу
фторотаном, внутрішньовенний наркоз, місцеву анестезію,
ускладнення наркозу). Уміє вести спостереження за станом хворого, який знаходиться
у палаті реанімації та інтенсивної терапії, знає інфузійну
терапію, гостру серцево-судинну нестачу, шок, кому, розлад
водно-електролитного, киснево-основного, головного балансу, гостру
нестачу нирок і печінки.
Медична сестра стаціонару:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі
стаціонару, що має хороший рівень теоретичної та практичної
підготовки. Володіє достатнім обсягом медичних маніпуляцій,
технікою їх виконання, методикою підготовки хворих до досліджень
(лабораторних, рентгенівських), основами асептики та антисептики. Вміє забезпечити належний догляд за хворими, надання першої
допомоги. Знає тактику персоналу при виявленні хворого, що
підозрюється на особливо небезпечні інфекції. Бере активну участь
у пропаганді здорового способу життя. Постійно підвищує свій
професійний рівень. Перша кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі
стаціонару, що має високий рівень теоретичної та практичної
підготовки. Володіє рядом медичних маніпуляцій у відповідності з профілем
роботи, прийомами реанімації, методикою підготовки хворого до
досліджень (рентгенівських та лабораторних). Вміє надати першу допомогу, виконати найпростіші перев'язки.
Знає тактику при виявленні хворого, підозрілого на
особливо небезпечні інфекції. Вміє забезпечити належний догляд за важкими хворими. Володіє
основами асептики та антисептики, правилами виписування, обліку,
зберігання та видачі лікарських засобів. Постійно підвищує свій
професійний рівень. Вища кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі
стаціонару, що має високу теоретичну і практичну підготовку.
Володіє організаторськими здібностями, ознайомлена з елементами
організації системи управління медичним персоналом і сучасними
проблемами охорони здоров'я, всіма методиками виконання
маніпуляцій у відповідності з профілем роботи (виконання ін'єкцій,
внутрішньовенних крапельних вливань, трансфузій, збору матеріалу і
підготовки хворих до лабораторних і рентгенологічних досліджень,
знаття ЕКГ, визначення гемоглобіну, ШОЕ, груп крові, прийомами
реанімації). Вміє забезпечити та організувати належний догляд за
хворими різної важкості, провести перев'язки, накладати бинтові,
косинкові та шинні пов'язки, надати першу допомогу при
травматичних ушкодженнях, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні,
повішанні, анафілактичному шокові, опіках, відмороженні,
алергічних станах. Знає тактику медичного персоналу при виявленні
хворого, що підозрілий на особливо небезпечні інфекції,
фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх
сумісність, дозування, методику введення їх в організм хворого чи
потерпілого, повинна володіти основами асептики та антисептики,
правилами виписування та зберігання (груп "А" і "Б") лікарських
речовин, методикою стерилізації інструментарію та перев'язочних
засобів, обліково-звітну документацію та розділами своєї роботи. Постійно підвищує свій професійний рівень.
Медична сестра поліклініки:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі
поліклініки, яка має достатню теоретичну і практичну підготовку,
систематично підвищує свої професійні знання. Вміє проводити
антропологічні виміри, володіє достатнім обсягом маніпуляцій
згідно з профілем своєї роботи. Знає основи експертизи
працездатності, диспансерного спостереження, основні облікові
форми амбулаторно-поліклінічної установи, вміє працювати з ними,
вираховувати основні якісні показники роботи кабінету. Активно
проводить санітарно-освітню роботу серед населення. Перша кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі
поліклініки, яка має хорошу теоретичну і практичну професійну
підготовку, постійно удосконалює свої знання. Володіє більшістю
спеціальних маніпуляцій згідно з профілем роботи. Вміє асистувати
лікарю під час проведення амбулаторних операцій, середніх і окремо
складних маніпуляцій згідно з профілем кабінету (відділення).
Володіє технікою взяття мазків із зіву, носа, постановки клізм,
банок, п'явок, гірчичників, компресів, методикою промивання
січового міхура м'яким катетером, взяття крові з пальця і вени для
лабораторних досліджень, методикою венопункції, дослідження сечі
на білок, крові на ШОЕ, гемоглобін. Вміє виконувати забір,
доставку, зберігати зібраний матеріал для бактеріологічних
досліджень, користуватися експрес-тестами (діагностичними
листками, таблетками). Знає основи експертизи працездатності,
диспансеризації населення, основні форми обліку
амбулаторно-поліклінічної установи та вміє працювати з ними,
вираховувати основні якісні показники роботи кабінету. Активно бере участь у пропагуванні здорового способу життя
серед населення, наставник молодих спеціалістів. Дільнична (цехова) медична сестра, окрім вищепереліченого,
володіє методикою проведення профілактичних щеплень, знає
протипоказання до них, володіє методами проведення
протиепідемічних заходів у осередку інфекції, методикою зняття
електрокардіограми, вміє організувати разом з лікарем санітарний
актив, залучати його до проведення оздоровчих заходів на дільниці
і для догляду за самотніми хворими на дому. Вища кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі
поліклініки, яка має високу теоретичну і практичну професійну
підготовку, постійно вдосконалює свої знання. Володіє спеціальними
маніпуляціями згідно з профілем роботи, методикою надання в
екстремальних випадках першочергової медичної допомоги (кома, шок,
обмороження, колапс та ін.), методикою промивання січового міхура
м'яким катетером, технікою взяття мазків із зіву, носа, постановки
клізми, банок, п'явок, гірчичників, компресів, забору крові з
пальця і вени для лабораторних досліджень, методикою венопункції,
дослідження сечі на білок, крові на ШОЕ, гемоглобін. Вміє асистувати лікарю під час проведення амбулаторних
операцій і складних маніпуляцій згідно з профілем кабінету
(відділення), виконувати забір і аналіз шлункового соку і жовчі,
робити забір, доставку, збереження зібраного матеріалу для
бактеріологічного дослідження, користуватися експрес-тестами
(діагностичними листками, таблетками). Знає основи експертизи працездатності, диспансеризації
населення, основні форми обліку амбулаторно-поліклінічної установи
і вміє працювати з ними, вираховувати основні якісні показники
роботи кабінету (відділення). Активно бере участь у пропагуванні здорового способу життя
серед населення, наставник молодих спеціалістів. Дільнична (цехова) медична сестра, окрім переліченого вище,
володіє методикою проведення профілактичних щеплень, знає
протипоказання до них, методами проведення протиепідемічних
заходів в осередку інфекції, методикою зняття
електрокардіограми,вміє організувати разом з лікарем санітарний
актив, залучати його до проведення оздоровчих заходів на дільниці
(у цеху) і для догляду за самотніми хворими на дому.
Медична сестра дитячого стаціонару:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі
дитячого стаціонару (пологового будинку), що має достатні
теоретичні знання і практичну підготовку відповідно до профілю
відділення. Знає основні положення по раціональному харчуванню
хворих дітей в залежності від їх віку і характеру захворювань.
Володіє навиками догляду за дітьми, їх годування. Уміє
користуватися предметами догляду за хворими, найпростішою медичною
апаратурою, проводить повну санітарну обробку хворих. Володіє методикою збору матеріалу для виконання аналізів,
підготовки хворих до різних обстежень. Уміє вести затверджену
медичну документацію. Постійно підвищує свій професійний рівень.
Займається санітарно-освітньою роботою. Медична сестра відділення
(палат) новонароджених, крім перерахованих процедур та
маніпуляцій, знає особливості та володіє навиками нагляду і
догляду за новонародженими, що знаходяться в кювезах. Уміє
провести внутрішньошкірну вакцину БЦЖ. Перша кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі
дитячого стаціонару (пологового будинку), що знає
анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку, нервово-психічний
та фізичний розвиток дітей, основи психології здорової та хворої
дитини, основні принципи організації роботи дитячого стаціонару
(пологового будинку). Знає найбільш поширені неінфекційні,
інфекційні та інші захворювання, основні положення по
раціональному харчуванню хворих дітей в залежності від їх віку і
характеру захворювання. Володіє навиками годування дітей природним шляхом (з ложки,
пляшки, піпетки), штучним (через зонд, гастростому, в клізмі). Вміє користуватися предметами догляду за хворими та
найпростішою медичною апаратурою. Володіє методикою підготовки
хворого до різного роду досліджень шлунково-кишкового тракту,
сечовивідних шляхів і т.д., збору матеріалу для виконання аналізів
крові (з пальця і з вени), сечі, калу, слизу із зіву і носа. Вміє
проводити повну санітарну обробку хворих, транспортування,
сповивання, зміну ліжкової та натільної білизни, проводити
антропометричні виміри, обробку шприців, ставити компреси, банки,
гірчичники, клізми (очисні, лікувальні, сифонні), робити
лікувальні ванни, володіє методикою введення газовивідної трубки,
товстого шлункового зонду, гумового катетера, готувати
інструментарій та апаратуру для пункцій (плевральних,
спинномозкових), переливання крові та плазми, вести затверджену
медичну документацію. Постійно вдосконалює свої знання, є
наставником молодих спеціалістів. Активно займається
санітарно-освітньою роботою серед населення. Медична сестра відділень (палат) новонароджених пологового
будинку та пологових відділень має навики всіх перерахованих
процедур та маніпуляцій у недоношених новонароджених. Знає
особливості і володіє навиками спостереження та догляду за
новонародженими, що утримуються кювезах. Вміє проводити
внутрішньошкірну вакцинацію БЦЖ. Крім вказаного вище, медичні
сестри хірургічних відділень повинні вміти готувати
перев'язувальний матеріал та інструментарій для перев'язок і малих
операцій, готувати хворих до окремого роду операцій та здійснювати
післяопераційний догляд і спостереження за ними. Вища кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, що
має високу теоретичну та практичну підготовку, ділові та
професійні якості. Володіє сучасними методами по виходжуванню
недоношених дітей, сучасними методами оживлення новонародженої
дитини з використанням сучасної апаратури. Знає організацію роботи
дитячого стаціонару (пологового будинку). Вміє самостійно в
розрізі своєї спеціальності організувати і провести весь комплекс
протиінфекційних заходів при виникненні гнійно-запальних та
гострих кишкових захворювань. Володіє в своїй роботі всіма
директивними документами по дотриманню санітарно-протиепідемічного
режиму. Вдосконалює знання шляхом реферативних оглядів медичної
літератури, виступами з доповідями, за своїми знаннями та
організаторськими здібностями може забезпечити керівництво по
даній спеціальності як старша (головна) медична сестра. Має хороші
показники в роботі, необхідні знання і навички по спостереженню та
догляду за новонародженими, що знаходяться в кювезах.
Медична сестра дитячої поліклініки:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, що
має достатні професійні знання. Знає основні принципи організації
лікувально-профілактичної допомоги дітям в амбулаторних умовах,
принципи раціонального вигодовування, методи загартування,
фізичного виховання дітей, особливості догляду за недоношеними
дітьми та дітьми із групи ризику, основи диспансеризації, календар
щеплень, правила їх проведення і протипоказання до них. Володіє необхідними для роботи практичними навичками згідно з
профілем відділення (кабінету). Уміє вести затверджену медичну
документацію за різними розділами роботи дитячої поліклініки. Знає основні принципи проведення санітарно-профілактичної
роботи з дітьми та батьками, навчання санітарного активу, методи
роботи в соціально-неблагодійних сім'ях, пропагування здорового
способу життя. Постійно підвищує свій професійний рівень. Перша кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, що
знає основні принципи організації лікувально-профілактичної
допомоги дітям в поліклінічних умовах, основні
санітарно-гігієнічні вимоги, що пред'являються до дитячих
лікувально-профілактичних установ і міст перебування дітей. Знає
анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку захворювання, в
тому числі інфекційні, календар профілактичних щеплень, правила їх
проведення і протипоказання до них, принципи раціонального
харчування, строки реалізації продуктів, що швидко псуються,
методи загартовування, фізичного виховання, основні прийоми
виховної роботи з дітьми, особливості догляду за недоношеними
дітьми та дітьми із груп ризику, принципи проведення
санітарно-профілактичної роботи з дітьми та батьками, навчання
санітарного активу, основні принципи лікування дітей в
амбулаторно-поліклінічних умовах та на дому, принципи дій, що
використовуються в цих умовах, фізіотерапевтичні процедури, методи
проведення протиепідемічних заходів в середовищі інфекції. Вища кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, що
знає основні принципи організації лікувально-профілактичної
допомоги дітям в поліклінічних умовах. Уміє провести
антропометричні виміри, дати оцінку фізичному та
нервово-психічному розвитку дитини, скласти під керівництвом
лікаря план проведення диспансеризації та профілактичних щеплень,
вести затверджену медичну документацію за різними розділами роботи
дитячої поліклініки і враховувати основні якісні показники роботи
кабінету, проводити розрахунки харчування по інгредієнтах та
калорійності раціону, профілактичний масаж по комплексах різних
вікових груп, провести інгаляції. Виконує лікарські призначення
(ін'єкції, гірчичники, банки, компреси, накладення пов'язок,
обробка пупа, запрілостей, промивання шлунка, лікувальна або
очисна клізма, обробка та змазування слизових). Уміє навчити матір правил догляду за дитиною. Володіє
методикою забору, доставки і зберігання матеріалів для
лабораторних обстежень, технікою стерилізації шприців,
інструментів та матеріалів, основними методами профілактики
гіполактації у матері, технікою роботи на апараті УФО. Знає методи роботи в соціально-неблагодійних родинах,
запровадження здорового способу життя, техніку проведення
профілактичних щеплень, основи диспансерного нагляду. Постійно підвищує свої знання, є наставником молодих
спеціалістів.
Медична сестра з фізіотерапії:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, що
володіє практичним досвідом роботи та має добру теоретичну
підготовку в області фізіо- та бальнеотерапії. Знає правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки
фізіотерапевтичних відділень (кабінетів), основи організації
фізіотерапевтичної служби, звітно-облікову документацію
фізіотерапевтичного відділення. Вміє усунути дрібні пошкодження фізіотерапевтичної апаратури.
Займається санітарно-освітньою роботою. Підвищує свою
кваліфікацію. Перша кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, що
має хорошу теоретичну та практичну підготовку з фізіотерапії,
володіє достатнім досвідом роботи в області фізіо- та
бальнеотерапії, систематично підвищує свій професійний рівень. Знає основи організації фізіотерапевтичної служби, правила
обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних
відділень (кабінетів). Вміє правильно вести облік та звітність фізіотерапевтичного
відділення (кабінету), усунути дрібні пошкодження
фізіотерапевтичної апаратури. Знає основні механізми лікувальної дії бальнеофакторів, уміє
готувати лікувальні ванни різного хімічного складу, проводить
гідропроцедури та теплогрязелікування. Наставник молодих спеціалістів, бере активну участь в
пропаганді медичних та гігієнічних знань серед населення. Вища кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, що
має добру теоретичну та практичну підготовку по фізіотерапії,
володіє достатнім досвідом роботи в області фізіо- та
бальнеотерапії, систематично підвищує свій теоретичний та
професійний рівень. Добре знає організацію фізіотерапевтичної служби, правила
обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних
відділень (кабінетів). Знає основні правила надання невідкладної
медичної допомоги хворим, а в разі необхідності, надає її до
приходу лікаря. Вміє правильно вести облік та звітність фізіотерапевтичних
відділень (кабінету). Уміє усунути дрібні пошкодження фізіотерапевтичної апаратури.
Знає механізм лікувальної дії бальнеофакторів, уміє готувати
лікувальні ванни різного хімічного складу, проводить
гідропроцедури та теплогрязелікування, володіє всіма методиками
відпуску електропроцедур. Наставник молодих спеціалістів, бере активну участь в
пропаганді медичних та гігієнічних знань серед населення.
Медична сестра з масажу:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі з
масажу, яка має достатні знання з анатомії та фізіології людини,
необхідні для ефективного виконання масажу. Володіє методиками лікувальної фізкультури та масажу при
різних захворюваннях. Знає показання та протипоказання до застосування масажу,
постійно вдосконалює свої знання та вміння. Перша кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі з
масажу, яка має грунтовні знання з анатомії та фізіології людини,
необхідні для ефективного виконання масажу, розуміє роль масажу та
лікувальної фізкультури при різних захворюваннях. Добре знає
показання та протипоказання до застосування масажу. Постійно
підвищує свій професійний рівень, бере участь у підготовці
фахівців з лікувального масажу. Вища кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі з
масажу, яка має міцні знання з анатомії та фізіології людини,
необхідні для ефективного виконання масажу, добре розуміє роль
масажу та лікувальної фізкультури у комплексному лікуванні хворих. Володіє методиками застосування лікувальної фізкультури та
різних видів масажу при різних захворюваннях. Знає показання та протипоказання до застосування масажу.
Постійно підвищує свій професійний рівень, бере участь у
підготовці фахівців з лікувального масажу на робочому місці,
семінарах та курсах.
Медична сестра з лікувальної фізкультури:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі з
лікувальної фізкультури, яка має достатні знання з основ
лікувальної фізкультури та організації роботи по ЛФК в
лікувально-профілактичних установах. Знає сумісність та послідовність процедур лікувальної
фізкультури з іншими процедурами в процесі лікування, показання та
протипоказання до застосування засобів фізичної культури. Володіє
принципами підбору раціональних фізичних вправ для індивідуальних
і групових занять з хворими, прийомами масажу. Вміє навчати хворих виконанню фізичних вправ. Підвищує свої
знання та практичні навики. Перша кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі з
лікувальної фізкультури, яка добре знає основи лікувальної
фізкультури, її роль в медичній реабілітації хворих та організацію
роботи по ЛФК в структурних підрозділах медичних установ. Володіє прийомами масажу, знає сумісність та послідовність
процедур ЛФК з іншими процедурами в процесі комплексного
лікування, показання та протипоказання до застосування засобів
фізичної культури. Добре володіє добором раціональних фізичних вправ як для
індивідуальних, так і для групових занять з хворими. Вміє навчати хворих виконанню фізичних вправ. Знає
особливості функціональних порушень при травмах та захворюваннях,
важливість призначення лікування в ранньому періоді захворювання
або травми. Постійно вдосконалює свої професійні знання, знайома із
східними оздоровчими системами. Бере участь в підготовці
спеціалістів з ЛФК і масажу на робочому місці, є наставником
молодих спеціалістів і активним пропагандистом здорового способу
життя та профілактики захворювань серед населення з допомогою
засобів фізичної культури. Вища кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі з
лікувальної фізкультури, яка має глибокі знання з основ оздоровчої
та лікувальної фізкультури, її ролі в медичній реабілітації
хворих. На високому рівні забезпечує організацію роботи по ЛФК в
структурних підрозділах медичних установ. Добре знає показання та
протипоказання до призначення лікувальної фізкультури, її
сумісність та послідовність з іншими лікувальними процедурами в
процесі лікування, володіє прийомами масажу. Забезпечує ранні строки призначення лікувальної фізкультури
та врахування ефективності її застосування. Добре володіє
методиками лікувальної фізкультури при різних захворюваннях
кістково-м'язового апарату, серцево-судинної та нервової системи,
органів дихання, шлункового тракту та ін. Добре орієнтується в
східних оздоровчих системах, досконало володіє однією з них.
Кваліфіковано проводить індивідуальні та групові заняття з
лікувальної фізкультури та навчає хворих виконанню фізичних вправ.
Бере участь в підготовці середніх медичних працівників на робочих
місцях, курсах, семінарах з питань лікувальної фізкультури та
масажу. Бере активну участь в пропаганді здорового способу життя
та профілактиці захворювань з допомогою засобів фізичної культури
серед населення.
Медична сестра з функціональної діагностики:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, яка
має хорошу теоретичну і практичну підготовку. Володіє основними
методиками функціональної діагностики, яку застосовують у даній
установі. Знає будову і принципи роботи всієї апаратури кабінету.
Уміє виконати знімання електрокардіограм, має уявлення про типові
зміни електрокардіограми, фонограми, дослідження з функціональними
пробами. Систематично підвищує свої професійні знання. Перша кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, яка
має хорошу теоретичну і практичну підготовку. Володіє технікою
знімання електрокардіограм, фонограм. Знає апаратуру, її будову,
принципи роботи та норми найважливіших показників при її
експлуатації, вміє усунути прості недоліки в її роботі. Володіє
методом реографії, електроенцефалографії, знає особливості
зовнішнього дихання. Володіє технікою реєстрації спірограм. Систематично підвищує свої професійні знання. Вища кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, яка
має хорошу теоретичну і практичну підготовку. Знає принципи роботи
всієї апаратури кабінету функціональної діагностики, слідкує за
справністю апаратури. Вміє лагодити обладнання. Володіє технікою
знімання електрокардіограм, фонограм і опрацьовує їх для подальшої
розшифровки лікаря. Має уявлення про типові зміни
електрокардіограми, фонограми, які найчастіше зустрічаються при
захворюваннях. Володіє технікою підготовки хворого до спірографії
та реєстрації спірограм, робить розрахунки спірограм і основного
обміну пневмотахометрії. Знає особливості дослідження зовнішнього
дихання. Вміє обробити фотопапір і фотоплівку для тахосцилографів,
провести необхідні обчислення і виміри на плівках. Постійно підвищує свої професійні знання.
Медична сестра з дієтичного харчування:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, що
володіє теоретичною та практичною підготовкою в області дієтичного
харчування. Знає лікувальні дієти різного призначення та профілю.
Вміє підрахувати хімічний склад та калорійність раціонів, скласти
меню, вільну потребу на харчування хворих, викладку на лікувальні
страви. Знає особливості лікувальної кулінарії, бере активну участь в
навчанні середнього та молодшого персоналу згідно з основними
принципами організації лікувального харчування, правила
санепідрежиму. Постійно підвищує свої теоретичні знання. Бере участь в
санітарно-освітній роботі серед населення. Перша кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, що
має добру теоретичну та практичну підготовку в області дієтології.
Знає призначення лікувальних дієт хворих різного профілю. Уміє
підрахувати хімічний склад та калорійність раціонів, скласти меню,
вільні потреби на харчування хворих, розкладку на лікувальні
страви та їх картотеку. Добре знає особливості лікувальної кулінарії. Бере активну участь в навчанні середнього та молодшого
медичного персоналу згідно з основними принципами організації
лікувального харчування, правилами санепідрежиму. Постійно підвищує свої професійні знання, бере активну участь
в санітарно-освітній роботі серед населення. Вища кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі, що
має добру теоретичну та практичну підготовку в області дієтології.
Знає призначення лікувальних дієт хворих різного профілю, правила
технології приготування страв, норми вмісту продуктів харчування в
стравах, строки реалізації продуктів харчування та їх збереження.
Уміє підрахувати хімічний склад та калорійність раціонів, скласти
меню, розкладку на лікувальні страви та оформити картотеку. Добре знає особливості лікувальної кулінарії, правила
санепідрежиму. Бере активну участь в навчанні середнього та молодшого
медичного персоналу згідно з основними принципами організації
лікувального харчування. Постійно підвищує свої професійні знання, бере активну участь
в санітарно-освітній роботі серед населення.
Медична сестра з стоматології:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі
стоматологічного відділення, яка має хорошу теоретичну і практичну
підготовку. Знає основну симптоматику поширених стоматологічних
захворювань і принципи їхнього лікування, особливості догляду за
хворими та пораненими з ушкодженнями щелепно-лицевої області,
призначення стоматологічного медінструментарію, обладнання. Вміє
виконати невеликий ремонт і профілактику апаратури, асистувати
лікарю під час проведення різних втручань і складних маніпуляцій.
Постійно підвищує свої професійні знання. Перша кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі
стоматологічного відділення, яка має хорошу теоретичну і практичну
підготовку. Володіє технікою виконання маніпуляцій. Вміє
організувати робоче місце. Знає призначення медичного
інструментарію, що застосовується при стоматологічній допомозі та
уміє комплектувати його у набори. Має уяву про симптоматику основних стоматологічних
захворювань і принцип їх лікування. Знає, як готувати хворого до
попередньої наркозної підготовки, до підготовки пломбірувального
та зліпочного матеріалів, проведення туалету порожнини рота. Постійно підвищує свої професійні знання. Вища кваліфікаційна категорія надається медичній сестрі
стоматологічного відділення (кабінету), яка має високу теоретичну
і практичну підготовку. Знає обсяг втручання стоматологічної
допомоги, послідовність дій лікаря-стоматолога, призначення
медінструментарію, що є в кабінеті. Вміє комплектувати набори за
видами при наданні допомоги. Знає основи фармакології, засобів, що
застосовуються в анестезії, показання і протипоказання до їх
застосування. Вміє організувати робоче місце, володіє технікою виконання
ін'єкцій. Має уяву про премедикацію і підготовку до неї хворого.
Знає звітно-облікову документацію і вміє працювати з нею. Знає
основи експертизи працездатності, диспансеризації населення. Вміє
організувати санітарний актив, залучити його до проведення
оздоровчих заходів, постійно займається сан-просвітньою роботою,
володіє методами протиепідемічних заходів. Постійно підвищує свій
професійний рівень.
Медичний статистик:
Друга кваліфікаційна категорія надається медичному
статистику, що володіє навиками своєї роботи. Знає діючі накази з
питань обліку і звіту, затверджені форми первинної облікової
медичної документації та звіту. Вміє проводити контроль за якістю
і достовірністю облікової документації та звіту, обробляти
статистичну інформацію. Підвищує свій професійний рівень. Перша кваліфікаційна категорія надається медичному
статистику, що володіє навиками своєї роботи. Знає діючі накази і
методичні вказівки з питань медичної статистики в
лікувально-профілактичних установах, затверджені форми первинної
облікової документації та звіту в установах. Здійснює контроль за якістю і достовірністю облікових даних і
звітності. Володіє методикою розрахунку і аналізу статистичних
показників. Вміє користуватися мікрокалькулятором для обробки
статистичної інформації. Підвищує свій професійний рівень. Вища кваліфікаційна категорія надається медичному статистику,
що володіє навиками своєї роботи. Знає діючі накази і методичні
вказівки з питань медичної статистики, основи медичної статистики,
"Міжнародної статистичної класифікації хвороб, трав і причин
смерті", організацію роботи в різних лікувально-профілактичних
установах. Знає затверджені форми первинної облікової медичної
документації та звіту в установах. Вміє проводити контроль за
повнотою, якістю і достовірністю облікових даних і звітності.
Володіє методиками розрахунку і аналізу статистичних показників
діяльності установ, медичного обслуговування та стану здоров'я
населення. Знає основи інформатики і використання ЕОМ для обробки
статистичної інформації. Постійно підвищує свій професійний рівень.
Начальник Головного
управління захисту
та зміцнення здоров'я В.Ф.Марієвський
Начальник Головного
управління лікувально-
профілактичної допомоги А.П.Картишвгору