Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами
ЄЕС, Австрія, Фінляндія [...]; Конвенція, Міжнародний документ від 25.03.2003
Документ 987_012, поточна редакція — Редакція від 25.06.2003

              Конвенція 
про спрощення формальностей у торгівлі
товарами (1), (2)

_______________
(1) Конвенція укладена між Європейським економічним
співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія,
Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й
Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі
товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77.
(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО,
іменоване далі "Співтовариство",
ТА РЕСПУБЛІКА АВСТРІЯ, РЕСПУБЛІКА ФІНЛЯНДІЯ, РЕСПУБЛІКА
ІСЛАНДІЯ, КОРОЛІВСТВО НОРВЕГІЯ, КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ і ШВЕЙЦАРСЬКА
КОНФЕДЕРАЦІЯ,
іменовані далі "країни ЄАВТ",

БЕРУЧИ ДО УВАГИ Угоди про вільну торгівлю між Співтовариством
і кожною із країн ЄАВТ,
БЕРУЧИ ДО УВАГИ Спільну декларацію про створення
Європейського економічного простору, ухвалену міністрами країн
ЄАВТ та держав - членів Співтовариства й Комісією Європейських
співтовариств 9 квітня 1984 року в Люксембурзі, зокрема з огляду
на спрощення формальностей на кордонах і правила щодо походження
товарів,
БЕРУЧИ ДО УВАГИ той факт, що в рамках дій, спрямованих на
зміцнення внутрішнього ринку Співтовариство вирішило запровадити
єдиний адміністративний документ для використання у такій торгівлі
з 1 січня 1988 року,
ВВАЖАЮЧИ ЗА ДОЦІЛЬНЕ також спростити формальності і у
торгівлі товарами між Співтовариством і країнами ЄАВТ, а також у
торгівлі безпосередньо між країнами ЄАВТ, а саме шляхом
запровадження єдиного адміністративного документа,
БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що жодне з положень цієї Конвенції не може
бути розтлумачено таким чином, що воно звільняє Договірні сторони
від їхніх зобов'язань за іншими міжнародними угодами,
ВИРІШИЛИ УКЛАСТИ ТАКУ КОНВЕНЦІЮ:
Загальні положення
Стаття 1
1. Ця Конвенція встановлює заходи, спрямовані на спрощення
формальностей у торгівлі товарами між Договірними сторонами, а
саме шляхом запровадження єдиного адміністративного документа
(іменований далі "єдиний документ"), що має використовуватися для
будь-якої процедури імпорту чи експорту, а також для процедури
спільного транзиту (іменованої далі "транзит"), яка застосовується
у торгівлі між Договірними сторонами незалежно від виду та
походження товарів.
2. Для цілей цієї Конвенції "третя країна" означає будь-яку
країну, що не є Договірною стороною цієї Конвенції.
3. Від дати, коли приєднання нової Договірної сторони набирає
чинності відповідно до Статті 11a, всі посилання на країни ЄАВТ у
цій Конвенції застосовуються до цієї країни mutatis mutandis і
виключно для цілей цієї Конвенції. (3) _______________
(3) Рекомендація N 1/93 від 23.09.93 Об'єднаного комітету
ЄЕС-ЄАВТ зі спрощення формальностей у торгівлі товарами від 23
вересня 1993 р. про внесення змін до Конвенції від 20 травня 1987
року про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний
вісник L 036, 14.02.1996, с. 27 - 28
Стаття 2
Якщо товари є предметом торгівлі між Договірними сторонами,
формальності, пов'язані зі здійсненням такої торгівлі, виконуються
з використанням єдиного документа, що ґрунтується на формі
декларації, зразок якої наведено у Додатку I до цієї Конвенції.
Цей єдиний документ, залежно від обставин, використовується як
декларація або документ про експорт, транзит чи імпорт.
Стаття 3
Договірна сторона може вимагати подання адміністративних
документів на додаток до єдиного документа тільки в таких
випадках:
- якщо це явно необхідно для застосування чинного
законодавства Договірної сторони, для якого використання єдиного
документа не буде недостатнім;
- якщо цього вимагають умови міжнародних договорів, стороною
яких вона є;
- якщо цього вимагають від операторів з метою обґрунтування
надання їм, на їхнє ж прохання, певних переваг або специфічного
спрощення.
Стаття 4
1. Жодне з положень цієї Конвенції не перешкоджає Договірним
сторонам застосовувати спрощені процедури, що ґрунтуються або не
ґрунтуються на використанні комп'ютерів, з метою ще більшого
спрощення для операторів.
2. Спрощені процедури можуть, зокрема, полягати в наданні
операторам права не пред'являти митному органу відповідні товари
або декларацію на них, або ж права складати неповну декларацію. У
таких випадках декларація, що за згодою компетентних органів може
бути загальною періодичною декларацією, має бути подана в
подальшому упродовж строків, установлених цими органами.
У випадках, зазначених у пункті 1, операторам може бути
надане право використання комерційних документів замість єдиного
документа.
У разі використання єдиного документа зацікавлені особи
можуть з дозволу компетентних органів додавати до нього комерційні
переліки, що містять опис товарів, замість додаткових аркушів
єдиного документа з метою виконання формальностей, передбачених
будь-якою процедурою, пов'язаною з експортом або імпортом.
3. Жодне з положень цієї Конвенції не перешкоджає Договірним
сторонам:
- звільняти від подання єдиного документа під час оформлення
поштових відправлень (листів або бандеролей);
- звільняти від подання письмових декларацій;
- укладати між собою угоди або домовленості з метою
подальшого спрощення формальностей відносно всього обсягу або
певної частини торгівлі між ними;
- дозволяти використання відвантажувальних специфікацій для
виконання формальностей під час транзиту товарних партій, що
складаються з декількох видів товарів, замість додаткових аркушів
єдиного документа;
- дозволяти, у разі доцільності, подання декларацій,
віддрукованих на звичайному папері за допомогою державних чи
приватних комп'ютерів із дотриманням вимог, встановлених
компетентними органами;
- надавати компетентним органам право вимагати введення
даних, необхідних для виконання належних формальностей, у їхні
комп'ютеризовані системи обробки декларацій, у разі доцільності,
без подання письмової декларації;
- надавати компетентним органам право, у випадку використання
комп'ютеризованої системи обробки декларацій, вимагати формування
експортної, транзитної чи імпортної декларації або у вигляді
єдиного документа, відтвореного цією системою, або шляхом введення
даних у комп'ютер, якщо такий документ не відтворюється;
- застосовувати будь-які спрощення, ухвалені рішенням
Об'єднаного комітету, як це загадано у частині 3 Статті 11 цієї
Конвенції.
Формальності
Стаття 5
1. Положення про виконання, з використанням єдиного
документа, формальностей, необхідних для експорту, транзиту та
імпорту товарів, викладені в Додатку II до цієї Конвенції.
2. Спільні коди, що мають використовуватись у формах,
наведених у Додатку I, зазначені в Додатку III до цієї Конвенції.
Стаття 6
1. Декларація повинна бути заповнена однією з офіційних мов
Договірних сторін, прийнятною для компетентних органів тієї
країни, де виконуються формальності експорту або транзиту. У разі
потреби митний орган країни призначення або транзиту може вимагати
від декларанта або його представника в цій країні переклад
зазначеної декларації на офіційну мову або одну з офіційних мов
цієї країни.
2. Як виняток з положень частини 1, декларація заповнюється
однією з офіційних мов країни імпорту у всіх випадках, коли
декларація в цій країні подається на примірниках декларації,
відмінних від тих, що були представлені митним органам країни
експорту або відправлення.
Стаття 7
1. Декларант або його представник можуть на кожному етапі
операції, пов'язаної з торгівлею товарами між Договірними
сторонами, використати примірники декларації, необхідні для
виконання формальностей, що стосуються лише цього етапу, до яких у
разі доцільності можуть бути долучені примірники, необхідні для
виконання формальностей, що стосуються одного з подальших етапів
цієї операції.
2. Право, що випливає з положень частини 1, не обумовлюється
жодними особливими умовами, що висуваються з боку компетентних
органів.
Проте, без шкоди особливим положенням, що стосуються
переміщення товарів від різних відправників, компетентні органи
мають право передбачити, що формальності, пов'язані з експортними
та транзитними операціями, виконуються на одній і тій самій формі,
з використанням тих примірників, які відповідають цим
формальностям.
Стаття 8
У випадках, згаданих у Статті 7, компетентні органи повинні,
наскільки це можливо, переконатися в повній відповідності даних,
зазначених у примірниках декларації, складених у ході різних
етапів відповідної операції.
Адміністративне сприяння
Стаття 9
1. Для забезпечення нормального здійснення торгівлі між
Договірними сторонами й полегшення виявлення будь-яких
невідповідностей або порушень митні служби зацікавлених країн, за
запитом або з власної ініціативи, якщо вони вважатимуть це в
інтересах іншої Договірної сторони, надають одна іншій всю наявну
інформацію (включаючи адміністративні протоколи та висновки
експертизи), що становить інтерес для належного застосування цієї
Конвенції.
2. Якщо запитувана країна вважає, що сприяння може завдати
шкоди її безпеці, громадському порядку (ordre public) чи іншим
істотним інтересам або призведе до порушення промислової,
комерційної або професійної таємниці, вона може утриматися від
сприяння або відмовити в сприянні повністю або частково.
3. Якщо вирішено утриматися від сприяння або відмовити в
сприянні, країна, що запитує, повинна бути негайно повідомлена про
таке рішення і причини останнього.
4. Якщо митна служба певної країни запитує про сприяння, яке
сама не могла б надати у випадку надходження запиту, вона у своєму
запиті звертає увагу на цей факт. Виконання такого запиту
залишається на розсуд запитуваної митної служби.
5. Інформація, отримана відповідно до частини 1,
використовується винятково для цілей цієї Конвенції і
країна-одержувач надає їм такий же ступінь конфіденційності, який
передбачений для інформації аналогічного характеру національним
законодавством цієї країни. Така інформація може бути використана
для інших цілей лише за письмової згоди митної служби, що її
надала, і за умови дотримання будь-яких обмежень, установлених
цією службою.
Об'єднаний комітет
Стаття 10
1. Цим засновується Об'єднаний комітет, у якому представлена
кожна Договірна сторона цієї Конвенції.
2. Об'єднаний комітет діє за спільною згодою.
3. Об'єднаний комітет збирається в разі потреби, але не рідше
одного разу на рік. Кожна з Договірних сторін може вимагати
проведення засідання.
4. Об'єднаний комітет ухвалює свій внутрішній регламент, що
містить, серед іншого, положення щодо порядку проведення засідань
та призначення голови і визначення строку його перебування на
посаді.
5. Об'єднаний комітет може своїм рішенням створювати будь-які
підкомітети або робочі групи, що можуть сприяти виконанню його
обов'язків.
Стаття 11
1. Саме на Об'єднаний комітет покладено обов'язок із
керування цією Конвенцією і забезпечення її належного виконання. З
цією метою Договірні сторони регулярно інформують зазначений
комітет про досвід, набутий під час застосування цієї Конвенції, а
надає рекомендації, у випадках, передбачених у частині 3,
приймає рішення.
2. Об'єднаний Комітет, зокрема, надає рекомендації:
a) про внесення змін до Конвенції;
b) про будь-які інші заходи, необхідні для її застосування.
3. Об'єднаний Комітет ухвалює рішення про внесення змін до
Додатків до цієї Конвенції, про спрощення, згадані в останньому
абзаці частини 3 Статті 4, і про запрошення третіх країн, у сенсі
параграфа 2 Статті 1, приєднатися до цієї Конвенції відповідно до
Статті 11a. Такі рішення, за винятком запрошень третім країнам,
вводяться в дію Договірними сторонами відповідно до їхнього
національного законодавства. (4) _______________
(4) Рек. 1/93-L 36/96
4. Якщо представник Договірної сторони в Об'єднаному комітеті
погодився з рішенням із застереженням про необхідність виконання
конституційних вимог, це рішення набирає чинності, якщо в ньому не
зазначена дата такого вступу, у перший день другого місяця, що
наступає після дати повідомлення про зняття застереження.
5. Рішення Об'єднаного комітету, згадані в частині 3, про
запрошення третьої країни приєднатися до цієї Конвенції
направляються до Генерального секретаріату Ради Європейських
співтовариств, який направляє їх зацікавленій третій країні разом
з текстом Конвенції, чинним на цю дату. (5) _______________
(5) Рек. 1/93-L 36/96
6. Починаючи з дати, зазначеної в параграфі 5, зацікавлена
третя країна може бути представлена спостерігачами в Об'єднаному
комітеті та його робочих групах.
Приєднання третіх країн
Стаття 11a
1. Будь-яка третя країна може стати Договірною стороною цієї
Конвенції, якщо її було запрошено з боку депозитарію Конвенції
після ухвалення рішення Об'єднаним комітетом.
2. Третя країна, що отримала запрошення стати Договірною
стороною цієї Конвенції, приєднується до неї шляхом подання до
Генерального секретаріату Ради Європейських співтовариств
документа про приєднання. До зазначеного документа додається
переклад тексту Конвенції на офіційну мову (мови) країни, що
приєднується.
3. Приєднання набирає чинності в перший день другого місяця,
що наступає за днем подання документа про приєднання.
4. Депозитарій повідомляє всі Договірні сторони про дату
подання документа про приєднання та про дату набрання чинності
такого приєднання.
5. Рекомендації та рішення Об'єднаного комітету, зазначені в
частинах 2 і 3 Статті 11, прийняті в упродовж проміжку часу між
датою, зазначеною в частині 1 цієї Статті, і датою набрання
чинності приєднанням, також направляються запрошеній третій країні
через Генеральний секретаріат Ради Європейських співтовариств.
Декларація про прийняття таких актів включається або в
документ про приєднання або в окремий документ, що подається до
Генерального секретаріату Ради Європейських співтовариств протягом
шести місяців після дати зазначеного направлення. Якщо декларація
не подається на зберігання протягом зазначеного строку, приєднання
вважається недійсним. (6) _______________
(6) Рек. 1/93-L 36/96
Загальні та прикінцеві положення
Стаття 12
Кожна Договірна сторона вживає належних заходів для
забезпечення ефективного й гармонічного застосування положень цієї
Конвенції, зважаючи на потребу в скороченні, наскільки це можливо,
формальностей, що покладаються на учасників торгівлі, і
необхідність досягнення взаємоприйнятного вирішення будь-яких
труднощів, що виникають під час застосування цих положень.
Стаття 13
Договірні сторони інформують одна одну про положення, які
вони приймають для виконання цієї Конвенції.
Стаття 14
Додатки до цієї Конвенції становлять її невід'ємну частину.
Стаття 15
1. Ця Конвенція застосовується, з одного боку, до територій,
щодо яких діє Договір про заснування Європейського економічного
співтовариства ( 994_017 ) та згідно з умовами, встановленими цим
Договором, а також до територій країн ЄАВТ, з іншого боку.
2. Ця Конвенція застосовується також до Герцогства
Ліхтенштейн доти, доки це Герцогство пов'язане зі Швейцарською
Конфедерацією договором про митний союз.
Стаття 16
Будь-яка Договірна сторона може денонсувати цю Конвенцію за
умови подання письмового повідомлення за дванадцять місяців до
денонсації депозитарію, згаданому в Статті 17, який повідомляє про
це всі інші Договірні сторони.
Стаття 17
1. Ця Конвенція набирає чинності 1 січня 1988 року за умови
здачі на зберігання до 1 листопада 1987 року Договірними сторонами
своїх документів про прийняття до Генерального секретаріату Ради
Європейських співтовариств, що виступає депозитарієм.
2. Якщо ця Конвенція не набере чинності 1 січня 1988 року,
вона набирає чинності в перший день другого місяця, що наступає за
здачею на зберігання останнього документа про прийняття.
3. Депозитарій повідомляє Договірні сторони про дату здачі на
зберігання документа про прийняття кожною Договірною стороною та
про дату набрання чинності цією Конвенцією.
Стаття 18
Ця Конвенція, укладена в одному оригінальному примірнику
датською, голландською, англійською, фінською, французькою,
німецькою, грецькою, ісландською, італійською, норвезькою,
португальською, іспанською і шведською мовами, причому всі тексти
є однаковою мірою автентичними, і зберігається в архівах
Генерального секретаріату Ради Європейських співтовариств, яка
передає її засвідчену копію кожній Договірній стороні.
Вчинено в Інтерлакені двадцятого травня тисяча дев'ятсот
вісімдесят сьомого року. (7) _______________
(7) Не є частиною офіційного тексту, опублікованого в
Офіційному віснику
ДОДАТОК I
ЗРАЗКИ ФОРМ, ЗГАДАНИХ У СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ (8) _______________
(8) У всіх формах, наведених у цьому Додатку, можуть
використовуватися або слова "транзит Співтовариства", або
"спільний транзит"
Цей Додаток містить:
- Доповнення 1: зразок форми єдиного документа, згаданої в
пункті "a" частини 1 Статті 1 Додатка II;
- Доповнення 2: зразок форми єдиного документа, згаданої в
пункті "b" частини 1 Статті 1 Додатка II;
- Доповнення 3: зразок форми додаткового аркуша, згаданої в
пункті "a" частини 2 Статті 1 Додатка II;
- Доповнення 4: зразок форми додаткового аркуша, згаданої в
пункті "b" частини 2 Статті 1 Додатка II.
Доповнення 1
Зразок форми єдиного документа, згаданого в пункті "a"
частини 1 Статті 1 Додатка II (9) _______________
(9) У полі під графами 15 і 17 аркуша N 5 слова "ПОВЕРНЕННЯ
В ..." можуть бути зазначені в перекладі на фінську, ісландську,
норвезьку і шведську мови.
Зображення має графічний характер. Не наводиться.
Доповнення 2
Зразок форми єдиного документа, згаданого в пункті "b"
частини 2 Статті 1 Додатка II (10) _______________
(10) У полі під графами 15 і 17 аркуша 4/5 слова "ПОВЕРНЕННЯ
В ..." можуть бути зазначені в перекладі на фінську, ісландську,
норвезьку і шведську мови.
Зображення має графічний характер. Не наводиться.
Доповнення 3
Зразок форми додаткового аркуша, згаданого в пункті "a"
частини 2 Статті 1 Додатка II
Зображення має графічний характер. Не наводиться.
Доповнення 4
Зразок форми додаткового аркуша, згаданого в пункті "b"
частини 2 Статті 1 Додатка II
Зображення має графічний характер. Не наводиться.
ДОДАТОК II
ДРУКУВАННЯ, ЗАПОВНЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
ЄДИНОГО ДОКУМЕНТА
Друкована форма єдиного документа
Стаття 1
1. Без шкоди можливості роздільного використання,
передбаченого Доповненням 3 до цього Додатка, форми єдиного
документа складаються з восьми примірників:
a) або у вигляді комплекту з восьми послідовних аркушів
відповідно до зразка, наведеного в Доповненні 1 до Додатка I;
b) або, зокрема у разі друкування з використанням
комп'ютеризованої системи обробки декларацій, із двох комплектів з
чотирьох послідовних аркушів відповідно до зразка, наведеного в
Доповненні 2 до Додатка I;
2. До єдиного документа можуть при необхідності додаватися
додаткові аркуші:
a) або у вигляді комплекту з восьми послідовних аркушів
відповідно до зразка, наведеного в Доповненні 3 до Додатка I;
b) або у вигляді двох комплектів із чотирьох послідовних
аркушів відповідно до зразка, наведеного в Доповненні 4 до Додатка
I до цієї Конвенції.
3. Як відступ від положень частини 2 Договірні сторони мають
право не дозволяти використання форм додаткових аркушів у випадку
застосування комп'ютеризованої системи обробки декларацій, що
формує такі декларації.
4. Користувачі можуть просто мати друковані форми, що містять
тільки ті примірники зразка, що зазначено в Додатку I, які
необхідні їм для заповнення їхніх декларацій.
5. У лівому верхньому куті форми Договірні сторони можуть
друкувати напис, що ідентифікує відповідну Договірну сторону. У
випадку, коли такі документи пред'являються в іншій Договірній
стороні, цей напис не перешкоджає прийняттю декларації.
Стаття 2
1. Форми друкуються на самокопіювальному письмовому папері,
що має щільність не менш як 40 грамів на квадратний метр. Папір
повинен бути досить щільним, щоб інформація на одній його стороні
не впливала на розбірливість інформації на іншій стороні, і
повинен бути досить міцним, аби за нормального використання легко
не рватися й не м'ятися. Для всіх примірників використовується
білий папір. При цьому на примірниках, що використовуються для
транзиту (1, 4 і 5), графи N 1 (за винятком середнього
підрозділу), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32,
33 (перший підрозділ ліворуч), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55
і 56 мають зелений фон. (11) Форми друкуються зеленою фарбою. _______________
(11) Рішення N 1/2000 Об'єднаного комітету ЄС-ЄАВТ зі
спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 грудня 2000 р.
про внесення змін до Додатків II і III до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник N L
009,12/01/2001, с. 108 - 109
1a. Кольорове маркування різних примірників форм виконується
в такий спосіб:
a) на формах відповідно до зразків, наведених у Доповненнях 1
і 3 до Додатка I:
- примірники 1, 2, 3 і 5 мають на правому краї суцільне поле
червоного, зеленого, жовтого і синього кольору відповідно,
- примірники 4, 6, 7 і 8 мають на правому краї пунктирне поле
синього, червоного, зеленого і жовтого кольору відповідно;
b) на формах відповідно до зразків, наведених у Доповненнях 2
і 4 до Додатка I, примірники 1/6, 2/7, 3/8 і 4/5 мають на правому
краї суцільне поле й праворуч від нього пунктирне поле червоного,
зеленого, жовтого і синього кольору відповідно.
Ширина цих полів становить приблизно 3 міліметри. Пунктирне
поле складається з лінії квадратів зі стороною 3 міліметри,
розділених пробілами довжиною 3 міліметри. (12) _______________
(12) Рішення N 1/89 Об'єднаного комітету ЄЕС-ЄАВТ "Спрощення
формальностей" від 3 травня 1989 р. про внесення змін до Додатка
II до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Офіційний вісник, N L 200, 13/07/1989, с. 3.
2. Покажчик примірників, на яких дані, що містяться у формах,
повинні з'являтися шляхом самокопіювання, наведений у Доповненні
1. Покажчик примірників, на яких дані, що містяться на додаткових
аркушах, повинні з'являтися шляхом самокопіювання, наведений у
Доповненні 2.
3. Бланки мають формат 210 х 297 мм із максимальним
відхиленням по довжині до 5 мм убік зменшення й до 8 мм убік
збільшення.
4. Договірні сторони можуть зажадати, щоб на формах також
зазначалися найменування й адреса виготовлювача або позначка, яка
дозволяє ідентифікувати виготовлювача.
Заповнення єдиного документа
Стаття 3
1. Форми заповнюються відповідно до Пояснень, наведених у
Доповненні 3.
2. У випадках, коли формальності виконуються з використанням
державних або приватних комп'ютерних систем, компетентні органи
дозволяють особам на їхнє прохання заміняти власноручний підпис
рівнозначною технічною дією, яка може бути заснована на
використанні кодів, коли це можливо, і яка має ті ж юридичні
наслідки, що й власноручний підпис. Така можливість надається
тільки за умови виконання технічних і адміністративних вимог,
установлених компетентними органами.
3. У випадках, коли формальності виконуються з використанням
державних або приватних комп'ютерних систем, які також
роздруковують декларації, компетентні органи можуть передбачити
пряме засвідчення цими системами декларацій, відтворених таким
чином, замість ручного або механічного відбитка печатки митного
органа й підпису вповноваженої посадової особи.
Використання єдиного документа
Стаття 4
Положення щодо використання єдиного документа містяться у
Додатку 3.
Стаття 5
1. У разі використання комплекту єдиного документа для
послідовного виконання експортних, транзитних та/або імпортних
формальностей кожна особа, що бере участь в операції, несе
відповідальність тільки стосовно відомостей, що стосуються
процедури, яку він заявив як декларант, принципал або представник
декларанта або принципала.
2. Для цілей застосування параграфа 1, якщо заінтересована
особа використовує єдиний документ, оформлений на більш ранньому
етапі даної торговельної операції, вона зобов'язана до подання
своєї декларації перевірити точність зазначених відомостей у
графах, за зміст яких вона несе відповідальність, і їх
відповідність даним товарам і заявленій процедурі, а також за
потреби зобов'язана їх доповнити.
3. У випадках, зазначених у параграфі 2, заінтересована особа
повинна негайно інформувати митну службу про будь-яку виявлену
невідповідність у відомостях, представлених про дані товари.
Стаття 6
1. При експорті товарів з території Договірної сторони
потрібні примірники 1, 2 і 3, що відповідають зразку, наведеному в
Доповненні 1 до Додатка I, або примірники 1/6, 2/7 і 3/8, що
відповідають зразку, наведеному в Доповненні 2 до Додатка I.
При транзиті потрібні примірники 1, 4 і 5, що відповідають
зразку, наведеному в Доповненні 1 до Додатка I, або примірники 1/6
і 4/5 (двічі), що відповідають зразку, наведеному в Доповненні 2
до Додатка I. (13) _______________
(13) Рішення N 1/2000 Об'єднаного комітету ЄЕС-ЄАВТ зі
спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 грудня 2000 р.
про внесення змін до Додатків II i III до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник, N L
009,12/01/2001, с. 0108-0109
3. При імпорті товарів на територію Договірної сторони
потрібні примірники 6, 7 і 8, що відповідають зразку, наведеному в
Доповненні 1 до Додатка I, або примірники 1/6, 2/7 і 3/8, що
відповідають зразку, наведеному в Доповненні 2 до Додатка I.
Подання декларації
Стаття 7
1. Декларації повинні супроводжуватися в межах, установлених
Статтею 3 цієї Конвенції, документами, необхідними для поміщення
даних товарів під заявлену процедуру.
2. Подання в митний орган декларації, підписаної декларантом
або його представником, указує, що дана заінтересована особа
декларує даний товар для поміщення під заявлену процедуру й, без
шкоди для можливого застосування мір покарання, означає прийняття
на себе відповідальності відповідно до правил, що діють у
Договірних сторонах, щодо:
- точності відомостей, зазначених у декларації,
- дійсності прикладених документів і
- дотримання всіх зобов'язань, що випливають з поміщення
даних товарів під відповідну процедуру.
Стаття 8
У випадках, коли потрібні додаткові примірники єдиного
документа або декларації, заінтересовані особи можуть у разі
потреби використати для цієї мети додаткові аркуші або фотокопії
цього документа або декларації, які компетентні органи приймають
наче якби це були оригінальні документи, з урахуванням того, що
їхня якість і розбірливість будуть враховані даними органами як
задовільні.
Доповнення 1
Покажчик примірників форм, згаданих у Доповненнях 1 і 3
до Додатка I, на яких відомості, що містяться в них,
повинні з'являтися шляхом самокопіювання
(включаючи примірник 1)
------------------------------------------------------------------ | N | Примірник |N графи| Примірник | |графи| | | | |----------------------------------------------------------------| | I. ГРАФИ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ | |----------------------------------------------------------------| |1 | 1 - 8 | 29 | 1 - 3 | | | крім середнього підрозділу |-------+----------------| | | 1 - 3 | 30 | 1 - 3 | | | |-------+----------------| | | | 31 | 1 - 8 | | | |-------+----------------| | | | 32 | 1 - 8 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |2 | 1 - 5(1) | 33 |перший підрозділ| |-----+---------------------------------| | ліворуч | |3 | 1 - 8 | | 1 - 8 | |-----+---------------------------------| | інші | |4 | 1 - 8 | | 1 - 3 | |-----+---------------------------------| | | |5 | 1 - 8 | | | |-----+---------------------------------| | | |6 | 1 - 8 | | | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |7 | 1 - 3 | 34a | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |8 | 1 - 5(1) | 34b | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |9 | 1 - 3 | 35 | 1 - 8 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |10 | 1 - 3 | 36 | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |11 | 1 - 3 | 37 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |12 | - | 38 | 1 - 8 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |13 | 1 - 3 | 39 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |14 | 1 - 4 | 40 | 1 - 5(1) | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |15 | 1 - 8 | 41 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |15a | 1 - 3 | 42 | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |15b | 1 - 3 | 43 | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |16 | 1, 2, 3, 6, 7 і 8 | 44 | 1 - 5(1) | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |17 | 1 - 8 | 45 | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |17a | 1 - 3 | 46 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |17b | 1 - 3 | 47 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |18 | 1 - 5(1) | 48 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |19 | 1 - 5(1) | 49 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |20 | 1 - 3 | 50 | 1 - 8 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |21 | 1 - 5(1) | 51 | 1 - 8 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |22 | 1 - 3 | 52 | 1 - 8 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |23 | 1 - 3 | 53 | 1 - 8 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |24 | 1 - 3 | 54 | 1 - 4 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |25 | 1 - 5(1) | 55 | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |26 | 1 - 3 | 56 | - | |-----+---------------------------------| | | |27 | 1 - 5(1) | | | |-----+---------------------------------| | | |28 | 1 - 3 | | | |----------------------------------------------------------------| | II. ГРАФИ ДЛЯ СЛУЖБОВИХ ВІДМІТОК | |----------------------------------------------------------------| |A | 1 - 4(2) | F | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |B | 1 - 3 | G | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |C | 1 - 8(2) | H | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |D | 1 - 4 | I | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |E | - | J | - | ------------------------------------------------------------------ _______________
(1) За жодних умов від операторів не може вимагатися
заповнення цих граф для цілей транзиту на примірниках 5 і 7
(2) Країна відправлення може визначити, чи потрібно вносити
ці відомості до зазначених примірників
Доповнення 2
Покажчик примірників форм, згаданих у Доповненнях
2 і 4 до Додатка I, на яких відомості, що містяться
в них, повинні з'являтися шляхом самокопіювання
(включаючи примірник 1)
------------------------------------------------------------------ | N | Примірник |N графи| Примірник | |графи| | | | |----------------------------------------------------------------| | I. ГРАФИ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ | |----------------------------------------------------------------| |1 | 1 - 4 | 29 | 1 - 3 | | | крім середнього підрозділу |-------+----------------| | | 1 - 3 | 30 | 1 - 3 | | | |-------+----------------| | | | 31 | 1 - 4 | | | |-------+----------------| | | | 32 | 1 - 4 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |2 | 1 - 4 | 33 |перший підрозділ| |-----+---------------------------------| | ліворуч | |3 | 1 - 4(1) | | 1 - 4 | |-----+---------------------------------| | інші | |4 | 1 - 4 | | 1 - 3 | |-----+---------------------------------| | | |5 | 1 - 4 | | | |-----+---------------------------------| | | |6 | 1 - 4 | | | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |7 | 1 - 3 | 34a | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |8 | 1 - 4 | 34b | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |9 | 1 - 3 | 35 | 1 - 4 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |10 | 1 - 3 | 36 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |11 | 1 - 3 | 37 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |12 | 1 - 3 | 38 | 1 - 4 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |13 | 1 - 3 | 39 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |14 | 1 - 4 | 40 | 1 - 4 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |15 | 1 - 4 | 41 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |15a | 1 - 3 | 42 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |15b | 1 - 3 | 43 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |16 | 1 - 3 | 44 | 1 - 4 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |17 | 1 - 4 | 45 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |17a | 1 - 3 | 46 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |17b | 1 - 3 | 47 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |18 | 1 - 4 | 48 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |19 | 1 - 4 | 49 | 1 - 3 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |20 | 1 - 3 | 50 | 1 - 4 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |21 | 1 - 4 | 51 | 1 - 4 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |22 | 1 - 3 | 52 | 1 - 4 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |23 | 1 - 3 | 53 | 1 - 4 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |24 | 1 - 3 | 54 | 1 - 4 | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |25 | 1 - 4 | 55 | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |26 | 1 - 3 | 56 | - | |-----+---------------------------------| | | |27 | 1 - 4 | | | |-----+---------------------------------| | | |28 | 1 - 3 | | | |----------------------------------------------------------------| | II. ГРАФИ ДЛЯ СЛУЖБОВИХ ВІДМІТОК | |----------------------------------------------------------------| |A | 1 - 4(2) | F | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |B | 1 - 3 | G | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |C | 1 - 4 | H | - | |-----+---------------------------------+-------+----------------| |D/J | 1 - 4 | I | - | |-----+---------------------------------| | | |E/J | - | | | ------------------------------------------------------------------ _______________
(1) Країна експорту може визначити, чи потрібно вносити ці
відомості до зазначених примірників
(2) Країна відправлення може визначити, чи повинні ці
відомості з'являтися на зазначених примірниках
Доповнення 3
ПОЯСНЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ
ЄДИНОГО ДОКУМЕНТА
РОЗДІЛ I
A. Загальні положення
Існують різні варіанти використання форм, які можна поділити
на дві групи:
- повне використання системи
або
- роздільне використання.
1. Повне використання
Зазначене відноситься до випадків, коли під час виконання
експортних формальностей зацікавлена особа використовує форму, що
містить примірники, необхідні для виконання формальностей,
пов'язаних з експортом і транзитом, а також формальностей, які
виконуються у країні призначення.
Форма, що використовується для цієї мети, складається з
восьми примірників, а саме:
- примірник 1, що залишається в компетентних органах країни
експорту (експортні й транзитні формальності);
- примірник 2, що використовується для статистичних цілей
країною експорту;
- примірник 3, що повертається експортерові після
проставлення печатки митними органами;
- примірник 4, що залишається в ході транзитної операції в
митному органі призначення;
- примірник 5, що є копією для повернення для цілей транзиту;
- примірник 6, що залишається в компетентних органах країни
призначення (для імпортних формальностей);
- примірник 7, що використовується для статистичних потреб
країною призначення (для імпортних формальностей), (14)
- примірник 8, що повертається одержувачеві після
проставлення печатки митними органами. _______________
(14) Рішення N 1/2000 Об'єднаного комітету ЄС-ЄАВТ зі
спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 грудня 2000 р.
про внесення зміни до Додатків II і III до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник, N L 009,
12/01/2001, с. 0108-0109
(Примірники 2 і 7 можуть використовуватися для інших
адміністративних цілей відповідно до вимог Договірних сторін).
Форма складається, таким чином, з комплекту з восьми
примірників, перші три з яких відносяться до формальностей, що
виконуються у країні експорту, а наступні п'ять відносяться до
формальностей, що виконуються у країні призначення.
Кожний комплект із восьми примірників складений таким чином,
що в графи, які повинні містити ідентичні відомості для країн, які
беруть участь в операції, ці відомості можуть бути внесені
безпосередньо експортером або принципалом до примірника 1 і потім
з'являтися на всіх примірниках завдяки хімічній обробці паперу.
При цьому у випадках, коли з якої-небудь причини (наприклад,
захист комерційної таємниці, різний зміст відомостей для країни
експорту й для країни призначення) відомості не повинні
передаватися з однієї країни в іншу, дезактивація чутливості
паперу, що самокопіюється, забороняє відтворення примірників,
призначених для країни експорту.
Якщо використовується та сама графа, але з іншим змістом у
країні призначення, то для відтворення цих додаткових даних на
примірниках 6 - 8 використовується копіювальний папір.
При цьому, зокрема у випадках застосування комп'ютеризованої
обробки декларацій, можна використати не вищезазначений комплект
із восьми примірників, а два комплекти із чотирьох примірників, у
яких кожний з примірників може мати подвійну функцію: 1/6, 2/7,
3/8, 4/5; перший комплект у такий спосіб відповідав би в тому, що
стосується внесених до нього даних, зазначеним вище примірникам 1
- 4, а другий - примірникам 5 - 8. У цьому випадку номери
примірників, що використовуються, у кожному комплекті із чотирьох
примірників зазначаються шляхом викреслювання з полів форми
номерів примірників, що не використовуються.
Кожний комплект із підібраних у такий спосіб чотирьох
примірників складений так, щоб відомості, які повинні бути
відтворені на різних примірниках, могли відтворюватися на них
завдяки хімічній обробці паперу.
2. Роздільне використання
Зазначене відноситься до випадків, коли заінтересована особа
не бажає використовувати повний комплект, як передбачено вище в
параграфі 1. У такому випадку дана особа може використати для
кожного етапу (експорт, транзит або імпорт) операції, пов'язаної з
торгівлею товарами між Договірними сторонами, примірники
декларації, необхідні для виконання формальностей, що відносяться
тільки до даного етапу. На додаток, дана особа за своїм бажанням
може додати до цих примірників примірники, необхідні для виконання
формальностей, що належать до одного з наступних етапів операції.
Таким чином, у випадку роздільного використання можливі різні
комбінації, при цьому номери примірників є такими ж, як зазначені
вище в параграфі 1.
Як приклад можливі такі комбінації:
- тільки експорт: примірники 1, 2 і 3;
- експорт + транзит: примірники 1, 2, 3, 4 і 5; (15)
- експорт + імпорт: примірники 1, 2, 3, 6, 7 і 8;
- тільки транзит: примірники 1, 4 і 5; (16)
- транзит + імпорт: примірники 1, 4, 5, 6, 7 і 8;
- тільки імпорт: примірники 6, 7 і 8. _______________
(15) Рішення N 1/2000 Об'єднаного комітету ЄС-ЄАВТ зі
спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 грудня 2000 р.
про внесення змін до Додатків II і III до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник, N L 009,
12/01/2001, с. 0108-0109
(16) Рішення N 1/2000 Об'єднаного комітету ЄС-ЄАВТ зі
спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 грудня 2000 р.
про внесення змін до Додатків II і III до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник, N L 009,
12/01/2001, с. 0108-0109
Крім того, трапляються ситуації, коли в місці призначення
необхідно представити підтвердження статусу даних товарів як
товарів Співтовариства, хоча процедура транзиту не
застосовувалася. У таких випадках необхідно використовувати
примірник, призначений для цієї мети (примірник N 4), окремо або
разом з одним із вищеописаних комплектів. Якщо за правилами
Співтовариства документ, що підтверджує статус товарів
Співтовариства, повинен бути пред'явлений у трьох примірниках,
надаються додаткові примірники або фотокопії примірника N 4.
B. Необхідні відомості
Форми містять всі відомості, які можуть вимагатися
Договірними сторонами. Заповнення деяких граф є обов'язковим, тоді
як інші графи заповнюються тільки якщо це потрібно в тій країні, у
якій виконуються формальності. У зв'язку із цим необхідно суворо
дотримуватися розділу цих Пояснень, присвяченому використанню
різних граф.
У будь-якому випадку, без шкоди для застосування спрощених
процедур, максимальні переліки граф, які можуть заповнюватися на
кожному етапі торговельної операції між Договірними сторонами,
включаючи графи, заповнення яких потрібно у випадку застосування
спеціального законодавства, такі:
- експортні формальності: графи 1 (перший і другий
підрозділ), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b,
16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49,
50 та 54,
- транзитні формальності: графи 1 (третій підрозділ), 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31,
32, 33 (перший підрозділ), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 та
56. (17) _______________
(17) Рішення N 1/2000 Об'єднаного комітету ЄЕС-ЄАВТ зі
спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 грудня 2000 р.
про несення змін до Додатків II і III до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник, N L 009,
12/01/2001, с. 0108-0109
- імпортні формальності: графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54,
- підтвердження статусу товарів Співтовариства (T2L): графи 1
(крім другого підрозділу), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40,
44, 54.
C. Інструкції з використання форми
У всіх випадках, коли даний вид використовуваного комплекту
містить хоча б один примірник, що може бути використаний в іншій
країні, ніж та, у якій він був початково заповнений, форми повинні
заповнюватися за допомогою друкарської машинки або механографічним
або аналогічним способом. Для полегшення заповнення за допомогою
друкарської машинки форму необхідно помістити в машинку таким
чином, щоб перша буква відомостей, унесених у графу 2, містилася в
позиційній графі в її верхньому лівому куті.
У випадках, коли всі примірники використовуваного комплекту
призначені для використання в одній і тій самій країні й за умови,
що в даній країні це дозволено, відомості можуть також вписуватися
розбірливо від руки чорнилом заголовними друкованими літерами. Те
саме застосовується до відомостей, що вносяться в примірники, які
використовуються для цілей процедури транзиту.
У формі не повинно бути підчищень або виправлень. Будь-які
зміни провадяться шляхом перекреслення неправильних даних і, за
потреби, поповненням необхідних даних. Будь-які зміни, зроблені
таким чином, повинні бути підписані особою, що їх виконала, і явно
засвідчені компетентними органами. При необхідності останні можуть
зажадати подання нової декларації.
Крім того, замість кожного із зазначених вище методів може
використовуватися процес автоматичного відтворення й заповнення
форм за умови суворого дотримання положень, що стосуються зразків,
паперу, розміру, мови, яка використовується, розбірливості,
заборони підчищень, змін і виправлень.
Заповнюються, за потреби, тільки пронумеровані графи. Інші
графи, відзначені заголовною літерою, призначені винятково для
внутрішнього використання адміністративними органами.
На примірниках, що залишаються в митному органі експорту
та/або відправлення, повинен бути оригінальний підпис
заінтересованих осіб. Підпис принципала або, коли це допускається,
його вповноваженого представника покладає на нього
відповідальність за всі відомості, що відносяться до транзитної
операції, які випливають із виконання відповідних положень,
уключаючи описані вище в підрозділі "Б".
На примірниках, що залишаються в митному органі призначення,
повинен бути оригінальний підпис заінтересованої особи. Варто
враховувати, що відповідно до експортних та імпортних
формальностей підпис заінтересованої особи еквівалентний визнанню
своєї відповідальності відповідно до законодавства Договірних
сторін за:
- точність відомостей, зазначених у декларації, що належать
до формальностей, за які вона відповідає,
- дійсність прикладених документів і
- дотримання всіх зобов'язань, що випливають із поміщення
даних товарів під відповідну процедуру.
Щодо транзитних та імпортних формальностей варто враховувати,
що перевірка відомостей, які містяться в декларації, відповідає
інтересам кожної особи, що бере участь в операції. Зокрема, про
будь-яку виявлену заінтересованою особою розбіжність між товарами,
що нею декларуються та вже внесені, якщо це має місце, у форми, що
використовуються, відомостями повинно бути негайно повідомлено
цією особою в митний орган. У таких випадках декларація повинна
бути потім заповнена на нових формах.
За винятком положень Розділу III, у випадку не використання
графи, її варто залишити чистою.
РОЗДІЛ II
ВІДОМОСТІ, ЩО ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ В РІЗНИХ ГРАФАХ
I. Формальності в країні експорту
Графа 1: Декларація.
У першому підрозділі зазначається відповідний код, наведений
у Додатку III.
Що стосується виду декларації (другий підрозділ), то дана
позиція є необов'язковою для Договірних сторін.
Крім того, при застосуванні транзиту відповідний символ
зазначається в правому (третьому) підрозділі цієї графи.
Графа 2: Експортер.
Графа для використання на розсуд Договірних сторін.
Зазначається повне найменування та адреса відповідної особи або
компанії. Договірні сторони можуть доповнити пояснення до цієї
графи вимогою про зазначення посилання на ідентифікаційний номер
присвоєний компетентними органами для цілей оподаткування,
статистики чи інших цілей.
У випадку переміщення товарів від різних відправників
Договірні сторони можуть передбачити, щоб у цю графу було внесено
слово "різні" і долучено до цієї декларації список відправників.
Для цілей транзиту заповнення цієї графи є необов'язковим для
Договірних сторін.
Графа 3: Форми.
Зазначається порядковий номер комплекту й загальна кількість
комплектів форм, що використовуються, і додаткових аркушів
(наприклад, якщо використовується одна форма й два додаткових
аркуші, на формі зазначається 1/3, на першому додатковому аркуші -
2/3 і на другому додатковому аркуші - 3/3).
Якщо в декларації зазначений товар тільки одного найменування
(тобто, коли заповнюється тільки одна графа "опис товарів"), графа
3 не заповнюється, замість цього в графі 5 вписується цифра 1.
Якщо використовується два комплекти із чотирьох примірників
замість одного комплекту з восьми примірників, то два комплекти
розглядаються як один.
Графа 4: Кількість відвантажувальних специфікацій.
Цифрами зазначається кількість будь-яких доданих
відвантажувальних специфікацій або, якщо це дозволено компетентним
органом, будь-яких комерційних переліків товарів. Ця графа є
необов'язковою для Договірних сторін при виконанні експортних
формальностей.
Графа 5: Всього товарів.
Зазначається загальна кількість найменувань товарів,
задекларованих заінтересованою особою у всіх формах, що
використовуються, і додаткових аркушах (або у відвантажувальних
специфікаціях, або в комерційних переліках). Кількість найменувань
товарів повинна відповідати кількості граф "опис товарів", що
заповнюються.
Графа 6: Всього місць.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін. Зазначається
загальна кількість вантажних місць у даній партії товару.
Графа 7: Довідковий номер.
Заповнюється за бажанням користувачів і може містити
будь-який довідковий номер, присвоєний даній партії товарів
заінтересованою особою.
Графа 8: Одержувач.
Вказується повне найменування й адреса особи (осіб) або
компанії (компаній), яким товар повинен бути доставлений.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін відносно
експортних формальностей. Для цілей транзиту вона є обов'язковою,
однак Договірні сторони можуть дозволити не заповнювати цю графу,
якщо одержувач зареєстрований за межами територій Договірних
сторін. Зазначати ідентифікаційний номер на цьому етапі не
потрібно. (18) _______________
(18) Рішення N 1/89 Об'єднаного комітету ЄЕС-ЄАВТ "Спрощення
формальностей" від 3 травня 1989 р. про внесення змін до Додатка
II до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Офіційний вісник, N L 200, 13/07/1989, с. 0003-0003
Графа 9: Особа, відповідальна за фінансове врегулювання.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначається
особа, відповідальна за переказ або повернення коштів, пов'язаних
з даною угодою).
Графа 10: Країна першого призначення.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін і може
використовуватися згідно з їх вимогами.
Графа 11: Торговельна країна.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін і може
використовуватися згідно з їх вимогами.
Графа 13: ЄСП.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (наводиться
інформація щодо застосування сільськогосподарської політики).
Графа 14: Декларант або представник експортера.
Графа для використання на розсуд Договірних сторін. Необхідно
зазначити повне найменування та адресу відповідної особи або
компанії згідно з діючими правилами. Якщо декларант і експортер є
однією особою, необхідно зазначити слово "експортер". Договірні
сторони можуть доповнити пояснення до цієї графи вимогою про
зазначення посилання на ідентифікаційний номер, присвоєний
компетентними органами для цілей оподаткування, статистики чи
інших цілей.
Графа 15: Країна експорту.
Графа для використання на розсуд Договірних сторін у разі
експортних формальностей, але обов'язкова під час застосування
процедури транзиту. Необхідно зазначити назву країни, з якої товар
експортується.
У графі 15a зазначається код відповідної країни.
Графа 15b для використання на розсуд Договірних сторін
(зазначається регіон, з якого товар експортується).
Графа 15b не повинна використовуватись для цілей транзиту.
Графа 16: Країна походження.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін. Якщо в
декларацію вноситься ряд найменувань товарів, що походять з різних
країн, у цій графі зазначається слово "різні".
Графа 17: Країна призначення.
Зазначається назва відповідної країни призначення. У графі
17a зазначається код відповідної країни. Заповнювати графу 17b на
цьому етапі не потрібно.
Графи 17a не повинні використовуватися для цілей транзиту.
Графа 18: Ідентифікація і країна реєстрації транспортного
засобу при відправленні.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін відносно
експортних формальностей, але обов'язкова при застосуванні
процедури транзиту. Зазначається засіб ідентифікації транспортного
засобу, наприклад, реєстраційний(і) номер(и) або назва
транспортного засобу (вантажний автомобіль, судно, залізничний
вагон, літак), на якому безпосередньо перебуває товар у момент
подання в митний орган, де виконуються експортні або транзитні
формальності. Далі зазначається країна реєстрації транспортного
засобу (або транспортного засобу, що приводить в рух інші, якщо
транспортних засобів декілька) відповідно до кодів, установлених
для цієї мети. Наприклад, якщо використовується тягач із причепом
з різними реєстраційними номерами, зазначаються реєстраційні
номери тягача й причепа, а також країна реєстрації тягача.
При поштових відправленнях або переміщенні в закріплених
транспортних установках реєстраційний номер і країна реєстрації в
цій графі не зазначаються.
Під час перевезення товару залізницею країна реєстрації не
зазначається.
У деяких випадках вказівка країни реєстрації є необов'язковою
для Договірних сторін.
Графа 19: Контейнер (Конт.).
Відповідно до кодів, наведених у Доповненні III, зазначаються
необхідні відомості, щодо ситуації, яка передбачається на кордоні
країни експорту, відомі на момент виконання експортних або
транзитних формальностей.
Для цілей транзиту ця графа є необов'язковою для Договірних
сторін.
Графа 20: Умови поставки.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначаються
певні умови комерційного контракту).
Графа 21: Ідентифікація і країна реєстрації активного
транспортного засобу на кордоні.
Заповнення цієї графи щодо засобів ідентифікації є
необов'язковим для Договірних сторін.
Ця графа є обов'язковою стосовно країни реєстрації.
При поштових відправленнях, переміщенні по залізниці або в
закріплених транспортних установках відомості про реєстраційні
номери або країну реєстрації не зазначаються.
Зазначається тип (вантажний автомобіль, судно, залізничний
вагон, літак) і засіб ідентифікації, наприклад, реєстраційний
номер або назва активного (тобто рушійного) транспортного засобу,
який передбачається використати в пункті перетинання кордону при
виїзді із країни експорту, після чого зазначається країна його
реєстрації, відома на момент виконання експортних або транзитних
формальностей, з використанням відповідного коду.
При використанні комбінованого транспорту або декількох
транспортних засобів, активним транспортним засобом уважається
такий, що рухає всі ці засоби. Наприклад, якщо вантажний
автомобіль перебуває на морському судні, активним транспортним
засобом є судно, а при використанні тягача із причепом активним
транспортним засобом є тягач.
Графа 22: Валюта та загальна сума за рахунком.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначається
код валюти, у якій складений рахунок, а також зазначена в ньому
ціна всієї кількості заявлених товарів).
Графа 23: Курс валюти.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (діючий курс
обміну валюти, зазначеної в інвойсі, і валюти відповідної країни).
Графа 24: Характер угоди.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначаються
певні умови комерційного контракту).
Графа 25: Вид транспорту на кордоні.
Відповідно до кодів, наведених в Додатку III, вказується вид
активного транспортного засобу, що передбачається використати при
виїзді з території Договірної сторони експорту.
Для цілей транзиту ця графа є необов'язковою для Договірних
сторін.
Графа 26: Вид транспорту в межах країни.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (відповідно
до кодів, наведених у Додатку III, зазначається вид транспортного
засобу, що використовується в межах відповідної країни).
Графа 27: Місце навантаження.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін. За потреби
зазначається, якщо можливо у вигляді коду, місце навантаження
товарів на активний транспортний засіб, на якому вони повинні
перетнути кордон країни експорту, відоме при виконанні експортних
або транзитних формальностей.
Графа 28: Фінансові й банківські відомості.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (наводяться
відомості про переказ коштів, що відносяться до даної операції, -
відомості про фінансові формальності та процедуру й про банківські
реквізити).
Графа 29: Орган виїзду.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначається
митний орган, через який товари передбачається вивезти з території
відповідної Договірної сторони).
Графа 30: Місцезнаходження товарів.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначається
точна адреса місця, де може бути здійснений огляд товарів).
Графа 31: Вантажні місця та опис товарів - маркування та
кількість - номери контейнерів - кількість та розпізнавальні
особливості товарів.
Зазначаються маркування, нумерація, кількість і вид вантажних
місць або для товарів, що перевозяться без упакування,
зазначається кількість таких товарів, унесена в декларацію, або
слово "навалом". У всіх випадках повинен бути наведений звичайний
торговельний опис. Для цілей експорту даний опис повинен містити
всі відомості, необхідні для ідентифікації товару. При
необхідності заповнення графи 33 "Код товарів", даний опис повинен
містити достатньо точні терміни, що дозволяють класифікувати
товари. Ця графа повинна також містити відомості, необхідні
відповідно до будь-яких особливих правил (наприклад, щодо акцизів,
і т. д.). При використанні контейнерів у цю графу також вносяться
ідентифікаційні номери контейнерів. (19) _______________
(19) Рішення N 1/89 Об'єднаного комітету ЄЕС-ЕАСТ "Спрощення
формальностей" від 3 травня 1989 р. про внесення змін до Додатка
II до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Офіційний вісник, N L 200, 13/07/1989, с. 0003-0003
Якщо заінтересована особа зазначила в графі 16 слово "різні",
Договірні сторони можуть просити зазначити в цій графі
найменування країни походження товарів, однак не можуть зробити
таку вказівку обов'язковою.
Графа 32: Номер товару.
Зазначається порядковий номер даного товару в переліку
товарів, задекларованих у формах, що використовуються як це
передбачено поясненням до графи 5.
Якщо декларація стосується тільки одного найменування товару,
для Договірних сторін немає необхідності вимагати заповнення цієї
графи, тому що в графі 5 вже проставлена цифра 1.
Графа 33: Код товару.
Зазначається код, що відповідає даній товарній позиції.
Для цілей транзиту й підтвердження статусу товарів
Співтовариства ця графа є необов'язковою для Договірних сторін, за
винятком випадків, коли обов'язковість заповнення передбачається
Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987
р. (20) _______________
(20) Рішення N 1/2000 Об'єднаного комітету ЄЕС-ЄАВТ зі
спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 грудня 2000 р.
про внесення змін до Додатків II і III до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник, N L 009,
12/01/2001, с. 0108-0109
Графа 34: Код країни походження.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін:
- графа 34a (код країни, зазначеної в графі 16. Якщо в графу
16 внесене слово "різні", зазначається код, що відповідає країні
походження даного товару),
- графа 34b (вказується регіон походження даного товару).
Графа 35: Вага брутто.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін щодо
експортних формальностей, але обов'язкова у випадку транзиту.
Зазначається в кілограмах маса брутто товарів, відомості про які
містяться в графі 31. Маса брутто - це сукупна маса товару, що
включає в себе все упакування, за винятком контейнерів та іншого
транспортного устаткування.
Графа 37: Процедура.
Відповідно до кодів, установлених для цієї мети, зазначається
процедура, що заявляється при експорті товарів.
Графа 38: Вага нетто.
Зазначається в кілограмах маса нетто товарів, відомості про
які містяться в графі 31. Маса нетто - це маса самих товарів без
будь-якого упакування.
Що стосується транзиту, ця графа є необов'язковою для
Договірних сторін.
Графа 39: Квота.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (заповнюється
у разі необхідності з метою застосування законодавства про квоти).
Графа 40: Загальна декларація/попередній документ.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (містить
посилання на документи, що стосуються адміністративної процедури,
яка передує експорту в іншу країну).
Для цілей транзиту й підтвердження статусу товару
Співтовариства дана графа є необов'язковою для Договірних сторін,
за винятком випадків, коли Конвенція про процедуру загального
транзиту від 20 травня 1987 р. передбачає обов'язковість її
заповнення. (21) _______________
(21) Рішення N 1/2000 Об'єднаного комітету ЄЕС-ЄАВТ зі
спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 грудня 2000 р.
про внесення змін до Додатків II і III до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник, N L 009,
12/01/2001, с. 0108-0109
Графа 41: Додаткові одиниці.
Для використання за потреби відповідно до товарної
номенклатури. Зазначається кількість даного товару, виражена в
одиницях, передбачених товарною номенклатурою.
Графа 44: Додаткова інформація, подані документи, сертифікати
і дозволи.
Зазначаються відомості, потрібні відповідно до будь-яких
особливих правил, що застосовуються в країні експорту, разом з
номерами документів, доданих до декларації (наприклад, серійні
номери контрольного примірника Т 5, номер експортної ліцензії або
дозволу, дані про ветеринарні й фітосанітарні правила, номер
накладної і т. і.). У підрозділі "Код додаткової інформації (ДІ)"
за потреби зазначається код, передбачений для додаткової
інформації, що може знадобитися для цілей транзиту. Цей підрозділ
не підлягає використанню до введення в дію комп'ютеризованої
системи для завершення транзитних операцій.
Графа 46: Статистична вартість.
Зазначається статистична вартість у валюті, визначеній
Договірною стороною, відповідно до діючого законодавства.
Графа 47: Нарахування платежів.
Договірні сторони можуть зажадати наведення за потреби, у
кожному рядку з використанням відповідних кодів, установлених для
цієї мети, таких відомостей:
- вид податку (експортного мита);
- основа нарахування;
- ставка платежу, що застосовується;
- сума платежу, обчислена в такий спосіб;
- вибраний спосіб платежу (СП).
Графа 48: Відстрочення платежів.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначається
посилання на відповідний дозвіл).
Графа 49: Реквізити складу.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін.
Графа 50: Принципал і його вповноважений представник, місце,
дата та підпис.
Необхідно зазначити повне найменування (особи або компанії)
та адресу принципала, а також ідентифікаційний номер, якщо такий
є, присвоєний компетентними органами. У разі необхідності
зазначається повне найменування (особи або компанії)
уповноваженого представника, що підписує документ від імені
принципала.
З урахуванням особливих положень, що стосуються використання
комп'ютеризованих систем, оригінал власноручного підпису
зацікавленої особи повинен бути представлений на примірнику, що
зберігається в органі відправлення. Якщо зацікавлена особа є
юридичною особою, то особа, що підписує документ, зазначає після
свого підпису своє повне ім'я та посаду.
Для експортних операцій декларант або його представник може
зазначити найменування та адресу юридичної особи, що зареєстрована
в окрузі підпорядкованому органу виїзду, якому може бути передано
Примірник N 3 декларації з відмітками вищезгаданого органу.
Графа 51: Передбачувані органи (і країни) транзиту.
Зазначається передбачуваний орган в'їзду в кожну Договірну
сторону, територію якої передбачається перетнути транзитом в ході
перевезення або, якщо перевезення пройде по іншій території, ніж
території Договірних сторін, орган виїзду, через який даний
транспортний засіб залишить територію Договірних сторін. Органи
транзиту наводяться в переліку митних органів, до компетенції яких
належить оформлення транзитних операцій. Необхідно вказати код
відповідної країни.
Графа 52: Гарантія.
Зазначаються будь-які відповідні відомості, що стосуються
виду гарантії, яка використовується при даній операції.
Графа 53: Орган (і країна) призначення.
Зазначається найменування органу, у який товари повинні бути
представлені для закінчення транзитної операції. Органи
призначення наводяться в переліку митних органів, до компетенції
яких належить оформлення транзитних операцій.
Після найменування органу зазначається код відповідної
країни.
Графа 54. Місце і дата, підпис і прізвище декларанта або його
представника.
З урахуванням належних до прийняття особливих правил, що
стосуються використання комп'ютеризованих систем, оригінал
власноручного підпису заінтересованої особи із зазначенням повного
імені даної особи повинен бути представлений на примірнику, що
зберігається в органі відправлення. Якщо заінтересована особа є
юридичною особою, то особа, що підписує документ, зазначає свою
посаду після свого підпису й імені, у разі якщо це вимагають
Договірні сторони.
II. Формальності в ході перевезення
У проміжку між моментом, коли товари залишають орган експорту
та/або відправлення, і моментом їхнього прибуття в орган
призначення може виникнути необхідність додаткового внесення
деяких відомостей до примірників єдиного документа, що супроводжує
товари. Ці відомості відносяться до транспортної операції і
повинні бути внесені перевізником, відповідальним за транспортний
засіб, на який товари безпосередньо завантажені, у міру здійснення
перевезення. Ці відомості можуть вноситися від руки розбірливим
почерком. У цьому випадку форма повинна заповнюватися чорнилом
друкованими заголовними літерами.
Ці відомості зачіпають лише такі графи (примірники 4 і 5):
- перевантаження: використовується графа 55.
Графа 55 (перевантаження):
Графа використовується відповідно до положень Конвенції про
процедуру загального транзиту від 20 травня 1987 р. (22) _______________
(22) Рішення N 1/2000 Об'єднаного комітету ЄС-ЄАВТ зі
спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 грудня 2000 р.
про внесення змін до Додатків II і III до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник, N L 009,
12/01/2001, с. 0108-0109
- інші події: використовується графа 56.
Графа 56 (інші події під час перевезення):
Графа заповнюється відповідно до наявних зобов'язань стосовно
транзиту.
На додаток до цього, якщо товари завантажені на напівпричіп і
під час перевезення відбувається заміна тягача (без передання або
перевантаження товару), у цій графі зазначається реєстраційний
номер і країна реєстрації нового тягача. У таких випадках відмітка
компетентних органів необов'язкова.
III. Формальності в країні призначення
Графа 1: Декларація.
Зазначається відповідний код, наведений у Доповненні III.
Що стосується виду декларації (другий підрозділ), то ця
позиція є необов'язковою для Договірних сторін.
Правий (третій) підрозділ не повинен використовуватися для
імпортних формальностей.
Графа 2: Експортер.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін.
Зазначається повне найменування й адреса експортера або
продавця товару.
Графа 3: Форми.
Зазначається порядковий номер комплекту й загальна кількість
комплектів форм, що використовуються, і додаткових аркушів
(наприклад, якщо використовується одна форма й два додаткові
аркуші, на формі зазначається 1/3, на першому додатковому аркуші -
2/3 і на другому додатковому аркуші - 3/3).
Якщо в декларації зазначений товар тільки одного найменування
(тобто, коли заповнюється тільки одна графа "опис товарів"), графа
3 не заповнюється, замість цього в графі 5 вписується цифра 1.
Графа 4: Кількість відвантажувальних специфікацій.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін.
Цифрами зазначається кількість будь-яких доданих
відвантажувальних специфікацій або, якщо це дозволено компетентним
органом, кількість комерційних переліків товарів.
Графа 5: Всього товарів.
Зазначається загальна кількість найменувань товарів,
задекларованих заінтересованою особою у всіх формах, що
використовуються, і додаткових аркушів (або у відвантажувальних
специфікаціях, або в комерційних переліках). Кількість найменувань
товарів повинна відповідати кількості граф "опис товарів", що
заповнюються.
Графа 6: Всього місць.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін. Зазначається
загальна кількість вантажних місць у даній партії товарів.
Графа 7: Довідковий номер.
Заповнюється за бажанням користувачів і може містити
будь-який довідковий номер, присвоєний даній партії товарів
заінтересованою особою.
Графа 8: Одержувач.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін. Зазначається
повне найменування та адреса відповідної особи або компанії. У
випадку переміщення товарів на адресу різних одержувачів,
Договірні сторони можуть передбачити, що в цю графу вноситься
слово "різні" і що список одержувачів додається до цієї
декларації. Договірні сторони можуть доповнити пояснення до цієї
графи вимогою про зазначення посилання на ідентифікаційний номер,
присвоєний відповідній особі компетентними органами для
податкових, статистичних або інших цілей.
Графа 9: Особа, відповідальна за фінансове врегулювання.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (особа,
відповідальна за переказ або повернення коштів, пов'язаних з даною
угодою).
Графа 10: Остання країна відправлення товару.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін і може
використовуватися згідно з їх вимогами.
Графа 11: Торгуюча країна/країна виробництва.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін і може
використовуватися згідно з їх вимогами.
Графа 12: Відомості про вартість.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначаються
відомості, необхідні для визначення вартості, що підлягає
обкладанню податками, митом, або статистичної вартості).
Графа 13: ЄСП.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (наводиться
інформація щодо застосування сільськогосподарської політики).
Графа 14: Декларант або представник одержувача.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін. Зазначається
повне найменування та адреса відповідної особи або компанії
відповідно до діючих правил. Якщо декларант і одержувач є однією
особою, зазначається слово "одержувач". Договірні сторони можуть
доповнити пояснення до цієї графи вимогою про зазначення посилання
на ідентифікаційний номер, присвоєний відповідній особі
компетентними органами для податкових, статистичних або інших
цілей.
Графа 15: Країна відправлення/експорту.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін. Зазначається
назва країни, з якої товар відправляється. У графі 15a
зазначається код відповідної країни.
Графа 15b не використовується.
Графа 16: Країна походження.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін. Якщо в
декларацію вноситься ряд найменувань товарів, що походять з різних
країн, у цій графі зазначається слово "різні".
Графа 17: Країна призначення.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін. Зазначається
назва відповідної країни призначення.
У графі 17a зазначається код відповідної країни.
У графі 17b зазначається регіон призначення товарів.
Графа 18: Ідентифікація і країна реєстрації транспортного
засобу при прибутті.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін. Зазначається
засіб ідентифікації транспортного засобу, наприклад,
реєстраційний(і) номер(и) або назва транспортного засобу
(вантажний автомобіль, судно, залізничний вагон, літак), на якому
безпосередньо перебували товари на момент подання в митний орган,
де виконуються імпортні формальності. Далі зазначається країна
реєстрації транспортного засобу (або транспортного засобу, що
приводить в рух інші, якщо транспортних засобів декілька)
відповідно до кодів, установлених для цієї мети. Наприклад, якщо
використовується тягач із причепом з різними реєстраційними
номерами, зазначаються реєстраційні номери тягача й причепа, а
також країна реєстрації тягача.
При поштових відправленнях або переміщенні в закріплених
транспортних установках реєстраційний номер і країна реєстрації в
цій графі не зазначаються.
Під час перевезення товару залізницею країна реєстрації не
зазначаються.
Графа 19: Контейнер (Конт.).
Необхідні дані зазначаються відповідно до кодів, передбачених
в Доповненні III.
Графа 20: Умови поставки.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначаються
певні умови комерційного контракту).
Графа 21: Ідентифікація і країна реєстрації активного
транспортного засобу на кордоні.
Заповнення цієї графи щодо засобів ідентифікації є
необов'язковим для Договірних сторін.
Ця графа є обов'язковою щодо країни реєстрації.
При поштових відправленнях, переміщенні залізницею або в
закріплених транспортних установках відомості про реєстраційні
номери або країну реєстрації не зазначаються.
Зазначаються тип (наприклад, вантажний автомобіль, судно,
залізничний вагон, літак) і засіб ідентифікації, наприклад,
реєстраційний номер або назва активного (тобто рушійного)
транспортного засобу, що був використаний в пункті перетину
кордону при в'їзді в країну призначення, після чого зазначається
країна його реєстрації з використанням відповідного коду.
При використанні комбінованого транспорту або декількох
транспортних засобів активним транспортним засобом уважається
такий, що приводить в рух усі ці засоби. Наприклад, якщо вантажний
автомобіль перебуває на морському судні, активним транспортним
засобом є судно, а при використанні тягача з причепом активним
транспортним засобом є тягач.
Графа 22: Валюта та загальна сума за рахунком.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначається
код валюти, у якій складений рахунок, а також зазначена в ньому
ціна всієї кількості задекларованих товарів).
Графа 23: Курс валюти.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (діючий курс
обміну валюти, зазначеної в інвойсі, і валюти відповідної країни).
Графа 24: Характер угоди.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначаються
певні умови комерційного контракту).
Графа 25: Вид транспорту на кордоні.
Відповідно до кодів, наведених у Додатку III, зазначається
вид активного транспортного засобу, на якому товари надійшли до
Договірної сторони призначення.
Графа 26: Вид транспорту в межах країни.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (відповідно
до кодів, наведених у Додатку III, зазначається тип транспортного
засобу, що використовується в межах відповідної країни).
Графа 27: Місце розвантаження.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін.
Зазначається, якщо можливо у вигляді коду, де це передбачено,
місце вивантаження товарів з активного транспортного засобу, на
якому вони перетнули кордон країни призначення.
Графа 28: Фінансові й банківські відомості.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (переказ
коштів, що належать до операції, - відомості про фінансові
формальності та процедуру й про банківські реквізити).
Графа 29: Орган в'їзду.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначається
митний орган, через який товари надійшли на територію Договірної
сторони).
Графа 30: Місцезнаходження товарів.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначається
точна адреса місця, де може бути здійснений огляд товарів).
Графа 31: Вантажні місця та опис товарів - маркування та
кількість - номери контейнерів - кількість і розпізнавальні
особливості товарів.
Зазначається маркування, нумерація, кількість і вид вантажних
місць або, для товарів, що перевозяться без упакування, кількість
такого товару, внесена в декларацію, або слово "навалом", як слід,
разом із відомостями, необхідними для ідентифікації товарів. Опис
товарів означає звичайний торговельний опис, що містить достатньо
точні терміни, які дозволяють негайно й однозначно ідентифікувати
та класифікувати товар. Ця графа повинна також містити відомості,
необхідні відповідно до будь-яких особливих правил (наприклад,
щодо ПДВ або акцизів). При використанні контейнерів у цю графу
вносяться також ідентифікаційні номери контейнера.
Якщо зацікавлена особа зазначила в графі 16 слово "різні"
(країна походження), Договірні сторони можуть зажадати наведення в
цій графі найменування країни походження даних товарів.
Графа 32: Номер товару.
Зазначається порядковий номер даного товару в переліку
товарів, задекларованих у формах, що використовуються як це
передбачено поясненням до графи 5.
Якщо декларація відноситься тільки до одного найменування
товару, для Договірних сторін немає необхідності вимагати
заповнення цієї графи, тому що в графі 5 вже проставлена цифра 1.
Графа 33: Код товару.
Зазначається код, що відповідає даній товарній позиції. У
другому й наступних підрозділах Договірні сторони можуть
передбачити використання номенклатури для особливих цілей.
Графа 34: Код країни походження.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (у графі 34a
необхідно зазначити код країни походження, яка згадана в графі 16,
якщо такий є. Якщо в графу 16 внесене слово "різні", зазначається
код, що відповідає країні походження відповідного товару.
(Графа 34b не заповнюється).
Графа 35: Вага брутто.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін. Зазначається
в кілограмах маса брутто товарів, відомості про які містяться в
графі 31. Маса брутто - це загальна маса товарів, включаючи все
їхнє упакування, за винятком контейнерів та іншого транспортного
устаткування.
Графа 36: Преференція.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (робиться
посилання на будь-які преференційні ставки мита, які повинні бути
застосовані в цьому випадку).
Графа 37: Процедура.
Відповідно до кодів, установлених для цієї мети, зазначається
процедура, що заявляється в місці призначення товарів.
Графа 38: Вага нетто.
Зазначається в кілограмах маса нетто товарів, відомості про
які містяться в графі 31. Маса нетто - це маса самих товарів без
будь-якого упакування.
Графа 39: Квота.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (заповнюється
у разі необхідності з метою застосування законодавства про квоти).
Графа 40: Загальна декларація/попередній документ.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (містить
посилання на будь-яку загальну декларацію, використану в країні
призначення, або на документи щодо будь-якої попередньої
адміністративної процедури).
Графа 41: Додаткові одиниці.
Для використання у разі необхідності відповідно до товарної
номенклатури. Зазначається кількість даного товару, виражена в
одиницях, передбачених товарною номенклатурою.
Графа 42: Ціна товару.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначається
частина ціни, внесеної в графу 22, що належить до ціни цього
товару).
Графа 43: Метод визначення вартості.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначаються
відомості, необхідні для визначення вартості, що підлягає
обкладанню митом, податками, або статистичної вартості).
Графа 44: Додаткова інформація, подані документи, сертифікати
і дозволи.
Зазначаються відомості, необхідні відповідно до будь-яких
особливих правил, що застосовуються в країні призначення, разом із
номерами документів, доданих до декларації (наприклад, серійні
номери контрольного примірника Т 5, номер експортної ліцензії або
дозволів, дані про ветеринарні й фітосанітарні правила, номер
накладної і т. і.). Підрозділ "Код додаткової інформації (ДІ)"
використанню не підлягає.
Графа 45: Коригування.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначаються
відомості, необхідні для визначення вартості, що підлягає
обкладанню митом, податками, або статистичної вартості).
Графа 46: Статистична вартість.
Зазначається статистична вартість у валюті, визначеній
країною призначення, відповідно до діючого законодавства.
Графа 47: Нарахування платежів.
Договірні сторони можуть зажадати зазначення за потреби, у
кожному рядку з використанням відповідних кодів, установлених для
цієї мети, таких відомостей:
- вид податку (імпортного мита);
- основа нарахування;
- ставка платежу, що застосовується;
- сума платежу, обчислена в такий спосіб;
- вибраний спосіб платежу (СП).
Графа 48: Відстрочення платежів.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін (зазначається
посилання на відповідний дозвіл).
Графа 49: Реквізити складу.
Ця графа є необов'язковою для Договірних сторін.
Графа 54: Місце і дата, підпис і прізвище декларанта або його
представника.
З урахуванням належних до прийняття особливих правил, що
стосуються використання комп'ютеризованих систем, оригінал
власноручного підпису заінтересованої особи із зазначенням повного
імені даної особи повинен бути представлений на примірнику, що
зберігається в органі призначення. Якщо заінтересована особа є
юридичною особою, то особа, що підписує документ, зазначає свою
посаду після свого підпису й імені, у випадку, якщо це вимагають
Договірні сторони.
РОЗДІЛ III
ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ДОДАТКОВИХ АРКУШІВ
A. Додаткові аркуші використовуються тільки в тих випадках,
коли декларація подається більш ніж на одне найменування товару
(див. графу 5). Вони повинні бути представлені разом із формою.
B. Зауваження, викладені вище в Розділах I і II,
застосовуються також до додаткових аркушів.
При цьому:
- графи 2 і 8 (відповідно) є необов'язковими для Договірних
сторін і містять тільки найменування та ідентифікаційний номер
заінтересованої особи, якщо такий є;
- "підсумкова" частина графи 47 остаточно підсумовує всі
товарні позиції, зазначені у формах, що використовуються. Тому
вона використовується тільки на останньому додатковому аркуші, що
додається до форми єдиного документа, з метою наведення
підсумкової суми по кожному виду платежу й загальної підсумкової
суми платежів, що підлягають сплаті.
C. Якщо використовуються додаткові аркуші, графи "опис
товарів", які залишилися незаповнені, з метою уникнення їхнього
подальшого використання повинні бути перекреслені.
ДОДАТОК III
КОДИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДОКУМЕНТІ
Графа 1: Декларація
Перший підрозділ:
Символ "EU" використовується:
- для декларації про експорт до іншої Договірної сторони;
- для декларації про імпорт з іншої Договірної сторони.
Третій підрозділ:
Цей підрозділ заповнюється тільки при використанні форми для
цілей транзиту.
Графа 19: Контейнер
Застосовуються такі коди:
0 - товари не перевозяться в контейнерах;
1 - товари перевозяться в контейнерах.
Графа 25: Вид транспорту на кордоні
Застосовуються такі коди:
Коди для видів транспорту, поштових та інших відправлень
A. Код, що складається з однієї цифри (обов'язковий)
B. Код, що складається із двох цифр (зазначення другого знака
є необов'язковим для Договірних сторін)
------------------------------------------------------------------ | A | B | Назва | |---+----+-------------------------------------------------------| | 1 | 10 |Морський транспорт | | |----+-------------------------------------------------------| | | 12 |Залізничний вагон на морському судні | | |----+-------------------------------------------------------| | | 16 |Вантажний автомобіль на морському судні | | |----+-------------------------------------------------------| | | 17 |Причіп або напівпричіп на морському судні | | |----+-------------------------------------------------------| | | 18 |Судно внутрішнього водного транспорту на морському | | | |судні | |---+----+-------------------------------------------------------| | 2 | 20 |Залізничний транспорт | | |----+-------------------------------------------------------| | | 23 |Автомобіль на вагоні-платформі | |---+----+-------------------------------------------------------| | 3 | 30 |Автомобільний транспорт | |---+----+-------------------------------------------------------| | 4 | 40 |Повітряний транспорт | |---+----+-------------------------------------------------------| | 5 | 50 |Поштове відправлення | |---+----+-------------------------------------------------------| | 7 | 70 |Стаціонарні засоби транспортування | |---+----+-------------------------------------------------------| | 8 | 80 |Внутрішній водний транспорт | |---+----+-------------------------------------------------------| | 9 | 90 |Саморух | ------------------------------------------------------------------
Графа 26: Вид транспорту в межах країни
Застосовуються коди, встановлені для графи 25.
Графа 33: Код товару
Перший підрозділ:
Зазначаються:
- у країнах Співтовариства - восьмизначний код Комбінованої
номенклатури,
- у країнах ЄАВТ - у лівій стороні підрозділу шестизначний
код Гармонізованої системи опису й кодування товарів.
Для цілей транзиту відповідно до вимог Конвенції про
процедуру загального транзиту від 20 травня 1987 р. зазначається
код, що містить не менше шести знаків Гармонізованої системи опису
й кодування товарів. (23) _______________
(23) Рішення N 1/2000 Об'єднаного комітету ЄЕС-ЄАВТ зі
спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 грудня 2000 р.
про внесення змін до Додатків II і III до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник, N L 009,
12/01/2001, с. 108-109
Інші підрозділи
Заповнюються відповідно до спеціальних кодів Договірних
сторін (це посилання повинно бути безпосередньо після першого
підрозділу).
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору