Документ 772-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2018, підстава - 120-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 вересня 2015 р. № 772
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 802 від 07.10.2015
№ 700 від 20.09.2017
№ 120 від 21.02.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2015 р. № 772

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МІП у державному бюджеті за програмою “Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програми є МІП.

Одержувачами бюджетних коштів можуть бути підприємства та організації, що належать до сфери управління МІП, статутна діяльність яких передбачає забезпечення та здійснення заходів бюджетної програми (далі - одержувачі бюджетних коштів).

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 120 від 21.02.2018}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на захист національного інформаційного простору, зокрема на:

1) розроблення моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній;

{Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 700 від 20.09.2017}

2) створення та поширення інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях;

{Підпункт 2 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 120 від 21.02.2018}

3) оплату послуг:

з перекладу з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції (зокрема статей, книжкових видань, літературних та аудіовізуальних творів, інформаційних відеосюжетів) та розміщення її в засобах масової інформації;

у сфері формування та вивчення громадської думки;

у сфері підбору, пошуку, фіксації та обробки інформаційних даних та матеріалів, моніторингу інформаційного поля, розроблення, наповнення та підтримки програмного забезпечення, баз даних, добирання, аналізу, зіставлення та опрацювання фактів та інформації;

з вироблення та доставки інформаційних стендів та конструкцій для розміщення в органах влади, установах та організаціях інформаційних матеріалів та продукції;

{Підпункт 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 700 від 20.09.2017}

4) виробництво та поствиробництво, розповсюдження та демонстрування соціальної реклами, поліграфічної, видавничої, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції;

{Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 802 від 07.10.2015, № 700 від 20.09.2017, № 120 від 21.02.2018}

5) проведення та організацію інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з проведенням заходів);

{Підпункт 5 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 700 від 20.09.2017}

{Підпункт 6 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 120 від 21.02.2018}

7) проведення інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру (в тому числі розроблення стратегії, визначення цільової аудиторії та рівнів задоволеності, вибір комунікаційних інструментів);

{Підпункт 7 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 700 від 20.09.2017}

8) організацію розроблення та впровадження навчальних курсів з інформаційної політики і розроблення навчально-методичного забезпечення для навчальних закладів усіх рівнів акредитації;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 700 від 20.09.2017}

9) організацію заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 120 від 21.02.2018}

4. Розподіл бюджетних коштів у розрізі заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється згідно з планом заходів щодо захисту національного інформаційного простору (далі - план заходів), затвердженого МІП.

МІП подає Мінфіну план заходів у двотижневий строк після його затвердження.

Для проведення кожного заходу МІП видається наказ, у якому зазначаються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення.

До наказу додається кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.

МІП подає щокварталу до 20 числа Мінфіну інформацію про виконання плану заходів.

Інформацію про виконання плану заходів та результативних показників одержувач бюджетних коштів надсилає МІП щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та за підсумком 11 місяців до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою МІП формою для її узагальнення та подання Мінфіну до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 120 від 21.02.2018}

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Одержувач бюджетних коштів у разі отримання попередньої оплати не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає МІП інформацію про фактично виконані роботи, надані послуги у довільній формі.

За результатами проведення процедури закупівлі одержувач бюджетних коштів укладає в установленому порядку з переможцем процедури закупівлі договір про закупівлю товарів, робіт і послуг.

До договору включаються, зокрема, вимоги щодо:

недопущення включення до собівартості робіт і послуг витрат, які безпосередньо не пов’язані з виконанням таких робіт і наданням послуг, або необґрунтованого збільшення їх вартості;

забезпечення надання до закінчення календарного року послуг в обсязі, передбаченому договором;

відповідальності виконавця за порушення строків виконання умов договору;

можливості коригування визначеної в ньому суми у разі зменшення бюджетних призначень;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання виконавцем зобов’язань.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 120 від 21.02.2018}

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, не пов’язаних із здійсненням заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

здійснення видатків, що передбачені іншими бюджетними програмами;

оплату посередницьких послуг;

придбання основних засобів (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо), а також на утримання установ, підприємств, громадських об’єднань;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

Головний розпорядник бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

{Абзац сьомий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 120 від 21.02.2018}

7. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 700 від 20.09.2017}

7-1. Видатки на утримання одержувачів бюджетних коштів, фінансова підтримка або утримання яких не здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, визначаються від 2 до 10 відсотків суми коштів, що витрачаються на організацію та проведення заходу, який фінансується за рахунок бюджетних коштів, враховуючи рівень їх участі.

{Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 120 від 21.02.2018}

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми, фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору