Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту
Указ Президента України; Положення, Форма типового документа від 03.02.200960/2009
Документ 60/2009, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.04.2013, підстава - 199/2013

Указ
Президента України

Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 199/2013 від 08.04.2013}

Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статті 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (додається).

2. Установити, що контракти про проходження військової служби, які укладені до набрання чинності Законом України від 4 квітня 2006 року № 3597-IV "Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", діють протягом строку, на який вони укладені.

3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу Президента України від 6 серпня 2004 року № 873 "Питання Державної спеціальної служби транспорту".

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
3 лютого 2009 року
№ 60/2009

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 3 лютого 2009 року № 60/2009

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту

I. Загальна частина

1. Цим Положенням визначається порядок проходження громадянами України (далі - громадяни) військової служби у Державній спеціальній службі транспорту та особливості проходження військової служби у воєнний час.

Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням у Державній спеціальній службі транспорту кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

2. Громадяни проходять військову службу у Державній спеціальній службі транспорту (далі - військова служба) в добровільному порядку або за призовом.

У добровільному порядку громадяни проходять:

військову службу (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) у вищих військових навчальних закладах, а також вищих навчальних закладах, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, Міністерства оборони України, Державної спеціальної служби транспорту (далі - військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів);

військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу;

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт згідно з додатками 1 і 2.

За призовом громадяни проходять:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

3. Громадяни, які добровільно вступають на військову службу (далі - військова служба за контрактом) або призиваються, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Міністерством оборони України за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

4. Громадяни, які вступили на військову службу за контрактом або за призовом, складають Військову присягу на вірність Українському народу в порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

5. Громадяни, які проходять військову службу у Державній спеціальній службі транспорту, є військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовці).

Статус військовослужбовця підтверджується військовим квитком або службовим посвідченням. Зразок військового квитка особи рядового, сержантського та старшинського складу затверджується Міністерством оборони України, а службового посвідчення офіцерського складу - Міністерством інфраструктури України.

{Пункт 5 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

6. Початок і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, а також граничний вік перебування на військовій службі визначено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

7. Військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби у запас або у відставку, загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення судом померлим.

8. Загальний строк військової служби військовослужбовця включає весь час перебування його на військовій службі з урахуванням випадків, передбачених цим Положенням. Загальний строк військової служби встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законами та іншими нормативно-правовими актами, - у пільговому обчисленні.

9. Військовослужбовці можуть бути відповідно до закону прикомандировані до Верховної Ради України або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) можуть бути відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки.

Військовослужбовці можуть бути направлені як національний персонал, що не входить до складу національного контингенту, на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) за кордоном та в інших цілях, передбачених законами (далі - військовослужбовці, які направлені за кордон).

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

10. Військовослужбовці можуть бути направлені до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Збройних Сил України (далі - інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту, а військовослужбовці інших військових формувань можуть бути прийняті до Державної спеціальної служби транспорту із включенням їх до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту.

11. Проходження військової служби військовослужбовцем відображається в його особовій справі, яка ведеться у порядку та за формою, встановленими Міністерством оборони України.

До особової справи вносяться передбачені законом відомості про військовослужбовця та членів його сім'ї, а також за його попередньою згодою інші необхідні відомості.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

12. Встановлення, зміна або припинення правових відносин військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та за призовом осіб офіцерського складу (зокрема, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, направлення за кордон, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку тощо) оформлюється письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких встановлюються Міністерством інфраструктури України.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Право видавати накази по особовому складу надається командирам, начальникам, керівникам (далі - командири (начальники) органів військового управління, об'єднаних загонів, загонів, установ, навчального центру, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (далі - військові частини), які утримуються на окремих штатах, і за посадами яких штатом (штатним розписом) передбачено військове звання полковника і вище.

Присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, оформлюється письмовими наказами по стройовій частині.

Порядок підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби встановлюється Міністерством інфраструктури України.

{Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

II. Військова служба за контрактом

13. На військову службу за контрактом приймаються:

громадяни відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

військовослужбовці інших військових формувань із зарахуванням їх до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту.

Порядок добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом встановлюється Міністерством інфраструктури України.

{Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

14. Жінки можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

Перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, за винятком військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу, затверджується Міністерством оборони України.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Види контрактів

15. З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладаються:

контракт про проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (далі - контракт про проходження військової служби) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Державна спеціальна служба транспорту, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби;

контракт про проходження військової служби (навчання) у Державній спеціальній службі транспорту курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (далі - контракт про навчання) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Державна спеціальна служба транспорту, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби (навчання).

Права посадових осіб на укладення контрактів

16. Право на укладення від імені Державної спеціальної служби транспорту контракту про проходження військової служби надається:

1) Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - з особами, що призначені або призначаються на посади в Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, та з особами, які призначаються на посади офіцерського складу;

2) посадовій особі, яка має право видавати накази по особовому складу, - з особами, що призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання від рядового складу до старшого офіцерського складу;

3) посадовій особі, якій надано право звільняти з військової служби, - з особами, яким продовжено військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі;

4) керівнику військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - з курсантами цього закладу про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

17. Право на укладення від імені Державної спеціальної служби транспорту контракту про навчання з курсантами надається керівнику вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

Строки, на які укладаються контракти

18. Контракт про проходження військової служби укладається:

з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, - строком на 3 роки;

з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського та старшинського складу, - строком на 5 років;

з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів після закінчення цих навчальних закладів про проходження військової служби на посадах офіцерського складу - строком на 5 років;

з особами офіцерського складу - строком на 5 років.

19. Контракт про навчання укладається з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів на час їх навчання у цих навчальних закладах.

20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського та старшинського складу, - на 5 років;

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Про укладення з військовослужбовцем нового контракту про проходження військової служби посадові особи, зазначені у пункті 16 цього Положення, видають наказ по особовому складу.

{Пункт 20 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

21. Строк останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або строком, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік.

Обчислення строку проходження військової служби за контрактом та набрання контрактом чинності

22. Строк проходження військової служби за контрактом про проходження військової служби обчислюється повними роками, крім випадку, коли контракт укладається з військовослужбовцем до досягнення ним граничного віку перебування на військовій службі.

23. Строк контракту про проходження військової служби обчислюється з дня набрання ним чинності.

Контракт про проходження військової служби набирає чинності:

із громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом із числа осіб офіцерського складу запасу, - з дня зарахування до списків особового складу військової частини;

{Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

із громадянами призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкову військову службу, військовозобов'язаними, а також жінками, які не мають військових звань офіцерського складу, прийнятими на військову службу за контрактом, - з дня зарахування до списків особового складу військової частини;

{Абзац четвертий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

із військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, - з дня присвоєння військового звання офіцерського складу;

із військовослужбовцями строкової військової служби - з дня укладання контракту;

з особами офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, - з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом;

з особами офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, - з дня укладення контракту;

{Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

з іншими військовослужбовцями - з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

Контракт про навчання набирає чинності з дня його укладення.

24. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії попереднього контракту.

25. Про дату набрання чинності контрактом у першому і другому його примірниках робиться відповідний запис, який засвідчується підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється гербовою печаткою.

Порядок укладення контрактів

26. Контракт укладається у двох примірниках, підписується сторонами контракту та скріплюється гербовою печаткою військової частини.

Один примірник контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, а другий - у військовослужбовця.

Контракт про проходження військової служби є підставою для видання відповідного наказу по особовому складу про зарахування особи до Державної спеціальної служби транспорту та призначення її на відповідну посаду чи продовження військової служби.

27. Військовослужбовці укладають новий контракт про проходження військової служби в разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

прибуття для проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту з інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу цих військових формувань;

продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

присвоєння особам рядового складу військового звання сержантського і старшинського складу, а особам сержантського і старшинського складу - військового звання офіцерського складу.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

28. У випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 27 цього Положення, новий контракт про проходження військової служби укладається не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту.

29. Новий контракт про проходження військової служби військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, укладається після прийняття рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік посадовими особами, яким надано таке право. Строк залишення на військовій службі понад граничний вік може становити до 5 років.

30. Контракт про навчання укладається з громадянами, які зараховані до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу, при досягненні ними 18-річного віку.

Продовження строку контракту

31. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, прикомандировуються відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі, строк контракту про проходження військової служби продовжується за їх згодою на період виконання ними депутатських повноважень, про що видається наказ (розпорядження) відповідної посадової особи.

32. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду за хворою дитиною не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (далі - шестирічного віку за медичними показниками), строк контракту про проходження військової служби продовжується за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту до закінчення зазначених відпусток, про що видається наказ по особовому складу та робиться відповідний запис в обох примірниках контракту про проходження військової служби.

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

33. Військовослужбовцям, які перебували в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у полоні, заручником, інтернованим у нейтральній державі, якщо місце перебування невідоме, за інших обставин) унеможливлювали укладення нового контракту про проходження військової служби в Державній спеціальній службі транспорту, строк попереднього контракту продовжується до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування у зазначених умовах і повернення до підрозділів, в яких вони проходили військову службу, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту.

Припинення (розірвання) контракту

34. Контракт припиняється (розривається):

у день закінчення строку контракту;

у день, зазначений у наказі командира (начальника) військової частини по стройовій частині про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (у разі дострокового розірвання контракту, звільнення з військової служби або направлення для проходження військової служби до іншого військового формування з виключенням зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту), а також у разі вступу особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, яка проходить військову службу за контрактом, до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу;

у день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця або визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

у день набрання чинності новим контрактом, укладеним згідно з пунктом 27 цього Положення.

{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

35. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби (крім випадку, передбаченого пунктом 172 цього Положення):

1) за рішенням командування військової частини за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "г", "е", "є", "ж" і "и" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

2) за рішенням військовослужбовця за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "д" і "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

36. Контракт про навчання припиняється (розривається) через недисциплінованість курсанта, невиконання навчального плану, небажання продовжувати навчання, а також у разі відмови курсанта, який уклав контракт про навчання, від проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу з підстав, передбачених пунктами "е" і "и" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

37. У разі припинення (розірвання) контракту в примірнику, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення контракту, який завіряється підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється гербовою печаткою.

Військовослужбовець подає за бажанням другий примірник контракту до кадрового органу військової частини, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення та дати виключення військовослужбовця зі списків особового складу. У разі неподання військовослужбовцем примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис.

Особливості укладення контрактів

38. Контракт про проходження військової служби укладається на загальних підставах із дотриманням вимог пункту 26 цього Положення:

1) з військовослужбовцями, які відряджені до державних органів, установ і організацій;

2) з військовослужбовцями інших військових формувань, які направляються для проходження військової служби до Державної спеціальної служби транспорту з виключенням зі списків особового складу відповідних військових формувань;

3) з депутатами, які є військовослужбовцями і прибули в розпорядження Державної спеціальної служби транспорту для дальшого проходження військової служби після закінчення строку (припинення) депутатських повноважень;

4) з військовозобов'язаними, які мають спеціальні звання.

39. Після закінчення строку контракту про проходження військової служби військова служба військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій, може бути продовжена за новим контрактом, який укладається від імені Державної спеціальної служби транспорту:

з особами офіцерського складу - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

з особами рядового складу, сержантського та старшинського складу - командирами об'єднаних загонів, загонів і прирівняними до них посадовими особами та вище.

40. У разі переміщення по службі військовослужбовця з однієї військової частини до іншої для дальшого проходження військової служби дія контракту про проходження військової служби не припиняється. Окремі умови контракту за новим місцем служби можуть бути переглянуті та засвідчені підписами сторін контракту.

III. Військові звання

Види військових звань

41. Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата.

Для осіб сержантського та старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта.

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання лейтенанта, а у випадках, передбачених цим Положенням, - молодшого лейтенанта.

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, яке має військовослужбовець.

Старшинство та послідовність військових звань визначаються відповідно до статті 5 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Права посадових осіб щодо присвоєння військових звань

42. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військових звань, наказом командира (начальника) військової частини, до повноважень якого належить призначення на відповідні посади.

Первинне військове звання офіцерського складу громадянам присвоюється наказом Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

43. Чергові військові звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) присвоюються:

{Абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

1) до старшого сержанта включно - командирами об'єднаних загонів, загонів і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

2) до полковника включно - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Право присвоєння курсантам військових звань рядового складу, сержантського та старшинського складу має начальник вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

Посадові особи мають право присвоювати чергові військові звання лише військовослужбовцям, які перебувають в їх прямому підпорядкуванні.

44. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Президентом України за поданням Міністра інфраструктури України.

{Абзац перший пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Порядок присвоєння військового звання вищого офіцерського складу визначається Президентом України.

45. Чергове військове звання старшого прапорщика, чергове військове звання офіцерського складу до полковника включно може бути присвоєно достроково Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні офіцерам, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності.

{Пункт 45 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Строки вислуги та перебування у військовому званні

46. Для осіб рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, строки вислуги у військовому званні не встановлюються.

{Абзац перший пункту 46 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Для осіб сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

{Абзац другий пункту 46 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

молодшого сержанта, сержанта, старшого сержанта - 1 рік;

{Абзац третій пункту 46 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

старшини - 2 роки;

{Абзац четвертий пункту 46 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

прапорщика - 3 роки.

{Абзац п'ятий пункту 46 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Строк вислуги у військовому званні старшого прапорщика не встановлюється.

{Абзац шостий пункту 46 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Для курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

солдата - 6 місяців;

старшого солдата - 6 місяців;

молодшого сержанта - 6 місяців;

сержанта - 1 рік;

старшого сержанта - 1 рік.

Строк вислуги у військовому званні старшини не встановлюється.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта - 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана - 3 роки;

майора - 4 роки;

підполковника - 5 років;

полковника - 2 роки.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу із п'ятирічним строком навчання, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік.

Військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі.

Строк вислуги у військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання. Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні до строку вислуги у поновленому військовому званні не зараховується. Військовослужбовцям до строку вислуги у військовому званні сержантського та старшинського складу зараховується час їх перебування у військовому званні до звільнення в запас.

{Абзац двадцять другий пункту 46 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Строки вислуги у військовому званні для осіб, переатестованих у порядку, встановленому цим Положенням, на військове звання, рівнозначне спеціальному званню (класному чину), яке вони мали до переатестування, обчислюються з дня підписання наказу про присвоєння їм спеціального звання (класного чину).

Особи, яким присвоюється військове звання, та порядок його присвоєння

47. Військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально, послідовно, з урахуванням посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

48. Первинне військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:

1) військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу за скороченою програмою навчання;

2) прапорщикам, старшим прапорщикам, які мають повну вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, перебувають на посадах офіцерського складу не менше одного року, атестовані до присвоєння первинного офіцерського звання, з урахуванням потреби в офіцерах даної спеціальності;

3) військовослужбовцям сержантського та старшинського складу, які призначені на посади офіцерського складу у воєнний час і успішно виконують службові обов'язки.

48-1. Громадянам, прийнятим на військову службу за контрактом, яким військове звання раніше не присвоювалося, одночасно з призначенням на посаду присвоюється військове звання солдата.

{Положення доповнено пунктом 48-1 згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

48-2. Військове звання старшого солдата присвоюється:

1) військовослужбовцям у званні солдата при призначенні їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата;

2) солдатам у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

{Положення доповнено пунктом 48-2 згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

48-3. Військове звання молодшого сержанта особам рядового складу та жінкам, прийнятим на військову службу за контрактом, присвоюється одночасно з призначенням на посади сержантського та старшинського складу.

{Положення доповнено пунктом 48-3 згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

49. Первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу присвоюється:

1) військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають повну вищу освіту, пройшли навчальні збори і склали іспити за програмою підготовки офіцерів запасу, перед закінченням строкової військової служби;

2) громадянам, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу;

{Підпункт 2 пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

3) прапорщикам, старшим прапорщикам, які проходять військову службу на посадах прапорщиків, старших прапорщиків не менш як п'ять років, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, при звільненні з військової служби в запас.

Порядок атестування осіб для присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерського складу запасу визначається Міністром оборони України.

{Абзац п'ятий пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

50. Первинне військове звання лейтенанта присвоюється випускникам вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, які не мають військових звань офіцерського складу та призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання офіцерського складу.

Первинне військове звання лейтенанта запасу присвоюється курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу та звільняються з військової служби в запас безпосередньо після закінчення таких навчальних закладів із підстав, визначених пунктами "б" і "д" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

{Пункт 50 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

51. Проекти наказів Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту про присвоєння первинних військових звань офіцерського складу випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів опрацьовуються у цих закладах та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску.

52. Чергові військові звання присвоюються військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги в попередньому військовому званні та призначених на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання вище тих, що вони мають, з урахуванням їх професійно-ділових якостей, організаторських здібностей, результатів командирської (професійної) підготовки і досвіду служби.

53. Військове звання старшого прапорщика може бути присвоєно прапорщикам за бездоганну і безперервну службу протягом 10 років, незалежно від займаної посади.

{Пункт 53 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

54. Курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають військове звання солдата, військове звання старшого солдата може бути присвоєно у порядку заохочення за відмінні результати у навчанні та зразкову військову дисципліну.

55. Чергове військове звання офіцерського складу до полковника включно може бути присвоєно достроково не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні за умови проходження військової служби не менше одного року на посадах, за якими військове звання за посадою відповідає черговому військовому званню або є вищим.

56. Присвоєння чергових військових звань особам молодшого та старшого офіцерського складу, які направлені за кордон, здійснюється з урахуванням штатно-посадової категорії посади, яку займав офіцер до направлення за кордон.

57. Командири (начальники) військових частин оголошують військовослужбовцям про присвоєння чергових військових звань в урочистій обстановці з врученням погонів, що відповідають присвоєному військовому званню.

58. Військовослужбовцям, які мають корабельні військові звання, у разі призначення на посади до Державної спеціальної служби транспорту одночасно присвоюються відповідні армійські військові звання.

59. Особам офіцерського складу медичної служби та юстиції за наявності повної вищої медичної або юридичної освіти і за умови перебування на відповідних штатних посадах до військових звань додаються слова "медичної служби" або "юстиції" у порядку, визначеному Міністерством інфраструктури України.

{Пункт 59 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Випадки, в яких військове звання не присвоюється

60. Чергове військове звання не присвоюється:

1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного командира (начальника) або усунення від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від виконання службових повноважень на посаді, відсторонення від посади;

{Підпункт 1 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо за вироком суду військовослужбовцю призначено покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, або його звільнено від відбування покарання з випробуванням.

Особливості присвоєння військових звань деяким категоріям військовослужбовців

61. Народним депутатам України, які є військовослужбовцями, строк виконання депутатських повноважень зараховується до строку вислуги для присвоєння чергового військового звання.

62. Присвоєння військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ і організацій, чергових військових звань здійснюється за поданням керівників зазначених органів, установ і організацій з додержанням вимог, передбачених пунктом 52 цього Положення, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою переліком посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями в державних органах, установах і організаціях, відповідає черговому військовому званню або є вищим.

Особливості присвоєння військових звань при прийнятті на військову службу

63. За військовослужбовцями строкової військової служби і військовозобов'язаними при прийнятті на військову службу за контрактом зберігаються військові звання, присвоєні до прийняття на військову службу за контрактом.

64. Громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу і не мають військового звання, присвоюється військове звання солдата.

65. Курсантам, які не мали військового звання до вступу у вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, після зарахування на навчання присвоюється військове звання солдата. За іншими курсантами, а також слухачами зберігаються військові звання, присвоєні їм до вступу в навчальний заклад.

66. При прийнятті осіб офіцерського складу, які перебувають у запасі, на військову службу за контрактом їм може бути присвоєно Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту чергове військове звання офіцерського складу незалежно від строку вислуги у військовому званні, яке вони мають, але не вище військового звання за посадою, на яку вони призначаються.

67. Військовозобов'язаним, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову службу до Державної спеціальної служби транспорту присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено.

68. Рішення про переатестування у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, приймається Президентом України.

Пропозиції щодо переатестації у військовому званні інших військовозобов'язаних, які мають спеціальне звання або класний чин, вносяться під час розгляду питання стосовно прийняття цих осіб на військову службу за контрактом. Присвоєння військових звань у порядку переатестації проводиться одночасно із зарахуванням до Державної спеціальної служби транспорту.

Пониження у військовому званні та позбавлення військових звань

69. Військовослужбовці (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку. Строк контракту про проходження військової служби в такому разі не переглядається.

До поновлення військовослужбовця у попередньому військовому званні повторне пониження у військовому званні на один ступінь не допускається.

70. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання у зв'язку із засудженням за вчинення злочину, а також у порядку дисциплінарного стягнення.

Про позбавлення військовослужбовців військового звання у порядку дисциплінарного стягнення посадові особи, яким надане таке право Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, видають відповідний наказ.

Військовослужбовці, позбавлені військового звання:

за вироком суду - виключаються зі списків особового складу військових частин після набрання вироком суду законної сили з дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання;

у порядку дисциплінарного стягнення - виключаються зі списків особового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби) з дня підписання відповідного наказу, а якщо законодавством установлено строки здавання посади, - з дати затвердження акта про здавання і прийняття посади. Початком здавання посади є день, що настає за днем підписання наказу про позбавлення військового звання.

Військові комісари одночасно з прийняттям зазначених осіб на військовий облік присвоюють їм військове звання солдата запасу.

71. Військовослужбовці, понижені у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні в порядку заохочення відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

{Пункт 71 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

72. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, поновлюються у попередньому військовому званні у разі скасування чи зміни вироку суду (в частині позбавлення військового звання) з дня позбавлення їх військового звання.

Особи, позбавлені військового звання, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні:

у разі звільнення від покарання на підставі закону про амністію чи акта про помилування;

за рішенням посадових осіб, які позбавили цих осіб військового звання у порядку дисциплінарного стягнення.вгору