Про внесення змін до Консульського статуту України
Указ Президента України від 21.05.2002474/2002
Документ 474/2002, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до
Консульського статуту України

Внести до Консульського статуту України, затвердженого Указом
Президента України від 2 квітня 1994 року N 127 ( 127/94 ) (зі
змінами і доповненнями, внесеними Указами від 5 листопада
1996 року N 1043 ( 1043/96 ), від 17 лютого 1997 року N 150
( 150/97 ) та від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ), такі зміни:
1) у тексті Консульського статуту України слова "консульська
службова особа", "консульські службові особи", "працівник
консульської установи", "працівники консульської установи" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "консульська посадова
особа", "консульські посадові особи", "консульський службовець",
"консульські службовці" у відповідних відмінках;
2) абзац другий статті 2 викласти в такій редакції:
"консульські установи" - генеральні консульства, консульства,
віце-консульства та консульські агентства";
3) статті 4 і 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 4
Керівництво консульськими установами здійснюється
Міністерством закордонних справ України.
Загальне керівництво діяльністю консульської установи в
державі перебування здійснюється відповідним дипломатичним
представництвом України.
Стаття 5
Генеральні консульства, консульства, віце-консульства,
консульські агентства очолюються відповідно генеральними
консулами, консулами, віце-консулами, консульськими агентами.
Консульські агенти призначаються на посади, передбачені частиною
другою статті 12 Закону України "Про дипломатичну службу"
( 2728-14 ).
Консульські функції виконуються також дипломатичними
представництвами України, для чого в їх складі можуть утворюватися
консульські відділи на чолі з генеральними консулами, консулами";
4) статті 10, 19, 23 і 27 викласти в такій редакції:
"Стаття 10
Консульські посадові особи і консульські службовці, яких
направлено в установленому порядку в довготермінове відрядження, є
працівниками дипломатичної служби України";
"Стаття 19
"Рішення, дії чи бездіяльність консульських посадових осіб і
консульських службовців може бути оскаржено в порядку підлеглості
або до суду";
"Стаття 23
Консул сприяє проведенню відповідно до законодавства України
референдумів, виборів Президента України, народних депутатів
України";
"Стаття 27
Консул відповідно до законодавства України веде військовий
облік громадян України, які перебувають за кордоном.
Консул зобов'язаний забезпечити прибуття громадян України
чоловічої статі, які досягли 18-річного віку, до військових
комісаріатів за місцем постійного проживання для проходження
призовної комісії";
5) у статті 29 слова "має право укладати та розривати шлюб"
замінити словами "провадить реєстрацію укладення шлюбу, розірвання
шлюбу";
6) у статті 30 слова "має право встановлювати батьківство"
замінити словами "встановлює батьківство";
7) у статті 31:
у частині першій слова "має право провадити усиновлення
(удочеріння)" замінити словами "провадить усиновлення";
у частині другій слово "усиновитель" замінити словом
"усиновлювач";
частину третю викласти в такій редакції:
"Консул за дорученням Міністерства закордонних справ України
веде облік дітей - громадян України, які усиновлені іноземцями, та
здійснює в установленому Кабінетом Міністрів України порядку
нагляд за додержанням їх прав";
8) статтю 40 викласти в такій редакції:
"Стаття 40
Консул видає паспорти громадян України для виїзду за кордон,
продовжує строк їх дії та вносить до них зміни";
9) у статті 41:
слова "має право видавати, продовжувати, погашати" замінити
словами "видає, погашає";
слова "а також вносити зміни до виданих віз" виключити;
10) у статті 42 слова "на розгляд Президента України"
замінити словами "на розгляд Комісії при Президентові України з
питань громадянства";
11) статті 43 і 44 викласти в такій редакції:
"Стаття 43
Консул відповідно до законодавства України приймає рішення
про оформлення набуття громадянства України, скасовує прийняте ним
рішення про оформлення набуття громадянства України особами, які
постійно проживають за кордоном.
Консул готує подання про втрату громадянства України особою,
яка постійно проживає за кордоном, та надсилає його до
Міністерства закордонних справ України для подальшого внесення на
розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства.
Консул щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, у
встановленому порядку виконує рішення Президента України з питань
громадянства, видає особам, які набули громадянство України,
документи, що підтверджують громадянство України, довідки про
припинення громадянства України, вилучає в осіб, громадянство яких
припинено, документи, що підтверджують громадянство України, веде
облік осіб, які набули громадянство України або припинили
громадянство України";
"Стаття 44
Консул вчиняє нотаріальні дії, передбачені законодавством
України. Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається
Законом України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), цим Статутом,
Положенням про порядок вчинення нотаріальних дій консулом, яке
затверджується Міністерством юстиції України і Міністерством
закордонних справ України, а також іншими актами законодавства
України";
12) частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
"Нотаріальне діловодство в консульських установах ведеться
державною мовою України";
13) частину третю статті 54 викласти в такій редакції:
"Консульська легалізація полягає в установленні і засвідченні
справжності підпису, повноважень посадової особи, яка підписала
документ чи акт або засвідчила попередній підпис на них,
справжності відбитка штампа, печатки, зразки яких отримано
консулом офіційним шляхом від компетентних органів держави
перебування";
14) частину другу статті 56 виключити.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 травня 2002 року
N 474/2002вгору