Документ 4523-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2013, підстава - 4572-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3, ст.22)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 4572-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, № 1, ст.1}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 4572-VI від 22.03.2012}

2. Статтю 8 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 409) викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг

Державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

З цією метою визначаються:

перелік, види та обсяги соціальних послуг, які надаються за рахунок державного та місцевого бюджетів і страхових фондів;

норми та нормативи надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

показники якості соціальних послуг".

3. У Законі України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2009 р., № 38, ст. 535; 2011 р., № 42, ст. 435; із змінами, внесеними Законом України від 20 вересня 2011 року № 3739-VI):

1) у статті 1:

абзаци другий, третій та одинадцятий викласти в такій редакції:

"соціальні послуги - комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв'язання їхніх життєвих проблем;

складні життєві обставини - обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті";

"суб'єкти, що надають соціальні послуги - підприємства, установи, організації та заклади незалежно від форми власності та господарювання, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги";

абзац десятий виключити;

доповнити абзацами дванадцятим - шістнадцятим такого змісту:

"соціальний робітник - особа, яка надає соціальні послуги та має підготовку, що відповідає вимогам та характеру роботи, що виконується;

соціальна група - група осіб, об'єднаних за спільною соціальною, демографічною або іншою ознакою, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання їм однотипних соціальних послуг;

державний стандарт соціальної послуги - визначені нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги, показники її якості;

показники якості соціальних послуг - сукупність показників, які використовуються для оцінювання діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, які ґрунтуються на позитивній результативності соціальних послуг відносно її одержувачів і ступеня задоволення їх потреби в цих послугах;

соціальне замовлення - засіб регулювання діяльності у сфері надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі суб'єктів господарювання для задоволення потреб у соціальних послугах, визначених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування";

2) у статті 3:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"забезпечення конфіденційності суб'єктами, що надають соціальні послуги";

доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"дотримання суб'єктами, що надають соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил";

3) у статті 5:

абзаци перший і сьомий частини третьої викласти в такій редакції:

"Соціальне обслуговування здійснюється";

"у територіальних центрах надання соціальних послуг";

у частині четвертій:

абзац другий після слів "соціально-побутового патр